DERECE PROGRAMLARI

: İlk ve Acil Yardım

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1993-1994 Eğitim - öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Türkiye de bir ilki başlatmıştır. Bu ilk, Türkiyenin çok ihtiyaç duyduğu ve o güne kadar herhangi bir ciddi çalışmanın yapılmadığı ilkyardım ve acil bakım konusunda atılmış önemli bir adım olmuştur. Ülkemiz için bu adımın atılmasında büyük emeği geçen programın kurucusu ve zamanın Yüksekokul Müdürü Sayın Prof. Dr.Necla ÇEVİKin katkılarıyla Yüksekokulumuz ve Kanada Cambrian College ile işbirliği içinde program başlatılmıştır. Türkiye genelinde diğer üniversitelerde açılan programlara öncülük etmiş olan Paramedik programı 1993-1994 yılında eğitim öğretime başlamıştır.Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan sağlık teknikeri yetiştirmektir.Paramedikler günümüzde Ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve hastane öncesi acil sistemindeki köklü değişikler sonucu önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki misyonu da, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış paramediklerin yetiştirilmesinde öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir. Sağlık sektörünün beklentileri ve ihtiyacı doğrultusunda yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip paramedikleri yetiştirmeye yönelik eğitimimiz, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları fark edebilme ve çözme yeteneği kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastane içi uygulamalar, 112 uygulamaları ile zorunlu 1. ve 2. sınıf yaz stajları öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.Önemi ve etkinliği giderek artan bir meslek olması nedeniyle iş bulma olanağı oldukça geniştir. Ülkemizde son yıllarda hastane öncesi sağlık hizmetlerinde yapılan değişiklikler ile program mezunlarının 112 Ambulanslarında Sağlık Teknikeri ünvanı ile iş bulma olanaklarında çok büyük artışlar olmuştur. Mezunların neredeyse tamamının Devlet sektöründe çalışmaya başladığı günümüzde mezunlarımız özel Ambulans şirketlerinde ve özel hastane acil servislerindeki iş olanaklarından da yararlanabilmektedir. Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, tıp merkezleri vb), özel ambulans şirketleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.

Kazanılan Derece

İlk ve Acil Yardım, Önlisans, İlk ve Acil Yardım Teknikeri Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknisyenliği, İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği, Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Hizmetleri, Laboratuar Teknisyenliği, Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner Laboratuar ve Yaşlı Hizmetleri Bölümlerinden mezun olmak.
ÖSYMye başvuru sonucunda tercih sıralamasına göre yerleştirilmiş olmak.
ÖSYM başvuru formunda 38.maddede yer alan bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır.
233.maddede yer alan: Bu programa alınacak öğrencilerin, üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları, program gereği 2.sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları, erkek öğrencilerde 1.65mden, kız öğrencilerde 1.60mden kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak, kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir. Kuralını başvuruda kabul etmek ve yapılacak değerlendirme ve muayenelerde bu şartı sağlamak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İProgramda, Fizyoloji, anatomi, tıbbi terminoloji, farmakoloji gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak Acil Hasta Bakımı, Acil Sağlık Hizmetleri, Resussitasyon, Travma, İleri Yaşam Desteği Uygulamaları ile Beden Eğitimi ve Vücut Geliştirme dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) ya da 112 Ambulans servislerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce dersleri alırken 2. yıl mesleki İngilizce dersleri almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Hastane öncesi acil bakım ve kurtarma ile ilgili temel ve klinik tıp bilgilerine sahiptir.
2   Ambulansı acil çağrı ve hasta nakiller için hazırlama becerisine ve bilgisine sahiptir.
3   Olay yerini değerlendirme becerisine ve bilgisine sahiptir.
4   Hastane öncesi acil hasta bakımının gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışları uygular.
5   Ön tanı ve hastane öncesi acil tedavi için gereken mesleksel becerileri uygular.
6   Acil tıbbi bakım ve girişimleri gerçekleştirir.
7   Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
8   Hastane öncesi acil bakımı uygularken etkin iletişim kurar.
9   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.
10   Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve öz değerlendirme yapar.
11   Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar resmi ya da özel sağlık kuruluşlarının ilk ve acil yardım servislerinde veya Sağlı Bakanlığı 112 ambulans servisleri ya da özel ambulans işletmelerinde, Sağlık Teknikeri (paramedik) olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1.sınıf stajından başarılı olmak, 2.sınıf stajı için ön şarttır. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) ve Sağlık Bakanlığı 112 ambulans servislerinde yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACY 1153 RESÜSİTASYON ZORUNLU 2 1 0 3
G 2 ACY 1151 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 ACY 1149 ACİL HASTA BAKIMI I ZORUNLU 3 2 0 4
G 4 ACY 1147 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME I ZORUNLU 1 2 0 2
G 5 ACY 1141 FİZYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 ACY 1139 ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 ACY 1155 TIBBİ TERMİNOLOJİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACS 1001 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 ACY 1136 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME II ZORUNLU 1 2 0 2
B 4 ACY 1138 FARMAKOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 ACY 1148 YAZ STAJI I STAJ 0 40 0 8
B 6 ACY 1150 ACİL HASTA BAKIMI II ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 ACY 1156 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 ACY 1152 TRAVMA ZORUNLU 2 4 0 4
B 9 ACY 1154 İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMA I ZORUNLU 1 2 0 2
B 10 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACY 2245 MESLEKİ UYGULAMA I ZORUNLU 4 6 0 7
G 2 ACY 2243 ACİL HASTA BAKIMI III ZORUNLU 4 6 0 7
G 3 ACY 2247 BEDEN EĞİTİMİ VE VÜCUT GELİŞTİRME III ZORUNLU 0 2 0 1
G 4 ACY 2249 MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 ACY 2251 STAJ ZORUNLU 0 40 0 4
G 6 ACY 2253 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON ZORUNLU 1 0 0 1
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ACS 2005 ALANDA PARAMEDİK SEÇMELİ 2 1 0 3
G 2 ACS 2003 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI SEÇMELİ 1 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ACY 2228 MESLEKİ UYGULAMA II ZORUNLU 2 14 0 9
B 2 ACY 2230 İLERİ YAŞAM DESTEĞİ UYGULAMALARI II II ZORUNLU 0 4 0 4
B 3 ACY 2232 MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ACS 2004 HALK SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 ACS 2006 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 ACS 2002 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 ACS 2008 SUDA CAN KURTARMA VE ALETLİ DALIŞ SEÇMELİ 1 1 0 3
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 0 SHS 1011 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 1050 SAĞLIK VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1049 SAĞLIK TURİZMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
Z 0 SHS 1051 10 PARMEK F KLAVYE KULLANIMI SEÇMELİ 0 4 0 4
Z 0 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1039 HALK SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1041 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1037 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 1035 HASTALIKLAR BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2020 KANSER KAYIT SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2018 SAĞLIK KURUMALRINDA İNSAN KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
Z 0 SHS 2016 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2014 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
Z 0 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
Z 0 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2008 TIBBİ DOKUMANTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1038 ALANDA PARAMEDİK SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2011 SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2012 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2015 SUDA CANKURTARMA VE ALETLİ DALIŞ SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 2017 DİKSİYON SEÇMELİ 1 1 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 2 ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yrd.Doç.Dr.Rıdvan ATİLLA
e-mail:ridvan.atilla@deu.edu.tr
Tel: 90.232.41228