DERECE PROGRAMLARI

: Tekstil Tasarımı

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Tekstil Bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 1977-1978 öğretim yılında kurulmuştur. Dokuma, Baskı, Giyim Tasarımı derslerini içeren bir eğitim programına sahip olan bölümde eğitim sanat tarihi, sanat felsefesi, renk bilgisi gibi sanat ve tasarıma ait kuramsal ve uygulama derslerle desteklenmiştir. 1990 yılında Moda Aksesuar Programının kurulmasıyla program sayısı dörde çıkmıştır. Bölümün adı 2008-2009 Öğretim yılında Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü olarak değişmiştir. 2009-2010 öğretim yılından itibaren Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı ve Moda Aksesuar Tasarımı olmak üzere üç Ana Sanat Dalında eğitim vermektedir.

Kazanılan Derece

Tekstil ve Moda Tasarımı,Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5-Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7-Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Tekstil Tasarımı Anasanat dalı 2009 -2010 Eğitim yılı güz döneminden itibaren Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü içerisinde Anasanat Dalı olarak yer almaktadır. Tekstilin dokuma, örme, baskı uzmanlık alanlarında bilgi birikimine, tasarım kültürüne ve meslek etiğine sahip, özgür düşünceli, yenilikçi, çağdaş görüşlü, yaratıcı, ileri araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarına katkıda bulunabilen, Ulusal ve Uluslararası platformda alanı ile ilgili konularda rekabet edebilen tasarımcılar yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Anasanat Dalında, dört yıllık eğitim süresinde, temel sanat ve uzmanlık alanlarıyla ilgili tasarım dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir. Tekstil tasarım ve üretimiyle ilgili temel dersler, bölüm ve fakülte seçmeli dersleriyle desteklenmektedir. Bölümde yabancı dilde verilen 4 AKTSye sahip 2 zorunlu dersin programın derslerine oranı % 1,66 dır. Dokuma, baskı ve örme tasarımı alanında teorik ve pratik bilgiler öğretilmekte, eğitim teknolojik gelişime uygun donanımlarla sürdürülmekte ve uygulamalarla desteklenmektedir. İç mekân tasarımı, giyim tasarımı, örme tasarımı ve sanatsal tekstil tasarımında, form, fonksiyon, teknoloji, malzeme ve estetik açılımları konusunda eğitim verilmektedir. Anasanat dalı Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlayarak, eğitim, öğretim, araştırma ve sanatsal faaliyetlerle tekstil tasarımında vizyon sahibi bireyler, tekstil endüstrisinin profesyonel tasarımcı ihtiyaçlarını karşılamak üzere günü ve yenilikleri yakalayabilen tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Tekstil tasarımının ve tekstil tasarımcılarının geliştirilmesi ve toplumda en yüksek düzeyde temsil edilmesinde öncü görev üstlenilmiştir. Bölümde, eğitimin sürdürüldüğü 11 Adet derslik, 4 Adet Atölye (Dokuma, Baskı, Takı ve Giyim Atölyesi), 1 Adet Kimya Laboratuarı, 2 Adet Bilgisayar Laboratuarı, 2 Adet Depo bulunmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Genel tasarım ilkeleri ve de Tekstil ve Moda Tasarımıına yönelik tasarım ilkeleri bilgisine sahip olmak
2   Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün, Tekstil Tasarımı, Moda Giyim Tasarımı, Moda Aksesuar Tasarımı alanlarında tasarımdan üretime geçiş sürecini bilmek
3   Tekstil ve Moda Tasarımı nın ilgili alanlarına yönelik malzeme bilgisine ve üretim konusunda yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olmak
4   Tasarım sürecinin alt yapısını oluşturacak sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olmak
5   Sanat ve Tasarıma ilişkin yenilikçi yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak
6   Alanında yaygın olarak benimsenmiş bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları tasarlama ve üretme sürecinde etkin olarak kullanabilmek
7   Yaratıcı, özgün, estetik değerler taşıyan, yenilikçi, işlevsel ürünler yaratma ve sunabilme becerisine sahip olmak
8   Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün, Tekstil Tasarımı alanlarında edinmiş olduğu teorik bilgileri kullanarak, tasarımlarını ürün haline getirebilmek
9   Tasarım ve üretim aşamasında problem çözebilmek, eleştirel bir bakış açısına sahip olmak ve çözüm üretebilmek
10   Alanı ile ilgili uygulamalar için modern üretim tekniklerini ve donanımlarını kullanabilmek
11   Alanı ile ilgili farklı ürün gruplarına yönelik tasarım yapabilmek
12   Alanında ve disiplinler arası alanda bireysel sorumluluk alabilmek, karar verebilmek, bireyleri ve takımları yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olabilmek ve tek başına/ takım içinde verimli olarak çalışabilmek
13   Bilimsel araştırma sürecini ve sonuçlarını farklı sunum biçimlerine (makale, tez, bildiri vb.) aktarabilmek ve sunabilmek
