DERECE PROGRAMLARI

: Biyokimya Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Tıp Fakültesine bağlı olarak 1982 yılında YÖK onayı ile (Biyokimya adı altında) kurulmuş bir anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıpsal Biyokimyanın değişik alanlarında yetkin olan toplam 18 öğretim üyesi bulunmaktadır. Biyokimya YL programı 1985 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Biyokimya Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

1986 eğitim yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amacı, biyokimyanın temel ve ilgili alanlarında temel ve güncel kuramsal ve laboratuvar bilgisine sahip olan, hem temel laboratuvar teknik beceriler, hem de tezleri için gerekli beceriler yönünden donatılmış bireyler yetiştirmek; öğrencileri analiz, sentez yapma, değerlendirme, veri toplama ve bilimsel metodoloji ve bilimsel iletişim gibi konularda eğitmektir. Program, birinci yarıyıl dört adet, ikinci yarıyıl iki adet zorunlu ders ile birlikte farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Biyokimya ile ilgili ve biyokimyanın anlaşılmasına yardımcı olabilecek temel kuramsal bilgiye sahiptir: Temel Kimya, Temel Biyokimya, Temel Metabolizma, Hücre Biyolojisi, Genel ve Klinik Enzimoloji, Temel Biyoistatistik, Öğrenme kuramları, Tıp Terminolojisi, İnsan vücudunun yapı ve fonksiyonu
2   Biyokimya alanında kullanılan temel laboratuvar bilgisine sahiptir. Temel Laboratuvar Cihaz ve Yöntemlerinin İlkeleri,Temel Moleküler Biyolojik Yöntemlerin İlkeleri, İn-vitro çalışma yöntemleri,Deney Hayvanları ve Uygulama yöntemlerinin ilkeleri,Temel Laboratuvar Yöntemlerinin Klinik Biyokimya Laboratuvarına uyarlanması
3   Bilimsel Araştırma süreçlerine hakim olma: Hipotez oluşturma, deney planlayabilme ve yapabilme, veri yönetimi, analizi ve yorumunu süpervizyon altında yapabilme, bilimsel etik ilkelerini kavrama.
4   Bilgi kaynaklarına ulaşım ve yönetimi, Alanı ile ilgili veri tabanlarına ulaşabilme ve edindiği bilgiyi kullanabilme,İnformasyon teknolojisine hakim olma,End-Note vb programları kullanabilme
5   İletişim: Akademik ve profesyonel çevrelerde bilgisini aktarabilme.Yazılı, sözlü, elektronik iletişim kurabilme. Grup içinde uyumlu çalışabilme.
6   Temel Eğitim Becerileri,Uygulamalı eğitim süreçlerine katkı yapabilme

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda toplam altı adet zorunlu ders vardır. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I ZORUNLU 3 2 0 10
G 2 BİO 5025 HÜCRESEL MOLEKÜLER MEKANİZMALAR ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 4 0 12
G 3 BİO 5007 TEMEL BİYOKİMYA ZORUNLU 4 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 2 TBG 5033 HÜCREYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 3 TBG 5035 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 4 SBE 5037 İNSAN VÜCUDUNUN YAPI VE FONKSİYONU SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 SBE 5039 TIP BİLİMLERİNDE VE TIP TERMİNOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 TBG 5039 TEMEL MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER I SEÇMELİ 3 2 0 8
G 7 HİS 5024 ELEKTRON MİKROSKOBU İÇİN LABORATUVAR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 4 0 9
G 8 BİO 5021 TEMEL KİMYA SEÇMELİ 2 0 0 5
G 9 ERS 5004 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
G 10 ERS 5015 ENZİMOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 9
G 11 BİO 5023 BİYOKİMYADA UYGULAMA EĞİTİMİ BECERİLERİ SEÇMELİ 1 2 0 6
G 12 HİS 5023 GENEL HİSTOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 13 BİO 5011 ESER ELEMENT BİYOKİMYASI SEÇMELİ 1 2 0 2
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 BİO 5034 HÜCRE YAPI VE İŞLEVİNİN BİYOKİMYASAL TEMELLERİ ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 BİO 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II ZORUNLU 2 2 0 9
B 5 BİO 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 5
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 4 MİK 5010 TEMEL İMMUNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 TBG 5036 TEMEL MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER II SEÇMELİ 2 4 0 10
B 6 BİO 5026 ENZİMOLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 9
B 7 TBG 5030 MOLEKÜLER GENETİK SEÇMELİ 3 0 0 6
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİO 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİO 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 2 ara sınav, 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir. 54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Canan Çoker
e-mail: canan.coker@deu.edu.tr
Tel: 90.232.412 4400