DERECE PROGRAMLARI

: Kimya Teknolojisi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Kimya Teknolojisi Programı 2002 2003 akademik yılında YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında başlatılmıştır. 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, laboratuvar uygulamaları ve endüstriye dayalı öğrenim verilmektedir.

Program günümüzde ve gelecekte endüstrinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, endüstriyel kimya grubunun bir üyesi olan kimya teknikerinin vasıflı işçilerden daha fazla bilgi ve öngörüye sahip olması istenmektedir.

Bir kimya teknikerinin ana görevi; kimyager ve kimya mühendislerine laboratuvar ve endüstriyel uygulamaların işleyişinde yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, programda kimyanın temel prensipleri konusunda geniş bilgiye ve ileri teknoloji cihazlarını kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip teknikerlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Kimya Teknolojisi, Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Kimya Teknolojisi Programı 2002 2003 akademik yılında YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında başlatılmıştır. Program öğrencilere kimya biliminin ve endüstriyel kimyanın temel kavramlarının öğretilmesi ile birlikte endüstri ve laboratuvar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmeleri için hazırlanmıştır. Programda temel kimya bilgilerini kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın laboratuvarlarında yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Kimya Teknolojisi Programında örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Birinci sınıfta 45 kişi ve ikinci sınıfta 45 kişi olmak üzere toplam 90 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 1 Doçent ve 2 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. İzmir Meslek Yüksekokulunda Kimya Teknolojisi Programı tarafından kullanılan 2 laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar; genel kimya laboratuarı ve aletli analiz laboratuarıdır. Program laboratuvarlarında kimya uygulamaları YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında sağlanan alet ve ekipmanlar ile yeterli düzeyde yapılmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Kimya bilimi ile ilgili öğrendiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve çözüm önerisi getirir.
2   Matematik ve Fizik alanındaki temel prensipleri bilir ve Kimya bilimi ile bağdaştırır.
3   Endüstride kullanılan ve üretilen malzemeler ile kimyasalları tanır, üretim yöntemlerini bilir.
4   Alanında deney yapabilme, veri toplayabilme ve elde edilen verileri istatistikî olarak değerlendirip yorumlayabilme ve raporlayabilme yeteneğine sahiptir.
5   Alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilme becerisine sahiptir.
6   Organik ve İnorganik üretim yapan sektörlerde süreç kontrolü ve takibi yapabilme becerisini sahiptir.
7   Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
8   Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahiptir.
9   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine, teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme isteğine sahiptir.
10   Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir.
11   Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
12   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izleyebilme yetkinliğine sahiptir.
13   Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahiptir.
14   İş ve işçi sağlığı, laboratuvar güvenliği, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrenciler kimya endüstrilerinde ve kimya biliminin kalite kontrol ve araştırmaya yönelik kullanıldığı diğer endüstri dallarında tekniker olarak çalışabilmektedirler. Kimya biliminin üretim, kalite kontrol ve araştırmaya yönelik olarak kullanıldığı sektörler (boya, deterjan, kozmetik, kağıt, rafineri ve petrokimya, plastik, cam ve gıda gibi) mezunlarımıza geniş iş olanakları sunmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Mühendislik Fakültelerinin Kimya, Süreç, Polimer ve Çevre Mühendisliği Bölümleri ile Fen Fakültelerin Kimya Bölümlerine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme merkezinin yaptığı sınavda başarılı olarak dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de sınavsız dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %76 ve %24 tür. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %18 ve %9 dur.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 4001 MATEMATİK 1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 KMT 4105 ORGANİK KİMYA 1 ZORUNLU 3 0 0 4
G 5 KMT 4103 GENEL KİMYA LABORATUARI 1 ZORUNLU 1 3 0 5
G 6 KMT 4101 GENEL KİMYA 1 ZORUNLU 5 0 0 6
G 7 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 FZK 4001 FİZİK 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MAT 4002 MATEMATİK 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 FZK 4002 FİZİK 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 KMT 4106 ORGANİK KİMYA 2 ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 KMT 4104 GENEL KİMYA LABORATUARI 2 ZORUNLU 1 3 0 5
B 6 KMT 4102 GENEL KİMYA 2 ZORUNLU 5 0 0 6
B 7 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İLT 4000 İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 MET 4000 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 KMT 4110 NÜKLEER KİMYANIN TEMELLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 KMT 4108 LABORATUAR TEKNİĞİ VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMT 4201 ANALİTİK KİMYA ZORUNLU 5 0 0 6
G 2 KMT 4207 İNORGANİK ÜRETİM AŞAMALARI ZORUNLU 4 0 0 4
G 3 KMT 4205 ENDÜSTRİYEL İŞLEMLERE GİRİŞ ZORUNLU 4 0 0 4
G 4 KMT 4203 ANALİTİK KİMYA LABORATUARI ZORUNLU 1 3 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 KMT 4209 MESLEKİ YABANCI DİL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 KMT 4213 KİMYASAL ANALİZDE TEMEL İLKELER SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 KMT 4215 SU KİMYASI VE ANALİZLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 KMT 4217 KİMYADA MATEMATİKSEL UYGULAMALAR SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 KMT 4219 KİMYA SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 KMT 4211 ÇEVRE KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 2 KMT 4202 ALETLİ ANALİZ ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 KMT 4208 ORGANİK ÜRETİM AŞAMALARI ZORUNLU 4 0 0 4
B 4 KMT 4204 ALETLİ ANALİZ LABORATUARI ZORUNLU 1 3 0 4
B 5 KMT 4206 ENDÜSTRİYEL TEMEL İŞLEMLER ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KYS 4000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 KMT 4214 ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 KMT 4212 TEKNİK PROJE SEÇMELİ 1 1 0 2
B 4 KMT 4210 POLİMER KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Doç.Dr. Suat UÇAR
e.posta: suat.ucar@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 301 26 13
Faks No: +90 232 420 51 81