14   Ürün analizi yapabilmek, ürün geliştirebilmek ve ARGE çalışmalarında yer alabilmek
15   Girişimcilik bilgisine sahip olmak; risk alabilmek
16   Yazılı ve sözlü İletişim kurabilmek, kendini ifade edebilmek, zamanını planlayabilmek ve etkin yönetebilmek
17   Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-sanat-tasarım- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmek
18   En az bir yabancı dili etkin olarak kullanabilmek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek
19   Toplumsal ve bilimsel etik değerlere sahip olmak

Mezunların İstihdam Profilleri

Tekstil Tasarımı Anasanat Dalı mezunları, tekstil sektöründe fabrika ve firmalarının tasarım departmanlarında dokuma, baskı ve örme tasarımcısı, üniversitelerin ilgili birimlerinde akademik personel olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEM 1201 TEMEL DESEN I ZORUNLU 2 2 4
2 YDYGRUP1 YABANCI DİL DERS GRUBU 1 ZORUNLU - - - 2
3 TEA 1111 DOĞAL LİFLER ZORUNLU 2 0 0 2
4 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
5 TEM 1101 TEMEL TASARIM I ZORUNLU 6 6 12
6 TTB 1011 TEKSTİL TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
7 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I ZORUNLU 2 2
0 SECGRUP1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDYGRUP2 YABANCI DİL DERS GRUBU 2 ZORUNLU - - - 2
2 TEA 1120 DOKUMA KUMAŞ YAPILARI I ZORUNLU 2 0 0 3
3 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II ZORUNLU 2 2
4 TEM 1202 TEMEL DESEN II ZORUNLU 2 2 4
5 TEA 1112 KİMYASAL LİFLER ZORUNLU 2 0 0 2
6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
7 TEM 1102 TEMEL TASARIM II ZORUNLU 6 6 12
0 SECGRUP2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
3. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEA 2121 DOKUMA KUMAŞ YAPILARI II ZORUNLU 2 0 0 3
2 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I ZORUNLU 2 0 0 2
3 TEA 2131 DOKUMA TASARIMINA GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 5
4 TTB 2009 GİYİM TARİHİ ZORUNLU 2 0 0 2
5 TAA 1305 TASARIM VE SUNUM YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 4
6 TEA 2139 TEKSTİL TASARIMI I ZORUNLU 4 4 0 8
7 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III ZORUNLU 2 2
8 TEA 2165 TEKSTİL BOYA VE BASKI TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEA 2124 KUMAŞ BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
2 TEA 2136 TEKSTİL TERBİYESİ ZORUNLU 2 0 0 2
3 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II ZORUNLU 2 2
4 TEA 2160 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKSTİL TASARIMI ZORUNLU 2 2 0 4
5 TEA 2140 TEKSTİL TASARIMI II ZORUNLU 4 4 0 8
6 TEA 2150 BASKI TASARIMINA GİRİŞ ZORUNLU 2 2 0 5
7 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV ZORUNLU 2 2
8 TEA 2122 DOKUMA KUMAŞ YAPILARI III ZORUNLU 2 0 0 3
9 TEA 2144 DOKUMA TEKNOLOJİSİ I ZORUNLU 2 0 0 2
TOPLAM:   30
 
5. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
2 TEA 3171 DESEN VE STİL I ZORUNLU 2 2 0 4
3 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
2 TEA 3172 DESEN VE STİL II ZORUNLU 2 2 0 4
3 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
7. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TTB 4101 STAJ ZORUNLU 0 0 0 6
0 SECGRUP6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TTB 4200 DİPLOMA ÇALIŞMASI ZORUNLU 2 0 0 6
2 TTB 4210 PROJE ÇALIŞMASI ZORUNLU 2 2 0 8
0 SECGRUP7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 3:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 4:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 TGA 2219 MODA İLLÜSTRASYON I SEÇMELİ 2 2 0 4
2 TBS 3263 İÇ MEKAN BASKI TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 6
3 TDS 3255 GİYSİLİK DOKUMA TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 6
4 TBS 3265 GİYSİLİK BASKI TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 6
5 TOS 3005 GÖRSEL SANATLARDA MAKYAJ I SEÇMELİ 1 1 0 2
6 HKS 3005 MAKİNA HALISI TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
7 HKS 3003 TEKSTİL ÜRÜNLERİ RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
8 TES 3143 ÖRME TEKNOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
9 TDS 3149 DOKUMA KUMAŞ YAPILARI IV SEÇMELİ 2 0 0 2
10 TDS 3157 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DOKUMA TASARIMI I ARMÜR SEÇMELİ 2 2 0 4
11 TAS 3321 DERİ VE SARACİYE MALZEME BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
12 TTS 3017 ÇAĞDAŞ TEKSTİL SANATI SEÇMELİ 2 0 0 2
13 TAS 3311 MODA GRAFİK VE SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
14 TBS 3167 BİLGİSAYAR DESTEKLİ BASKI TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
15 TES 3131 TEKSTİLDE RENK OLGUSU SEÇMELİ 2 0 0 2
16 TDS 3253 İÇ MEKAN DOKUMA TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 6
