DERECE PROGRAMLARI

: Grafik Tasarımı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Grafik Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak Ege Üniversitesi Kampüsü içinde kurulduğu 1983 yılından 1994 yılında nakil olduğu DEÜ İnciraltı Yerleşkesi nden bu yana eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. 2002 yılında fiziksel ortamda alan genişletmesi yapılmış; yine aynı yıl yapılan ve düzenli aralıklarla yinelenen teknolojik altyapı güçlendirmesi bölümünki eğitim ve öğretimin daha iyi koşullarda sürdürülmesine olanak sağlamaktadır. Kuruluşu, zamanının dikkate değer okullarından mezun değerli öğretim üyesi sanatçıların katkılarıyla gerçekleştirilen bölüm, her yıl düzenlenen giriş sınavlarında yoğun başvuru arasından en üst dilimdeki öğrencileri seçmektedir. Dünyadaki değişimler ve gelişimler, düzenli olarak eğitim programında yapılan yenilemelerle etkilerini güçlü bir biçimde sürdürmektedir. Bunun yanında, 2001 yılında ilkini düzenlediği ulusal Genç Beyin Fırtınası etkinliğini, tasarım yarışması, çalıştay, seminer ve portfolio sunumlarıyla kesintisiz 12 yıldır devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Grafik, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5- Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7- Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
8- Öğrencinin 4 yıllık eğitim sürecini tamamlayabilmesi için 240 AKTS kredisini almak zorundadır. 240 AKTS nin en az 60 AKTS si seçimlik derslerden oluşmalıdır. bu derece, ders programındaki tüm dersleri, 60 gün stajı, mezuniyet projesini başarı ile tamamlamış ve 100 üzerinden en az 50 başarı notu almış öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Grafik Bölümü, Grafik Tasarım Anasanat Dalı altında eğitim yapmaktadır. Eğitim süresi dört yıl olan programda ilk iki yarıyıl temel tasarım ve iletişim tasarımına hazırlayan derslerle başlamaktadır. İlk iki yarıyılda öğrencide hem bölüm hem de sanat okulu kültürü oluşturulması amaçlanmaktadır. Üçüncü ve dördüncü yarıyılda grafik tasarım ve tipografi gibi iletişim tasarımı derslerinin yanı sıra beşinci yarıyılda başlayacak uzmanlaşmaya yönelik altyapıyı sağlayacak temel dersler verilmektedir. Bu yarıyıldan itibaren endüstriyel ve serbest grafik alanlarında yer alan seçmeli dersler vasıtasıyla öğrencinin kendini geliştirmek istediği yönde eğitim alabilmesi sağlanmaktadır. Sekizinci yarıyılda eğitim, tüm derslerin ve zorunlu iki staj çalışmasının tamamlanmasına ek olarak hazırlanan bitirme projesi ve bitirme teziyle tamamlanmaktadır.
Grafik bölümünün eğitim programında uygulamalı derslere ek olarak, bir tasarım öğrencisinin sahip olması gereken entelektüel birikimi oluşturabilecek teorik derslere de geniş yer ayrılmaktadır. Proje derslerinde üretilen çalışmalar yıl sonunda tüm izleyicilere açık bir biçimde değerlendirilmektedir.
Lisans programı öğrencilerinin iletişim tasarımı temelli duygu, düşünce ve mesajlarını oluşturabilecekleri kuramsal altyapıyı ve görselleştirebilecekleri plastik üstyapıyı kazandırmayı amaçlamaktadır. Teorik derslerin yapısı ve içerikleri bu bağlamda oluşturulmaktadır. Öğrenciler seçtikleri dersin yapısına göre el becerilerini geliştirebilmekte ve bilgisayar, dijital fotoğraf makinası gibi araçları profesyonel düzeyde kullanabilir hale gelmektedirler.
Üçüncü yarıyıldan itibaren başlayan seçmeli derslerin yıllara göre dağılımı şu şekildedir:
III. ve IV. yarıyılda %25, V. ve VI. yarıyılda %66, VII. ve VIII. yarıyılda %33. Grafik bölümündeki seçmeli derslerin, tüm derslere ortalaması %42dir.
