DERECE PROGRAMLARI

: Felsefe

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Felsefe Bölümü 2011-2012 eğitim-öğretim yılında lisans programına başladı. Bölüm programında, felsefenin tüm temel alanlarında araştırma ve öğretim etkinliği yürütülmektedir.

Kazanılan Derece

Felsefe, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey ( Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması ve ulusal düzeyde merkezi sistemle yapılan Öğrenci Seçme Sınavının sonunda programa yerleştirilmiş olma. Merkezi sistemle öğrenci yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilmektedir. Yerleştirme sınavlarına ilişkin ayrıntılı bilgiye http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği değerlendirme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.
(1) Edebiyat Fakültesine yatay geçişlerde, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(2) Edebiyat Fakültesine dikey geçişlerde; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(3) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Türkiyede örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Dokuz Eylül Üniversitesinin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, öğrenci bölümün öğretim planında bulunan derslerden bazılarını daha önce öğrenim gördüğü kurumlarda başarıyla tamamlamışsa, oluşturulan intibak komisyonunun görüşleri doğrultusunda, bu derslerin tümünden ya da bazılarından muaf sayılabilmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.Fakültemizde bir öğrencinin, öğretimini başarı ile bitirerek diploma alabilmesi için, genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. İzledikleri programdan mezun olmak için, gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde mezun olmak için gerekli 2.00 genel not ortalamasını sağlayamayan son sınıf öğrencilerine, genel not ortalamalarını yükseltmek üzere öğretim planında yer alan son dört yarıyıl derslerinden 2.00 genel not ortalaması şartını sağlayabilecek ise tek ders sınav hakkı tanınır. 2.00 genel not ortalaması şartını tek ders sınavı ile sağlayamayanlara ise son dört yarıyıl derslerinden yarıyıl içi, yarıyıl sonu veya bütünleme sınav hakkı tanınır. Öğrenciler bu sınav haklarını derslerin açıldığı yarıyıldaki sınav döneminde kullanır. Bu sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler, hangi derslerden sınava gireceklerini yarıyıl başında kayıt yenileme işlemi sırasında bildirirler.
Bu çerçevede Felsefe Bölümü lisans programından mezun olmak için programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Felsefe Bölümünün 4 yıllık lisans programı 8 dönemden oluşmaktadır. Öğretim dili Türkçedir. Özel koşulları yerine getiren öğrenciler Arkeoloji ve Dilbilimi bölümlerinde yandal ve ikinci anadal yapma imkânına sahiptir. Özel koşullar için Üniversitemizin Çift Anadal ve Yandal Yönetmeliklerinde belirlenen kriterlere bakılabilir:
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5820
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=5821
- Temel felsefe disiplinlerinin ana kavram ve sorunlarına ilişkin bilgileri tarihsel ve sistematik çerçevede edinmiş olan;
- alanında edindiği bilgileri insan ve dünya sorunlarını açıklamada, yorumlamada ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmede kullanabilen;
- özenli, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerine sahip olan;
- yeni düşüncelere açık;
- çağın sorunlarını görebilen ve tartışabilen;
- çağın sorunlarına çözümler üreten;
