DERECE PROGRAMLARI

: Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Haberleşme teknikerliği programı, DEÜ İzmir Meslek Yüksek Okulu Teknik Programlar bünyesinde 1986 dan bu yana eğitimini sürdürmekte, her yıl, Ege bölgesi ve ülke genelindeki haberleşme teknolojisi alanında eğitimli iş gücü kazandırarak eğitimde önemli bir işlevi yerine getirmektedir.

Haberleşme Bölümündeki ders ve atölye pratikleri ile Endüstriye Dayalı Öğrenimi (Sanayi Stajı) tamamlayan öğrencilere HABERLEŞME TEKNİKERLİĞİ diploması verilir.

Kazanılan Derece

Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Önlisans

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Elektronik Haberleşme bölümünde eğitim 4 yarıyıl olup 2 öğrenim yılında tamamlanmaktadır. İlk yarıyılda Lise bilgilerinin geliştirilmesi ve konuyla ilgili teknik disiplinlerin okutulmasından sonra, diğer yarıyıllarda ağırlıklı haberleşme programı dersleri verilir.

Programda temel haberleşme bilgilerini kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın laboratuarlarında yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programında örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Birinci sınıfta 45 kişi ve ikinci sınıfta 45 kişi olmak üzere toplam 90 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 4 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. İzmir Meslek Yüksekokulunda Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı tarafından kullanılan 1 laboratuar bulunmaktadır. YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında sağlanan bu laboratuarda, uygulama yapabilecek düzeyde alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından öğrencilere staj ve teknik gezi imkanları sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Matematik, fen bilimleri ve bu alanların elektronik haberleşme konularına uygulanması kapsamında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2   Elektronik haberleşme sektöründe mevcut malzeme bilgisi ve seçimine ilişkin bilgilere sahiptir.
3   Elektronik haberleşme Sektöründe atelya planlaması ve organizasyonu ile tesislerin işletim bilgisine sahiptir.
4   Gelişen teknolojileri sahip olduğu bilgi birikimi ile takip edebilme becerisine sahiptir.
5   Elektronik haberleşme teknolojisine yönelik her türlü problemin incelenmesi için temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir, veri elde edebilir, verilerin analizi ve temel yorumlarını yapar, raporlar ve sunar.
6   Elektronik haberleşme alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olarak, bilgiye erişmek için kendini sürekli yeniler.
7   Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini temel düzeyde kullanır.
8   Alanında iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında meslek etiğini gözetir.
9   En az bir programlama dilini ve bir yabancı dili mesleğinin gerektirdiği ölçüde kullanabilme becerisi sağlar.
10   Sabırlı, sorumluluk bilincine ve mesleğinin gerektirdiği ahlaki değerlere sahip bir birey olmayı telkin eder.
11   Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir.
12   Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma ve mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu önlisans derecesi mezunlara mesleklerini icra edebilme ve işyeri açma olanağı sağlar.
Program mezunları genellikle TÜRK TELEKOM ve TRT gibi kamu kuruluşlarında personel alınımı yapıldığı oranda görev alabilmektedirler. Bunun dışında kendi yetenekleri ölçüsünde özel telefon santralleri, cep telefonu, fax satış yerlerinin pazarlama ve teknik servislerinde çalışabilmektedirler. Kendi işyerlerini kurup aynı işleri yapan mezunlarımız da vardır. Diğer bir kategori ise bilgisayar ve elektronik işyerleridir. Bazıları bilgisayar firmalarının satış, servis bölümlerinde bazıları ise bölgede faaliyet gösteren büyük firmaların elektronik tasarım ve bakım onarım bölümlerinde (Karel, Vestel, vb ) iş bulabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik Elektronik, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Kontrol, Meteoroloji, Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Uçak Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümleri ile Fen Fakültelerin Fizik Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ders sayısı ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %79 ve %21 dir. