DERECE PROGRAMLARI

: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1991-1992 Öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Tıbbi laboratuvar Programı eğitime başlamıştır.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı, başlıca klinik biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarında kimyasal analizleri yapacak eleman yetiştirmektir.
Tıbbi laboratuvar teknikerliği Programında eğitim süresi içersinde öğrenciler; temel tıp bilimlerinden yoğun bir eğitim almaktadır. Mesleki dersler olarak biyokimya, mikrobiyoloji, immunoloji, laboratuvar yöntem ve hesaplamaları, patoloji, genetik, hematoloji, endokrin derslerinin yanı sıra anatomi, fizyoloji, etik, yabancı dil, Türk dili ve Atatürk ilkeleri dersleri verilmekte, 2. dönemin büyük bir çoğunluğunda Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı ve Kan merkezinde uygulamalı eğitim verilmektedir. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf sonunda 3 hafta olan stajlarını hastane Laboratuvarlarında yapmaktadırlar.
Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Tıbbi Laboratuvar teknikerleri çalıştıkları laboratuvar ve bilim dallarında uzman yönetiminde, tekniklere uygun test ve analizler yaparlar.
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, hıfzısıhha merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.
Programımızdan mezun olan öğrenciler Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

Kazanılan Derece

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Önlisans, Tıbbi Laboratuvar Teknikeri Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Meslek Lisesi Ebelik, Ebelik-Hemşirelik, Hasta ve yaşlı hizmetleri, Hemşirelik, Laborant, Laboratuar, Laboratuar Hizmetleri, Laboratuar Teknisyenliği Sağlık, Sağlık Memurluğu, Veteriner Laboratuar Bölümlerinden birinden mezun olmak.
ÖSYMye başvuru sonucunda tercih sıralamasına göre yerleştirilmiş olmak.
ÖSYM başvuru formunda 38.maddede yer alan bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır. Kuralını kabul etmek.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programının amacı, başlıca klinik biyokimya, mikrobiyoloji,patoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarında kimyasal analizleri yapacak eleman yetiştirmektir. Sağlık Meslek lisesinin tıbbi laboratuvar bölümü mezunu öğrenciler bu programı tercih edebilirler.
Programda, Fizyoloji, anatomi, tıbbi terminoloji, genel biyokimya, tıbbi biyoloji ve genetik gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak Laboratuar kimyası ve uygulama gereçleri, laboratuar güvenliği, sağlıkta kalite ve akreditasyon, parazitoloji, hematoloji, tıbbi mikrobiyoloji, patoloji, hormon biyokimyası, temel laboratuar uygulamaları, moleküler biyolojik yöntemler, immunolojik yöntemler ve örnek olay analizi dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir anestezi uzmanı denetiminde hastanelerin ameliyathanelerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce dersleri alırken 2. yıl mesleki İngilizce dersleri almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   İnsan vücudunun temel yapısı, organ ve sistemlerine ait tanım ve terimleri, yerleşimleri, komşulukları ve işleyişleri hakkında bilgi sahiptir. Sağlığın korunması, sistemlere ait hastalıklar ve acil durumlarda ilk yardım bilgisine sahiptir.
2   Laboratuvar güvenliği ve laboratuvarda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi sahibi olma, laboratuvarda oluşabilecek riskleri belirleyebilme ve bunlara karşı önlem alabilme, güvenli laboratuvar ortamı oluşturabilme becerisi
3   Tıbbi laboratuvar uygulamalarında çevre sağlığı ve atık yönetimi ile ilgili bilgi sahibi olma ve gerekli tedbirleri uygulayabilme becerisi
4   Tıbbi laboratuvarın işleyişi ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olma ve uygulamaları yürütebilme becerisi
5   Laboratuarda kullanılan cihazlar, aletler ve malzemeler hakkında bilgi sahibi olma, bunları uygun olarak kullanabilme, bakım ve temizliğini yapabilme becerisi
6   Tıbbi laboratuar testleri için uygun örnek alımı ve transferi hakkında bilgi sahibi olmak, örnek kabul ve red kriterlerini uygulayabilme, temel testleri yapabilme becerisi
7   Test öncesi örnek hazırlama işlemlerini yapabilme, preparat hazırlayabilme, mikroskop kullanma ve mikrobiyolojik ekim yapabilme becerisi
8   Laboratuvar kimyası ve hesaplama bilgisine sahip olma, analiz çözeltisi hazırlayabilme becerisi
9   Sterilizasyon - dezenfeksiyon bilgisine sahip olma ve bunları uygulayabilme becerisi
10   Tıbbi laboratuar testlerinin vücut sistemleri, yapı ve fonksiyonları ile olan ilişkilerini bilme, bunları mikrobik etkenlerle ilişkilendirebilme bilgi ve becerisi
11   Tıbbi laboratuvar testleri sırasında ortaya çıkabilecek hataları ve onları düzeltme bilgi ve becerisine sahip olma
12   Tıbbi laboratuvarda bilişim teknolojilerini kullanabilme ve kalite yönetim süreçlerini yürütebilme becerisi
13   Sözlü ve yazılı etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yapabilme becerisine sahip
14   Bir yabancı dili orta seviyede bilme ve mesleki uygulamalarda kullanabilme becerisi
15   Bilimsel ve teknolojik gelişmelere, öğrenmeye açık olabilme