Bölümümüz Avrupa Birliği LLP/ERASMUS çerçevesinde Öğrenci Hareketliliği ve Staj Hareketliliği programlarını yürütmektedir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünün, eğitim kadrosu, 1 Profesör, 3 Yardımcı Doçent, 1i sanatta yeterliğini tamamlamış olmak üzere 3 Araştırma Görevlisi, 1 Uzman, 3ü yarı zamanlı olmak üzere toplam 6 Öğretim Görevlisinden oluşmaktadır. Bölümde 2si Baskı Atölyesi, 4ü ise sınıf olarak kullanılan 6 Atölyenin yanı sıra 1 de Yüksek Lisans dersliği oluşturulmuştur. Tümünde internet bağlantısı olan ve bir çok grafik programıyla donatılmış 17si PC, 19u ise Mac olmak üzere toplam 36 bilgisayarın bulunduğu 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Geleneksel animasyon teknikleriyle uygulama yapabilmek için gerekli olan tüm araç, gereç ve programla donatılmış ve aynı anda 9 öğrencinin uygulama yapabildiği 1 animasyon stüdyosu kurulmuştur. Ayrıca bölümün tamamında kablolu ve kablosuz olarak internete erişme imkanı vardır. 2001 yılında başlayan ve her yıl düzenlenen Genç Beyin Fırtınası Haftası genç tasarımcıları, iletişim fakültesi ve dramatik yazarlık öğrencileriyle bir ekip haline getirerek kolektif çalışmayla yaratıcılıklarını artırma imkanı sunmaktadır. 2006-2007 akademik yılından itibaren LLP/Erasmus programı kapsamında öğrenci ve öğretim üyesi değişimine başlanılmıştır. İngiltere, Almanya, İtalya, Slovakya, Macaristan, Litvanya, Finlandiya, Letonya, Yunanistan, Avusturya, Polonya ve Romanyadaki çeşitli üniversitelerle ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Geçen zaman zarfında bölüm ikili anlaşmalarının sayısını arttırmıştır ve her yıl en az 2 lisans öğrencisini bu program kapsamında yurtdışına göndermektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek sanat ve tasarım yönetimi bilgisine ve becerisine sahip olabilmek.
