DERECE PROGRAMLARI

: Tıbbi Bilişim Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Medikal İnformatik Anabilim Dalı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2004 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi öğretim üyeleri yer almaktadır. Tıbbi Bilişim YL programı 2005 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 1 yarıyılı bilimsel hazırlık, 2 yarıyılı ders ve 2 yarı yılı tez olmak üzere toplam 5 yarı yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Bilişim Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 60 ECTS karşılığı ders alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Medikal İnformatik AD 2005 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı tıp bilişimi bilgi ve terminolojisi hakkında bilgi sahibi olma, sunum becerisini geliştirme, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve alanında araştırma bilgi ve becerisine sahip olmadır.Program her dönem dört zorunlu ders ile birlikte medikal informatik ile ilgili farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Sağlıkta bilgi yönetiminin temel prensiplerini bilir.
2   Bilgi teknolojileri ve bunların sağlık alanındaki uygulamalarını bilir.
3   Bilgi yönetimine ilişkin projelerin oluşturulmasını ve yönetilmesini bilir.
4   Sağlık alanında bir bilgi yönetimi için gerekli veri tabanlarının tasarlanmasını, veri tabanları ile kullanıcı ara yüzlerinin ilişkilendirilmesini bilir ve uygular.
5   Sağlık alanındaki bilişim standartlarını, kodlamaları bilir, uygular ve yönetir.
6   Sağlık alanındaki veri-tabanlarını bilir, bu veri tabanlarından veri indirilmesini, verilerin uygun programlar ile analiz edilmesini öğrenir.
7   Sağlık araştırmalarının nasıl gerçekleştirildiğini, yöntemlerini, analiz araçlarını ve istatistiksel değerlendirmelerini öğrenir.
8   Sağlık alanındaki web portallarını tasarlamayı, gerçekleştirmeyi, yönetmeyi ve geliştirmeyi öğrenir. Bu portallarda uygulanacak kalite değerlendirme süreçlerini ve etik kuralları bilir ve uygular.
9   Sağlıkta bilgi güvenliğinin sağlanması için gereken araçları tanır, kişisel bilgilerin korunması ile ilgili kuralları ve uygulamaları bilir.
10   Sağlık alanı ve insan anatomisine ilişkin terimler ile hastalıkların türleri hakkında bilgi sahibi olur.
11   Sağlık çalışanlarına bilişim teknolojileri ve uygulamaları hakkında eğitim ve bilgi verebilecek yetkinliği edinir.
12   Sağlık bilgi sistemlerinin kişilerin sağlığını arttıracak ve maliyet etkin bir şekilde yürütülmesi, geliştirilmesi ve ek uygulamalarla zenginleştirilmesi süreçlerini yürütür.
13   Sağlık bilgi sistemlerini karar destek sistemleri, stratejik planlamalar ve çıktı değerlendirmeleri doğrultusunda geliştirmeyi öğrenir.
14   Bilgi sistemlerinin verimli kullanabilmesine yönelik bilinç taşır ve bu yöndeki edinimlerini uygular.
15   Sağlık politikalarının oluşturulması ve yönetilmesi amacıyla veri toplanmasını, bu verilerin analiz yöntemlerini bilir ve uygular.
