DERECE PROGRAMLARI

: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1990 - 1991 Eğitim - öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Radyoloji Programı açılmıştır.
İyonizan ve noniyonizan radyasyonu kullanarak hastalıkların teşhis ve tedavisi için hastayı tetkike hazırlayarak konvansiyonel ve dijital röntgen, floroskopi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, PET-BT ve ultrasonografi gibi tıbbi görüntüleme cihazları ile görüntü elde edebilme, film ve görüntüleri kullanıma hazır hale getirebilme, cihaz ve ekipmanların kontrol ve bakımını yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoloji teknikeri yetiştirmektir. Sağlık Meslek lisesi Radyoloji bölümü mezunu öğrencileri bu programı tercih edebilirler. Programa girecek öğrencilerde ÖSYM tarafında yayınlanan Üniversitelere giriş kılavuzunda yer alan ön koşullar aranmaktadır.
Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği bölümünde öğrenciler eğitimleri boyunca temel tıp bilimlerinden yoğun bir eğitim almaktadırlar. Bu eğitim öğrencilerin meslek derslerinin alt yapısını oluşturmaktadır. Meslek dersleri olarak radyasyon (X ışınları) ve radyasyondan korunma, Tıbbi görüntüleme cihazlarının yapısı ve kullanımı, cihaz başı uygulamalı eğitim ve değerlendirme, karşılaşabilecekleri hastalıklar hakkında bilgi verilirken radyoloji bölümlerinde hasta karşılama hastaya yaklaşım gibi konularda da eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra radyoloji bölümlerinde yüksek teknolojiye sahip sistemleri kullanırken, bu sistemlerde radyasyon güvenliğini sağlayarak en düşük radyasyon dozunda, yüksek kalitede görüntü oluşturma yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitim almaktadırlar. Yıl içi stajlarını hastanelerin ( Tıp Fakültesi Hastanesi, Özel ve Devlet Hastaneleri) Radyoloji bölümlerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce eğitimi alırken 2. yıl mesleki ağırlıklı İngilizce eğitimi almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir. Öğrencilerimiz 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıfta 3 hafta olan stajlarını hastanelerin Radyoloji bölümlerinde ve tam donanımlı özel tıp merkezlerinde yapmaktadırlar.
Programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Sağlık Teknikeri Unvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Bugün ülkemizde hemen her hastanenin Radyoloji bölümü bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel görüntüleme merkezlerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle hastanelerde ve özel görüntüleme merkezlerinde eğitilmiş eleman ihtiyacı da artmaktadır. Sağlık Bakanlığının son yıllarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun Tıbbi görüntüleme teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Kamu kurumları dışında özel hastane ve poliklinikler bu program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik, tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır. Programımızdan mezun olan öğrenciler Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

Kazanılan Derece

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Önlisans, Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği ile Radyoloji ve Tedavi Laboratuarı Bölümlerinden birinden mezun olmak.
ÖSYMye başvuru sonucunda tercih sıralamasına göre yerleştirilmiş olmak.
ÖSYM başvuru formunda 38.maddede yer alan bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır. Kuralını kabul etmek.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda, Fizyoloji, anatomi, kimya, fizik, tıbbi ve radyolojik terminoloji, temel sağlık gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak Tıbbi görüntüleme, radyolojik anatomi, nükleer tıp, radyoterapi ve örnek olay analizi dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) radyolojik görüntüleme laboratuarlarında yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce dersleri alırken 2. yıl mesleki İngilizce dersleri almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Mesleğini uygulaması için gerekli insan vücudu ve işleyişine ait temel bilgilere sahiptir.(MRG ve BT cihazlarında kesitsel görüntülemeyi gerçekleştirir., Kesitsel görüntülerde anatomik yapıları tanır.Organlar ve sistemlere ait tanımlama, yerleşim ve işleyişleri bilir.,enel olarak hastalıklar hakkında temel bilgiye sahiptir.Sağlığın korunması ve ilk yardım hakkında bilgisi vardır.).
