DERECE PROGRAMLARI

: Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı 1982 yılından bu yana moleküler biyoloji ve genetik, sitogenetik ve tıbbi genetik alanlarında eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerini sürdürmektedir. Başta Kanser Biyolojisi ve Genetiği olmak üzere, Moleküler Hücre Biyolojisi, Psikiyatrik ve Nörolojik hastalıkların moleküler mekanizmalarının araştırılması konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu alanlarda yeterli araştırmacı ve akademisyen yetiştirmektedir. Ayrıca 1995 yılından itibaren moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında rutin hizmetleri sürdürmekte; doktora ve yüksek lisans tezleri, klinik ile ortaklaşa gerçekleştirilen uzmanlık tezleri ve projeler ile ülkemizde ve DEÜTF nde Tıbbi Biyoloji ve Genetik alanın gelişmesine katkı sağlamaktadır. Programın süresi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez olmak üzere toplam 4 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lisans diploması; Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) ilgili dalından ya da eşlenirliği kabul edilen sınavlardan en az 55 almış olmak, Tıp Fakültesi mezunu ise TUS sınavından 50 almış olmak; Yabancı Dil sınavından (YDS) ya da eşlenirliği kabul dilmiş olan diğer yabancı dil sınavından en az 50 almış olmak ya da DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nun yaptığı sınavdan en az 55 almış olmak. Not Döküm çizelgesi; Yüksek Lisans Bilim sınavından en az 65 almış olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

2 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 120 AKTS.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans programının amacı
Güncel gelişmeleri izleyerek bu gelişmeleri sürdürmekte olduğu eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerinde uygulayan,
Uluslararası seviyede temel araştırma ve tanı ile tedaviye yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütebilen,
Alanında yetkinlik kazanmış, eğitim öğretim becerileri gelişmiş, çağdaş, bilgiyi paylaşan ve katılımcı bilim insanı olan,
Sürekli iyileştirme programları uygulayarak hizmet vermekte olduğu tüm alanlarda kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan,
Gelişmeleri diğer bilim insanlarıyla paylaşarak yaygınlaştıran
bireyler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Moleküler ve Hücre Biyolojisi İle İlgili Temel Bilgilere SahiptirMoleküler ve Hücre Biyolojisi İle İlgili Temel Bilgilere Sahiptir.
2   Genetik ve Epigenetik İle İlgili Temel Bilgilere Sahiptir.
3   Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi ve Genetik İle İlgili Temel Yöntem Bilgilerine Sahiptir.
4   Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi ve Genetik İle İlgili Uygun Bilgi Kaynaklarına Ulaşır.
5   Moleküler Biyoloji, Hücre Biyolojisi ve Genetik İle İlgili Temel Mesleksel Becerilere Sahiptir.
6   Alanı ile İlgili Bilimsel Verileri Analiz Etme, Sözlü ve Yazılı Olarak Sunma Becerisine Sahiptir.
7   Alanıyla ilgili Ulusal ve Uluslararası mesleksel, etik ve yasal düzenlemeleri bilir ve uygular.
8   Mesleğini Uygularken Etkin İletişim Kurar.
9   Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Kaynakta veri yoktur

Üst Derece Programlarına Geçiş

Üçüncü düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda her yarıyılda alınması gereken TBG Anabilim Dalı zorunlu derslerinin tamamını almak zorundadır. Buna ek olarak seçmeli dersler alarak her yarıyıl en az 30 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir. Öğrencinin gereksinimleri doğrultusunda bazı ön derslerin alınması istenebilir. Staj zorunluluğu yoktur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TBG 5033 HÜCREYE GİRİŞ ZORUNLU 3 0 0 6
G 2 TBG 5039 TEMEL MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER I ZORUNLU 3 2 0 8
G 3 TBG 5037 GENETİK LABORATUVARINDA BİYOGÜVENLİK ZORUNLU 1 2 0 2
G 4 TBG 5009 GENETİK ZORUNLU 3 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 5005 DENEY HAYVANLARI VE UYGULAMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 1 4 0 6
G 2 SBE 5035 SAĞLIK BİLİMLERİNDE ETİK I SEÇMELİ 2 2 0 6
G 3 TBG 5035 HÜCRE KÜLTÜRÜ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 4 BİO 5019 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 3 2 0 10
G 5 HİS 5023 GENEL HİSTOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 8
G 6 TBG 5041 ÖZEL ARAŞTIRMA I SEÇMELİ 0 4 0 2
G 7 ERS 5005 HÜCREYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 8 BİO 5021 TEMEL KİMYA SEÇMELİ 2 0 0 5
G 9 HİS 5021 GENEL İNSAN EMBRİYOLOJİSİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 6
G 10 TBG 5027 BAKTERİ MOLEKÜLER YAPISI VE GENETİĞİ SEÇMELİ 2 2 0 6
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TBG 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 2
B 2 TBG 5038 SİTOGENETİK ZORUNLU 2 4 0 12
B 3 TBG 5030 MOLEKÜLER GENETİK ZORUNLU 3 0 0 6
B 4 TBG 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SBE 5006 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 2 0 8
B 2 SBE 5040 LABORATUVAR UYGULAMALARINDA GÜVENLİK İLKELERİ SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 BİO 5024 TEMEL LABORATUVAR İLKELERİ VE YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 9
B 4 SBE 5044 DENEYSEL ARAŞTIRMALARIN PLANLANMASI, YÜRÜTÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 6
B 5 MİK 5018 TEMEL VİROLOJİ SEÇMELİ 2 2 0 4
B 6 TBG 5034 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR SEÇMELİ 3 0 0 6
B 7 TBG 5036 TEMEL MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER II SEÇMELİ 2 4 0 10
B 8 MİK 5010 TEMEL İMMUNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 9 TBG 5032 KANSERİN MOLEKÜLER TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TBG 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TBG 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Herbir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir.
54 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Şerife Esra ERDAL BAĞRIYANIK
e-mail:esra.erdal@deu.edu.tr
Tel: 90.232.412 4601