2   Sunum maketi ve malzeme bilgisine sahip olabilmek
3   Alanla ilgili yazılım bilgisine sahip olabilmek.
4   Entelektüel bilgi birikimine sahip olabilmek.
5   Edindiği bilgileri doğru alanlarla birleştirebilme ve doğru aktarabilmek.
6   Kendisine verilen problemi en iyi şekilde çözebilmek ve işi sonlandırabilmek.
7   Hem ekip olarak hem de bireysel çalışabilmek.
8   Piyasa ve ticarete uyum sağlayabilmek.
9   Zamanlama, sabır, iş bilinci, uzlaşmacılık, özgüven, ikna yeteneği ve düzenlilik becerilerine sahip olabilmek.
10   Mesleki olarak Türkçe ve yabancı dilde iletişim kurabilmek.
11   Müşteriden bağımsız, sanat ve tasarım ürünleri gerçekleştirebilmek.
12   Alanında uzman bir kişi olabilmek ve bilgiyi pratiğe aktarabilmek.
13   Günceli ve geçmişi yorumlayarak; kavramsal, analitik ve entelektüel bakış açısına sahip olabilmek.
14   Mesleki ve sanatsal alanlarda farklı bakış açılarına sahip olabilmek.
15   Eğitim sürecindeki üretimleri iyi bir portfolyoya dönüştürebilmek.
16   Var olan olanakları en iyi biçimde değerlendirmek ve çoğaltmak, üretim sürecinde yaratıcı olabilmek.
17   Yaşam boyu eğitimi sürdürebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Grafik Bölümü öğrencilerinin lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra istihdam imkanı buldukları alanlar ve aldıkları görevler aşağıdaki gibidir;
- Yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren, yerel veya network reklam ajanslarında yaratıcı yönetmenlik, sanat yönetmenliği ve grafik tasarımcılık,
- Tasarım atölyelerinde ya da departmanlarında grafik tasarımcılık,
- Matbaa ve/veya baskı öncesi hazırlık endüstrisinde grafikerlik ve atölye şefliği,
- Film ve canlandırma yapım endüstrisinde sanat yönetmenliği, grafik tasarımcılık, animasyon sanatçılığı ve illüstrasyon sanatçılığı,
- Masaüstü yayıncılık sektöründe grafik tasarımcılık ve illüstrasyon sanatçılığı,
- Gazete ve dergi endüstrisinde sayfa tasarımcılığı ve sanat yönetmenliği,
- Girişimci-Tasarımcı (müellif tasarımcı) olarak kendi markasını oluşturma ve pazarlama,
- Yurtiçi ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren bir reklam ajansının ajans başkanlığı ve işletme sahipliği/ortaklığı,
- Web uygulamaları alanında grafik tasarımcılık, uygulama tasarımcılığı ya da proje yöneticiliği
- Fakültelerin Grafik Tasarım veya Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinde sözleşmeli ya da kadrolu öğretim elemanlığı,
- Tekstil sektöründe grafik tasarımcılık, illüstrasyon sanatçılığı ve baskı tasarımcılığı,
- Oyun yapım endüstrisinde sanat yönetmenliği, grafik tasarımcılık, konsept tasarımcılığı, animasyon sanatçılığı ve illüstrasyon sanatçılığı,
- Televizyon yapımcılığı sektöründe sanat yönetmenliği, grafik tasarımcılık, animasyon sanatçılığı ve resim seçicilik,
- Özgün baskı atölyelerinde baskı sanatçılığı ve eğitmenlik,
- Serbest grafik tasarımcılık, illüstrasyon sanatçılığı ve baskı sanatçılığı.

Üst Derece Programlarına Geçiş

İkinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDYGRUP1 YABANCI DİL DERS GRUBU 1 ZORUNLU - - - 2
2 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF ZORUNLU 1 1 2
3 GRF 1001 GÖRSEL DÜŞÜNME ZORUNLU 2 2 0 4
4 TEM 1101 TEMEL TASARIM I ZORUNLU 6 6 12
5 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I ZORUNLU 2 2
6 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
7 TEM 1201 TEMEL DESEN I ZORUNLU 2 2 4
8 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 1 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GRF 1002 TİPOGRAFİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 4
2 TEM 1202 TEMEL DESEN II ZORUNLU 2 2 4
3 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II ZORUNLU 2 2
4 TEM 1102 TEMEL TASARIM II ZORUNLU 6 6 12
5 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF ZORUNLU 1 1 2
6 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2
7 YDYGRUP2 YABANCI DİL DERS GRUBU 2 ZORUNLU - - - 2
8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
TOPLAM:   30
 
3. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GRF 2001 GRAFİK TASARIM I ZORUNLU 2 2 0 4
2 GRF 2003 TİPOGRAFİ I ZORUNLU 2 2 0 4
3 GRF 2005 İLLÜSTRASYON I ZORUNLU 2 2 0 4
4 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
5 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III ZORUNLU 2 2
6 GRF 2011 GRAFİK BASIM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
7 GRF 2009 GRAFİK SANAT TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
8 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I ZORUNLU 2 2 0 4
0 SECGRUP1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
2 GRF 2010 MODERN GRAFİK TASARIM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
3 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV ZORUNLU 2 2
4 GRF 2002 GRAFİK TASARIM II ZORUNLU 2 2 0 4
5 GRF 2006 İLLÜSTRASYON II ZORUNLU 2 2 0 4
6 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II ZORUNLU 2 2 0 4
7 GRF 2004 TİPOGRAFİ II ZORUNLU 2 2 0 4
8 GRF 2012 GRAFİK YAYIN TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GRF 3007 GÖRSEL İLETETİŞİM VE REKLAM I ZORUNLU 2 0 0 2
2 GRF 3001 GRAFİK TASARIM III ZORUNLU 2 2 0 4
3 GRF 3005 ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
4 GRF 3003 TİPOGRAFİ III ZORUNLU 2 2 0 4
0 SECGRUP3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GRF 3008 GÖRSEL İLETİŞİM VE REKLAM II ZORUNLU 2 0 0 2
2 GRF 3002 GRAFİK TASARIM IV ZORUNLU 2 2 0 4
3 GRF 3004 TİPOGRAFİ IV ZORUNLU 2 2 0 4
4 GRF 3006 TÜRK GRAFİK TASARIM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 SEÇMELİ - - - 18
TOPLAM:   30
 
7. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GRF 4001 PORTFOLYO TASARIMI I ZORUNLU 2 2 0 4
2 GRF 4003 KİTLE İLETİŞİM KURAMLARI ZORUNLU 2 0 0 2
3 GRF 4101 STAJ ZORUNLU 0 0 0 8
0 SECGRUP5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 GRF 4002 PORTFOLYO TASARIMI II ZORUNLU 2 2 0 4
2 GRF 4100 DİPLOMA ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 2 0 10