- düşüncesini doğru, açık ve anlaşılır bir anlatımla sözlü ve yazılı olarak aktarabilen felsefeciler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Felsefenin farklı disiplinlerine ilişkin temel kavram, soru ve sorunları tanımlar.
2   Felsefenin kavram, soru ve sorunlarını gerekli felsefe tarihi bilgisi çerçevesinde değerlendirir.
3   Felsefe tarihinde yer alan filozofların görüşlerini tartışır.
4   Felsefe alanındaki yeni yönelimleri ve tartışmaları çözümler.
5   Farklı bilgi dallarından edindiği bilgileri kullanır.
6   Farklı bilgi dallarından edindiği bilgileri felsefe bilgisiyle ilişkilendirir.
7   Felsefe alanında edindiği bilgilerin ışığında insan ve dünya sorunlarını değerlendirir ve diğer bilim/bilgi alanlarıyla ilişkisini kurabilir.
8   Felsefe bilgilerini çözümler.
9   Felsefe bilgisini sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
10   Felsefe bilgisini proje çalışmalarında kullanır.
11   Edindiği felsefe bilgilerini tek olarak ya da ekip çalışmaları çerçevesinde geliştirir.
12   Farklı düşünme yolları aracılığıyla yargıda bulunur.
13   Yenilikçi felsefi düşünceleri değerlendirir.
14   Felsefi görüşlerini sistemli bir şekilde sözlü ve yazılı olarak ifade eder.
15   Kendi düşüncelerini ve başkalarının düşüncelerini sorgular.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini özel ve resmi işletmelerde icra etmesini sağlar. Mezunlar için çeşitli kamu kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı, Sosyal Hizmetler vb.), özel eğitim kurumlarında, Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerinde, Endüstri kuruluşlarında istihdam sağlanmaktadır. Mezun öğrenciler formasyon sertifikası alarak kamu ve özel kuruluşlarda öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca bölüm mezunları kariyerlerine akademik alanda (Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde) sürdürerek alandaki bilimsel çalışmalarını üniversite çatısı altında sürdürmeye devam edebilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler merkezi ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Felsefe Bölümü öğretim planında öğrencilere toplam 240 AKTSye karşılık gelen dersler sunulmuştur. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için 33 zorunlu ve 18 seçmeli ders almaları gerekmektedir. 33 zorunlu dersin içinde tüm üniversitede ortak okutulan zorunlu dersler (7), felsefe bölümünün zorunlu dersleri (18) ile psikoloji ve sosyoloji bölümlerinden zorunlu dersler (8) yer almaktadır. Seçmeli derslerden 12 tanesi bölüm içi seçimlik ders ve 6 tanesi bölüm dışı seçimlik ders olarak belirlenmiştir. Öğrencinin bölüm içi seçimlik dersleri her yarıyılın programında belirtilmektedir. Öğrenci bölüm dışı seçimlik ders olarak ister fakültedeki diğer bölümlerden isterse diğer fakültelerdeki bölümlerden ders seçebilir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
2 FEL 1003 ANTİKÇAĞDA FELSEFE ZORUNLU 4 0 0 6
3 PSİ 1001 PSİKOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 4 0 0 4
4 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
5 YDİ 1007 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
6 FEL 1001 FELSEFEYE GİRİŞ ZORUNLU 4 0 0 6
7 FEL 1005 KLASİK MANTIK ZORUNLU 4 0 0 6
0 SECGRUP1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDİ 1006 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
2 FEL 1006 MODERN MANTIK ZORUNLU 4 0 0 6
3 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
5 SOS 1002 SOSYOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 4 0 0 4
6 FEL 1002 BİLGİ FELSEFESİ ZORUNLU 4 0 0 8
7 FEL 1004 ORTAÇAĞ VE RÖNESANS'TA FELSEFE ZORUNLU 4 0 0 6
TOPLAM:   30
 
3. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 PSİ 2001 SOSYAL PSİKOLOJİ ZORUNLU 4 0 0 4
2 FEL 2001 VARLIK FELSEFESİ ZORUNLU 4 0 0 8
3 FEL 2003 17. YÜZYILDA FELSEFE ZORUNLU 4 0 0 6
0 SECGRUP2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEL 2002 SANAT FELSEFESİ ZORUNLU 4 0 0 8
2 FEL 2004 18. YÜZYILDA FELSEFE ZORUNLU 4 0 0 6
3 SOS 2002 SOSYOLOJİ TARİHİ ZORUNLU 4 0 0 4
0 SECGRUP3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
5. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEL 3001 AHLAK FELSEFESİ ZORUNLU 4 0 0 8
2 FEL 3003 19. YÜZYILDA FELSEFE ZORUNLU 4 0 0 6
3 PSİ 3003 KİŞİLİK KURAMLARI ZORUNLU 4 0 0 4
0 SECGRUP4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SOS 3002 KÜLTÜR, KİMLİK VE TOPLUM ZORUNLU 4 0 0 4
2 FEL 3002 DİL FELSEFESİ ZORUNLU 4 0 0 8
3 FEL 3004 20. YÜZYILDA FELSEFE I. ZORUNLU 4 0 0 6
0 SECGRUP5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
7. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEL 4001 BİLİM FELSEFESİ ZORUNLU 4 0 0 8
2 PSİ 4003 İLETİŞİM BECERİLERİ ZORUNLU 4 0 0 4
3 FEL 4003 20. YÜZYILDA FELSEFE II. ZORUNLU 4 0 0 6
0 SECGRUP6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 FEL 4004 ÇAĞDAŞ FELSEFE ZORUNLU 4 0 0 6
2 SOS 4002 KENT SOSYOLOJİSİ ZORUNLU 4 0 0 4
3 FEL 4002 TARİH FELSEFESİ ZORUNLU 4 0 0 8
0 SECGRUP7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 GSH 1003 HALK OYUNLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
2 GSM 1003 MÜZİK SEÇMELİ 2 0 0 2
3 BDE 1003 BEDEN EĞİTİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 FEL 2129 FELSEFE METİNLERİ: OKUMA VE YAZMA I. SEÇMELİ 3 0 0 4
2 FEL 2127 FELSEFE KAVRAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
3 FEL 2135 ARİSTOTELES SEÇMELİ 3 0 0 4
4 FEL 2131 SİNEMADA FELSEFE SEÇMELİ 3 0 0 4
5 FEL 2133 PLATON SEÇMELİ 3 0 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 3:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 FEL 2136 FELSEFEDE YÖNTEM SORUNU SEÇMELİ 3 0 0 4
2 FEL 2142 KÜLTÜR FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
3 FEL 2130 MİTOS'TAN LOGOS'A SEÇMELİ 3 0 0 4
4 FEL 2132 STOACILAR SEÇMELİ 3 0 0 4
5 FEL 2134 DESCARTES SEÇMELİ 3 0 0 4
6 FEL 2138 FELSEFE METİNLERİ: OKUMA VE YAZMA II. SEÇMELİ 3 0 0 4
7 FEL 2140 İNSAN FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 4:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 FEL 3133 BİLİM TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 4
2 FEL 3137 ÇEVRE VE TEKNOLOJİ FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
3 FEL 3139 KÜRESELLEŞME SORUNU SEÇMELİ 3 0 0 4
4 FEL 3141 ESKİ YUNANCA I. SEÇMELİ 3 0 0 4
5 FEL 3131 AYDINLANMA FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
6 FEL 3135 KANT SEÇMELİ 3 0 0 4
7 FEL 3143 TÜRK DÜŞÜNCE TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 5:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 FEL 3136 NİETZSCHE SEÇMELİ 3 0 0 4
2 FEL 3146 ESTETİK KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
3 FEL 3144 ÖZGÜRLÜK SORUNU SEÇMELİ 3 0 0 4
4 FEL 3140 İNSAN HAKLARI VE HUKUK FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
5 FEL 3148 DEĞER FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
6 FEL 3134 HEGEL SEÇMELİ 3 0 0 4
7 FEL 3142 ESKİ YUNANCA II. SEÇMELİ 3 0 0 4
8 FEL 3138 GÖSTERGE KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 6:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 FEL 4131 ANALİTİK FELSEFE SEÇMELİ 3 0 0 4
2 FEL 4129 VAROLUŞÇULUK SEÇMELİ 3 0 0 4
3 FEL 4135 SİYASET FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
4 FEL 4137 WİTTGENSTEİN SEÇMELİ 3 0 0 4
5 FEL 4133 ELEŞTİRİ KURAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 4
6 FEL 4139 ESKİ YUNANCA III. SEÇMELİ 3 0 0 4
7 FEL 4127 FENOMENOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 7:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 FEL 4138 ÇAĞDAŞ SİYASET FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
2 FEL 4134 FEMİNİST KURAMLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
3 FEL 4130 MODERNİZM-POSTMODERNİZM TARTIŞMALARI SEÇMELİ 3 0 0 4
4 FEL 4144 ZİHİN FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
5 FEL 4142 DEVLET VE TOPLUM FELSEFESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
6 FEL 4132 HERMENEUTİK SEÇMELİ 3 0 0 4
7 FEL 4140 ESKİ YUNANCA IV. SEÇMELİ 3 0 0 4
8 FEL 4136 FELSEFEDE GÜNCEL SORUNLAR SEÇMELİ 3 0 0 4
 
