DERECE PROGRAMLARI

: Nükleer Tıp Teknikleri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Nükleer Tıp Teknikleri Programı 2012-2013 eğitim öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır.
Nükleer tıpta teşhis ve tedavi için radyoaktif maddeleri güvenli ve yetkin bir şekilde hazırlayıp kullanabilen, teknolojik cihazlarla görüntüleme ve görüntülerin proses işlemlerini yapabilen, radyasyon güvenliği konusunda eğitimli, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanımda, bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen, iletişim becerilerini kullanabilen, nükleer tıp uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir.
Nükleer Tıp alanında tanısal amaçlı görüntüleme cihazlarının (Gamma kamera, SPECT, PET, PET-CT, PET-MRI) kullanılması ve günlük kalite kontrollerinin gerçekleştirilmesi, görüntülemeye yönelik basit girişimlerin (hastaya efor verme, vb) hekim gözetiminde yapılabilmesi, sayım cihazlarının (gamma sayaç, uptake cihazı, gamma prob, C 14 üre testi vb.) kullanılabilmesi, görüntüleme ve tedavi amaçlı radyofarmasötikleri sıcak laboratuvarda işaretleyip kalite kontrolünün yapılması ve hekim gözetiminde hastaya uygulanması, radyoaktif maddeler kullanarak in vitro tetkiklerin gerçekleştirilmesi ve radyonüklid tedavi uygulamasında hekime yardımcı olunabilmesi, açık radyoaktif kaynakla güvenli bir şekilde çalışılabilmesi konularında gerekli bilgi ve beceriyi kazandıracak bir eğitim verilir.
Programdan mezun olanlar Nükleer Tıp uzmanının gözetim ve denetiminde özel ve kamu hastanelerinin Nükleer tıp bölümünde, sağlık sektöründe hizmet veren firmalarda, ilgili ARGE laboratuarları ve ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Kamu ve özel sağlık kuruluşları ile Radyofarmasötik üretim merkezleri ve Nükleer Tıp Derneği ile işbirliği içinde olunacaktır.

