DERECE PROGRAMLARI

: İlahiyat

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İlahiyat, genelde din olgusunu, özelde İslam dinini kendisine konu edinen, diğer dinlerle karşılaştırma yapmak suretiyle İslam dininin temel inanç, ibadet, muamelat ve ahlak esaslarını tarihi gelişim süreci içinde inceleyip ortaya koyan, bunların geçmişte ve günümüzde fert ve toplum planında pratiğe yansımasını tespit etmeyi hedefleyen bir bilim alanıdır. İlahiyat disiplininin konusu, insanlık tarihi boyunca kitabi dinlerin ortaya çıkış süreci, İslam dininin temel kaynağı olan Kuran-ı Kerimin bütün yönleriyle tanınması, Hz. Muhammedin hayatı ve öğretileri, bu iki kaynağa dayalı olarak gelişen tefsir, hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf, vb. ilimleri ile bu dini ilimlerin insanlık düşünce tarihine etki boyutunu konu edinen Din Psikolojisi, Din sosyolojisi, Din Felsefesi, vb. bilim dallarından oluşur.
İlahiyat Bölümü, İlahiyat Fakültesinin temel bölümü olarak 1980 yılından itibaren eğitim öğretim yapmaktadır. Misyonu, lisans ve lisansüstü düzeyde kaliteli ilahiyat eğitimi vermek ve dünya standartlarında araştırmalar yapmaktır. Bölümün bu kapsamda birbiri ile ilişkili üç amacı vardır:
Birinci amaç, öğrencilerini dini literatürde yer alan farklı alanlara ait kavramlar ve bunlara dair tanım, izah ve anlayışlar hakkında yeterli düzeyde doğru teorik bilgi altyapısına sahip kılmak.
İkinci amaç, öğrencilere aktarılacak dini ilimlere ait literatürün tarihi süreç içinde oluşum ve gelişim sürecini ortaya koymak; bu literatürün günlük yaşamda karşılık geldikleri somut hadise ve durumları tespit etmek ve öğrencilere bunların günümüz dünyasında düzgün bir şekilde pratiğe aktarılması konusunda iyi bir donanım kazandırmak.
Üçüncü amaç ise dini ilimler alanında ve bunları destekleyen diğer yan dallarda, teorik ve pratik olarak yeterli düzeyde bilgi ve birikime ulaşan İlahiyat öğrencilere, yeri ve zamanı geldiğinde bunları başarıyla uygulamaya geçirme becerisi kazandırmak.
İlahiyat Bölümü, yukarıda sıralanan amaçlara ulaşabilmek için geleneksel dini birikimi çağdaş yaklaşımlar ışığında gözden geçirip güncellemek suretiyle gerçek yaşamla uyumlu bir şekilde eğitim ve araştırma faaliyeti yürütmektedir. Ders programları, ilahiyat alanlarını teorik ve uygulamalı olarak kapsayacak şekilde oluşturulmuştur. Bölüm öğretim elemanları, farklı ülkelerdeki üniversiteler ile işbirliği içinde çalışmalar yürütmekte, bu sayede Bölümün uluslararası profilinin yükselmesine imkan sağlanmaktadır. Seçimlik dersler bağlamında az sayıda öğrenci gruplarıyla yapılan dersler sayesinde öğretim üyeleri ve öğrenciler arasında sağlıklı bir ilişki kurulmakta ve yüksek düzeyde bilgi, deneyim ve beceri aktarımı söz konusu olmaktadır. Akademik kadro, teorik ve uygulamalı alanlarda yaptıkları araştırmalar ile ilahiyat bilim dallarına katkıda bulunmaktadır. İktisat Bölümünün yapısı Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları olmak üzere başlıca üç alanı kapsamaktadır.

Kazanılan Derece

İlahiyat, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise mezunu olmak ve üniversite sınavına göre yerleştirilmiş olmak.
Ayrıca; bilgi paketi için http://www.deu.edu.tr/ders-katalog/tr/tr-b6.html

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri için Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 4 yıllık eğitimi sonunda 240 AKTS kredisine sahip olmalıdır.
Öğrencinin hiçbir dersten kalmamış olması gerekmektedir.