0 SECGRUP6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 GRS 2015 LAYOUT TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
2 GRS 2017 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 GRS 2016 LAYOUT TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
2 GRS 2018 REKLAM FOTOĞRAFÇILIĞI II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 3:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
2 GRS 3025 DENEYSEL TASARIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
3 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
4 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
5 GRS 3013 BASIN YAYIN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
6 GRS 3015 İNTERAKTİF GRAFİK TASARIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
7 GRS 3009 BİLGİLENDİRME TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
8 GRS 3011 YAPISAL TASARIM SEÇMELİ 2 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 4:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 GRS 3014 BASIN YAYIN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
2 GRS 3016 İNTERAKTİF GRAFİK TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
3 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
4 GRS 3026 DENEYSEL TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
5 GRS 3012 YAPISAL AMBALAJ TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
6 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
7 GRS 3010 BİLGİLENDİRME TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
8 GRB 3002 GRAFİK ÖYKÜLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 5:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 GRS 4005 DENEYSEL TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
2 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
3 GRS 4007 ÇEVRESEL GRAFİK TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
4 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
5 GRS 4009 AMBALAJ TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
6 GRS 4013 DİJİTAL MEDYA İNTERAKTİF GRAFİK I SEÇMELİ 2 2 0 4
7 GRS 4011 EDİTORYAL TASARIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
8 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 6:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 GRS 4010 AÇIKHAVA TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
2 GRS 4014 DİJİTAL MEDYA İNTERAKTİF GRAFİK II SEÇMELİ 2 2 0 4
3 GRS 4008 ÇEVRESEL GRAFİK TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
4 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
5 GRS 4012 EDİTORYAL TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
2 TEZ 1004 ESKİ TÜRKÇE II SEÇMELİ 2 0 0 2
3 MZK 1008 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: 1960'LARDAN GÜNÜMÜZE SEÇMELİ 3 0 0 3
4 TTB 1011 TEKSTİL TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
5 HYS 1002 RENK BİÇİM KURGU II SEÇMELİ 2 2 0 4
6 MZK 1007 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: BAŞLANGIÇTAN 1960'LARA SEÇMELİ 3 0 0 3
7 HKK 1006 TEKSTİL EL SANATLARI SEÇMELİ 2 2 0 4
8 RSS 1002 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
9 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
10 TEZ 1003 ESKİ TÜRKÇE I SEÇMELİ 2 0 0 2
11 HYK 1003 SANAT ANATOMİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
12 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
13 MBA 1002 OSMANLI DÖNEMİNDE MÜZİK YAŞAMI SEÇMELİ 3 0 0 3
14 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
15 RSS 1004 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
16 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
17 HYK 1004 SANAT ANATOMİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
18 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
19 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2
20 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
21 RSS 1001 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
22 HYS 1001 RENK BİÇİM KURGU I SEÇMELİ 2 2 0 4
23 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
24 RSS 2007 ÖZGÜN BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
25 RSS 2010 FOTOĞRAF VE RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
26 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
27 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
28 MBA 2005 CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 3
29 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
30 RSS 2002 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
31 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
32 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
33 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
34 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
35 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
36 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
37 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
38 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
39 RSS 2003 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
40 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
41 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
42 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
43 HYK 2004 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
44 FTZ 2012 MEDYA ESTETİĞİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
45 RSS 2001 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
46 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
47 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
48 GÇS 2003 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
49 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
50 HYS 2001 AĞAÇ-TAŞ HEYKEL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
51 HYK 2003 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
52 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
53 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
54 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
55 RSS 2005 DUVAR RESMİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