Kazanılan Derece

Sağlık Teknikeri

Derecenin Düzeyi

Önlisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği ile Radyoloji ve Tedavi Laboratuarı Bölümünden mezun olmak.
ÖSYMye başvuru sonucunda tercih sıralamasına göre yerleştirilmiş olmak.
ÖSYM başvuru formunda 38.maddede yer alan bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır. Kuralını kabul etmek.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda, Fizyoloji, anatomi, tıbbi ve radyolojik terminoloji gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak nükleer tıp fiziği, radyofarmasi, radyolojik anatomi, nükleer tıp görüntüleme, radyoloji, tıbbi laboratuar, radyasyon güvenliği ve radyasyondan korunma dersleri, radyoterapi ile nükleer tıp klinik uygulamalar yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir nükleer tıp uzmanı denetiminde devlet kurumlarında ya da özel merkezlerde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce dersleri alırken 2. yıl mesleki İngilizce dersleri almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Mesleğini uygulaması için gerekli insan vücudu ve işleyişine ait temel anatomi, fizyoloji ve bazı hastalık bilgilerine sahiptir. - Kesitsel görüntülerde ve sintigrafilerde anatomik yapıları tanır. - Organlar ve sistemlerin yerleşim, işleyiş ve birbirleriyle olan ilişkilerini bilir ve bu bilgilerini radyofarmasötiklerin vücutta dağılımı ve zamanla değişimi ile ilişkilendirebilir. - Nükleer Tıp ta en sık görüntülenen hastalıkların bulgularını, tanı yöntemlerini ve tedavi izlemlerini bilir.
2   Mesleği ile ilgili gerekli fizik ve kimya bilgisine sahiptir. - Radyasyon fiziği ve radyoizotopların tıpta kullanımını bilir..- Radyasyonun madde ile etkileşimini ve radyasyon dozu hesaplamayı bilir. - Radyonüklidleri, radyofarmasötikleri ve temel işaretleme mekanizmalarını bilir.- Radyasyondan korunma prensiplerini bilir ve uygular.
3   Hastaya uygulanacak radyofarmasötikleri hazırlar ve uygular.
4   Nükleer Tıp incelemeleri ve tedavileri için gerekli cihazları, protokol ve parametreleri bilir, uygun şekilde tıbbi görüntülemeyi ve sayımları yapar.
5   Radyasyondan hastayı, çevreyi ve kendisini korumayı bilir.
6   Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeleri bilir ve uygular.
7   Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir
8   Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar.
9   Radyoterapi simülasyon görüntülemesini ve radyoterapi prensiplerini bilir.
10   Radyolojik Görüntüleme cihazlarını bilir ve kullanır.
11   Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi
12   İş organizasyonu yapar.
13   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.
14   Kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir, ulusal ve uluslararası sorunlara duyarlıdır, toplumsal konularda sorumluluk üstlenebilir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar Nükleer Tıp alanında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ÖSYM tarafından belirlenecek lisans programına geçiş yapabilirler. Program 2012-2013 öğretim yılında açıldığı ve henüz başka örneği olmadığı için dikey geçişin hangi lisans programına olacağı henüz belirlenmemiştir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1.sınıf stajından başarılı olmak, 2.sınıf stajı için ön şarttır. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir nükleer tıp uzmanı denetiminde hastaneler ve nükleer tıp laboratuarlarında yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 NTT 1015 TIBBİ LABORATUVAR YÖNTEMLERİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 2 NTT 1011 TIBBİ VE RADYOLOJİK TERMİNNOLOJİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 NTT 1009 NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME I ZORUNLU 2 1 0 3
G 4 NTT 1007 RADYOFARMASİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 NTT 1005 NÜKLEER TIP FİZİĞİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 6 NTT 1003 FİZYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 NTT 1001 ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 NTS 1003 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 NTS 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 1 2 0 3
G 3 GSH 1001 HALK OYUNLARI I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 4 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 5 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 6 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 7 NTS 1005 SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 NTT 1002 RADYOFARMASİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 5 NTT 1004 NÜKLEER TIP GÖRÜNTÜLEME II ZORUNLU 2 1 0 3
B 6 NTT 1008 RADYOLOJİK ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 NTT 1010 YAZ STAJI (6 HAFTA) STAJ 0 40 0 8
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 4 GSH 1002 HALK OYUNLARI II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 5 NTS 1002 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI SEÇMELİ 1 0 0 2
B 6 NTS 1004 TEMEL SAĞLIK SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 NTT 2007 STAJ (3 HAFTA) STAJ 0 40 0 4
G 2 NTT 2011 RADYOLOJİ ZORUNLU 4 0 0 4
G 3 NTT 2003 RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 NTT 2005 MESLEKİ İNGİLİZCE I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 NTT 2009 NÜKLEER TIP LABORATUVAR UYGULAMALARI I ZORUNLU 0 5 0 3
G 6 NTT 2013 NÜKLEER TIP KLİNİK UYGULAMALARI I ZORUNLU 2 16 0 11
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 NTS 2003 HASTALIKLAR BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 NTS 2001 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 1 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 NTT 2004 MESLEKİ İNGİLİZCE II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 NTT 2014 NÜKLEER TIP KLİNİK UYGULAMALARI II ZORUNLU 2 20 0 16
B 3 NTT 2010 NÜKLEER TIP LABORATUVAR UYGULAMALAR II ZORUNLU 0 5 0 3
B 4 NTT 2012 RADYOTERAPİ ZORUNLU 1 1 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 NTS 2004 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 NTS 2002 İLETİŞİM BECERİLERİ SEÇMELİ 2 1 0 3
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 0 SHS 1011 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1050 SAĞLIK VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1049 SAĞLIK TURİZMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
Z 0 SHS 1051 10 PARMEK F KLAVYE KULLANIMI SEÇMELİ 0 4 0 4
Z 0 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1039 HALK SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1041 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1037 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 1035 HASTALIKLAR BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2011 SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2020 KANSER KAYIT SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2018 SAĞLIK KURUMALRINDA İNSAN KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
Z 0 SHS 2016 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2014 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
Z 0 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
Z 0 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2008 TIBBİ DOKUMANTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2012 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2015 SUDA CANKURTARMA VE ALETLİ DALIŞ SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 2017 DİKSİYON SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 2 ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Örgün eğitim uygulanır. Teorik derslerin %70ine, uygulama derslerinin %80ine devam zorunludur.

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr.Hatice Durak
e-mail:Hatice.durak@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124250