Kümülatif Ortalama 4.00 üzerinden 2.00 olmalıdır.
İlahiyat Lisans Programına kayıtlı öğrencilerin onaltı (16) bölüm içi seçimlik ders almaları ve bitirme ödevi hazırlamaları gerekmektedir.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5683

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İlahiyat Lisans programının amacı, ulusal ve uluslararası alanda istihdam edilebileceği tüm kamu, özel ve sivil toplum kuruluşları için gerekli olan dini bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip, ilahiyat bilim dallarının temel esas ve prensipleri kavramış, teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürerek takip ve analiz edebilen; problem çözme yeteneği olan; etik değerleri benimsemiş; sosyal sorumluluk bilincine sahip; bilgi ve deneyimlerini ifade edebilen; farklı dini disiplinler arasındaki etkileşimleri anlayabilen ilahiyatçılar yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Dinin ne olduğu, insan hayatındaki yeri, dinî metinlerin nasıl anlaşılacağı, nasıl açıklanacağı, nasıl yorumlanacağına dair temel bilgileri öğrenir.
2   Kur'ân-ı Kerim'i tecvid kurallarına uygun olarak yüzünden düzgün bir şekilde okuyabilir. Dinî hizmetleri ifa edecek derecede yeterli ezbere sahiptir.
3   Başta Kur'ân-ı Kerim ve hadis-i şerifler olmak üzere çoğu Arapça olan İslamî literatürü doğru bir şekilde okuyacak, anlayacak ve sözlü-yazılı olarak aktarabilecek düzeyde yeterli Arapça bilgisine sahiptir.
4   Okuduğu Kur'ân ayetlerinin mânâlarını doğru bir şekilde verebilir, onları tarihî ve lisanî bağlamlarına uygun düşecek şekilde anlayıp, günümüze hitap edecek şekilde yorumlayabilir.
5   Hz. Peygamber'in kavlî, fiilî ve takrirî sünneti ve bu çerçevede oluşan hadis literatürüne hakim olur, bunları hayata geçirme bilgi ve becerisine sahiptir.
6   İslam'ın temel inanç esaslarını akli ve nakli delilleriyle birlikte bilir. Bu esaslara dayalı olarak oluşturulup geliştirilen belli başlı kelami ve felsefi düşünce yapılarını öğrenir.
7   İslam'ın temel ibadet esaslarını ve bunların uygulama şekillerini Kur'an ve sünnet temelinde bilir. İslam hukukunda yer alan muamelata dair düzenlemeleri, asli kaynaklardaki delilleri ışığında öğrenir. Bunları, günümüz modern hukuk anlayışlarıyla mukayese etmek suretiyle günümüze adapte etme becerisi kazanır.
8   İslam tarihi boyunca dinî metinlerin anlaşılma, yorumlanma ve hayata geçirilme biçimleri olarak ortaya çıkan itikadî-siyasî, fıkhî-amelî, tasavvufî, felsefî düşünce ekollerinin doğuş sebepleri, teşekkül süreçleri, öne çıkan bilginleri, görüşleri, eserleri ve İslam düşüncesine katkıları hakkında temel bilgileri öğrenerek farklı inanç ve düşünceye sahip kişi ve topluluklara karşı hoşgörülü davranma bilincini kazanır.
9   İslam'ın temel ahlak esaslarını Kur'an ve sünnet temelinde öğrenir. Bunlara dayalı olarak oluşturulup geliştirilen ahlak öğretilerini ve tasavvufi gelenekleri tarihî süreçleri ışığında ele alıp inceler ve buradan hareketle günümüze yönelik ideal ahlakî şahsiyet modelleri geliştirir.
10   Genelde dinler tarihini, özelde İslam tarihini kesintisiz bir bütün olarak ele alıp günümüze getirir. Buradan hareketle insanlığın dinî serüvenini farklı medeniyetler bazında karşılaştırmalı bir şekilde incelemek suretiyle günümüz dinî anlayış ve hareketlerini doğru bir şekilde değerlendirme imkanı bulur.
