DERECE PROGRAMLARI

: Mikrobiyoloji Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ilk olarak Ege Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi bünyesinde 1978 yılında kurulmuştur. Anabilim dalımızda uzmanlık eğitimi yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü kapsamında Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Doktora ve Yüksek Lisans Programları açılmaktadır. Anabilim dalımızda Mikrobiyolojinin değişik alanlarında yetkin olan toplam 13 öğretim üyesi bulunmaktadır. Mikrobiyoloji Yüksek Lisans programı 1984 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

1984 eğitim yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı, Mikrobiyolojinin temel ve ilgili alanlarında temel ve güncel kuramsal ve laboratuvar bilgisine sahip olan, hem temel laboratuvar teknik beceriler, hem de tezleri için gerekli beceriler yönünden donatılmış bireyler yetiştirmek; öğrencileri analiz, sentez yapma, değerlendirme, veri toplama ve bilimsel metodoloji ve bilimsel iletişim gibi konularda eğitmektir. Program, birinci yarıyıl dört adet, ikinci yarıyıl iki adet zorunlu ders ile birlikte farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Temel ve tıbbi mikrobiyoloji bilgilerine sahiptir.
2   Antimikrobiyallerin etki mekanizmalarını ve direnç mekanizmalarını bilir.
3   Bağışıklık sistemi ve enfeksiyon immünitesi bilgisine sahiptir.
4   Tıbbi mikrobiyoloji alanında iyi laboratuar uygulamalarını bilir ve uygular.
5   Bilimsel araştırmalarda etik sorunları tanımlayabilir, olası etik sorunları öngörebilir ve etik ilkeler doğrultusunda davranır.
6   Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve öz değerlendirme yapar.
7   Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanır.
8   Danışmanlık alararak bir araştırmayı planlayabilir, yürütebilir ve sonuçlarını paylaşabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda toplam 7 adet sorunlu ders vardır. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 MİK 5013 TEMEL BAKTERİYOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 MİK 5011 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I ZORUNLU 2 2 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 2 TBG 5033 HÜCREYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 TBG 5035 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 4 MİK 5009 MİKROBİYOLOJİDE BİYOGÜVENLİK İLKELERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 2 0 2
G 5 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
G 6 TBG 5027 BAKTERİ MOLEKÜLER YAPISI VE GENETİĞİ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 7 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MİK 5004 TEMEL MİKOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 2 MİK 5010 TEMEL İMMUNOLOJİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 MİK 5020 KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI II ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 MİK 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 MİK 5018 TEMEL VİROLOJİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 MİK 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 3 MİK 5022 TEMEL PARAZİTOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 3
B 4 BİO 5026 ENZİMOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 9
B 5 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MİK 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MİK 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 ara sınav, 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. İbrahim Mehmet Ali ÖKTEM
e-mail: ali.oktem@deu.edu.tr
Tel: 90.232.412 4500