2   Hastada tanıyı destekleyecek tıbbi görüntülemeyi yapar.(Hastayı tetkike hazırlar.,Konvansiyonel/dijital röntgen, bilgisayarlı tomografi, mamografi, DEXA, Floroskopik cihazlar, taşınabilir röntgen cihazı, diş röntgen cihazı, Magnetik Rezonans Görüntüleme ve ultrason cihazlarını tetkike göre hazırlar., Tetkiki gerçekleştirmek için gerekli parametreleri ayarlar.,Hastaya uygun pozisyon verir.,Çekilecek bölge dışındaki organları radyasyondan korur.,Görüntü kayıt sistemlerini belirler ve kullanır.,Tetkik sonrası elde edilen görüntüleri saklar/arşivler)
3   Tıbbi görüntüleme için gerekli parametreleri bilir ve uygular.(Mesleği ile ilgili görüntüleme için gerekli fizik bilgisine sahiptir.,Radyasyonu ve nasıl kullanacağını bilir.,Değişik görüntüleme cihazlarında elde edilen görüntünün kalitesini değerlendirebilir.,Mesleği ile ilgili kimya bilgisine sahiptir.)
4   Radyasyondan hastayı, çevreyi ve kendisini korumayı bilir.(Çalışan kendisini radyasyondan korur.,Hasta ve hasta yakınının radyasyondan korunmasını sağlar.,Hastane personelinin radyasyondan korunmasını sağlar.,Çevrenin radyasyondan korunmasını sağlar.,Çalıştığı birimde acil durum planını hazırlamaya yardımcı olur ve uygular.)
5   Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemeleri bilir ve uygular.(Mahremiyeti korur.,Hasta bakımından etik değerleri gözetir.,Aydınlatılmış onam alır ve kaydeder.,Yaptığı çalışmada yasal düzenlemelere(özellikle radyasyon ile ilgili) uyar.)
6   Sağlık sistemleri, politikaları ve uygulamalarının birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendirir. (Sağlık hizmet sunumu sırasında süreci bilir ve değerlendirir.,Hizmet sunumunda sağlıkta kalite yönetimi sürecini gözetir.)
7   Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar.(Hastalarla iletişim kurar.,Çalışma arkadaşları ile iletişim kurar.,Sağlık ve diğer alanlarda çalışanlarla ekip çalışması yapar.,Hasta yakınları ile iletişim kurar.,Aydınlatılmış onam alabilir.,Tıbbi yazışma yapabilir.,İletişim teknolojilerini kullanabilir.,Çevirmen gerektirenlerle iletişim kurabilir.)
8   Radyoaktif maddeleri tanı ve tedavide kullanabilir.(Gama Kamera ve PET/BT ile görüntüleme yapar.,Görüntüleme için hastayı tetkike hazırlar.,Tetkike uygun radyofamasötik/radyoaktif madde verilmesini sağlar.,Radyofamasötik/radyoaktif madde verilmiş hastanın izolasyonunu sağlar.,Tetkike uygun görüntüleme protokolünü seçer ve uygun parametreleri değiştirir.,Elde edilen görüntüleri kayıt eder ve arşivler.)
9   Radyoterapi simülasyon görüntülemesi yapar ve tedaviyi uygular.(Hastayı tedaviye hazırlar.,Simülasyon için hastaya cihaza göre pozisyon verir.,Teknik parametreleri seçerek, simülasyon için gerekli görüntüleme sistemleri ile görüntü elde eder.,Elde edilen görüntüler iş istasyonuna gönderilir.,Planlama yağıldıktan sonra hasta tedavi hazırlığı yapar.,Tedavi cihazlarını tanır ve hastayı tedaviye alır.,Hastaya radyasyon tedavisini uygular.)
10   Film banyo ve baskı işlemlerini yapar.(Karanlık oda ortamının fiziki kontrolünü yapar.,Film basma cihazlarını seçer ve kullanır.,Günlük karanlık oda ve basım kalite kontrollerini yapar.,Film banyosu kimyasallarını bilir ve hazırlar.,Elde edilen görüntülerin kalite kontrolünü yapar.,Elde edilen görüntüleri saklar/arşivler.)
11   Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin bir biçimde yararlanabilir.(Bilgisayar kullanır.,Bilgi kaynaklarına ulaşır.,Meslekle ilgili kayıtları doğru ve eksiksiz olarak tutar.,Veriyi arşivler ve gerektiğinde kullanır.)