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %13 ve %8 dir. Öğrenciler ikinci sınıfta 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını elektronik haberleşme sektöründeki firmalarda yapabilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MAT 4000 GENEL MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 2 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 4 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 EHE 4105 HABERLEŞMEYE GİRİŞ ZORUNLU 1 1 0 3
G 7 EHE 4103 HABERLEŞMEDE ÖLÇME TEKNİĞİ ZORUNLU 1 1 0 3
G 8 EHE 4101 DEVRE ANALİZİ 1 ZORUNLU 3 1 0 4
G 9 SEL 4000 SAYISAL ELEKTRONİK ZORUNLU 2 1 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EHE 4109 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
G 2 EHE 4107 ELEKTRONİK MESLEK BİLGİSİ VE GÜVENLİK SEÇMELİ 1 1 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EHE 4108 ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA ZORUNLU 1 1 0 3
B 2 EHE 4106 SAYISAL TASARIM ZORUNLU 3 1 0 4
B 3 EHE 4104 HABERLEŞMEDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE ZORUNLU 2 1 0 3
B 4 EHE 4102 DEVRE ANALİZİ 2 ZORUNLU 2 1 0 4
B 5 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 AEL 4000 ANALOG ELEKTRONİK ZORUNLU 3 1 0 4
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EHE 4112 WEB TASARIMININ TEMELLERİ SEÇMELİ 1 1 0 3
B 2 KGS 4000 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 MAT 4002 MATEMATİK 2 SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 EHE 4110 DEVRE TASARIMI UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 1 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EHE 4213 RF ÖLÇME TEKNİĞİ ZORUNLU 1 1 0 3
G 2 EHE 4211 HABERLEŞMEDE SİSTEM ANALİZİ ZORUNLU 1 1 0 3
G 3 EHE 4209 MESLEKİ YABANCI DİL 1 ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 EHE 4207 TELEFON İLETİŞİM VE ANAHTARLAMA SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 1 0 4
G 5 EHE 4205 AĞ TEMELLERİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 6 EHE 4203 ANALOG HABERLEŞME ZORUNLU 2 1 0 4
G 7 EHE 4201 HABERLEŞMEDE MİKRODENETLEYİCİ UYGULAMALARI ZORUNLU 3 1 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İLT 4000 İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 EHE 4219 MESLEKİ BENZETİM SEÇMELİ 1 1 0 2
G 3 EHE 4223 GENİŞ ALAN AĞLARI SEÇMELİ 1 1 0 2
G 4 EHE 4217 NESNE TABANLI PROGRAMLAMA SEÇMELİ 1 1 0 2
G 5 EHE 4215 RADYO TV TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 1 1 0 2
G 6 EHE 4221 ENDÜSTRİYEL AĞLAR SEÇMELİ 1 1 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 2 EHE 4210 FİBEROPTİK ZORUNLU 1 1 0 2
B 3 EHE 4208 İLERİ HABERLEŞME SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 4 EHE 4206 UYDU HABERLEŞMESİ VE HÜCRESEL SİSTEMLER ZORUNLU 2 1 0 3
B 5 EHE 4204 ANTENLER VE MİKRODALGA SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 6 EHE 4202 SAYISAL HABERLEŞME ZORUNLU 2 2 0 3
B 7 EHE 4212 HABERLEŞMEDE SİSTEM TASARIMI ZORUNLU 1 1 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MET 4000 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 EHE 4222 İLERİ MİKRO-DENETLEYİCİLER SEÇMELİ 1 1 0 2
B 3 EHE 4220 KABLOSUZ AĞLAR SEÇMELİ 1 1 0 2
B 4 EHE 4218 İLERİ PROGRAMLAMA SEÇMELİ 1 1 0 2
B 5 EHE 4216 KABLOLAMA SEÇMELİ 1 1 0 2
B 6 EHE 4214 MESLEKİ YABANCI DİL 2 SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Öğr. Gör. Dr. L. Özlem KARACA AKKAN
e.posta: ozlem.karaca@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 301 2586
Faks No: +90 232 420 51 81