DERECE PROGRAMLARI

: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı üniversitemiz bünyesinde İzmir Meslek Yüksekokulunda Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde 1982 yılından beri eğitim vermektedir. Programa her yıl 160 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Öğrenciler ilgili meslek liseleri (Ticaret Liseleri) mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir.

Kazanılan Derece

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilmektedirler. Bunun dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve Muhasebe ve Vergi Uygulamaları için yeterli YGS 6 puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da FD notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük staj tamamlanmış olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ön Lisans Programı işletmelerin muhasebe bölümleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe servislerinde sorumluluk üstlenebilecek, yasada belirtilen koşulları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek, muhasebe bürolarında çalışabilecek, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Yasasına uygun meslek elemanı adayı olabilecek nitelikli ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır. Programda ders kitaplarıyla öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 30 iş gününü içeren staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Temel Program Kazanımları

1   Muhasebe mesleğinin temel ilkelerinin ve mesleki etik değerlerinin bilincinde, meslekte nitelikli eleman olma sorumluluğuna sahip olur.
2   Temel muhasebe bilgisi ile muhasebe ile ilgili hukuk dallarını bağdaştırabilir.
3   İşletme, ekonomi, hukuk ve finansman ile ilgili temel kavramlara hakimdir. İşletmeyi tanır ve yönetim işlevini tanımlar.
4   Üretim ve ticaret işletmelerinde maliyet işlemlerini yapar, birim maliyetleri hesaplar, maliyetleri kontrol eder ve gerekli muhasebe kayıtlarını yapar.
5   Ticari hayatta kullanılan defterleri ve belgeleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilir.
6   Mesleği ile ilgili mevzuatı ve güncel gelişmeleri izler ve uygular.
7   Çalışanların sosyal güvenlik koşullarının sağlanması, iş güvenliği, işçi sağlığı konularında bilgilidir.
8   Muhasebe, vergi ve finansman ile ilgili konularda iş ortamında ortaya çıkabilecek sorunları tespit edebilme ve çözme becerisi olur.
9   İşletmelerin ve devletin mali yapısı ve mali yönetimi hakkında tespit yapabilme ve çağdaş finansman tekniklerini kullanabilme becerisine sahip olur.
10   Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
11   Alanı ile ilgili çevresel değişkenleri analiz etme, ilgili disiplinlerle bağlantısını saptama ve sorunlara çözüm üretme konularında yeterli bilgi ve beceriye sahip olur.
12   Kamu-Özel kesimin gereksinim duyduğu nitelikli elemanlarda olması gereken düzeyde maliye, hukuk, iktisat, finansman, muhasebe ve işletme yönetimi bilgisine sahiptir.
13   İşletmenin yapısına uygun finansal durumu belirler, gerekli çalışmaları yapar ve finansman tekniklerini uygular.
14   Bir muhasebe departmanını yönetebilecek yönetim bilgisi vardır. Yönetim kademelerinde görev alabilir.
15   Vergi mevzuatını takip eder güncel gelişmeleri işletmeye uyarlar.

Mezunların İstihdam Profilleri

Muhasebe Programı mezunları Kamu ve özel kesim işletmelerin muhasebe ve finans bölümlerinde veya serbest muhasebeci veya mali müşavir olarak çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına (İ.İ.B.F) dikey geçiş yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS ORANI Seçmeli Ders Oranı (%) %21 Zorunlu Ders Oranı (%) %79
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İŞY 4001 İŞLETME YÖNETİMİ 1 ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 MVU 4109 MALİYE ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 MVU 4101 FİNANSAL MUHASEBE 1 ZORUNLU 3 1 0 5
G 5 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 MAT 4003 MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 3
G 8 EKO 4000 EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 9 HUK 4000 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MVU 4107 MUHASEBE STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 MVU 4103 E-TİCARET SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 BİL 4001 BİLGİSAYAR 1 SEÇMELİ 2 1 0 3
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KAM 4000 KAMU MALİYESİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 MVU 4104 TİCARET HUKUKU ZORUNLU 2 1 0 3
B 3 MVU 4102 FİNANSAL MUHASEBE 2 ZORUNLU 3 1 0 5
B 4 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 İŞY 4002 İŞLETME YÖNETİMİ 2 ZORUNLU 3 0 0 3
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 MVU 4106 TİCARİ MATEMATİK ZORUNLU 2 1 0 4
B 8 MVU 4108 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI ZORUNLU 2 1 0 3
B 9 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİL 4002 BİLGİSAYAR 2 SEÇMELİ 2 1 0 3
B 2 PAZ 4104 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 4
B 3 MVU 4112 ENVANTER İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 MVU 4114 BORÇLAR HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MVU 4209 FİNANSAL YÖNETİM ZORUNLU 3 1 0 4
G 2 MVU 4207 PAKET PROGRAMLAR 1 ZORUNLU 3 1 0 4
G 3 MVU 4205 ŞİRKETLER MUHASEBESİ ZORUNLU 3 1 0 4
G 4 MVU 4203 MALİYET MUHASEBESİ ZORUNLU 3 1 0 4
G 5 MVU 4201 VERGİ HUKUKU ZORUNLU 3 1 0 4
G 6 İŞG 4000 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MVU 4213 MUHASEBE SEMİNERLERİ 1 SEÇMELİ 2 1 0 3
G 2 MET 4000 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MVU 4217 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ SEÇMELİ 2 1 0 4
G 4 MVU 4215 İNŞAAT MUHASEBESİ SEÇMELİ 2 1 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MVU 4208 PAKET PROGRAMLAR 2 ZORUNLU 3 1 0 4
B 2 MVU 4206 MALİ TABLOLAR VE ANALİZİ ZORUNLU 3 1 0 4
B 3 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 4 MVU 4204 MUHASEBE DENETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 MVU 4202 TÜRK VERGİ SİSTEMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 AYT 4000 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 MVU 4216 YÖNETİM MUHASEBESİ SEÇMELİ 2 1 0 3
B 3 MVU 4214 VERGİ İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ SEÇMELİ 2 1 0 3
B 4 MVU 4210 BANKA MUHASEBESİ SEÇMELİ 2 1 0 3
B 5 MVU 4212 MUHASEBE SEMİNERLERİ 2 SEÇMELİ 2 1 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da FD notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük staj tamamlanmış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Yrd.Doç.Dr.Şefika Demirkan
Sefika.demirkan@deu.edu.tr
İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK
nilufer.kocak@deu.edu.tr