DERECE PROGRAMLARI

: Bilgisayar Mühendisliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, kurucu Başkan Prof. Dr. Esen ÖZKARAHAN tarafından 1994 yılında kurulmuştur. Lisans eğitimi 1995 yılında başlamıştır. Programın eğitim dili ingilizcedir. İngilizce yeterlilik sınavını geçemeyen öğrenciler hazırlık sınıfı okumak zorundadır. Eğitim, 2007 yılına kadar klasik sistemle sürdürülmüş, 2007-2008 öğretim yılından sonra Projeye / Probleme Dayalı Öğrenim sistemi benimsenmiştir. Son durumda ise, bağıl not sistemi dahilinde grup ve bireysel uygulamalar ile yazılı sınavlar yanında ödev ve projelere dayalı bir değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Kuruluşundan bu yana Örgün Eğitim programı uygulanmıştır. Lisans eğitiminin yanı sıra Fen Bilimleri Enstitüsünde Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Lisansüstü programların eğitim dili İngilizcedir.

Kazanılan Derece

Bilgisayar Mühendisliği, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, ülke genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı sonucu yerleştirme, DEU Yabancı Diller Okulu İngilizce Yeterlik Testi (en az 70) veya eşdeğeri.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 12 hafta süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

DEÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora programları açılmaktadır. Tüm programlarda eğitim dili İngilizcedir. Bölümün amacı, ülkemizde gelişme ve yapılanma sürecinde olan bilişim sektörüne yön verebilecek, teorik ve uygulamalı konularda yaratıcı Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmektir. Programının hedefi, öğrencilere bilgisayar yazılım ve donanım sistemlerini tasarlama, gerçekleştirme ve yönetme kabiliyeti kazandırmaktır. Bu amaçla, algoritma ve programlama, veri yapıları, bilgisayar mimarisi, devre teorisi ve elektronik, yazılım mühendisliği, bilgi sistemleri, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve veri tabanı yönetim sistemlerine ilişkin dersler verilmektedir. Lisans programını başarıyla yürüten öğrenciler diğer mühendislik programlarında Çift Anadal Programı (ÇAP) ve/veya Yandal Programını tamamlayabilirler. ÇAP programını tamamlayan öğrencilere ikinci bir dalda diploma; Yandal programını tamamlayanlara ise ikinci dalda sertifika verilmektedir. Bölüme, MÜDEK tarafından 2007 yılından beri akreditasyon etiketi ve ayrıca 2009-2014 yılları için EUR-ACE etiketi verilmiştir. 2010 yılından itibaren Avrupa Yükseköğretim Alanı içerisinde yer alan ülke vatandaşlarının yükseköğrenim görmesi veya çalışması amacı ile Avrupada kolayca dolaşabilmelerini sağlayan BOLOGNA Süreci başlamıştır. Mezun olacak öğrencilere, 2011 yılından itibaren Diploma Eki verilebilmektedir. Üniversite Diploma Eki Etiketini almıştır. AKTS etiketi almak üzere çalışmalar sürdürülmektedir. Bölüm, uluslararası saygınlığı olan kaliteli kurumlarla ikili anlaşmalar yoluyla öğrenci ve akademisyen değişimini destekleyerek bilgi ve deneyimi arttırmayı hedeflemektedir. Bölümün, 2012 yılı itibari ile ERASMUS Öğrenci ve Akademisyen Değişim Programı kapsamında 9; FARABİ programı kapsamında 6 ikili anlaşması bulunmaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri, 2013 yılı itibari ile 3 profesör, 8 yardımcı doçent, 5 öğretim görevlisi ve 13 araştırma görevlisinden oluşan geniş bir akademik kadro ile sürdürülmektedir. Eğitim, üç katlı bina içerisindeki 6 adet derslikte ve 3 adet eğitim salonunda