56 RSS 2006 DUVAR RESMİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
57 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
58 GÇS 2006 DEKOR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
59 HYS 2002 METAL HEYKEL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
60 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
61 GTS 2001 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
62 GÇS 2004 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
63 FTZ 2011 MEDYA ESTETİĞİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
64 RSS 2008 ÖZGÜN BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
65 TTB 2009 GİYİM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
66 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
67 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
68 GTS 2002 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
69 SEÇ 1027 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
70 RSS 2004 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
71 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
72 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
73 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
74 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
75 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
76 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
77 TES 3131 TEKSTİLDE RENK OLGUSU SEÇMELİ 2 0 0 2
78 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
79 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
80 MBS 3005 TEKNOLOJİK DEĞİŞİM,POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA SEÇMELİ 3 0 0 3
81 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
82 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
83 GÇS 3102 TİLE DESİGN SEÇMELİ 2 2 0 4
84 HYK 3004 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
85 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
86 RSS 3004 DUVAR RESMİ IV SEÇMELİ 2 2 0 4
87 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
88 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
89 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
90 TOS 3000 TEMEL OYUNCULUK SEÇMELİ 2 2 0 6
91 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
92 FTS 3004 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ II SEÇMELİ 2 2 0 6
93 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
94 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
95 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
96 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
97 FTS 3003 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ I SEÇMELİ 2 2 0 6
98 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
99 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
100 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
101 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
102 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
103 GÇS 3101 TİLE PATTERN SEÇMELİ 2 2 0 4
104 HYK 3003 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
105 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
106 FBS 3310 HOLLYWOOD TARİHİ VE ANAAKIM SİNEMA TÜRLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
107 SRS 3015 CAM SANATI TARİHİ SEÇMELİ 1 0 0 2
108 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
109 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
110 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
111 RSS 3006 ÖZGÜN BASKI IV SEÇMELİ 2 2 0 4
112 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
113 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
114 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
115 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
116 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
117 RSS 3005 ÖZGÜN BASKI III SEÇMELİ 2 2 0 4
118 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
119 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
120 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
121 RSS 3003 DUVAR RESMİ III SEÇMELİ 2 2 0 4
122 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
123 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
124 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
125 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
126 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
127 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
128 RSS 4003 GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 1 1 0 2
129 MZS 4003 CAZ MÜZİĞİNDE AKIMLAR VE TÜRLER SEÇMELİ 3 0 0 3
130 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
131 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
132 RSS 4004 SERGİ SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
133 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
134 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
135 FTZ 4008 FOTOĞRAF YORUMU VE ELEŞTİRİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
136 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
137 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
138 FTZ 4007 FOTOĞRAF YORUM VE ELEŞTİRİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
139 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
140 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
141 MTF 4003 YAYINCILIKTA SES TEKNOLOJİSİ VE MİKROFONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır. Bölümümüz Lisans programlarında uygulamalı dersler içerisinde projeler yürütülmektedir. Bu projeler dönem içerisinde notlanır. Ayrıca final haftasında yapılan dönem sonu jüri değerlendirmesi ortalamaya %20 oranında katılır. Teorik derslerde vize ve final sınavlarının yanı sıra seminer, araştırma raporu, kısa sınav gibi değişik yöntemler kullanılabilir.

Mezuniyet Koşulları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS, 2 staj ve bitirme tezi.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Yakup ÖZTUNA
E-posta: yakup.oztuna@deu.edu.tr
Telefon: (232) 412 9160
Erasmus/ DE/ Bologna Koordinatörü
Yrd. Doç. Ceren BULUT
ceren.bulut@deu.edu.tr