DERECE PROGRAMLARI

: Biyofizik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı Yüksek Öğrenim Kurulunun 22 Ekim 1990 tarih, 4565-20003 sayılı onayı ve 23 Kasım 1990 tarihli fakülte kurulu yazısıyla kurulmuştur. 20 Kasım 2005 tarihinden Prof. Dr. Murat Özgören anabilim dalı başkanlığına görevini sürdürmektedir. Biyofizik AD, 5 nolu binada işlevini sürdürmektedir.
Canlılardaki biyolojik olayların fizik kuralları çerçevesinde işlendiği; ayrıca hücre, doku, organ ve canlıyı oluşturan sistemlerdeki olayları fizik temelleriyle açıklayan bilim dalı Biyofizik olarak tanımlanabilir. İki temel bilim dalı olan biyoloji ve fizik günümüzde gerek mikro- gerekse makro-moleküler seviyede inceleme alanlarında kesişim göstermektedir. Bu kesişim alanları temelde biyofizik çatısı altında olabileceği gibi alt araştırma alanları da oluşturmaktadır.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında Beyin Biyofiziği bilim alanı olarak bilinen; beyin işlevlerinin aydınlatılmasına yönelik çeşitli disiplinleri bir araya getiren, sinir bilimleri, psikiyatri ve nöroloji gibi klinik dallar, deneysel psikoloji ve klinik psikoloji dalları, anatomi, radyoloji, nükleer tıp, mühendislik, fizik, matematik, dilbilim ve istatistik bilim alanlarını daha çok kognitif biyofizik ve beyin dinamiği açısından uygulamalı olarak işleyen bir öğrenim ve bilimsel araştırma yöntemi izlenmektedir.
Söz konusu multidisipliner yaklaşımı esas alarak çalışmalarına devam eden anabilim dalı sağlıklı bireylerde bellek, öğrenme, plastisite, beyin asimetrisi (lateralite), beyin oksijenlenmesi, termal iletkenlik, farklı bilinç durumlarında (uyku, uyanıklık, anestezi) beyin, uyarılma potansiyelleri (görsel, işitsel, dokunsal, koku), olay ilişkili potansiyeller ve olay ilişkili osilasyonlar gibi elektrofizyolojik çalışma alanlarına sahiptir. Aynı zamanda; şizofreni, parkinson, beyin-damar hastalıkları, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi psikiyatrik ve nörolojik hasta gruplarında da çalışılmaktadır.
Laboratuvarlarımızda dikotik dinleme, beyin asimetrisi, yüz tanıma, nörofizyolojik görüntüleme, nöroterapi (neurofeedback), nöropsikolojik testler, psikovijilans (PVT), beyin-vücut biyofiziği ve spor psikolojisi konularını içeren projeler çalışılmış ve çalışılmaya devam edilmektedir.
Ayrıca anabilim dalımız; İnovatif Beyin Yanıtlılığı Araştırma Koordinatörlüğü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (UBAM) birimlerinin kurulmasına katkı sağlayan araştırma alanlarını kapsayan bir anabilim dalıdır.
Öğretim üyelerimizden Prof. Dr. Murat Özgören UBAMın Müdürü, Doç. Dr. Adile Öniz ise Genel Sekreteri olarak görev yapmakta olup; her ikisi de merkezin kurucu üyelerindendir. Ayrıca Prof. Dr. Murat Özgören Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Doç. Dr. Adile Öniz ise Dokuz Eylül Üniversitesi Biyomedikal Metroloji ve Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmektedirler.