17 TES 3121 TEKSTİL EL BOYAMACILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 4
18 TAS 3333 MODA AKSESUAR TASARIMINDA TEMEL KAVRAMLAR VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 4
19 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
20 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
21 TES 3139 DOKUSUZ YÜZEYLER SEÇMELİ 2 2 0 4
22 TTS 3310 TEKSTİL VE MODA TASARIMINDA 3B MODELLEME VE GÖRSELLEŞTİRME SEÇMELİ 1 2 0 3
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 5:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 TBS 3168 BİLGİSAYAR DESTEKLİ BASKI TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
2 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
3 TAS 3322 DERİ VE SARACİYE MALZEME BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
4 TGA 2220 MODA İLLÜSTRASYON II SEÇMELİ 2 2 0 4
5 TBS 3264 İÇ MEKAN BASKI TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 6
6 HKS 3004 TEKSTİL ÜRÜNLERİ RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
7 TGS 3260 GİYSİ KALIPÇILIĞI VE MODEL UYGULAMA SEÇMELİ 2 2 0 6
8 TDS 3256 GİYSİLİK DOKUMA TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 6
9 TTS 3340 TEKSTİL ÜRÜNLERİNİN TASARIMINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
10 TGS 3230 MODA VE İMAJ SEÇMELİ 2 2 0 4
11 TDS 3254 İÇ MEKAN DOKUMA TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 6
12 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
13 TES 3162 TEKSTİLDE ERGONOMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
14 TTS 3022 MODA MARKA YÖNETİMİ VE TREND ANALİZİ SEÇMELİ 2 0 0 2
15 TOS 3006 GÖRSEL SANATLARDA MAKYAJ II SEÇMELİ 1 1 0 2
16 HKS 3006 MAKİNE HALISI TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
17 TDS 4122 DOKUMA KUMAŞ YAPILARI V SEÇMELİ 2 0 0 3
18 MSİ 3000 MESLEKİ İNGİLİZCE SEÇMELİ 2 0 0 2
19 TES 3144 ÖRME TEKNOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
20 TDS 3158 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DOKUMA TASARIMI II JAKAR SEÇMELİ 2 2 0 4
21 TBS 3266 GİYSİLİK BASKI TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 6
22 TTS 3320 3B DOKU VE DESEN GİYDİRME SEÇMELİ 1 1 0 2
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 6:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 TTS 4035 PORTFOLYO SEÇMELİ 2 0 0 2
2 TTS 4011 20. YY MODA TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 2
3 TES 4115 SANATSAL TEKSTİLLER SEÇMELİ 2 2 0 4
4 TDS 4253 İÇ MEKAN DOKUMA TASARIMI III SEÇMELİ 2 2 0 6
5 TES 4125 TÜRK TEKSTİL DESEN ÜSLUPLARI SEÇMELİ 2 2 0 4
6 TDS 4143 DOKUMA TEKNOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
7 TDS 4255 GİYSİLİK DOKUMA TEKSTİLLER SEÇMELİ 2 2 0 6
8 TGS 4255 DERİ GİYSİ TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
9 TBS 4265 GİYSİLİK BASKI TASARIMI III SEÇMELİ 2 2 0 6
10 TGS 4310 3D MODA GİYİM TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
11 TGS 4251 DERİ GİYSİ KALIPÇILIĞI I SEÇMELİ 2 2 0 4
12 TTS 4350 TASARIM YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
13 TBS 4263 İÇ MEKAN BASKI TASARIMI III SEÇMELİ 2 2 0 6
14 TDS 4157 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DOKUMA TASARIMI III JAKAR SEÇMELİ 2 4 0 6
15 TTS 4410 İÇ MEKÂN TEKSTİLLERİNDE TREND OLUŞTURMA VE OKUMA SEÇMELİ 2 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 7:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 TTS 4012 20 YY. MODA TASARIMI VE ÜRÜN İLİŞKİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
2 TDS 4150 KOLEKSİYON OLUŞTURMA VE SUNMA SEÇMELİ 2 2 0 7
3 TGS 4256 DERİ GİYSİ TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
4 TBS 4140 ÖZEL BASKI TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
5 TDS 4160 DENEYSEL KUMAŞ TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
6 TBS 4130 TEKSTİL AKSESUAR TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
7 TES 4170 ÖRME TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 5
8 TGS 4252 DERİ GİYSİ KALIPÇILIĞI II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
2 TEZ 1003 ESKİ TÜRKÇE I SEÇMELİ 2 0 0 2
3 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
4 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
5 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
6 HYS 1002 RENK BİÇİM KURGU II SEÇMELİ 2 2 0 4
7 RSS 1002 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
8 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
9 TOS 3000 TEMEL OYUNCULUK SEÇMELİ 2 2 0 6
10 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
11 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
12 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
13 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
