DERECE PROGRAMLARI

: Hareket ve Antrenman Bilimi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Hareket ve Antrenman Bilimi Yüksek Lisans Proğramı, uzman Spor Bilimciler yetiştirmek amacıyla, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2011- 2012 Eğitim döneminde eğitime başlaşmıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Hareket ve Antrenman Bilimi Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezli İkinci Aşama (Yüksek Lisans Derecesi) Programı dersler (en az 54 AKTS), bir seminer (2 AKTS), saha çalışması (4 AKTS) ve tez (60 AKTS) kredilerinden oluşur. Toplam 120 AKTS kredisidir. Öğrenciler en az 2.50/4.00 Kümülatif Not Ortalamasına sahip olmak ve bütün dersleri en düşük CB / S / TP notlarıyla bitirmek zorundadırlar.lık Bilimleri Enstitüsünün yürürlükteki Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri esas alınır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Hareket ve Antrenman Bilimi Yüksek Lisans programı 2011-2012 öğretim yılında lisansüstü programa başlamıştır. Program güz döneminde 4, bahar döneminde 5 adet zorunlu derslere ek olarak diğer AD da ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Hareket ve Antrenman Bilimlerinde temel alan bilgisine sahip olma ve bu bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilmek
2   Hareket ve Antrenman Bilimleri yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve alanı ile ilgili multidisiplinler etkileşimin bilincine varmak
3   Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanında karşılaşabileceği sorunları, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek, gerektiğinde uygulayabilmek
4   Antrenman uygulamalarında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, özel popülasyonlarda (engelli, yaşlı, çocuk, vs..) yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
5   Spor bilimi alanındaki güncel gelişmeleri takip etmek ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek
6   Spor kuruluşları ve diğer sosyal gruplarla ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek, alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
7   Hareket ve Antrenman Bilimleri alanındaki yöntemleri uygulamalı olarak kullanabilmek ve alana özgü çözümler üretebilmek
8   Spor bilimleri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek
9   Spor alanında karşılaşılabilecek sağlık sorunları, spor sakatlıklar ve rehabilitasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, temel ilkyardım ve yaşam desteği uygulaması yapabilme
10   Sporda uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda güz döneminde 4, bahar döneminde 5 adet ders zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 BSH 5523 ANTRENMAN BİLİMİ-1 ZORUNLU 2 0 0 5
G 3 BSH 5503 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ-1 ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BSP 5527 SPOR SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 BSH 5509 EGZERSİZ BİYOKİMYASI SEÇMELİ 2 0 0 6
G 3 BSH 5527 ÇOCUK VE SPOR SEÇMELİ 2 0 0 4
G 4 BSH 5537 FONKSİYONEL ANATOMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 5 BSH 5531 SPOR PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 6 BSH 5533 SPOR YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU SEÇMELİ 3 0 0 6
G 7 BSH 5535 SPOR PAZARLAMASI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 BSH 5529 GÜÇ GELİŞTİRME SEÇMELİ 1 2 0 3
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BSH 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 BSH 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 EFZ 5004 FİZİKSEL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLU 2 2 0 8
B 4 BSH 5526 EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ-2 ZORUNLU 2 0 0 5
B 5 BSH 5522 ANTRENMAN BİLİMİ-2 ZORUNLU 2 0 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 BSH 5524 SPORDA BECERİ KAZANIMI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 BSH 5528 SPOR EKONOMİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 EFZ 5016 İLK YARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞİ SEÇMELİ 1 2 0 6
B 5 BSH 5532 SPOR BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA PLANLANMASI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 6 EFZ 5008 FİZİKSEL AKTİVİTE VE SAĞLIK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 BSH 5530 SPORDA SPONSORLUK SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BSH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BSH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme yöntemlerimiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uygulama Esaslarımızın ilgili maddelerine uygun yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Osman AÇIKGÖZ
Email: osman.acikgoz@deu.edu.tr
Tel: 02324129720