11   Gerek fıtrî donanım (akıl, kalp ve duyular), gerekse ilahî vahiy bazında insanlığın sahip olduğu temel bilgi kaynaklarını ve bunlara yaklaşım tarzlarını araştırmak suretiyle tarih boyunca bunlara dayalı olarak ortaya çıkmış olan farklı felsefi düşünce yapılarını ve akımlarını eleştirel bir yaklaşımla inceler. Buradan hareketle modern dünyada ortaya çıkan farklı anlayışları ve bunlar etrafında oluşan düşünce akımlarını sağlıklı bir şekilde anlar ve değerlendirir.
12   Fert ve toplum bazında insanları harekete geçiren temel psikolojik ve sosyolojik dinamikleri öğrenmek suretiyle onlara doğru bir dinî inanç, ibadet ve tutum tarzı kazandırma esas ve yöntemlerini öğrenir ve bu sayede verimli bir şekilde dinî hizmet yürütme imkanı elde eder.
13   İslam tarihi boyunca farklı coğrafyalar üzerinde ortaya çıkan ve gelişen İslam Medeniyetinin siyasî, edebî, kültürel, bilimsel, sanatsal, estetik...vb. değişik yönlerini keşfeder ve bunların günümüz dünyasına ulaşan yansımalarını tespit etmek suretiyle kalıcılıklarına ve devamlılıklarına katkıda bulunur.
14   Tarihî süreç içinde İslam kültür ve medeniyetini sonraki nesillere aktaran eğitim öğretim kurumlarını incelemek suretiyle bunların temel işleyiş esaslarını ve yaklaşımlarını öğrenir. Bunları günümüz modern eğitim öğretim yöntemleriyle mukayese etmek suretiyle günümüz için ideal dinî eğitim öğretim anlayışları geliştirir ve bunları başarıyla uygular.
15   İslam'ın temel kaynaklarına erişim, dinî literatürü takip, tetkik ve tahlil gibi konularda mevcut teknik ve teknolojik imkanları, güncel gelişim sürecini de göz önünde bulundurarak kullanma ve uygulamaya koyma becerisi edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri

İlahiyat Bölümü mezunları başta kamu kurumları olmak üzere değişik sektörlerde çalışabilmektedir. Mezunlarımız yoğun olarak Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerde imamlık, Kuran Kurslarında Kuran öğreticiliği, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı orta ve lise dereceli okullarda ise Din Dersi öğretmenliği yapmaktadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İlahiyat Bölümü mezunları ilgili alanda lisansüstü programlara başvurabilmektedir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 İLA 1005 İSLAM İNANÇ ESASLARI ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 İLA 1013 OSMANLI TÜRKÇESİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 İLA 1015 TÜRK DİN MUSİKİSİ(NAZ.) ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 İLA 1017 SİYER (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 İLA 1103 K.K. OKUMA VE TEC. I (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
G 7 İLA 1119 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ I (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
G 8 İLA 1121 HADİS TARİHİ VE USULÜ I (ARP) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 İLA 1123 ARAP DİLİ VE EDEB. I (ARP) ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 11 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 İLA 1006 İSLAM İBADET ESASLARI ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 İLA 1016 İSLAM TARİHİ I ZORUNLU 4 0 0 4
B 4 İLA 1104 K.K. OKUMA VE TEC. II (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 İLA 1120 TEFSİR TARİHİ VE USULÜ II (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 İLA 1122 HADİS TARİHİ VE USULÜ II (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 İLA 1124 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI II (ARP) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 İLA 1126 TÜRK İSLAM EDEBİYATI ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 10 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İLA 2015 İSLAM TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 İLA 2019 İSLAM HUKUKUNA GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 İLA 2103 K.K. OKUMA VE TEC. III (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 İLA 2119 TEFSİR I (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 İLA 2121 HADİS I (ARP) ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 İLA 2123 FELSEFE TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 İLA 2127 TASAVVUF I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 İLA 2131 DİN PSİKOLOJİSİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 İLA 2133 DİN SOSYOLOJİSİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 İLA 2135 TÜRK İSLAM SANATLARI TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İLA 2010 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 İLA 2104 K.K. OKUMA VE TEC. IV (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
