DERECE PROGRAMLARI

: Tarımsal İşletmecilik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tarımsal İşletmecilik Programı üniversitemiz bünyesinde İzmir Meslek Yüksekokulunda Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde 2008 2009 eğitim döneminden beri eğitim vermektedir. Programa her yıl 140 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Öğrenciler ilgili meslek liseleri (Ticaret Liseleri) mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir.

Kazanılan Derece

Tarımsal İşletmecilik , Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilmektedirler. Bunun dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve Tarımsal İşletmecilik için yeterli YGS 6 puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da FD notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük staj tamamlanmış olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tarımsal İşletmecilik Ön Lisans Programının amacı kamu ve özel sektörde yer alan tarımsal işletmeler için meslek elemanı yetiştirmektir. Ayrıca meslek elemanları tarımsal girdi satışı yapan ve tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda da çalışabilmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır. Programda ders kitaplarıyla öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 30 iş gününü içeren staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Temel Program Kazanımları

1   Tarımsal işletmecilik alanıyla ilgili temel bilgilere sahip olur, edindiği bilgileri işletmecilik alanına uygular ve güncel bilgileri kullanır.
2   Tarım işletmelerinin kurulumuna ilişkin girişimcilik becerilerine sahip olur, tarımsal yatırım projelerini hazırlayabilir ve değerlendirme becerisi kazanır, Tarım işletmelerinin finansal kaynaklarını sağlayabilir ve finansal işleri yönetir.
3   Tarım, tarıma dayalı sanayi ve kaynak ekonomisinin temel ilke ve kavramlarını uygular.
4   Tarım işletmelerinin yönetimi, organizasyonu ile ilgili temel kavramları ve yöntemleri edinir ve tarım işletmelerinde uygular.
5   Çiftçiler ile etkin iletişim kurar ve yenilikleri onlara aktarır.
6   Doğanın sürdürülebilir kullanımına ilişkin yerel ve küresel politikaları yorumlar.
7   Verimli bitkisel ve hayvansal üretim yapar.Tarımsal İşletmecilik Ön Lisans Programının amacı kamu ve özel sektörde yer alan tarımsal işletmeler için meslek elemanı yetiştirmektir. Ayrıca meslek elemanları tarımsal girdi satışı yapan ve tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda da çalışabilmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır.
8   Tarımsal ekonomi ile ilgili temel göstergeleri değerlendirerek tarımsal malların değerlerini belirleme becerisi kazanır.
9   Tarım ve gıda politikalarındaki temel tartışmaları kavrar, Türkiye ve AB tarım politikalarını analiz eder.
10   Bilimsel araştırmaların hazırlanmasında gerekli olan alanı ile ilgili literatürü tarama beceresi kazanır ve verilere güncel teknolojileri kullanılarak (kütüphane, online veritabanları, sosyal ağlar vb) ulaşır.
11   Tarımsal kooperatifçiliğin önemini kavrar ve tarımsal kooperatifçiliğin ulusal ve yerel kalkınmada kullanılması için yaratıcı fikirleri geliştirme beceresi kazanır.
12   Tarımsal ürünlerin işlenmesi konusunda temel ilkeleri kavrar.
13   Bilişim teknolojileri hakkında temel bilgileri edinir ve ofis programlarını kullanır.
14   Kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince ulaşır.
15   Mesleki etik ve sosyal sorumluluk konusunda yeterli bilince sahip olur ve iş hayatında meslek etiğine uygun davranış gösterir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Tarımsal İşletmecilik Programı mezunları kamu ve özel kesimde faaliyette bulunan küçük/orta/büyük tarımsal ürün işletmelerinin üretimden pazarlamaya kadar her aşamasında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Tarımsal İşletmecilik ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına (Ziraat Fakültesi ve İ.İ.B.F) dikey geçiş yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS ORANI Seçmeli Ders Oranı %17 Zorunlu Ders Oranı %83
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MİK 4000 MİKRO EKONOMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TAR 4109 HAYVANSAL ÜRETİM ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 TAR 4107 BİTKİSEL ÜRETİM ZORUNLU 2 2 0 4
G 5 TAR 4105 TARIMSAL EKOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TAR 4103 TOPRAK BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 TAR 4101 TARIMSAL BOTANİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 GNİ 4000 GENEL İŞLETME ZORUNLU 3 0 0 3
G 11 MAT 4003 MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 3
G 12 BİL 4001 BİLGİSAYAR 1 ZORUNLU 2 1 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TAR 4106 TARIMDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 İST 4000 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TAR 4108 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME ZORUNLU 2 2 0 3
B 5 TAR 4104 TARIM EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 MAK 4000 MAKRO EKONOMİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 7 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 TAR 4102 BİTKİ KORUMA ZORUNLU 2 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 4002 BİLGİSAYAR 2 SEÇMELİ 2 1 0 3
B 2 TAR 4114 ÖRTÜALTI YETİŞTİRİCİLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 TAR 4112 TARIMSAL MEKANİZASYON SEÇMELİ 2 2 0 3
B 4 TAR 4110 TARIMDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TAR 4207 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZ VE PLANLANMASI ZORUNLU 2 2 0 3
G 2 TAR 4209 TARIM POLİTİKASI ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 TAR 4205 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 TAR 4203 TARIM HUKUKU ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TAR 4201 TARIMSAL PAZARLAMA ZORUNLU 2 2 0 4
G 6 AYT 4000 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 TAR 4211 TARIMSAL KREDİ VE FİNANSMAN ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TAR 4217 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 TAR 4215 TARIM MUHASEBESİ SEÇMELİ 2 2 0 3
G 3 TAR 4219 ORGANİK TARIM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 TAR 4221 KÖY SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 TAR 4223 TARIMSAL İŞLETMECİLİKTE ETİK SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 TAR 4213 TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ SEÇMELİ 2 2 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TAR 4202 KIRSAL KALKINMA ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TAR 4204 TÜRKİYE VE AB TARIM POLİTİKALARI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TAR 4210 MESLEKİ UYGULAMA ZORUNLU 1 1 0 2
B 4 TAR 4214 TARIMSAL PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 5 TAR 4212 TARIMSAL KIYMET TAKTİRİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 6 TAR 4208 SU VE ÇEVRE EKONOMİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TAR 4222 TOHUMCULUK SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 TAR 4220 TARIM SİGORTALARI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 TAR 4206 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 TAR 4218 GIDA POLİTİKASI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 TAR 4216 ULUSLARARASI TARIM TİCARETİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da FD notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük staj tamamlanmış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Esin Candan
esin.candan@deu.edu.tr
İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK
nilufer.kocak@deu.edu.tr