DERECE PROGRAMLARI

: Piyano Onarımı & Yapımı (POY)

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Ülkemizin koşullarına göre konservatuvar, Yetenekli çocuklarımızı ve gençlerimizi seçerek, müzik ve sahne sanatları alanlarında onlara evrensel bir sanat eğitimi veren, sanat kurumlarımıza yorumcu, uygulayıcı, yaratıcı ve araştırıcı sanatçılar yetiştiren yüksek dereceli meslek okulu olarak tanımlanmaktadır.
Konservatuvar, 1954 yılı başında İzmir Müzik Okulu ismi altında açıldı.
Müzik Okulunda Eğitim, Ortaokul ve Lise öğrencilerine yönelik Piyano, Keman ve Ses Eğitimi kurslarından oluşuyordu. Solfej ve Uyum Bilgisi (Armoni) dersleri de okutulmaktaydı.
1958 yılında Müzik Okuluna Konservatuvar statüsü verilmesi kararlaştırıldı. 1958-59 ders yılı başında yapılan sınavla okula beş öğrenci alındı ve 26 Aralık 1958de düzenlenen küçük bir törenle İzmir Devlet Konservatuvarı resmen açıldı.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğünün 08.10.2010 tarih ve 18447 sayılı yazısına istinaden Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi açılmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, elli yılı aşkın bir süredir yüzlerce sanatçı yetiştirmiştir. Bu sanatçılar Dünyanın çeşitli sanat merkezlerinde, orkestra ve operalarında konservatuvar ve müzik yüksekokullarında görev yapmakta, ülkemizi üstün başarı ile temsil etmektedirler. Ülkemize daha fazla sayıda nitelikli sanatçı kazandırmak, konservatuvarın önde gelen amacıdır.

Kazanılan Derece

Piyano Onarımı & Yapımı, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Konservatuvar lise mezunu olmak ve Piyano Onarımı ve Yapımı sanat dalı yeterlik sınavlarını kazanmış olmak.
Lise mezunu olmak, üniversite sınavında yeterli puan almak ve Konservatuvar Piyano Onarımı ve Yapımı sanat dalı yeterlik sınavlarını kazanmış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.
Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

5 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta. Öğrenci 5 yıllık eğitimi sonunda 300 AKTS kredisine sahip olmalıdır.
Öğrencinin hiçbir dersten kalmamış olması gerekmektedir.
Müzik Bölümü Piyano Onarımı ve Yapımı Lisans Programına kayıtlı öğrenciler seçimlik derslerini bölüm içi seçmeli derslerden ve Alan seçmeli derslerden almalıdır.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=21037

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Piyano yapım ve onarımında kullanılacak araç ve gereçleri tanımak ve kullanmaya başlamak.