B 3 İLA 2120 İSLAM HUKUKU I (ARP) ZORUNLU 4 0 0 4
B 4 İLA 2122 MANTIK ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 İLA 2124 FELSEFE TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 İLA 2126 TEFSİR II (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
B 7 İLA 2128 TASAVVUF II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 İLA 2130 HADİS II (ARP) ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 İLA 2132 DİN PSİKOLOJİSİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 10 İLA 2134 DİN SOSYOLOJİSİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İLA 3301 K.K. OKUMA VE TEC. V (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
G 2 İLA 3305 DİNLER TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 İLA 3307 İSLAM FELSEFE TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 İLA 3309 TEFSİR III (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
G 5 İLA 3311 HADİS III (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 İLA 3313 İSLAM HUKUK USULÜ ZORUNLU 4 0 0 4
G 7 İLA 3315 KELAM TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İLA 3011 KUR'AN'IN TEMEL KAVRAMLARI I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 İLA 3015 KARŞILAŞTIRMALI KUR'AN MEALİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 İLA 3017 TEMEL TEFSİR KAVRAMLARI (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 İLA 3019 KUR'AN'IN METİNLEŞME SÜRECİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 İLA 3029 GÜZEL KUR'AN OKUMA I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 İLA 3031 KIRAAT TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 İLA 3037 KLASİK HADİS USULÜ METİNLERİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 İLA 3039 HADİSTE SENED VE METİN TENKİDİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 İLA 3041 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
G 10 İLA 3043 FIKIH METİNLERİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 11 İLA 3045 AKADEMİK YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 12 İLA 3047 EŞ'ARİ OKUMALARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 13 İLA 3049 MODERN KELAM PROBLEMLERİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 14 İLA 3051 MU'TEZİLE KELAMI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 15 İLA 3057 TASAVVUF METİNLERİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 16 İLA 3059 FARSÇA I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 17 İLA 3061 BELAGAT I (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 18 İLA 3065 ARAPÇA-TÜRKÇE KARŞILIKLI ÇEVİRİ ÇALIŞMALARI (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 19 İLA 3067 ÇAĞDAŞ ARAPÇA METİNLER (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 20 İLA 3069 KLASİK ARAPÇA METİNLER (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 21 İLA 3071 KUR'AN VE HADİS METİNLERİ İRABI (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 22 İLA 3073 ETİK KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 23 İLA 3077 DİN VE ÇAĞDAŞ SORUNLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
G 24 İLA 3079 İSLAM DÜŞÜNCESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 25 İLA 3081 TÜRKİYE'DE AHLAKIN ÇIKMAZLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 26 İLA 3085 İSLAM MANTIK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 27 İLA 3087 MUKAYESELİ KUTSAL METİNLER SEÇMELİ 2 0 0 2
G 28 İLA 3089 DİNİ İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
G 29 İLA 3091 MEDYA VE DİN SEÇMELİ 2 0 0 2
G 30 İLA 3093 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 31 İLA 3095 DİN SOSYOLOJİSİNDE TEORİ VE YÖNTEM SEÇMELİ 2 0 0 2
G 32 İLA 3097 SOSYAL PSİKOLOJİ VE DİN SEÇMELİ 2 0 0 2
G 33 İLA 3099 İSLAM EĞİTİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 34 İLA 3101 YAYGIN VE YETİŞKİN DİN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 35 İLA 3103 DİN ÖĞRETİMİNDE AYET VE HADİSLERLE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 36 İLA 3107 SİRE YAZIMINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 37 İLA 3111 ÇAĞDAŞ İSLAM ÜLKELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 38 İLA 3113 SİYER YAZICILIĞI VE SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 39 İLA 3117 DİN, SANAT VE ESTETİK SEÇMELİ 2 0 0 2