12   İş organizasyonu yapar.(Çalışma programı hazırlayabilir.,Randevulama sistemini kurar ve devamlılığını sağlar.,Bilgilendirme ve onam formu hazırlar.,Arşiv sistemi kurar ve düzenli yürümesini sağlar.,Atıkların muhazafa ve imha edilmesini sağlar.,Çalışma ortamında günlük ihtiyaçların temin edilmesini sağlar.,Çalıştığı görüntüleme sisteminin günlük bakım ve kalibrasyonunu yapar.,Günlük karanlık oda ve baskı sistemlerinin kalite kontrolünü yapar.,İş güvenliği ile ilgili mevzuatları bilir.)
13   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.(Yaşam boyu öğrenme sorumluluğunu üstlenir ve özdeğerlendirme yapar.,Meslek için eğitimleri organize eder ve/veya katılır.,Mesleki organizasyon yapar ve/veya katılır.,Konusu ile ilgili bilimsel yayınları takip eder.,Bilimsel yayınları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.,Mesleği ile ilgili hukuki mevzuatları takip eder ve uygular.)
14   Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir.(Ulusal ve uluslararası sorunlara duyarlı olma ve toplumsal konularda sorumluluk üstlenebilme yetisine sahiptir.,Atatürk ilke ve devrimlerini bilme ve özümseyebilme, milli, ahlaki, manevi değerlere sahip çıkabilme yetisine sahiptir.,Türkçeyi doğru ve etkin bir şekilde kullanır.)

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar Tıbbi görüntüleme alanında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1.sınıf stajından başarılı olmak, 2.sınıf stajı için ön şarttır. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) radyolojik görüntüleme laboratuarlarında yapmaktadırlar
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TGT 1161 TIBBİ VE RADYOLOJİK TERMİNOLOJİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 3 TGT 1159 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I ZORUNLU 8 0 0 8
G 4 TGT 1151 KİMYA ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TGT 1149 FİZYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TGT 1147 ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 TGT 1127 FİZİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 GSH 1001 HALK OYUNLARI I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 TGS 1003 TEMEL SAĞLIK SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 TGS 1001 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 1 2 0 3
G 5 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 6 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TGT 1156 RADYASYON GÜVENLİĞİ VE RADYASYONDAN KORUNMA ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 TGT 1164 YAZ STAJI I STAJ 0 40 0 8
B 5 TGT 1166 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME II ZORUNLU 6 0 0 6
B 6 TGT 1168 RADYOLOJİK ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TGS 1002 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 4 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 5 GSH 1002 HALK OYUNLARI II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TGT 2235 NÜKLEER TIP ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TGT 2243 STAJ ZORUNLU 0 40 0 4
G 3 TGT 2245 MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 TGT 2241 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME III ZORUNLU 3 16 0 12
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TGS 2005 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 1 0 0 2
G 2 TGS 2003 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI SEÇMELİ 1 0 0 2
G 3 TGS 2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 TGS 2001 İLETİŞİM BECERİLERİ SEÇMELİ 2 1 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TGT 2234 ÖRNEK OLAY ANALİZİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 TGT 2232 MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TGT 2228 RADYOTERAPİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 TGT 2236 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME IV ZORUNLU 2 20 0 13
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TGS 2002 KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 TGS 2004 RADYOLOJİDE ORGANİZASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 TGS 2006 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 0 SHS 1011 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 1050 SAĞLIK VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1049 SAĞLIK TURİZMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
Z 0 SHS 1051 10 PARMEK F KLAVYE KULLANIMI SEÇMELİ 0 4 0 4
Z 0 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1039 HALK SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1041 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1037 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1036 RADYOLOJİDE ORGANİZASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1028 MESLEKİ ETİK SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 1035 HASTALIKLAR BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2011 SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2020 KANSER KAYIT SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2018 SAĞLIK KURUMALRINDA İNSAN KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
Z 0 SHS 2016 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2014 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
Z 0 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
Z 0 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2008 TIBBİ DOKUMANTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 2012 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2015 SUDA CANKURTARMA VE ALETLİ DALIŞ SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 2017 DİKSİYON SEÇMELİ 1 1 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 2 ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yrd.Doç.Dr.Ayşegül Yurt
e-mail:ayurt@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124732