14 SEÇ 1027 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
15 TEZ 1004 ESKİ TÜRKÇE II SEÇMELİ 2 0 0 2
16 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
17 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
18 HYS 1001 RENK BİÇİM KURGU I SEÇMELİ 2 2 0 4
19 HYK 1004 SANAT ANATOMİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
20 MZK 1007 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: BAŞLANGIÇTAN 1960'LARA SEÇMELİ 3 0 0 3
21 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
22 RSS 1004 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
23 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
24 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
25 HYK 1003 SANAT ANATOMİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
26 MZK 1008 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: 1960'LARDAN GÜNÜMÜZE SEÇMELİ 3 0 0 3
27 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
28 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2
29 HKK 1006 TEKSTİL EL SANATLARI SEÇMELİ 2 2 0 4
30 MBA 1002 OSMANLI DÖNEMİNDE MÜZİK YAŞAMI SEÇMELİ 3 0 0 3
31 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
32 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
33 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
34 RSS 1001 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
35 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 2
36 MBA 2005 CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 3
37 FTZ 2012 MEDYA ESTETİĞİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
38 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
39 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
40 GÇS 2006 DEKOR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
41 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
42 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
43 RSS 2001 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
44 GRS 2000 BASKI VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
45 RSS 2002 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
46 RSS 2010 FOTOĞRAF VE RESİM SEÇMELİ 2 0 0 2
47 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
48 GRF 2009 GRAFİK SANAT TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
49 GÇS 2003 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
50 STS 2020 TÜRK KOSTÜM TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
51 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
52 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
53 RSS 2008 ÖZGÜN BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
54 FTZ 2011 MEDYA ESTETİĞİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
55 HYS 2002 METAL HEYKEL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
56 HYK 2003 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
57 GRF 2010 MODERN GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
58 RSS 2004 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
59 RSS 2006 DUVAR RESMİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
60 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
61 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
62 GTS 2002 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
63 RSS 2005 DUVAR RESMİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
64 GTS 2001 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
65 STS 2019 TÜRK KOSTÜM TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
66 HYS 2001 AĞAÇ-TAŞ HEYKEL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
67 RSS 2007 ÖZGÜN BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
68 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
69 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
70 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
71 HYK 2004 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
72 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
73 RSS 2003 SANAT KAVRAMLARI VE TERİMLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
74 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
75 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
76 GÇS 2004 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
77 HYK 3004 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
78 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
79 FBS 3310 HOLLYWOOD TARİHİ VE ANAAKIM SİNEMA TÜRLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
80 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
81 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
82 HYK 3003 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
83 GRF 3008 GÖRSEL İLETİŞİM VE REKLAM II SEÇMELİ 2 0 0 2
84 GRS 3025 DENEYSEL TASARIM I SEÇMELİ 2 2 0 4
85 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