Temel Program Kazanımları

1   Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir.
2   Müzik Tarihi dönemlerini tanıyabilecek, tanımlayabilecek bilgiye sahiptir.
3   Piyano yapım ve Onarımına ilişkin temel yöntem ve teknikleri bilir, kullanır, uygular.
4   Piyano yapmak için gereken tüm parçaları üretebilir.
5   Bağımsız veya topluluk içinde yaratıcı bir şekilde çalışır.
6   Kendi çalışmaları üzerine çözümleyici ve eleştirel düşünür.
7   Mesleğini icra etmede kendisini üstün kılacak kimi özelliklere sahiptir.
8   Ulusal ve uluslararası festival ve konserlerde kullanılan piyanoların akord ve onarımlarını yapabilecek yeterliliktedir.
9   Müzik sanatı bünyesindeki alt disiplinlerin etkileşimini bilir ve değerlendirir.
10   Yaşam boyu öğrenme ve araştırmaya açıktır.
11   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşlar ile iletişim kurar.
12   Alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olabilme ve bunları karar vermede etkin kullanabilme.
13   Piyano yapım, onarım ve akorduna ilişkin konuları Uzman ya da Uzman olmayan kişilere görsel yazılı ve sözlü yöntemler kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Piyano Onarımı ve Yapımı programı mezunları özel veya kamu sektöründeki Senfonik orkestralarda, özel müzik okullarında, Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde istihdam edilebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Müzik Bölümü Piyano Onarımı ve Yapımı programı mezunları ilgili alanda lisansüstü programlarına başvurabilmektedir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Diploma programı Öğretim Planı 22 zorunlu, 18 seçmeli, 16 konservatuvar ortak, 8 ortak zorunlu ve 20 alan seçmeli olmak üzere 84 dersten oluşmaktadır. Programa kayıtlı öğrenciler seçimlik ve alan seçimlik derslerini bölüm içi seçimlik derslerden almalıdır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli ve alan seçmeli derslere oranı 190 / 110 AKTS dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Hazırlık 1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 0015 YARDIMCI PİYANO H1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 2 KNS 0119 POY TEMEL MÜZİK BİLGİSİ H1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 KNS 0121 POY SOLFEJ H1 ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 MZO 0001 ATÖLYE BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ H1 ZORUNLU 5 10 0 12
G 5 MZO 0003 MESLEKİ RESİM VE PLAN H1 ZORUNLU 1 1 0 4
G 6 MZO 0005 PİYANO AKORDU H1 ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 YDA 0011 YABANCI DİL H1 (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 YDF 0011 YABANCI DİL H1 (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 YDİ 0011 YABANCI DİL H1 (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
Hazırlık 2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 0016 YARDIMCI PİYANO H2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 2 KNS 0120 POY TEMEL MÜZİK BİLGİSİ H2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 KNS 0122 POY SOLFEJ H2 ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 MZO 0002 ATÖLYE BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ H2 ZORUNLU 5 10 0 12
B 5 MZO 0004 MESLEKİ RESİM VE PLAN H2 ZORUNLU 1 1 0 4
B 6 MZO 0006 PİYANO AKORDU H2 ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 YDA 0012 YABANCI DİL H2 (ALMANCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 YDF 0012 YABANCI DİL H2 (FRANSIZCA) ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 YDİ 0012 YABANCI DİL H2 (İNGİLİZCE) ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - -6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KOD 1001 MİTOLOJİ 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 MZO 1001 ATÖLYE BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ 1 ZORUNLU 5 10 0 11
G 4 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 1015 YARDIMCI PİYANO 1 SEÇMELİ 1 0 0 2
G 2 KNS 1121 POY SOLFEJ 1 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 MZO 1003 MESLEKİ RESİM VE PLAN 1 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 3
G 4 MZO 1005 PİYANO AKORDU 1 ALAN SEÇMELİ 3 0 0 5
G 5 MZO 1009 AKUSTİK 1 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 KOD 1002 MİTOLOJİ 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 3 MZO 1002 ATÖLYE BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ 2 ZORUNLU 5 10 0 11
B 4 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 1016 YARDIMCI PİYANO 2 SEÇMELİ 1 0 0 2
B 2 KNS 1122 POY SOLFEJ 2 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 MZO 1004 MESLEKİ RESİM VE PLAN 2 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 3
B 4 MZO 1006 PİYANO AKORDU 2 ALAN SEÇMELİ 3 0 0 5
B 5 MZO 1010 AKUSTİK 2 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KOD 2003 ESTETİK 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 2 MZO 2001 ATÖLYE BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ 3 ZORUNLU 5 10 0 11
G 3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 KNS 2015 YARDIMCI PİYANO 3 SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 KNS 2121 POY SOLFEJ 3 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 MZO 2003 MESLEKİ RESİM VE PLAN 3 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 3
G 5 MZO 2005 PİYANO AKORDU 3 ALAN SEÇMELİ 3 0 0 5