G 40 İLA 3119 OSMANLICA DİNİ-EDEBİ METİNLER I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 41 İLA 3121 CAMİ MUSİKİSİNDE İCRA SEÇMELİ 2 0 0 2
G 42 İLA 3209 TEZHİP I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 43 İLA 3211 TEZHİP SANATI VE MOTİFLER I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 44 İLA 3213 KUR'AN HAKKINDA YANLIŞ MÜTALAALAR SEÇMELİ 2 0 0 2
G 45 İLA 3215 İSLAM MİRAS HUKUKU I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 46 İLA 3217 İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE BATINİLİK SEÇMELİ 2 0 0 2
G 47 İLA 3219 OSMANLI TÜRKÇESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 48 İLA 3221 FELSEFEYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 49 İLA 3223 MUKARENETÜL-MEZAHİB (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 50 İLA 3225 KUR'AN KISSALARI I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 51 İLA 3227 KUR'AN'DA KAPALI KAVRAMLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
G 52 İLA 3229 İSLAM DÜNYASINDA TÜRBELER I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 53 İLA 3231 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ METİNLERİ I (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 54 İLA 3233 DİLBİLİMSEL TEFSİR SEÇMELİ 2 0 0 2
G 55 İLA 3235 OKUL ÖNCESİ DİN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 56 İLA 3237 DİNLERDE KADIN ANLAYIŞI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 57 İLA 3239 HADİSLERİN ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASINDA YÖNTEM SEÇMELİ 2 0 0 2
G 58 İLA 3241 ÇEVRE PSİKOLOJİSİ VE DİN SEÇMELİ 2 0 0 2
 
6. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İLA 3302 K.K. OKUMA VE TEC. VI (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 İLA 3306 DİNLER TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 İLA 3308 İSLAM FELSEFE TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 İLA 3310 TEFSİR IV (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 İLA 3312 HADİS IV (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 İLA 3314 KELAM TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 İLA 3316 DİN EĞİTİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 İLA 3326 İSLAM HUKUKU II (ARP) ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
6. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İLA 3012 KUR'AN'IN TEMEL KAVRAMLARI II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 İLA 3030 GÜZEL KUR'AN OKUMA II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 İLA 3060 FARSÇA II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 İLA 3062 BELAGAT II (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 İLA 3120 OSMANLICA DİNİ-EDEBİ METİNLER II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 İLA 3124 CUMHURİYET DÖNEMİ TEFSİR HAREKETLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 İLA 3126 SIKÇA OKUNAN AYET VE SURELERİN MEAL VE TEFSİRİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 İLA 3128 İLK MUSHAFLAR (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 9 İLA 3132 KIRAATI SEB'A VE AŞERA SEÇMELİ 2 0 0 2
B 10 İLA 3136 BUHARİ OKUMALARI (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 11 İLA 3138 GÜNÜMÜZ PROBLEMLERİ VE HADİSLER (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 12 İLA 3140 DİN-DEVLET İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 13 İLA 3144 AKADEMİK SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 14 İLA 3146 MATURİDİ OKUMALARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 15 İLA 3148 İNGİLİZCE KELAM METİNLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 16 İLA 3158 PRATİK ARAPÇA (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 17 İLA 3160 KUR'AN VE HADİS METİNLERİNDE BELAGAT UYGULAMALARI (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 18 İLA 3162 ÇEVRE ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 19 İLA 3166 İSLAM BİLİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 20 İLA 3168 ORTAÇAĞ YAHUDİ FELSEFESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 21 İLA 3170 ÇAĞDAŞ DİNİ PROBLEMLERE FELSEFİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
B 22 İLA 3174 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNÜRLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 23 İLA 3176 GÜNÜMÜZDE DİNLER ARASI İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
