DERECE PROGRAMLARI

: İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

10 öğrencinin eğitim gördüğü İngilizce Öğretmenliği Eğitimi Bilim dalı 1995den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

İngilizce Öğretmenliği, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Bilim Alanı Bir Dil Eğitimi olan Programlarda Lisans Diplomasına sahip olan, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 65 puan alan ve öğrenim görecekleri yabancı dil dışında bir dilden (Fransızca, Almanca ve İngilizce) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 tam puan üzerinden an az 50 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer kabul edilen sınavların birinden karşılığı puan, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başvurabilir.
Yüksek lisans programlarına başvuran adayların Lisans Mezuniyet Notu esas alınacaktır.
Mezuniyet notları 100 üzerinden verilmiş ise mezuniyet notları hiçbir dönüştürme yapılmadan hesaplamalarda kullanılacaktır
İlan Edilen kontenjanının en fazla 3 katı aday yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına çağırılacaktır.
Bu adaylar için ALES Puanı ve Mezuniyet Notları ile Ön Eleme Sıralama Puanları hesaplanacaktır.
Ön Eleme Sıralama Puanı ALES puanının %50si ile Mezuniyet Notunun %50sinden oluşacaktır.
Ön Eleme Sıralama Puanı = %50 ALES Puanı + %50 Mezuniyet Notu
Ön Eleme Sıralama Puanı ile adaylar sıralanacak ve en yüksek puandan itibaren kontenjanın 3 katı aday ön elemeyi geçmiş sayılacaktır.
Ön Eleme Sıralama Puanı sıralaması sonucunda elenen adaylar yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına giremeyeceklerdir. Önkayıt Formu ile başvuruda bulunan adaylar bu koşulu kabul etmiş sayılırlar. Elemeyi geçmiş olmasına rağmen yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına katılmayan ya da katılmayacağını bildiren adaylar yerine yedek liste oluşturulmayacaktır.
Ön Elemeyi geçen adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere değerlendirme sınavlarına alınacaktır. Adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır. Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3/d maddesi gereğince başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50si, Mezuniyet Notunun %25i ile Mülakat Notunun %25inden oluşacaktır. Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Yüksek lisans öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Eğitim programı eğitim ve İngilizce öğretmenliği konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Ingilizcedir.

Temel Program Kazanımları

1   dil eğitimiyle ilgili bilgiyi kazanma
2   dil eğitimiyle ilgili becerileri elde etme
3   mesleki gelişimi sağlama
4   eğitim bilimlerindeki bilimsel gelişimi takip edebilme
5   eğitim bilimlerindeki becerileri kazanma
6   bilimsel verileri sözlü ve yazılı sunma becerisi kazanma
7   meslekte bilimsel kuramları ve yönteleri kullanma
8   Ingiliz dilinin egitimiyle ve ikinci dil eğitimiyle ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri ortaya çıkartır.
9   Yabancı dil öğretimi konusunda bilimsel bilginin üretiminin nasıl olacağını belirler ve bununla ilgili yöntemleri tartışır.
10   Yabancı dil öğretimiyle ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yaklaşım, yöntem ve teknikleri içinde bulunduğu şartlara uyarlar ve bunun için ölçme ve değerlendirme bilgisini kullanır.
11   Yabancı dil öğretimi alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını CALL ve MALL dahil olmak üzere kullanır.
12   Öğrencilerin seviyelerine göre gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
13   Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda konuyla ilgili uygun materyal geliştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Ingilizce Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları, MEB ve ona bağlı özel okul ve dershanelerde öğretmenlik; MEB ve ona bağlı özel okul ve dershane gibi kurumlarda uzman veya dil hocası olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Ayrıca özel sektörde Ingilizce ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 21 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 11 tanesi Güz yarıyılında, 10 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 21 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/154 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YDİ 5029 TEZ YAZIM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I ZORUNLU 2 0 0 8
G 2 EBE 5039 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 17
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5005 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 YDİ 5005 YABANCI DİL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 8
G 3 YDİ 5009 20. YY İNGİLİZ ROMANI I SEÇMELİ 2 0 0 8
G 4 YDİ 5011 MODERN AMERİKAN ROMANI I SEÇMELİ 2 0 0 7
G 5 YDİ 5031 UYGULAMALI DİLBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 9
G 6 YDİ 5023 ULUSLARARASI BİR DİL OLARAK İNGİLİZCE I SEÇMELİ 2 0 0 7
G 7 YDİ 5025 DRAMA ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR I SEÇMELİ 2 0 0 8
G 8 YDİ 5027 İKİNCİ DİL EDİNİMİ SEÇMELİ 2 0 0 7
G 9 YDİ 5019 İNGİLİZ EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI I SEÇMELİ 2 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YDİ 5028 TEZ YAZIM VE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ II ZORUNLU 2 0 0 8
B 2 YDİ 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 19
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YDİ 5002 SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ SEÇMELİ 2 0 0 7
B 2 YDİ 5004 DİL ÖĞRETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 0 0 7
B 3 YDİ 5012 MODERN AMERİKAN ROMANI II SEÇMELİ 2 0 0 7
B 4 YDİ 5016 UYGULAMALI DİLBİLİM II SEÇMELİ 2 0 0 8
B 5 YDİ 5030 20. YY İNGİLİZ ROMANI II SEÇMELİ 2 0 0 6
B 6 YDİ 5020 DİL EDİNİMİNDE RUHDİLBİLİMSEL SORUNLAR SEÇMELİ 2 0 0 8
B 7 YDİ 5024 ULUSLARARASI BİR DİL OLARAK İNGİLİZCE II SEÇMELİ 2 0 0 8
B 8 YDİ 5026 DRAMA ÖĞRETİMİNDE YAKLAŞIMLAR I SEÇMELİ 2 0 0 8
B 9 YDİ 5000 ELEŞTİREL OKUMA ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 6
B 10 YDİ 5018 İNGİLİZ EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜ ÇALIŞMALARI II SEÇMELİ 2 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YDİ 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YDİ 5199 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ingilizce Öğretmenliği bilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr/ lang=1&menu_id=5
Bilim Dalı Başkanı:
Prof. Dr. Leyla Harputlu
leyla.harputlu@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Assoc. Prof. Feryal Cubukcu
fcubukcu@deu.edu.tr