DERECE PROGRAMLARI

: Özel Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

6 öğrencinin eğitim gördüğü Özel Eğitim Anabilim Dalı 2007 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Özel Eğitim, Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurmak için eğitim fakültelerinin herhangi bir bölümünde lisans diplomasına sahip olmak ya da bir eğitim kurumunda öğretmen, uzman, yönetici ya da müfettiş olarak çalışıyor olmak gerekmektedir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90dir
Öğrenci 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını elde etmiş olmalıdır.
Derslerini başarı ile tamamlayan tezsiz yüksek lisans programındaki bir öğrenci yaptığı dönem projesi ve aldığı eğitim ile ilgili konularda bir sınava tabi tutulur. Başarısız olma halinde üç ay içinde bitirme sınavı aynı jüri ile tekrarlanır.
Kredili derslerini, dönem projesini başarı ile tamamlayan ve bitirme sınavında başarılı olan yüksek lisans öğrencisine Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı özel eğitim konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji yöntem ve teknikleri, ölçme ve değerlendirme, materyaller hakkında bilgiye sahip olma.
2   Öğrencilerin özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun değerlendirme, yöntem ve materyalleri kullanabilme.
3   Uygulamada karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma ve çözüm üretme.
4   Öğrenme gereksinimlerini, sahip olduğu bilgi ve becerileri göz önünde bulundurarak belirleyebilme.
5   Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözümlerini hem uzman hem de uzman olmayan kişilere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
6   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
7   Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranma.

Mezunların İstihdam Profilleri

Özel Eğitim Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel özel eğitim merkezlerinde öğretmen olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 8 zorunlu ve 19 seçmeli dersten oluşmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 12 tanesi Güz yarıyılında, 7 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 19 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 63/138 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5539 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 ÖEP 5505 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 3 ÖEP 5503 ÖZEL EĞİTİMDE TANI VE DEĞERLENDİRME, YÖNTEM VE TEKNİKLER ZORUNLU 3 0 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5507 ZİHİN ENGELLİLER VE AKADEMİK BECERİ EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 2 ÖEP 5545 ZİHİN ENGELLİLERE BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 3 ÖEP 5543 ENGELLİLER SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 2 2 0 5
G 4 ÖEP 5533 GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5500 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA ZORUNLU 3 0 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÖEP 5506 ÖZEL EĞİTİMDE YARATICI DRAMA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 2 ÖEP 5510 ENGELLİLER İÇİN KRİZE MÜDAHALE STRATEJİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 3 ÖEP 5504 ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ (Ö.Ö.B VE D.E.H.B) EĞİTİM VE SAĞALTIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 ÖEP 5508 ERKEN EĞİTİM PROGRAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 ÖEP 5532 KAYNAŞTIRMA VE DESTEK HİZMETLERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 ÖEP 5524 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI SEÇMELİ 1 2 0 8
B 7 ÖEP 5526 OTİSTİK ÇOCUKLAR VE EĞİTİMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 ÖEP 5528 PROBLEM DAVRANIŞLARI İŞLEVSEL DEĞERLENDİRME SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 ÖEP 5522 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME ARACI GELİŞTİRME SEÇMELİ 3 0 0 8
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5530 DÖNEM PROJESİ ZORUNLU 0 0 0 10
G 2 ÖEP 5515 ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNİN (ANNE-BABA VE KARDEŞ) EĞİTİMİ ZORUNLU 3 0 0 7
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÖEP 5531 UĞRAŞ TERAPİSİ SEÇMELİ 2 2 0 7
G 2 ÖEP 5523 ENGELLİLERİN CİNSEL EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 3 ÖEP 5527 GÖRME ENGELLİLERİN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 ÖEP 5541 ENGELLİLERE İLETİŞİM BECERİLERİ KAZANDIRMA YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 3 0 0 6
G 5 ÖEP 5537 ÖZEL EĞİTİMDE SANAT SEÇMELİ 2 2 0 7
G 6 ÖEP 5539 ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİLERİN EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 ÖEP 5535 ENGELLİLERE REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI SEÇMELİ 3 0 0 6
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıl içi çalışmalarının ve yarıyıl sonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıl içi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyıl sonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Programın toplam AKTS kredisi 90dir
Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Özel Eğitim Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
AKTS/DE Koordinatörleri:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr
ERASMUS Koordinatörü:
Yrd. Dr. Burak KARABEY
burak.karabey@deu.edu.tr