sürdürülmektedir. Tüm dersliklerde bilgisayar, projeksiyon ve tahta yer almaktadır. Öğrencilere hizmet veren 7 adet bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet donanım laboratuvarı bulunmaktadır. Ayrıca öğretim üyelerimizin odalarının yanında, öğrencilerimizin tezleri ile ilgili çalışmalarına destek sağlayabilecek 5 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Bölüm öğrencileri, öğretim üyelerinin danışmanlığı ile çeşitli yarışmalarda (Microsoft Imagine Cup, IBM Yazılım Akedemisi vb.) Türkiye birincilikleri, ikincilikleri ve üçüncülükleri kazanmıştır. Bölüm, hala devam etmekte olan 4 ana Araştırma Grubuna sahiptir. Bunlar Doğal Dil İşleme (http://nlp.cs.deu.edu.tr/), Veri Madenciliği, Güvenlik (http://srg.cs.deu.edu.tr/wp/) ve Çoklu-ortam Bilgi Elde Etme (http://demir.cs.deu.edu.tr/) Çalışma Gruplarıdır. Bölüm öğretim elemanları, SCI kapsamında ve diğer hakemli dergilerde yayınlara sahiptir. Ayrıca TEYDEB ve TUBİTAK projeleri de geliştirmektedirler. Bölüm, başta yazılım şirketleri olmak üzere her kuruluşa, bilgisayar bilimlerinin her konusunda danışmanlık desteği verebilecek yeterliliğe sahiptir. Bu bağlamda sanayi kuruluşlarıyla birlikte bitirme projeleri çalışmalarına başlanmış ve lisansüstü eğitiminde de devam edecek şekilde planlamalar yapılmıştır.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen bilimleri, hesaplama ve bilgisayar mühendisliği konularında kuramsal/ uygulamalı bilgilere ve yeterli altyapıya sahiptir.
2   Bilişim problemlerini fark etme, tanımlama, formüle etme ve çözme bilgi ve becerisine sahiptir.
3   Gereksinimleri belirlemeye yönelik olarak bir sistemi, sistem parçasını ya da süreci analiz eder, alternatifleri mühendislik yöntemlerini kullanarak kıyaslar, en uygun çözümü tasarlar.
4   Tasarımın gerçekleştirilmesi için tüm kaynakların verimli kullanılması, süreçlerin iyi belirlenmesi ve takip edilmesi ve uygulanması ile etkin proje yönetimini sağlar.
5   Disliplin içi ve disiplinler arası projelerde bireysel, takım üyesi veya takım lideri olarak etkin ve sonuç odaklı çalışır.
6   Bir konuya yönelik olarak global kaynak araştırmalarını yapar, verimli bir şekilde değerlendirir ve kullanır.
7   Yaşam boyu öğrenmenin ve kişisel gelişimin sürekli farkındalığı ile bilişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleri izler.
8   Sözlü ve yazılı iletişim kurar, İngilizce ve Türkçe kullanarak bilişim alanındaki bilgileri izler, yorumlar ve teknik doküman hazırlar.
9   Bilişim uygulamalarının kurumsal, toplumsal ve çevresel sonuçlarını göz önünde tutar, sorumluluğunun bilincindedir.
10   Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir, bilişim hukuku temel prensiplerini anlar, değerlendirir ve mesleki çalışmalarına uygular.

Mezunların İstihdam Profilleri

Diploma alan öğrenciler bilgi teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren firmalarda yazılım ve donanım sistemlerinde geliştirici ve yönetici olarak meslek icra etme hakkı kazanırlar.
Bölümden mezun Bilgisayar Mühendisleri, yurtiçinde veya yurtdışında, üniversitelerin akademik pozisyonlarının da içinde bulunduğu çeşitli alanlarda çalışmaktadır. Mezunlarımız, yazılım geliştirme, bilgisayar ağları yönetimi ve danışmanlık gibi değişik alanlarında kendi işyerlerini kurabilecekleri gibi, bu alanlarda uzmanlaşmış firmalarda çalışabilir, aynı zamanda Bilgi İşlem Birimine sahip firmaların ilgili bölümlerinde de görev alabilmektedir.