Kazanılan Derece

Biyofizik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Anabilim dalında yüksek lisans programı 2007 yılından itibaren eğitim vermektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında Beyin Biyofiziği bilim alanı olarak bilinen; beyin işlevlerinin aydınlatılmasına yönelik çeşitli disiplinleri bir araya getiren, sinir bilimleri, psikiyatri ve nöroloji gibi klinik dallar, deneysel psikoloji ve klinik psikoloji dalları, anatomi, radyoloji, nükleer tıp, mühendislik, fizik, matematik, dilbilim ve istatistik bilim alanlarını daha çok kognitif biyofizik ve beyin dinamiği açısından uygulamalı olarak işleyen bir öğrenim ve bilimsel araştırma yöntemi izlenmektedir.
Biyofizik yasaları, hücre biyofiziği, nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, nörofizyoloji ve nöroanatomi, radyolojik görüntüleme yöntemleri gibi konular ve ayrıca Avrupa Birliği projeler ve uluslararası projeler hakkında bilgi sahibi omak.
Programı tamamladıklarında EEG verisi elde edebilme ve işleyebilme, nöropsikolojik testleri uygulayabilme, anadilde ve yabancı dilde rapor yazabilme ve sunum yapabilme, bilgisayar ve yazılım kullanabilme becerilerine sahip olmak.
Yüksek lisans mezunları kendilerini, yenilikçi ve yaratıcı olma, analitik düşünebilme, takım çalışmasına dahil olabilme, proje planlayabilme ve yürütebilme konularında yetkin görmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Biyofizik temellerine ve biyofizikte kullanılan temel ölçüm yöntemlerine hakim olma
2   Beynin fizyolojik işlevlerinin biyolojisini anlama yetkinliği
3   Biyoelektirisite hakkında bilgi
4   Biyoelektrisite ve Patolojiler hakkında bilgiye sahip olma
5   Makale ve proje yazımı hakkında bilgiye sahip olma
6   Temel sinyal işleme yöntemleri hakkında bilgiye sahip olma ve veriyi temel düzeyde analiz etme becerisi
7   Radyasyon Biyofiziği ve görüntüleme yöntemleri hakkında bilgiye sahip olma
8   Akışkanlar dinamiğine hakkında temel düzeyde bilgiye sahip olma
9   Nöropsikolojik test bataryaları hakkında temel düzeyde kuramsal bilgiye sahip olma ve uygulayabilme
10   Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar hakkında bilgiye sahip olma
11   Hücre konusu hakkında bilgiye sahip olma
12   Bilimsel araştırmalar için istatistik bilgisine sahip olma
13   Anadilde ve yabancı dilde yazılı ve sözlü anlatım
14   Temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisi
15   Araştırma yapma becerisi
16   Sorun tanımlama ve çözüm önerme yeteneği
17   Etik sorumluluk sahibi olma
18   Grup olarak çalışabilme becerisi, multidisipliner çalışmalar yapabilme becerisi
19   EEG ve EMG kaydı alma becerisi ve EEG kaydi değerlendirme becerisi

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu program mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda güz döneminde 4, bahar döneminde 4 adet ders zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 BYF 5001 BLOK 1 BİYOFİZİK TEMELLERİ-GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 BYF 5007 BLOK 4 BİYOELEKTRİSİTE VE PATOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 BYF 5005 BLOK 3 TEMEL ANALİZ YÖNTEMLERİ ZORUNLU 1 2 0 4
G 5 BYF 5003 BLOK 2 BİYOELEKTRİSİTEYE GİRİŞ ZORUNLU 1 2 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 2 TBG 5033 HÜCREYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 SBE 5037 İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE FONKSİYONU SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 SBE 5039 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 SBE 5041 UZUN YAŞAM VE UZLAŞMA KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
G 7 ERS 5017 BLOK 5 BİYOFİZİKTE TEMEL ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 2 0 4
G 8 BMK 5017 TEMEL BİYODİNAMİK SEÇMELİ 2 1 0 6
G 9 BYF 5011 RADYASYON BİYOFİZİĞİ VE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 10 BYF 5013 BEYİN ARAŞTIRMALARI VE GENETİK ALT YAPILARI SEÇMELİ 2 0 0 4
G 11 BYF 5015 AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 12 BYF 5017 NÖROPSİKOLOJİK TESTLERE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 13 ERS 5016 BLOK 1 BİYOFİZİK TEMELLERİ-GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
G 14 TBG 5009 GENETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BYF 5002 BLOK 5 BİYOFİZİKTE TEMEL ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ ZORUNLU 1 2 0 4
B 2 BYF 5004 BLOK 6 MAKALE YAZMA TEKNİKLERİ VE PROJE HAZIRLAMA ZORUNLU 1 2 0 4
B 3 BYF 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 BYF 5008 BLOK 8 DİSİPLİNLERARASI BİYOFİZİK ÇALIŞ.ORTAK DİL ZORUNLU 1 2 0 4
B 5 BYF 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 BYF 5006 BLOK 7 TEMEL SİNYAL İŞLEME ZORUNLU 1 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 4 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 BYF 5016 KAS BİYOFİZİĞİ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 6 BYF 5010 BEYİNDE SİSTEM TEORİSİ TEMELLERİ SEÇMELİ 1 2 0 4
B 7 BYF 5012 NONLİNEAR SİSTEMLERE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 8 BYF 5014 BEYİN ARAŞTIRMALARINDA YENİ ANALİZ YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 2 2 0 6
B 9 MİF 5006 TIBBİ BİLİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BYF 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BYF 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Fakültesi/Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)


Doç. Dr. Adile Öniz (Biyofizik Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı)
adile.oniz@deu.edu.tr
0232 412 44 98-81