DERECE PROGRAMLARI

: Tekstil Teknolojisi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tekstil Teknolojisi Programı 1994 yılında Hazır Giyim Programı adı ile Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birliklerinin desteği ile kurulmuştur. . 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, atölye uygulamaları ve endüstriye dayalı öğretim verilmektedir. Program öğrencilere tekstil ve hazır giyimin temel kavramlarının öğretilmesi ile birlikte endüstri ve atölye uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmeleri için hazırlanmıştır.

Program günümüzde ve gelecekte endüstrinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Çağımızın moda ve teknolojik gelişmelerine dayalı olarak ,Tekstil, Hazır Giyim ve Moda sektörüne ihtiyaç duyduğu mesleki yeterlilikleri kazanmış,nitelikli meslek elemanları yetiştirmektedir.

Eğitim programı ile; öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek biçim,renk,malzeme,yapı,işlev ilişkileriyle yaratıcı ve özgün ürünler sunabilmeleri amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Tekstil Teknolojisi, Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda tekstil ve hazır giyim bilgilerini kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın atölyesinde yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Tekstil Teknolojisi Programında örgün öğretim Türkçe olarak verilmektedir. Birinci sınıfta 45 kişi ve ikinci sınıfta 45 kişi olmak üzere toplam 90 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 5 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. İzmir Meslek Yüksekokulunda Tekstil Teknolojisi Programı tarafından kullanılan 1 atölye bulunmaktadır. Bu atölyede; kalıp, üretim ve drapaj dersleri öğrencilerin uygulama yapabilecek düzeyde alet,makine ve ekipmanlar bulunmaktadır. Yıl içinde yapılan üretim ve çalışmalar, yılsonunda defile olarak sunulur. Yıl içi ayrıca sergi ve teknik gezilerde yapılmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Tekstil alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
2   Giyim üretimi problemlerini saptama,tanımlama,formüle etme ve çözme becerisi yeteneklerini kullanarak uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
3   Bir modeli ,sistemi yada üretim sürecini analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisine ,bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahiptir.
4   Giyim üretimi uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisine sahiptir.
5   Atölyede kullanılan araç gereçleri sorumluluk bilinci içinde kullanma becerisine sahiptir.
6   Model tasarlama ,üretim yapma becerisine ,veri toplama ,sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahiptir.
7   Bireysel olarak ve çok disiplinli grup çalışmalarına etkin katılabilme becerisine ,sorumluluk alma özgüvenine sahiptir.
8   Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme,veri tabanlı ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
9   Girişimcilik ve yenilikçilik konularında ve çağın sorunları hakkında gerekli bilgiye sahiptir.
10   Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahiptir
11   Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir
12   Proje yönetimi, işyeri uygulamaları ,çevre ve işgüvenliği konularında yeterli bilgiye sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrenciler tekstil, hazır giyim üretim teknolojisi alanında üretim yapan işletmelerde, 5.seviye meslek elemanı yeterliliğinde ,yönetici yardımcısı olarak, örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında usta öğretici olarak istihdam edilebilecek, kendi iş yerini kurarak üretim yapabilme yeteneğine sahip öğrenci yetiştirmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler; Moda Giyim Tasarımı, Moda Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Tekstil, Tekstil Mühendisliği, Tekstil Tasarımı, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %81 ve %19 dur. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %6 ve %17 dir. Öğrenci 2. sınıfta 6 haftalık (30 iş günü) endüstriye dayalı öğrenim stajını; kadın, erkek,çocuk iç dış giyiminde; üretim öncesi planlama ve tasarım, kalıp desenleme, kalite kontrol ve üretim safhalarının tümünde ve Tekstil Sektörünün diğer alanlarında yapabilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 4001 MATEMATİK 1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 GİY 4107 TEMEL SANAT EĞİTİMİ ZORUNLU 1 1 0 2
G 5 GİY 4105 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 1 ZORUNLU 3 1 0 4
G 6 GİY 4103 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ 1 ZORUNLU 3 1 0 6
G 7 GİY 4101 KADIN GİYSİ KALIPLARI 1 ZORUNLU 3 1 0 5
G 8 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 GİY 4108 GİYSİ TEKNİK ÇİZİMLERİ ZORUNLU 2 1 0 4
B 3 GİY 4106 KONFEKSİYONDA KALİTE KONTROL ZORUNLU 3 1 0 4
B 4 GİY 4104 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ 2 ZORUNLU 3 1 0 6
B 5 GİY 4102 KADIN GİYSİ KALIPLARI 2 ZORUNLU 3 1 0 6
B 6 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEK 4000 ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 GİY 4114 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 GİY 4112 MESLEKİ YABANCI DİL SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 GİY 4110 TASARI GEOMETRİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 GİY 4209 TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 2 ZORUNLU 2 1 0 3
G 2 GİY 4207 DRAPAJ ZORUNLU 1 2 0 3
G 3 GİY 4205 ÜRETİM PLANLAMASI ZORUNLU 3 1 0 4
G 4 GİY 4203 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ 3 ZORUNLU 3 1 0 4
G 5 GİY 4201 KADIN GİYSİ KALIPLARI 3 ZORUNLU 3 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KYS 4000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 GİY 4211 KUMAŞ YAPI TESTLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 GİY 4213 MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYONU SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 GİY 4215 KONFEKSİYON ÜRETİM TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 GİY 4217 TEKSTİLDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 İLT 4000 İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 İSL 4001 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GİY 4204 KADIN GİYSİ ÜRETİMİ 4 ZORUNLU 3 1 0 4
B 2 GİY 4206 PROJE HAZIRLAMA ZORUNLU 1 1 0 2
B 3 GİY 4208 ÖZEL AMAÇLI GİYSİ KALIPLARI ZORUNLU 2 1 0 5
B 4 GİY 4210 MARKA YÖNETİMİ VE PAZARLAMA ZORUNLU 1 1 0 2
B 5 GİY 4202 KADIN GİYSİ KALIPLARI 4 ZORUNLU 3 1 0 4
B 6 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KGS 4000 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 GİY 4214 MODA EĞİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 İŞL 4002 İŞLETMELERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 GİY 4212 KONFEKSİYON YARDIMCI MALZEME BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Öğr.Gör.Cansın KORKMAZ
e.posta:cansin.korkmaz@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 301 26 20
Faks No: +90 232 420 51 81