DERECE PROGRAMLARI

: Elektronik Teknolojisi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Program, İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde Endüstriyel Elektronik adı altında kurulmuş olup 2009 2010 akademik yılında ismi Elektronik Teknolojisi olarak değiştirilmiştir.
Elektronik Teknolojisi programında eğitim 4 yarıyıldır, 2 yılda tamamlanmaktadır. Programın teorik ve uygulama dersleri yüksekokul dersliklerinde ve ilgili laboratuarlarda yürütülmektedir. Her yıl programa 120 yeni öğrenci kayıt yaptırmaktadır.

Elektronik alanı teknolojinin gelişmesiyle sürekli kendini yenileyen ve her gün gelişen bir alandır. Bu alanda endüstride ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman ihtiyacı gün geçtikçe artmaktadır. Elektronik Teknolojisi programı da bu amaca yönelik olarak öğrencileri öğrendikleri teorik ve pratik bilgilerini endüstride uygulayabilen nitelikli Elektronik Teknikerleri olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Elektronik Teknolojisi, Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Elektronik Teknolojisi programında eğitim 4 yarıyıldır, 2 yılda tamamlanmaktadır. Programın teorik ve uygulama dersleri yüksekokul dersliklerinde ve ilgili laboratuarlarda yürütülmektedir. Elektronik Teknolojisi Programında örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Her yıl programa 120 yeni öğrenci kayıt yaptırmaktadır.
Programda biri doktoralı olmak üzere üç öğretim görevlisi görev yapmaktadır.
Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar.

Temel Program Kazanımları

1   Temel matematik ve elektronik alanında bilgi sahibi olur.
2   Elektronik teknolojisi alanında öğrendiği kuramsal ve uygulama bilgilerinin endüstride nasıl kullanıldığını bilir.
3   Elektronik alanındaki teknikleri ve cihazları kullanabilme becerisine sahip olur.
4   Elektronik sistemlerin bakımını ve onarımını yapabilir.
5   Elektronik alanında gerek grup içerisinde gerekse bireysel çalışmada sorumluluklarını ve görevini yerine getirir.
6   Alandaki gelişmeleri sürekli takip edip bilgisini günceller.
7   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine inanır.
8   Bilişim araçlarını alanında etkin bir şekilde kullanır.
9   Alanıyla ilgili uluslararası gelişmeleri yabancı dil bilgisini kullanarak takip eder.
10   Alanı ile ilgili konularda yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini etkin bir şekilde kullanır.
11   Mesleki etik kurallarını iyi bir şekilde bilir.
12   Topluma ve çevreye saygılı bir şekilde mesleğini yapma bilincine sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrenciler endüstriyel otomasyon, endüstriyel elektronik ve ev cihazları gibi elektronik alanlarında araştırma geliştirme, üretim, bakım, onarım yapılan her firma ve işyerinde çalışabilirler; dolayısıyla gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe oldukça geniş istihdam ve iş olanakları mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol, Meteoroloji, Uçak Elektrik Elektronik ve Uzay Mühendisliği Bölümleri ile Fen Fakültelerin Fizik bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim İktisat ve İşletme Fakültelerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %76 ve %24 tür. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %18 ve %6 dır. Öğrenci 2. sınıfta 6 haftalık (30 iş günü) endüstriye dayalı öğrenim stajını elektronik alanı ile ilgili tasarım, üretim ve bakım yapan endüstri kuruluşlarında yapabilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İLT 4000 İLETİŞİM ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 EEL 4105 ELEKTRONİKTE ÖLÇME TEKNİKLERİ ZORUNLU 3 1 0 5
G 4 EEL 4101 ELEKTRONİĞE GİRİŞ ZORUNLU 2 1 0 4
G 5 EEL 4103 MANTIK DEVRELERİ 1 ZORUNLU 3 1 0 5
G 6 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 EDA 4001 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ZORUNLU 3 1 0 5
G 8 MAT 4000 GENEL MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEL 4106 ELEKTRONİK 1 ZORUNLU 3 1 0 5
B 2 EEL 4120 MANTIK DEVRELERİ 2 ZORUNLU 3 1 0 5
B 3 EDA 4002 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ ZORUNLU 3 1 0 4
B 4 MAT 4002 MATEMATİK 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 5 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEL 4110 ENDÜSTRİYEL SENSÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 EEL 4112 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ELEKTRONİK DEVRE ANALİZİ SEÇMELİ 2 1 0 3
B 3 EEL 4118 ALGORİTMALAR SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 EEL 4108 ELEKTRONİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 EEL 4114 ELEKTROMANYETİK DALGALARIN BİYOLOJİK ETKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 EEL 4116 ELEKTRIK TESISATLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EEL 4209 MESLEKİ YABANCI DİL 1 ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 EEL 4207 ELEKTRONİK 2 ZORUNLU 3 1 0 5
G 3 EEL 4205 GÜÇ ELEKTRONİĞİ ZORUNLU 3 1 0 5
G 4 EEL 4203 ELEKTRONİK SİSTEMLERİN ANALİZİ VE TASARIMI 1 ZORUNLU 1 1 0 3
G 5 EEL 4201 MİKRODENETLEYİCİLERE GİRİŞ ZORUNLU 2 1 0 4
G 6 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EEL 4215 AKILLI BİNA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 EEL 4213 EV CİHAZLARI SEÇMELİ 2 1 0 4
G 3 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
G 4 EEL 4211 OTOMATİK KONTROL SEÇMELİ 3 0 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEL 4202 ELEKTRONİK SİSTEMLERDE ARIZA ANALİZİ ZORUNLU 2 1 0 4
B 2 EEL 4204 ELEKTRONİK SİSTEMLERİN ANALİZİ VE TASARIMI 2 ZORUNLU 1 1 0 3
B 3 EEL 4206 MESLEKİ YABANCI DİL 2 ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 5 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EEL 4218 ELEKTRİK MOTORLARININ TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 EEL 4208 VERİ İLETİM PROTOKOLLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 EEL 4216 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLERE GİRİŞ SEÇMELİ 1 1 0 2
B 4 EEL 4212 GÜÇ KAYNAKLARI SEÇMELİ 2 1 0 3
B 5 EEL 4210 MİKRODENETLEYİCİLİ SİSTEMLER SEÇMELİ 2 1 0 3
B 6 MET 4000 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 EEL 4214 ENSTRÜMANTASYON SEÇMELİ 2 0 0 2
B 8 EEL 4220 İLERİ ELEKTRONİK SEÇMELİ 3 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Director: Instructor Mehmet ÖLMEZ
e.mail: mehmet.olmez@deu.edu.tr
Phone : +90 232 301 25 98
Fax Number: +90 232 420 51 81