16   Veri toplama araçlarının ve yöntemlerinin temel prensiplerini bilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her dönem kendi ADmızın dört dersi zorunlu derstir. Diğer tüm dersler seçmelidir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 MİF 5089 TEMEL SUNUMLAR-UYGULAMALAR I ZORUNLU 2 2 0 6
G 3 MİF 5095 PROJEYE DAYALI ÖĞRENME OTURUMU I ZORUNLU 3 0 0 6
G 4 MİF 5093 SEMİNER I ZORUNLU 0 2 0 2
G 5 MİF 5091 ALAN ÇALIŞMASI I ZORUNLU 0 2 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TBG 5033 HÜCREYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 2 EEE 5033 DİGİTAL IMAGE PROCESSİNG SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 IND 5033 MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS AND BUDGETİNG PROSESS SEÇMELİ 3 0 0 8
G 4 MİF 5015 KLİNİK ÇALIŞMALARDA İSTATİSTİKSEL PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 5
G 5 EED 4401 FUNDAMENTALS OF BİOMEDİCAL ENGİNEERİNG SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 MİF 5017 TIBBİ GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 5
G 7 MİF 5025 BİLGİ SİSTEMLERİ ANALİZ VE TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 8 MİF 5033 ELEKTRONİK HASTA KAYDI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 9 MİF 5013 UYGULAMALI VERİ MADENCİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 5
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MİF 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 MİF 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 MİF 5094 PROJEYE DAYALI ÖĞRENME OTURUMU ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 MİF 5090 ALAN ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 2 0 2
B 5 MİF 5092 SEMİNER II ZORUNLU 0 2 0 2
B 6 MİF 5088 TEMEL SUNUMLAR/UYGULAMALAR II ZORUNLU 2 2 0 6
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 2 MİF 5018 YAPAY SİNİR AĞLARINA GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 5
B 3 ACH 5004 MEDİCAL İMAGİNG SEÇMELİ 1 2 0 5
B 4 ACH 5006 MATERİAL SCİENCE SEÇMELİ 1 2 0 5
B 5 ACH 5008 MEDİCAL MEASUREMENT TECHNOLOGY SEÇMELİ 1 2 0 5
B 6 ACH 5010 FUNDAMENTALS OF CHEMİCAL SENSORS AND BIOSENSORS SEÇMELİ 1 2 0 5
B 7 ACH 5012 DİNAMİC SYSTEMS SEÇMELİ 1 2 0 5
B 8 ACH 5014 LASER TECHNOLOGY SEÇMELİ 1 2 0 5
B 9 ACH 5016 CELL CULTURE TECHNOLOGY SEÇMELİ 1 2 0 5
B 10 MİF 5006 TIBBİ BİLİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 6
B 11 EEE 5014 ELECTRONİC INSTRUMENTATİON SEÇMELİ 3 0 0 7
B 12 EEE 5029 ARTİFİCAL NEURAL NETWORKS SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 EEE 5031 ADVANCED COMPUTER NETWORKS SEÇMELİ 3 0 0 8
B 14 EEE 5034 COMPUTER VİSİON SEÇMELİ 3 0 0 8
B 15 EEE 5045 MİCROPROCESSOR APLLİCATİONS SEÇMELİ 3 0 0 8
B 16 EEE 5047 MİCROCONTROLLER ARCHİTECTURE AND APPLİCATİONS SEÇMELİ 3 0 0 8
B 17 EEE 5075 INFORMATİON THEORY AND CODİNG SEÇMELİ 3 0 0 8
B 18 EEE 5076 BİOMEDİCAL SİGNAL PROCESSİNG SEÇMELİ 3 0 0 8
B 19 IND 5006 PLANNİNG AND DESİGN OF SERVİCE SYSTEMS SEÇMELİ 3 0 0 8
B 20 CSE 5066 MULTİMEDİA INFORMATİON RETRİEVAL SEÇMELİ 3 0 0 8
B 21 CSE 5024 WEB ENGİNEERİNG SEÇMELİ 3 0 0 8
B 22 EEE 5088 BİOMEDİCAL INSTRUMENTATİON SEÇMELİ 3 0 0 8
B 23 MİF 5012 PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 24 MİF 5014 KLİNİK ÇALIŞMALARDA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 25 MİF 5016 BİLGİSAYARLI İSTATİSTİK VE VERİ ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 5
B 26 ACH 5002 ELECTRİCAL ENGİNEERİNG FOR POWER SYSTEMS SEÇMELİ 1 2 0 5
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MİF 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MİF 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 arasınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Oğuz Dicle
e-mail:oguz.dicle@deu.edu.tr
Tel: +90.232.4125901