DERECE PROGRAMLARI

: Yapı Tesisat Teknolojisi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Yapı Tesisat Teknolojisi Programı 1993 1994 akademik yılında eğitim öğretime başlamıştır. 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, atölye uygulamaları ve endüstriye dayalı öğretim verilmektedir. Program öğrencilere tesisat alanının temel kavramlarının öğretilmesi ile birlikte endüstriyel uygulamalardaki el becerilerinin geliştirilmesi için hazırlanmıştır.

Yapı tesisat teknikerinin görevi; binalarda atık su, temiz su, yangın tesisatı ve doğal gaz tesisatlarını kurmak ve bu tesisatların arıza ve bakımını üstlenmektir. Bununla paralel olarak, gerek fosil yakıtlı gerek yenilenebilir enerji bazlı (güneş enerjisi gibi) merkezi ve yerel ısıtma sistemleri kurabilmektir. Bu doğrultuda, Yapı Tesisat Programında, temel prensipleri konusunda geniş bilgiye ve ileri teknoloji cihazlarını kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Yapı Tesisat Teknolojisi , Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.lınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylülde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda temel tesisat bilgilerini kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın laboratuarlarında yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünüzorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Yapı Tesisat Teknolojisi Programında örgün öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Birinci sınıfta 45 kişi ve ikinci sınıfta 45 kişi olmak üzere toplam 90 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 1 Öğretim Görevlisi Dr. ve 1 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. İzmir Meslek Yüksekokulunda Yapı Tesisat Teknolojisi Programı tarafından kullanılan 2 atölye bulunmaktadır. Bu atölyelerde temel tesisat gereçlerinin montaj uygulamaları yapılmaktadır. Ayrıca düzenlenen teknik geziler ile öğrencilerin iş alanlarını yakından tanımaları sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik ve Fizik alanında temel prensipleri bilir ve Yapı Tesisat alanında uygular.
2   Oksi-Asetilen ve elektrik ark kaynağı kullanır.
3   Alanında plastik ve çelik boru montajı, temiz su, pis su ve yangın tesisatı döşeyerek tesisat işçiliği yapar.
4   Teknik resmi kullanarak, iz düşüm, görünüş çıkarma, kesit alma uygulamaları yapar.
5   Güneş enerjili su ısıtma sistemi kurar.
6   Kat ısıtma ve merkezi ısıtma sistemlerini projelendirir.
7   Bina içi doğal gaz tesisat montajı yapar.
8   Alanı ile ilgili bilgisayar destekli bir tasarım programı ile tesisat projeleri çizer.
9   Sıhhi tesisat, ısıtma tesisatı ve gaz tesisatları ile ilgili bakım onarımları yapar.
10   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine, teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme isteğine sahiptir.
11   Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir.
12   İş ve işçi sağlığı, çalışma ortamının güvenliği, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, işletme yönetimi konularında yeterli bilgiye sahiptir.
13   Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahiptir.
14   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izleyebilme yetkinliğine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrenciler inşaat sektöründe yapı tesisat grubunda proje ve taahhüt aşamalarında çalışabilmektedirler. Doğal gazın ülkemizin pek çok bölümünde gerek konut, gerek sanayi alanında kullanımının yaygınlaşması ile tesisat teknikerlerine oldukça geniş bir iş sahası doğmuştur. Buna paralel olarak, merkezi ve yerel ısıtma sistemlerinin kurulum, bakım onarım alanlarında görev yapabilmektedirler. Ayrıca bölüm öğrencileri, ülkemizde gelişmekte olan yenilenebilir enerji sektörü içinde yetişmiş eleman konumundadır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler, Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği ve Enerji Sistem Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de dikey geçiş imkânı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ders sayısı ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %78 ve %22 tür. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %16 ve %19 dur. Öğrenciler ikinci sınıfta 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını yapmalıdır.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FZK 4000 GENEL FİZİK ZORUNLU 4 0 0 4
G 2 MAT 4001 MATEMATİK 1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 YTT 4103 TESİSATTA ÇİZİM TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 5 YTT 4101 TEMEL TESİSAT İŞLEMLERİ ZORUNLU 2 3 0 6
G 6 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İLT 4000 İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 ÇEK 4000 ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MAT 4002 MATEMATİK 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 YTT 4108 BORU KAYNAKÇILIĞI ZORUNLU 2 2 0 6
B 5 YTT 4102 TEMEL ELEKTRİK ZORUNLU 2 1 0 3
B 6 YTT 4104 TESİSATTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM ZORUNLU 2 2 0 5
B 7 YTT 4106 SIHHİ TESİSAT 1 ZORUNLU 2 2 0 5
B 8 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KYS 4000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 YTT 4110 TESİSATTA İŞ VE İŞ YERİ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YTT 4205 ISITMA SİSTEMLERİ 1 ZORUNLU 2 2 0 5
G 2 YTT 4209 SIHHİ TESİSAT 2 ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 YTT 4201 TESİSAT MESLEK RESMİ ZORUNLU 1 2 0 5
G 4 YTT 4203 DOĞAL GAZ TESİSATI 1 ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 YTT 4207 GÜNEŞ ENERJİSİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YTT 4217 TESİSATTA ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 İSL 4001 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 KGS 4000 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 YTT 4215 TERMODİNAMİK SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 YTT 4213 YAPI TESİSATINDA ENERJİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 YTT 4211 MESLEKİ YABANCI DİL 1 SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YTT 4202 ISITMA SİSTEMLERİ 2 ZORUNLU 2 2 0 6
B 2 YTT 4204 TESİSAT SERVİS HİZMETLERİ ZORUNLU 2 1 0 3
B 3 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 4 YTT 4206 DOĞALGAZ TESİSATI 2 ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YTT 4210 BUHAR TESİSATI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 2 YTT 4208 MESLEKİ YABANCI DİL 2 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 MET 4000 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 YTT 4212 YENİLENEBİLİR ENERJİ UYGULAMALARI SEÇMELİ 3 0 0 5
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Yıldız KALINCI
e.posta: yildiz.kalinci@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 301 26 18
Faks No: +90 232 420 51 81