B 24 İLA 3178 MİSYONERLİK VE DİNLERARASI DİYALOG SEÇMELİ 2 0 0 2
B 25 İLA 3180 ANADOLU DİNLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 26 İLA 3182 SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 27 İLA 3184 KENT DİNDARLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 28 İLA 3186 MANEVİYAT VE SAĞLIK SEÇMELİ 2 0 0 2
B 29 İLA 3188 ÇAĞDAŞ DİN EĞİTİMİ TEORİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 30 İLA 3190 EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 31 İLA 3192 DİN HİZMETLERİNDE İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
B 32 İLA 3196 HZ.MUHAMMED DEVRİNDE YÖNETİM VE İDARE (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 33 İLA 3200 GÜNÜMÜZ HIRİSTİYAN-İSLAM İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 34 İLA 3202 İSLAM ŞEHİRCİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 35 İLA 3206 TEMEL MAKAM VE USUL BİLGİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 36 İLA 3208 İRAB (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 37 İLA 3210 TEZHİP II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 38 İLA 3212 TEZHİP SANATI VE MOTİFLER II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 39 İLA 3216 TEFSİR OKUMALARI İLE İLGİLİ KÜLLİ KAİDELER SEÇMELİ 2 0 0 2
B 40 İLA 3218 İSLAM MİRAS HUKUKU II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 41 İLA 3220 OSMANLI TÜRKÇESİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 42 İLA 3222 KLASİK FELSEFE METİNLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 43 İLA 3224 İSLAM AİLE HUKUKU METİNLERİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
B 44 İLA 3226 KUR'AN KISSALARI II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 45 İLA 3228 BATIDA KUR'AN ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 46 İLA 3230 İSLAM DÜNYASINDA TÜRBELER II SEÇMELİ 2 0 0 2
B 47 İLA 3232 TÜRK TASAVVUF TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 48 İLA 3234 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 49 İLA 3236 KARŞILAŞTIRMALI FIKHİ TEFSİR OKUMALARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 50 İLA 3238 DİN ÖĞRETİMİNDE YÖNTEM VE TEKNİKLER SEÇMELİ 2 0 0 2
B 51 İLA 3240 ORTA ASYA TÜRK İSLAM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
B 52 İLA 3242 DİNLERDE ARINMA VE AYDINLANMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 53 İLA 3244 KARŞILAŞTIRMALI SÜNNİ-Şİî HADİS OKUMALARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 54 İLA 3246 DİN, MANEVİYAT VE SAĞLIK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
7 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BÖD 4025 BİTİRME ÖDEVİ ZORUNLU 0 2 0 2
G 2 İLA 4009 DİN HİZ.REH.VE İLETİŞİM ZORUNLU 2 0 0 4
G 3 İLA 4401 K.K. OKUMA VE TEC. VII (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 İLA 4407 SİSTEMATİK KELAM I (ARP) ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 İLA 4409 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 6 İLA 4411 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 7 İLA 4413 DİN FELSEFESİ I ZORUNLU 2 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
7 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İLA 4011 KUR'AN VE SOSYAL HAYAT SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 İLA 4015 İNGİLİZCE TEFSİR METİNLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 İLA 4017 AHKAM TEFSİRİ PROBLEMLERİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 İLA 4019 KUR'AN TARİHİ PROBLEMLERİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 İLA 4027 MESLEKİ CAMİ UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 İLA 4029 MAKAMLI KUR'AN OKUMA SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 İLA 4035 HADİSLERDE ŞERH EDEBİYATI VE KLASİK ŞERH OKUMALARI (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 İLA 4037 HADİSİN FIKIHTAKİ YERİ-FIKHU'L HADİS-I (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 9 İLA 4039 KUR'AN HÜKÜMLERİ VE MODERN HUKUK SEÇMELİ 2 0 0 2
G 10 İLA 4043 AHKAM HADİSLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 11 İLA 4045 KLASİK KELAM PROBLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 12 İLA 4047 MUTEZİLE OKUMALARI (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 13 İLA 4049 KELAM İLMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