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ESH 0015 DİLİN BİYOLOJİK TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
2 ESH 0028 YABANCI DİL ÇİNCE II SEÇMELİ 2 0 0 4
3 ESH 0029 YABANCI DİL ÇİNCE I SEÇMELİ 2 0 0 4
4 ESH 0050 YABANCI DİL ALMANCA II SEÇMELİ 2 0 0 4
5 ESH 0002 DİPLOMASİ TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
6 ESH 0012 TÜRK DİLİNİN TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
7 ESH 0022 ÇEVİRİ ELEŞTİRİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
8 ESH 0043 EGE KÜLTÜRLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
9 ESH 0026 YABANCI DİL FRANSIZCA II SEÇMELİ 2 0 0 4
10 ESH 0052 YABANCI DİL İTALYANCA II SEÇMELİ 2 0 0 4
11 ESH 0032 ESKİÇAĞDAN GÜNÜMÜZE İZMİR KENT TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
12 ESH 0045 EDEBİYAT VE MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 4
13 ESH 0056 İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
14 ESH 0010 EGE ARKEOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
15 ESH 0016 TERMİNOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 4
16 ESH 0058 DEVLET VE SİVİL TOPLUM SEÇMELİ 2 0 0 4
17 ESH 0060 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
18 ESH 0064 YABANCI DİL RUSÇA II SEÇMELİ 2 0 0 4
19 ESH 0008 ANTİK YUNAN VE ROMA ARKEOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
20 ESH 0030 TARİHSEL AÇIDAN AVRUPA'DA TÜRK İMGESİ SEÇMELİ 2 0 0 4
21 ESH 0005 DÜNYA GÜNDEMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
22 ESH 0001 BATI MEDENİYETİ VE KÜLTÜRÜNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
23 ESH 0023 ÇEVİRİ KURAMLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
24 ESH 0055 SOSYOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
25 ESH 0036 PSİKOLOJİ II SEÇMELİ 2 0 0 4
26 ESH 0066 İNGİLİZCE SÖZLÜ ANLATIM SEÇMELİ 2 0 0 4
27 ESH 0003 EKONOMİ TARİHİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
28 ESH 0040 ARKEOLOJİ VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 4
29 ESH 0034 ÇAĞDAŞ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
30 ESH 0051 YABANCI DİL ALMANCA I SEÇMELİ 2 0 0 4
31 ESH 0047 BATI EDEBİYAT TARİHİNDE TEMEL AKIMLAR SEÇMELİ 2 0 0 4
32 ESH 0017 DİL PSİKOLOJİSİ VE DİL BOZUKLUKLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
33 ESH 0011 PARANIN KÜLTÜR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
34 ESH 0042 ANADOLU UYGARLIKLARI SEÇMELİ 2 0 0 4
35 ESH 0007 ELEŞTİREL SÖYLEM ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 4
36 ESH 0062 MODERNİTE VE POST-MODERNİTE SEÇMELİ 2 0 0 4
37 ESH 0059 YABANCI DİL RUSÇA I SEÇMELİ 2 0 0 4
38 ESH 0049 MODERNİZM, POSTMODERNİZM VE EDEBİYAT SEÇMELİ 2 0 0 4
39 ESH 0046 DÜNYA EDEBİYATINDA ROMANTİZM SEÇMELİ 2 0 0 4
40 ESH 0027 YABANCI DİL FRANSIZCA I SEÇMELİ 2 0 0 4
41 ESH 0061 İNGİLİZCE KONUŞMA BECERİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
42 ESH 0041 MÜZE VE SANAT SEÇMELİ 2 0 0 4
43 ESH 0033 SPOR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
44 ESH 0014 REKLAM VE DİL SEÇMELİ 2 0 0 4
45 ESH 0037 PSİKOLOJİ I SEÇMELİ 2 0 0 4
46 ESH 0006 TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSİYETÇİ DİL SEÇMELİ 2 0 0 4
47 ESH 0053 YABANCI DİL İTALYANCA I SEÇMELİ 2 0 0 4
48 ESH 0009 ESKİÇAĞ'DA ANADOLU TARİHİ COĞRAFYASI SEÇMELİ 2 0 0 4
49 ESH 0013 DİLBİLİME GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
50 ESH 0035 TÜRK DIŞ POLİTİKASI SEÇMELİ 2 0 0 4
51 ESH 0038 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 4
52 ESH 0004 TARİHTE TÜRK-AMERİKAN İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
53 ESH 0048 EDEBİYAT VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 4
54 ESH 0054 SİYASET SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 4
55 ESH 0057 TÜRKİYE'DE TOPLUMSAL SORUNLAR SEÇMELİ 2 0 0 4
56 ESH 0031 GENEL TÜRK TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 4
57 ESH 0044 KARŞILAŞTIRMALI ÜTOPYALAR SEÇMELİ 2 0 0 4
58 ESH 0039 KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERDE ANLAŞMALIK ÇÖZÜMÜ SEÇMELİ 2 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi Paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ve Edebiyat Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır. Uygulama Esaslarına ilişkin bilgi için:
http://edebiyat.deu.edu.tr/index.php option=com_content&view=article&id=183&Itemid=244&lang=tr

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci Ders yapısı ve kredileri başlığı altında belirtilen (toplam 240 AKTS karşılığı) zorunlu ve seçmeli dersleri başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı bir not ortalamasına ulaşmak zorundadır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Kubilay AYSEVENER
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi Buca/İZMİR 35160
e-mail: kubilay.aysevener@deu.edu.tr

Erasmus Koordinatörü: Doç. Dr. Doğan GÖÇMEN
Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi Buca/İZMİR 35160
e-mail: dogan.gocmen@deu.edu.tr