DERECE PROGRAMLARI

: Radyofarmasötik Bilimler Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Radyofarmasötik Bilimler AD SBE bünyesinde 2011 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner bir anabilim dalıdır. Department Biochemistry and Pharmacology from the basic sciences and Nuclear Medicine from the Clinical Science of Faculty of Medicine and Nuclear Physics from the Faculty of Science Members are included. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin Temel Bilimlerinden Biyokimya ve Farmakoloji, Klinik Bilimlerden Nükleer Tıp, Fen Bilimlerinden Nükleer Fizik öğretim üyeleri yer almaktadır. Radyofarmasötik Bilimler YL programı 2013-2014 yılında eğitime başlayacaktır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Radyofarmasötik Bilimler Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Radyofarmasötik Bilimler Anabilim Dalı 2012 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı Nükleer Tıpta kullanılan Radyofarmasötikler hakkında kullanım ve üretimle ilgili bilgi sahibi olma,kanun ve mevzuatı bilme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme, sunum becerisini geliştirme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır. Program her dönem zorunlu dersler ile seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Radyasyon ölçüm cihazları ve görüntüleme cihazlarının özelliklerini bilmek, Radyasyon ölçümünde kullanılan Geiger Müller, İyon odası, Sintilasyon dedektörleri, Beta Sayaç, Gama kameralar, PET kameralar çalışma prensiplerini bilme
2   Radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma prensiplerini bilmek,Radyasyonun güvenli şekilde kullanımını ve radyasyondan korunmayı bilme ve çevreyi bilgilendirme
3   Radyonüklid ve radyofarmasötiklerin kullanım alanlarını ve radyofarmasötik ve radyonüklidlerin üretimini bilmek, Nükleer Tıpta kullanılan radyonüklidleri, radyofarmasötikleri kullanım alanına göre tanıma, bunların elde ediliş yöntemlerini bilme
4   Radyofarmasötik hazırlama ve dağıtım hesaplamalarını ve insana uygulanmasını bilmek,Laboratuvarda radyofarmasötikleri hazırlayabilme ve uygulama yöntemlerini bilme
5   Radyofarmasötikler için mevzuatı ve (Good Manufacturıng Practıce) prensiplerini ve bu koşullara uygun çalışma becerisi kazanmak,Radyofarmasötiklerin üretimi hazırlanması, uygulanması ile ilgili, iyi laboratuar uygulamaları ve iyi üretim uygulamalarını bilme ve uygulama,
6   Radyasyon güvenliği, radyoaktif maddelerin güvenli kullanımı için laboratuar tekniğini uygulayabilmek Radyoaktif maddelerin güvenli kullanım tekniklerini bilme ve uygulama,
7   Radyofarmasötiklerin absorbsiyonu, distribüsyonu, metabolizma ve atılımının nicel değerlendirilmesi ile ilgili hesaplamaları yapabilmek İnsana uygulanan radyofarmasötiklerin, vücuttaki dağılımı, dağılım mekanizması, metabolizmadan atılımını bilme ve değerlendirme,
8   Teşhis, Tedavi ve PET radyonüklidleri ve radyofarmasötikleri bilmek, yenilikleri takip etme
9   Kan elemanlarını (eritrosit, lökosit, trombosit) işaretleyebilmek,Nükleer tıpta işaretli kan hücrelerini işaretleme yöntemlerini ve kullanım alanlarını bilme ve eritrosit, lökosit ve trombositleri radyonüklidlerle işaretleme,
10   Radyofarmasötiklerin hastaya uygulanmadan önce yapılması gereken kalite kontrol tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
11   Deneysel araştırmaların planlanması, yürütülmesi konusunda bilgi beceri sahibi olmak, Deneysel arştırmaları planlama, yürütme ve değerlendirme,
12   Radyofarmasötik geliştirme (yaklaşımlar ve trendler, hayvan modelleri) konusunda bilgi ve beceri sahibi olma,
13   Yeni bir radyofarmasötik geliştirme basamaklarını bilme, hayvan modellerli üzerinde uygulama,
14   Radyasyon ve radyofarmasötiklerle ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri bilme ve mevzuata uygun davranma,
15   Optik floresan gibi diğer görüntüleme yöntemlerini ve cihazlarını bilme
16   İlaç-radyofarmasötik etkileşimlerini bilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi Anabilim Dalımızın 1 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Programda yer alan 2 ders ön koşulludur. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 RDF 5003 RADYOFARMASİ I ZORUNLU 1 2 0 5
G 3 RDF 5013 SAĞLIK FİZİĞİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 RDF 5009 RADYOFARMAKOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 RDF 5011 RADYASYON FİZİĞİ VE ENSTRÜMENTASYON ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 RDF 5007 RADYOFARMASÖTİK KİMYA ZORUNLU 2 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 2 SBE 5031 DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMALARINDA ETİK İLKELER SEÇMELİ 2 0 0 4
G 3 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
G 4 SBE 5037 İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE FONKSİYONU SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 SBE 5039 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 TBG 5035 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 2 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RDF 5002 NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 RDF 5008 RADYOFARMASÖTİKLERİN LOKALİZASYON MEKANİZMALARI ZORUNLU 2 0 0 5
B 3 RDF 5012 OPTİK GÖRÜNTÜLEME ZORUNLU 1 2 0 5
B 4 RDF 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 RDF 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 RDF 5010 HÜCRE İŞARETLEME TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 2 RDF 5014 RADYOFARMASİ II SEÇMELİ 1 4 0 6
B 3 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RDF 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RDF 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Türkan ERTAY
e-mail:turkan.ertay@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124280