G 14 İLA 4057 ANADOLU'DA TASAVVUF ÖNDERLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 15 İLA 4059 ARAPÇA METİN ÇÖZÜMLEME (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 16 İLA 4063 ARAPÇA SÖZLÜK BİLİM (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 17 İLA 4065 ARAPÇA TERCÜME TEKNİKLERİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 18 İLA 4067 CAHİLİYE DÖNEMİ ŞİİR TAHLİLLERİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 19 İLA 4069 BASIN ARAPÇASI (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 20 İLA 4071 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 21 İLA 4075 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 22 İLA 4077 OSMANLI DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE SEÇMELİ 2 0 0 2
G 23 İLA 4079 NASIL FELSEFE YAPILIR? SEÇMELİ 2 0 0 2
G 24 İLA 4083 ÖRNEKLERİYLE MANTIK İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 25 İLA 4085 HALK İNANÇLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 26 İLA 4089 PAPALIK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 27 İLA 4091 DEĞİŞİM SOSYOLOİJİSİ VE DİN SEÇMELİ 2 0 0 2
G 28 İLA 4093 BATIDA İSLAM ALGISI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 29 İLA 4095 TÜRK EĞİTİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 30 İLA 4097 ÇAĞDAŞ EĞİTİM AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 31 İLA 4099 İSLAM EĞİTİM KLASİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 32 İLA 4103 HZ.MUHAMMED DEVRİNDE KADIN (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 33 İLA 4107 GÜNÜMÜZ TÜRK DÜNYASININ PROBLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 34 İLA 4109 İSLAM İKTİSAT TARİHİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 35 İLA 4113 ORTAÇAĞ İSLAM ÜLKELERİNDE BEZEME SEÇMELİ 2 0 0 2
G 36 İLA 4115 KLASİK EDEBİYAT KURAM VE AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 37 İLA 4117 TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ REPERTUARI I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 38 İLA 4119 TEZHİP SANATINDA HALKâR SEÇMELİ 2 0 0 2
G 39 İLA 4123 PSİKOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 40 İLA 4125 KUR'AN-I KERİM'DE HZ. İBRAHİM KISSASI (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 41 İLA 4127 FIKIH USULÜ METİNLERİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 42 İLA 4129 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI VE DÜŞÜNÜRLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 43 İLA 4131 DİNİ-EDEBİ METİNLER I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 44 İLA 4133 KADIN SORUNLARI VE DİN SEÇMELİ 2 0 0 2
G 45 İLA 4135 FELSEFENİN ANA SORUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 46 İLA 4137 MODERN FIKIH METİNLERİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 2
G 47 İLA 4139 GÜNCEL DİNİ MESELELERİN KLASİK TEFSİRLERDEKİ İZ DÜŞÜMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 48 İLA 4141 İŞARİ TEFSİR METİNLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 49 İLA 4143 HİNDİSTAN?DA İSLAM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 50 İLA 4145 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
G 51 İLA 4147 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 52 İLA 4149 SÜNNİ-Şİİ TEFSİR OKUMALARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 53 İLA 4151 DİN EĞİTİMİNDE YENİ YÖNELİMLER SEÇMELİ 2 0 0 2
G 54 İLA 4153 İNGİLİZCE DİNLER TARİHİ METİNLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
G 55 İLA 4155 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 56 İLA 4157 DİN PSİKOLOJİSİNİN TEMEL METİNLERİ VE KAVRAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
 
8. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BÖD 4410 BİTİRME ÖDEVİ ZORUNLU 0 2 0 4
B 2 İLA 4010 HİTABET VE MESLEKİ UYG. ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 İLA 4402 K.K. OKUMA VE TEC. VIII (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
B 4 İLA 4408 SİSTEMATİK KELAM II (ARP) ZORUNLU 2 0 0 4
B 5 İLA 4412 DİN FELSEFESİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 6 İLA 4416 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
8. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İLA 4028 MESLEKİ CAMİ UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 0 0 4
B 2 İLA 4038 HADİSİN FIKIHTAKİ YERİ-FIKHU'L HADİS-II (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 3 İLA 4118 TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ REPERTUARI II SEÇMELİ 2 0 0 4