16   Hasta hakları konusunda bilgi sahibi olma, etik ve ahlak kavramlarını, meslek etiği kurallarını bilme ve uygulayabilme yetisi
17   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.
18   Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar Tıbbi Laboratuar alanında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Biyoloji, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1.sınıf stajından başarılı olmak, 2.sınıf stajı için ön şarttır. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir anestezi uzmanı denetiminde hastanelerin ameliyathanelerinde yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TLT 1169 PATOLOJİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 4 TLT 1171 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 5 TLT 1165 TEMEL KİMYA ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TLT 1167 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ I ZORUNLU 2 2 0 4
G 7 TLT 1159 LABORATUVAR KİMYASI VE UYGULAMA GEREÇLERİ ZORUNLU 1 2 0 2
G 8 TLT 1143 FİZYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSH 1001 HALK OYUNLARI I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 4 TLS 1005 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 1 2 0 3
G 5 TLS 1003 ANATOMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 TLS 1001 TIBBİ TERMİNOLOJİ SEÇMELİ 1 0 0 1
G 7 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TLT 1144 PARAZİTOLOJİ ZORUNLU 1 1 0 2
B 4 TLT 1152 HEMATOLOJİ ZORUNLU 1 2 0 2
B 5 TLT 1150 YAZ STAJI I STAJ 0 40 0 8
B 6 TLT 1162 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ZORUNLU 2 1 0 3
B 7 TLT 1164 GENEL BİYOKİMYA ZORUNLU 2 1 0 3
B 8 TLT 1160 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ II ZORUNLU 2 2 0 4
B 9 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TLS 1002 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 4 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 5 GSH 1002 HALK OYUNLARI II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TLT 2251 STAJ ZORUNLU 0 40 0 4
G 2 TLT 2267 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI I ZORUNLU 2 20 0 12
G 3 TLT 2263 KLİNİK BİYOKİMYA ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 TLT 2265 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ III ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TLT 2269 İMMUNOLOJİK YÖNTEMLER ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TLT 2261 TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU ZORUNLU 1 0 0 1
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TLS 2005 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TLS 2003 TEMEL SAĞLIK SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 TLS 2001 MESLEKİ İNGİLİZCE SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TLT 2240 MOLEKÜLER BİYOLOJİK YÖNTEMLER ZORUNLU 2 2 0 3
B 2 TLT 2248 HORMON BİYOKİMYASI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TLT 2250 TEMEL LABORATUVAR UYGULAMALARI II ZORUNLU 2 20 0 12
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 13
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TLS 2008 TIBBİ LABORATUVAR KALİTE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 1 0 2
B 2 TLS 2010 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI SEÇMELİ 1 0 0 2
B 3 TLS 2006 ENSTRÜMANTAL ANALİZ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
B 4 TLS 2004 ÖRNEK OLAY ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 TLS 2002 MESLEKİ İNGİLİZCE SEÇMELİ 2 0 0 2
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 0 SHS 1011 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 1050 SAĞLIK VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1049 SAĞLIK TURİZMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
Z 0 SHS 1051 10 PARMEK F KLAVYE KULLANIMI SEÇMELİ 0 4 0 4
Z 0 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1039 HALK SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1041 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1037 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1033 TIBBİ LABORATUVAR KALİTE VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 1 0 2
Z 0 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 1032 ENSTRÜMANTAL ANALİZ TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
Z 0 SHS 1035 HASTALIKLAR BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2020 KANSER KAYIT SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2018 SAĞLIK KURUMALRINDA İNSAN KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
Z 0 SHS 2016 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2014 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
Z 0 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
Z 0 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2008 TIBBİ DOKUMANTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 2017 DİKSİYON SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 2015 SUDA CANKURTARMA VE ALETLİ DALIŞ SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 2011 SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2012 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 2 ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yrd.Doç.Dr.Nevcivan Güldaş
e-mail:nevcivanguldas@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124721