DERECE PROGRAMLARI

: Moleküler Tıp Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Moleküler Tıp Anabilim Dalı Sağlık Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2009 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Patoloji, Histoloji-Embriyoloji, Farmakoloji, Temel Onkoloji) ve klinik dallara (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Moleküler Tıp YL programı 2009-2010 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Moleküler Tıp Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı, moleküler tıp ve ilgili alanlarda temel ve güncel kuramsal ve laboratuvar bilgisine sahip olan, hem temel laboratuvar teknik beceriler, hem de tezleri için gerekli beceriler yönünden donatılmış bireyler yetiştirmek; öğrencileri analiz, sentez yapma, değerlendirme, veri toplama ve bilimsel metodoloji ve bilimsel iletişim gibi konularda eğitmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili temel ve güncel kuramsal bilgiye sahiptir.
2   İlgi alanına yönelik alanından farklı konularda, ilgi alanı doğrultusunda, temel kuramsal bilgiye sahiptir.
3   Alanı ile ilgili çalışmalarda yararlanacağı temel tekniklere ilişkin bilgilere ( Temel Laboratuvar Cihaz ve Yöntemlerinin etkileri, Temel Moleküler Biyolojik Yöntemlerin İlkeleri, İn vitro Çalışma Yöntemleri, Deney Hayvanları ve Uygulama Yöntemlerinin İlkeleri) sahiptir
4   Alanı ile ilgili çalışmalarda yararlanacağı diğer tekniklere (HPLC ve Kütle Spektrofotometrisi) ilişkin bilgilere sahiptir.
5   Bilgiyi eleştirel şekilde analiz edebilmelidir.
6   Alanındaki bilgiyi değişik yönlerden ele alarak sentezleyebilme ve yeni durumlara uyarlayabilmelidir.
7   Kendi alanındaki araştırmaları değerlendirip yorum getirebilmelidir.
8   Bilgi kaynaklarına ulaşabilme ve yönetebilme bilgisine sahip olmalıdır.
9   Bilimsel sistematiğin tüm süreçlerine yönlendirme ile hakim olmalıdır.
10   İletişim: Akademik ve profesyonel çevrelerde bilgisini aktarabilmelidir: Yazılı, sözlü, elektronik iletişim kurabilme, az yönlendirme ile yurt içi/yurt dışı makale yazabilme. Edindiği bilgileri aktarabilme, eğitime katkı, grup içinde uyumlu çalışabilme, ortak projelerde çalışabilme ve sorumlu olabilme
11   Kendisini ve başkalarının performanslarını nesnel şekilde değerlendirebilmeli ve geri bildirim verebilmelidir.
12   Temel laboratuvar tekniklerini (Spektrofotometre, Spektroflurometre, Elektoforez, Moleküler Biyolojik Teknikler, Hücre Kültürü ve Deney Hayvanları ile çalışabilme) uygulama becerilerine sahip olmalıdır.
13   İlgi alanına ve tez konusuna göre gereken diğer teknikleri (HPLC ve Kütle spektrofotometrisi vb) uygulayabilir olmalıdır.
14   Temel eğitim becerilerine sahip olmalıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her yarıyıl Moleküler Tıp Anabilim Dalı nın 3 dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 MOT 5013 MOLEKÜLER TIBBA GİRİŞ I ZORUNLU 3 0 0 6
G 3 MOT 5011 MOLEKÜLER TIPTA LABORATUVAR UYGULAMALARI ZORUNLU 1 4 0 8
G 4 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 2 MOT 5017 SEMİNER I SEÇMELİ 0 2 0 2
G 3 TBG 5035 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 4 SBE 5037 İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE FONKSİYONU SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 SBE 5039 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
G 7 TBG 5009 GENETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 TBG 5037 GENETİK LABORATUVARINDA BİYOGÜVENLİK SEÇMELİ 1 2 0 2
G 9 TBG 5039 TEMEL MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER I SEÇMELİ 3 2 0 8
G 10 BİO 5007 TEMEL BİYOKİMYA SEÇMELİ 4 0 0 4
G 11 MİK 5013 TEMEL BAKTERİYOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 12 HİS 5021 GENEL İNSAN EMBRİYOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 13 ERS 5006 MOLEKÜLER TIPTA LABORATUVAR ROTASYONU I SEÇMELİ 1 4 0 10
G 14 ERS 5007 MOLEKÜLER TIPTA LABORATUVAR ROTASYONU II SEÇMELİ 1 4 0 10
G 15 ERS 5008 SEMİNER SEÇMELİ 0 2 0 4
G 16 TBG 5033 HÜCREYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ ZORUNLU 1 0 0 2
B 2 MOT 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MOT 5028 MOLEKÜLER TIPTA LABORATUVAR ROTASYONU ZORUNLU 1 4 0 8
B 4 MOT 5018 MOLEKÜLER TIPTA ARAŞTIRMA TARTIŞMALARI ZORUNLU 1 0 0 4
B 5 MOT 5026 MOLEKÜLER TIBBA GİRİŞ II ZORUNLU 3 0 0 6
B 6 MOT 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5031 DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMALARINDA ETİK İLKELER SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 3 TBG 5030 MOLEKÜLER GENETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 TBG 5032 KANSERİN MOLEKÜLER TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 TBG 5036 TEMEL MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER II SEÇMELİ 2 4 0 10
B 6 TBG 5038 SİTOGENETİK SEÇMELİ 2 4 0 12
B 7 MOT 5032 SEMİNER II SEÇMELİ 0 2 0 2
B 8 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANİZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 4 0 12
B 9 MİK 5010 TEMEL İMMUNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 10 MİK 5018 TEMEL VİROLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 4
B 11 ONK 5034 KANSER BİYOKİMYASINA GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 12 MOT 5022 MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİNİN TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 5
B 13 MOT 5024 GEN VE MOLEKÜLER TANIDA GENETİK UYGULAMALAR SEÇMELİ 3 0 0 5
B 14 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 15 BİO 5026 ENZİMOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 9
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MOT 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MOT 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 ara sınav, 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Gül Hüray İŞLEKEL
e-mail: hurayislekel@gmail.com
Tel: 90.232.412 4401