DERECE PROGRAMLARI

: İklimlendirme - Soğutma Teknolojisi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı 1986 1987 akademik yılında YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında başlatılmıştır. 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, laboratuvar uygulamaları ve endüstriye dayalı öğretim verilmektedir. Program öğrencilere İklimlendirme ve Soğutma biliminin ve endüstriyel İklimlendirme ve Soğutmanın temel kavramlarının öğretilmesi ile birlikte endüstri ve laboratuvar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmeleri için hazırlanmıştır.

Program günümüzde ve gelecekte endüstrinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, endüstriyel İklimlendirme ve Soğutma grubunun bir üyesi olan İklimlendirme ve Soğutma teknikerinin vasıflı işçilerden daha fazla bilgi ve öngörüye sahip olması istenmektedir.

Bir İklimlendirme ve Soğutma teknikerinin ana görevi; İklimlendirme ve Soğutma teknikeri ve İklimlendirme ve Soğutma mühendislerine laboratuvar ve endüstriyel uygulamaların işleyişinde yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, programda İklimlendirme ve Soğutmanın temel prensipleri konusunda geniş bilgiye ve ileri teknoloji cihazlarını kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojileri, Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda temel İklimlendirme ve Soğutma bilgilerini kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın laboratuvarlarında yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programında örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Birinci sınıfta 45 kişi ve ikinci sınıfta 45 kişi olmak üzere toplam 90 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. İzmir Meslek Yüksekokulu nda İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Programı tarafından kullanılan 1 laboratuar bulunmaktadır. YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında sağlanan laboratuarda uygulama yapabilecek düzeyde alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından öğrencilere staj ve teknik gezi imkanları sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   İklimlendirme-Soğutma teknolojileri ile ilgili öğrendiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanı ile ilgili problemleri tanımlayabilir ve çözüm önerisi getirebilir.
2   Matematik ve Fizik alanındaki temel prensipleri bilir ve İklimlendirme-Soğutma teknolojileri bilimi ile bağdaştırır.
3   Endüstride kullanılan ve üretilen ürünleri, malzemeleri ve sistemleri, üretim yöntemlerini bilir.
4   Alanında deney yapabilme, veri toplayabilme ve elde edilen verileri istatistikî olarak değerlendirip yorumlayabilme ve raporlama yeteneğine sahiptir.
5   Alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve teknolojik cihazları kullanabilme becerisine sahiptir.
6   Isıtma, soğutma ve iklimlendirme sektörlerinde üretilen ürün ve cihazların üretim ve kullanımı ile ilgili süreç kontrolü ve takibi yapabilme becerisini sahiptir.
7   Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
8   Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahiptir.
9   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine, teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme isteğine sahiptir.
10   Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir.
11   Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
12   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izleyebilme yetkinliğine sahiptir.
13   Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahiptir.
14   İş ve işçi sağlığı, laboratuvar güvenliği, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrenciler İklimlendirme ve Soğutma endüstrilerinde ve İklimlendirme ve Soğutma biliminin kalite kontrol ve araştırmaya yönelik kullanıldığı diğer endüstri dallarında tekniker olarak çalışabilmektedirler. İklimlendirme ve Soğutma biliminin üretim, kalite kontrol ve araştırmaya yönelik olarak kullanıldığı sektörler (hastaneler, oteller, imalathaneler, kimya sektörü, gıda sektörü, kozmetik, kağıt, rafineri ve petrokimya ve Soğutma, plastik, cam ve gıda gibi) mezunlarımıza geniş iş olanakları sunmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Mühendislik Fakültelerinin makine, teknik eğitim fakültelerinin tesisat öğretmenliği, iklimlendirme soğutma öğretmenliği ve makine öğretmenliği bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %81 ve %19 dur. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %3 ve %8 dir. Öğrenci 2. sınıfta 6 haftalık (30 iş günü) endüstriye dayalı öğrenim stajını İklimlendirme ve Soğutma endüstrileri, iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin uygulandığı tüm işyerlerinde, İklimlendirme ve Soğutma biliminin kalite kontrol ve araştırmaya yönelik kullanıldığı diğer endüstri dallarında yapabilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 4001 MATEMATİK 1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 İKS 4115 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI 1 ZORUNLU 1 1 0 4
G 4 İKS 4111 TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA METOTLARI ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 İKS 4109 HAVALANDIRMA TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 İKS 4103 TESİSAT İŞLEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
G 7 İKS 4101 İKLİMLENDİRME VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 8 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
G 2 İKS 4113 İŞÇİ VE İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İKS 4110 GÜNEŞ ENERJİLİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 2 İKS 4108 TEMEL ELEKTRİK ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 İKS 4106 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TEMELLERİ ZORUNLU 2 2 0 5
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 İKS 4102 KAYNAK TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 İKS 4104 EV TİPİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İKS 4112 İÇ HAVA KALİTESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 İSL 4001 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 İKS 4114 TAŞIT İKLİMLENDİRMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 İKS 4116 AMELİYATHANE İKLİMLENDİRMESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İKS 4213 ENERJİ YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 İKS 4209 SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 3 İKS 4207 ELEKTROMEKANİK KUMANDA DEVRELERİ ZORUNLU 2 2 0 4
G 4 İKS 4205 MERKEZİ İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 5 İKS 4203 TİCARİ SOĞUTMA SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 6 İKS 4201 BİLGİSAYAR DESTEKLİ SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI 2 ZORUNLU 2 0 0 4
G 7 İKS 4211 MESLEKİ YABANCI DİL 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İKS 4219 ISI TRANSFER METODLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 İKS 4217 SOĞUTMA TERMODİNAMİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 İKS 4215 ISI GERİ KAZANIM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 İŞL 4002 İŞLETMELERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İKS 4212 MESLEKİ YABANCI DİL 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 İKS 4208 KORUYUCU BAKIM VE ARIZA TESPİTİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 3 İKS 4202 SOĞUTMA SİSTEM TASARIMI ZORUNLU 2 1 0 3
B 4 İKS 4206 PROGRAMLANABİLİR KUMANDA DEVRELERİ ZORUNLU 2 1 0 3
B 5 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 6 İKS 4204 HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İKS 4210 DOĞALGAZ TESİSATI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 İKS 4218 İZOLASYON TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 İKS 4214 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 İKS 4216 KOJENERASYON-TRİGENERASYON SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ERSOY
e.posta: huseyin.ersoy@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 301 26 45
Faks No: +90 232 420 51 81