Mezunlar, genellikle firmaların bilgi işlem birimlerinde, İletişim Teknolojileri, Bilişim ve Yazılım Geliştirme sektöründe çalışan firmalarda, Ar-Ge birimlerinde; yazılım geliştirme uzmanı, yazılım mühendisi, analist, bilgi işlem uzmanı, test mühendisi, kontrol mühendisi, sistem yöneticisi, sistem sorumlusu, donanım tasarım mühendisi, bilgi işlem müdürü, ağ mühendisi, ağ tasarım sorumlusu, ağ güvenliği sorumlusu gibi pozisyonlarda çalışmaktadır. Ayrıca, üniversitelerde bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri bölümlerinde araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, öğretim üyesi pozisyonlarında da görev almaktadırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Bölüm Öğretim Planı, 37 zorunlu ve 9 seçmeli dersten oluşmaktadır. Bölüm seçmeli ders havuzunda, 17 tanesi Güz yarıyılında, 13 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 30 seçmeli ders yer almaktadır. Bunların yanı sıra, fakülte bünyesinde 60 teknik olmayan sosyal seçmeli ders ve 24 teknik seçmeli ders açılmaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 182 / 58 AKTSdir. Bu seçmeli derslerden 10 AKTS?lik ders Fakülte bünyesinde açılan seçmeli derslerden olmak zorundadır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 CME 1001 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA I ZORUNLU 2 2 0 6
G 3 CME 1003 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 3
G 4 CME 1005 AYRIK VE KOMBİNASYONAL MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 CME 1101 PROJE TABANLI ÖĞRENME I ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 MAT 1001 MATEMATİK I ZORUNLU 4 0 0 5
G 7 PHY 1101 FİZİK I ZORUNLU 3 2 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 CME 1000 YAZ STAJI I STAJ 0 0 0 2
B 3 CME 1002 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA II ZORUNLU 2 2 0 7
B 4 CME 1004 LİNEER CEBİR ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 CME 1006 TEKNİK İNGİLİZCE ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 CME 1102 PROJE TABANLI ÖĞRENME II ZORUNLU 2 2 0 4
B 7 MAT 1002 MATEMATİK II ZORUNLU 4 0 0 5
B 8 PHY 1102 FİZİK II ZORUNLU 3 2 0 5
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CME 2001 VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 CME 2003 MANTIK TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 7
G 3 CME 2005 OLASILIK VE İSTATİSTİK ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 CME 2007 DİFERANSİYEL DENKLEMLER ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 CME 2101 PROJE TABANLI ÖĞRENME III ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ESE 2067 İŞLETME YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ESE 2069 KİŞİSEL STİL VE İMAJ YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CME 2002 VERİ ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ ZORUNLU 2 2 0 7
B 2 CME 2004 PROGRAMLAMA DİLLERİ KAVRAMLARI ZORUNLU 2 2 0 7
B 3 CME 2006 BİLGİSAYAR MİMARİSİ ZORUNLU 3 2 0 7
B 4 CME 2008 SAYISAL ÇÖZÜMLEME ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 CME 2102 PROJE TABANLI ÖĞRENME IV ZORUNLU 2 2 0 4
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CME 3001 VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 7
G 2 CME 3003 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ZORUNLU 2 2 0 7
G 3 CME 3005 İŞLETİM SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 7
G 4 CME 3009 VERİ İLETİŞİMİ UYGULAMALARI ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 CME 3500 YAZ STAJI II STAJ 0 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CME 3002 OTOMATA VE BİÇİMSEL DİLLER ZORUNLU 3 0 0 6
B 2 CME 3004 BİLGİSAYAR AĞLARI ZORUNLU 3 0 0 6
B 3 CME 3006 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ ZORUNLU 2 2 0 6
B 4 CME 3008 DEVRE TEORİSİ VE ELEKTRONİK ZORUNLU 3 2 0 6
B 5 CME 3502 YAZ STAJI III STAJ 0 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ETE 3034 MÜHENDİSLER İÇİN FİNANSAL YÖNETİM TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CME 4003 GÖMÜLÜ SİSTEMLERİN PRENSİPLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 CME 4701 BİTİRME PROJE ÖNERİSİ ZORUNLU 0 2 0 1
G 3 İSG 4001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 CME 4403 MAKİNA ÖĞRENMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 2 CME 4405 PARALEL PROGRAMLAMA SEÇMELİ 2 2 0 6
G 3 CME 4407 BİLGİSAYAR OYUNU TASARIM VE PROGRAMLAMA SEÇMELİ 2 2 0 6
G 4 CME 4409 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 5 CME 4411 YAZILIM PROJE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 6 CME 4413 VERİTABANI KONULARI SEÇMELİ 2 2 0 6