86 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
87 STS 3019 KUKLA YAPIM TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 1 3 0 4
88 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
89 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
90 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
91 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
92 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
93 FTS 3003 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ I SEÇMELİ 2 2 0 6
94 RSS 3006 ÖZGÜN BASKI IV SEÇMELİ 2 2 0 4
95 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
96 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
97 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
98 RSS 3003 DUVAR RESMİ III SEÇMELİ 2 2 0 4
99 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
100 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
101 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
102 MBS 3005 TEKNOLOJİK DEĞİŞİM,POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA SEÇMELİ 3 0 0 3
103 GRF 3007 GÖRSEL İLETETİŞİM VE REKLAM I SEÇMELİ 2 0 0 2
104 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
105 SRS 3015 CAM SANATI TARİHİ SEÇMELİ 1 0 0 2
106 FTS 3004 BELGESEL FOTOĞRAF VE FOTORÖPORTAJ II SEÇMELİ 2 2 0 6
107 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
108 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
109 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
110 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
111 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
112 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
113 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
114 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
115 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
116 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
117 STS 3020 KUKLA YAPIM TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 1 3 0 4
118 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
119 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
120 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
121 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
122 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
123 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
124 GRF 3006 TÜRK GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
125 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
126 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
127 GÇS 3101 TİLE PATTERN SEÇMELİ 2 2 0 4
128 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
129 GRS 3026 DENEYSEL TASARIM II SEÇMELİ 2 2 0 4
130 RSS 3005 ÖZGÜN BASKI III SEÇMELİ 2 2 0 4
131 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
132 GÇS 3102 TİLE DESİGN SEÇMELİ 2 2 0 4
133 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
134 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
135 GRF 3005 ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
136 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
137 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
138 RSS 3004 DUVAR RESMİ IV SEÇMELİ 2 2 0 4
139 RSS 4004 SERGİ SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
140 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
141 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
142 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
143 FTZ 4008 FOTOĞRAF YORUMU VE ELEŞTİRİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
144 MTF 4003 YAYINCILIKTA SES TEKNOLOJİSİ VE MİKROFONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
145 TEZ 4008 GELENEKSEL TÜRK SANAT TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
146 TEZ 4007 GELENEKSEL TÜRK SANAT TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
147 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
148 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
149 MZS 4003 CAZ MÜZİĞİNDE AKIMLAR VE TÜRLER SEÇMELİ 3 0 0 3
150 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
151 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
152 FTZ 4007 FOTOĞRAF YORUM VE ELEŞTİRİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
153 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
154 RSS 4003 GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 1 1 0 2
155 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
156 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
157 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
158 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
159 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
160 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

ANASANAT DALI BAŞKANI:
Prof. Nesrin ÖNLÜ
Telefon: (232) 412 90 02
E-posta: onlunesrin@gmail.com