B 4 İLA 4120 KUR'AN VE İNSAN SEÇMELİ 2 0 0 4
B 5 İLA 4122 KUR'AN VE DİLBİLİM SEÇMELİ 2 0 0 4
B 6 İLA 4124 Şİİ TEFSİR (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 7 İLA 4126 FELSEFİ-BİLİMSEL TEFSİR PROBLEMLERİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 8 İLA 4128 KUR'AN'A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 9 İLA 4132 CAMİLERDE OKUNAN MİHRABİYELER SEÇMELİ 2 0 0 4
B 10 İLA 4138 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 11 İLA 4140 İNGİLİZCE İSLAM HUKUKU METİNLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 12 İLA 4142 AHKAM AYETLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 13 İLA 4144 MODERN KELAM PROBLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 14 İLA 4146 DİN VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 4
B 15 İLA 4148 ŞİA OKUMALARI (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 16 İLA 4156 MESNEVİ OKUMALARI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 17 İLA 4158 İLERİ DÜZEY ARAPÇA DİLBİLGİSİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 18 İLA 4162 PRATİK ARAPÇA (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 19 İLA 4166 ORTADOĞU ARAP LEHÇELERİNDEN ÖRNEKLER (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 20 İLA 4168 KUR'AN VE AHLAK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 21 İLA 4172 HAYATIN ANLAMI VE FELSEFE SEÇMELİ 2 0 0 4
B 22 İLA 4174 TÜRK DİN ANLAYIŞI:MATÜRİDİLİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 23 İLA 4176 İSLAM BİLİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 24 İLA 4180 DİNİ SEMBOLLER SEÇMELİ 2 0 0 4
B 25 İLA 4182 BİLGİ SOSYOLOJİSİ VE DİN SEÇMELİ 2 0 0 4
B 26 İLA 4184 AVRUPA BİRLİĞİ VE DİN SEÇMELİ 2 0 0 4
B 27 İLA 4186 CUMHURİYET DÖNEMİ DİN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 28 İLA 4188 DİN HİZMETLERİ VE REHBERLİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 29 İLA 4190 İSLAM EĞİTİM TEORİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 30 İLA 4194 HULEFA-İ RAŞİDİN DÖNEMİNDE KADIN (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 31 İLA 4198 İSLAM ÜLKELERİ TARİHİ VE COĞRAFYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 32 İLA 4204 TEZHİP SANATINDA ŞÜKûFE SEÇMELİ 2 0 0 4
B 33 İLA 4206 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANINDA DİN SEÇMELİ 2 0 0 4
B 34 İLA 4210 KURAN KISASLARININ PSİKOTORAPÖTİK FONKSYONLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 35 İLA 4212 YUSUF SURESİ TEFSİRİ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 36 İLA 4214 MUKAYESELİ İBADETLER FIKHI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 37 İLA 4216 ÇAĞDAŞ İSLAM AKIMLARI VE DÜŞÜNÜRLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 4
B 38 İLA 4218 DİNİ-EDEBİ METİNLER II SEÇMELİ 2 0 0 4
B 39 İLA 4220 DİN VE EKONOMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 40 İLA 4222 İSLAM AHLAK FELSEFESİ METİNLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 41 İLA 4224 FELSEFEDE BİLGİ TEORİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
B 42 İLA 4226 FETVA USULÜ (ARP) SEÇMELİ 2 0 0 4
B 43 İLA 4228 HİNDİSTAN?DA İSLAM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 4
B 44 İLA 4230 HADİS KÜLTÜR İLİŞKİSİ VE KÜLTÜREL HADİSÇİLİK SEÇMELİ 2 0 0 4
B 45 İLA 4232 20. YÜZYILDA TASAVVUF SEÇMELİ 2 0 0 4
B 46 İLA 4234 KARŞILAŞTIRMALI KELAMİ TEFSİR OKUMALARI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 47 İLA 4236 DİN EĞİTİMİNDE DRAMA UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 48 İLA 4238 ORTA ASYA TÜRK İSLAM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 4
B 49 İLA 4240 İNGİLİZCE DİNLER TARİHİ METİNLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 4
B 50 İLA 4242 SAHİH-İ MÜSLİM'DEN SEÇME HADİS OKUMALARI SEÇMELİ 2 0 0 4
B 51 İLA 4244 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve İşletme Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
http://isletme.deu.edu.tr/licomas/uploads/mfm/ogrenciler/sinavuygulamaesaslari.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 4 yıllık eğitimi sonunda 240 AKTS kredisine sahip olmalıdır. Öğrencinin hiçbir dersten kalmamış olması gerekmektedir. Kümülatif Ortalama 4.00 üzerinden 2.00 olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Dekan Yardımcısı:
Doç. Dr. Muammer ERBAŞ
E-posta: muammer.erbas@deu.edu.tr
Tel: 0 232 285 53 87