G 7 CME 4415 DAĞITIK VERİTABANI SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 8 CME 4417 BENZETİM VE MODELLEME SEÇMELİ 2 2 0 6
G 9 CME 4419 İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 10 CME 4421 SİSTEM PROGRAMLAMA SEÇMELİ 2 2 0 6
G 11 CME 4423 MOBİL CİHAZLAR VE UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 2 0 6
G 12 CME 4425 BİYOİNFORMATİK ALGORİTMALARINA GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 13 CME 4426 OBJECTIVE-C AND IOS PROGRAMLAMA SEÇMELİ 2 2 0 6
G 14 CME 4451 MİKROİŞLEMCİLER SEÇMELİ 2 2 0 6
G 15 CME 4453 IP AĞLARINDA HİZMET KALİTESİ GELİŞMELERİ SEÇMELİ 3 0 0 6
G 16 CME 4455 AĞ TASARIMININ TEMELLERİ SEÇMELİ 2 2 0 6
G 17 CME 4457 AĞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 2 0 6
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CME 4802 BİTİRME PROJESİ BİTİRME PROJESİ 0 6 0 10
B 2 İSG 4002 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 CME 4402 KRİPTOGRAFİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 2 CME 4404 YAZILIM DOĞRULAMAYA GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 3 CME 4406 ÇOKLU-ORTAM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 4 CME 4408 DOĞAL DİL İŞLEMEYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 5 CME 4410 ÖRÜNTÜ TANIMAYA GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 6 CME 4412 SAYISAL İMGE İŞLEMEYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 7 CME 4414 WEB PROGRAMLAMA SEÇMELİ 2 2 0 6
B 8 CME 4416 VERİ MADENCİLİĞİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 9 CME 4418 YAPAY ZEKAYA GİRİŞ SEÇMELİ 2 2 0 6
B 10 CME 4420 ALGORİTMA ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 6
B 11 CME 4452 MİKROİŞLEMCİ TEMELLİ SİSTEM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 6
B 12 CME 4454 AĞ SERVİSLERİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 6
B 13 CME 4456 YENİDEN YAPILANDIRILABİLİR BİLİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 6
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
H 1 ESE 2013 MÜHENDİSLİK ETİĞİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 2 ESE 2014 MÜHENDİSLİKTE ETKİLİ İLETİŞİM SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 3 ESE 2015 MÜHENDİSLER İÇİN FRANSIZCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 4 ESE 2016 ÇEVRE KİRLİLİĞİ VE KONTROLU SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 5 ESE 2024 DOĞA ÇEVRE VE KENT SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 6 ESE 2037 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 7 ESE 2050 FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 8 ESE 2059 AFET YÖNETİMİ SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 9 ESE 2060 TEMEL JAPONCA SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 10 ESE 2065 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 11 ESE 2066 MÜHENDİSLİKTE MESLEK HASTALIKLAR SOSYAL SEÇMELİ 2 0 0 3
H 1 ETE 3003 NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 2 ETE 3006 BİYOMEDİKAL SİSTEMLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 3 ETE 3007 ROBOTUN TEMELLERİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 4 ETE 3014 MÜHENDİSLER İÇİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 5 ETE 3017 FİZİKSEL MODELLER TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 6 ETE 3018 MODERN MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 7 ETE 3025 PROJE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 8 ETE 3029 KALİTE YÖNETİMİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 9 ETE 3031 SEYİR MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
H 10 ETE 3032 İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ TEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin (http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683) ve Mühendislik Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının (http://eng.deu.edu.tr/index.php/tr/oeretim-ve-snav-uygulama-esaslarhhhhhfgf) ilgili maddeleri uygulanır. Bölümümüzde ders geçme notu DD, mezuniyet notu ise CCdir.
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin 4 yıllık bu programdan mezun olabilmesi için tüm derslerini başarı ile tamamlaması gerekir. Bu derece öğretim programında yer alan tüm dersleri başaran, 12 hafta süreli stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlayan, minimum 240 AKTS kredisini sağlayan ve genel not ortalaması en az 2.00/4.00 olan öğrencilere verilir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. R. Alp KUT
Dokuz Eylül Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Tel: +90 (232) 3017401
Fax: +90 (232) 3017402
e-posta: alp@cs.deu.edu.tr