G 6 MZO 2009 AKUSTİK 3 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 YDA 2003 YABANCI DİL III (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 YDF 2005 YABANCI DİL III (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 YDİ 2001 YABANCI DİL III (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KOD 2004 ESTETİK 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 2 MZO 2002 ATÖLYE BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ 4 ZORUNLU 5 10 0 11
B 3 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 KNS 2016 YARDIMCI PİYANO 4 SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 KNS 2122 POY SOLFEJ 4 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 MZO 2004 MESLEKİ RESİM VE PLAN 4 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 3
B 5 MZO 2006 PİYANO AKORDU 4 ALAN SEÇMELİ 3 0 0 5
B 6 MZO 2010 AKUSTİK 4 ALAN SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 YDA 2004 YABANCI DİL IV (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 YDF 2006 YABANCI DİL IV (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 9 YDİ 2002 YABANCI DİL IV (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 3101 POY MÜZİK TARİHİ 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 KOD 3005 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 KOD 3007 UYGARLIK TARİHİ 1 ZORUNLU 1 0 0 1
G 4 MZO 3001 ATÖLYE BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ 5 ZORUNLU 5 10 0 12
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 3015 YARDIMCI PİYANO 5 SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 KNS 3023 SEMİNER 1 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 KNS 3121 POY SOLFEJ 5 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 MZO 3003 MESLEKİ RESİM VE PLAN 5 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 3
G 5 MZO 3005 PİYANO AKORDU 5 ALAN SEÇMELİ 4 0 0 6
G 6 YDA 3003 YABANCI DİL V (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 YDF 3005 YABANCI DİL V (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 YDİ 3001 YABANCI DİL V (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 3102 POY MÜZİK TARİHİ 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 KOD 3006 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 3 KOD 3008 UYGARLIK TARİHİ 2 ZORUNLU 1 0 0 1
B 4 MZO 3002 ATÖLYE BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ 6 ZORUNLU 5 10 0 12
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 3016 YARDIMCI PİYANO 6 SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 KNS 3024 SEMİNER 2 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 KNS 3122 POY SOLFEJ 6 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 MZO 3004 MESLEKİ RESİM VE PLAN 6 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 3
B 5 MZO 3006 PİYANO AKORDU 6 ALAN SEÇMELİ 4 0 0 6
B 6 YDA 3004 YABANCI DİL VI (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 YDF 3006 YABANCI DİL VI (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 YDİ 3002 YABANCI DİL VI (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KOD 4005 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 3 ZORUNLU 1 0 0 1
G 2 KOD 4007 UYGARLIK TARİHİ 3 ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 MZO 4007 ATÖLYE BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ 7 ZORUNLU 5 10 0 16
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KNS 4021 SEMİNER 3 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 MZO 4003 MESLEKİ RESİM VE PLAN 7 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 3
G 3 MZO 4005 PİYANO AKORDU 7 ALAN SEÇMELİ 4 0 0 7
G 4 TBT 4001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1 SEÇMELİ 1 1 0 2
G 5 YDA 4003 YABANCI DİL VII (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 YDF 4005 YABANCI DİL VII (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 YDİ 4001 YABANCI DİL VII (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KOD 4006 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 4 ZORUNLU 1 0 0 1
B 2 KOD 4008 UYGARLIK TARİHİ 4 ZORUNLU 1 0 0 1
B 3 MZO 4008 ATÖLYE BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ 8 ZORUNLU 5 10 0 16
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KNS 4022 SEMİNER 4 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 MZO 4004 MESLEKİ RESİM VE PLAN 8 ALAN SEÇMELİ 1 1 0 3
B 3 MZO 4006 PİYANO AKORDU 8 ALAN SEÇMELİ 4 0 0 7
B 4 TBT 4002 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2 SEÇMELİ 1 1 0 2
B 5 YDA 4004 YABANCI DİL VIII (ALMANCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 YDF 4006 YABANCI DİL VIII (FRANSIZCA) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 YDİ 4002 YABANCI DİL VIII (İNGİLİZCE) SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanı/ları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Devlet Konservatuvarı Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=21038

Mezuniyet Koşulları

Lisans diploması, programda belirtilen tüm dersleri başarıyla tamamlayan, kümülatif not ortalaması en az(GNO) 50/100 olan, 300 AKTS kredisini toplamış ve hiçbir dersten kalmamış olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. A. Kerim GÜRERK
E-posta: kerim.gurerk@deu.edu.tr
Tel: 0 232 412 94 01
Erasmus koordinatörü: Öğr. Gör.Mustafa SUYOLCU
E-Posta: msuyolcu@deu.edu.tr
Tel: 0 232 412 94 09