DERECE PROGRAMLARI

: Tezhip

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı olan Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü, 1986 1987 öğretim yılında eğitime başlamıştır ve üç anasanat dalında eğitim vermektedir. Bölüm, Anasanat dallarında verdiği kuramsal ve uygulamalı eğitimle; kendi alanlarında geçmişte var olan kaynakları gün ışığına çıkaracak, onarımlarını gerçekleştirecek, günlük yaşama geçirilmelerinde ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin görevler alacak bilinçli sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm, kuruluşundan itibaren Geleneksel Türk El Sanatları tanıma, tanıtma, koruma ve yaşatma yoluyla gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla bir çok sempozyum, sergi, uygulama ve proje gerçekleştirmektedir.
Tezhip Anasanat Dalı 1986-1987 Öğretim yılında eğitime başlamıştır. Birinci yıl temel sanat eğitimi alan öğrencilerimiz, ikinci yıldan itibaren yazma eserlerdeki (kitap) üç temel unsur olan yazı Hüsn-ü Hat, cilt, tezhip (süsleme )ile ilgili desen, kompozisyon eğitimi ve minyatür, ebru dersleri almaktadır. Mevcut eğitim programında alınan tasarım dersleri yeni özgün tasarımlar yapmaya fırsat tanıdığı gibi yapılmış olan kompozisyonların analizi yapılıp eksik veya tahrip olan yerlerin kompozisyon ve desenlerini tamamlayabilecek seviyeye gelmektedirler. Aynı zamanda mimari süsleme konservasyon, restorasyon ve yazma eserlerin koruma ve onarımına yönelik derslerin yer aldığı eğitim programı sayesinde öğrenciler, minyatür ve tezhibin günümüz sanat anlayışı içinde değerlendirilerek, gün ışığına çıkartılıp kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasında etkin rol oynamaktadırlar.

Kazanılan Derece

Geleneksel Türk Sanatları, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümler i uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5- Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7- Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
8- Öğrencinin 4 yıllık eğitim sürecini tamamlayabilmesi için 240 AKTS kredisini almak zorundadır. 240 AKTS nin en az 60 AKTS si seçimlik derslerden oluşmalıdır. bu derece, ders programındaki tüm dersleri, 60 gün stajı, mezuniyet projesini başarı ile tamamlamış ve 100 üzerinden en az 50 başarı notu almış öğrencilere verilir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

MİSYON
Evrensel düşünce ve değerlere sahip çağdaş, yaratıcı bireyler ve tasarımcılar yetiştirmek, kültürel mirasın korunması ve yaşatılmasına yönelik bilincin oluşması için ortam hazırlamak
VİZYON
Toplumun sanatsal ve kültürel düzeyinin gelişmesine katkıda bulunan, kültürel ve sanatsal değerlerin korunmasına verdiği eğitimle öncülük eden bir eğitim kurumu olmak.
ÖĞRENCİYE SUNULAN OLANAKLAR
Teorik ve uygulamalı olarak işlenen derslerde edinilen bilgilerin, çağı yakalama, teknolojiyi tasarımlarında kullanabilme ve ticari ortamda pratiğe dönüştürülebilmesi amacıyla öğrencilere staj imkanı sunulmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Tezhip Tasarım ilkeleri bilgisine sahip olmak
2   Alanla ilgili teknik bilgi ve donanıma sahip olabilmek
3   Tasarım için gerekli teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak
4   Tasarımdan üretime geçişte yeterli teknik bilgi donanımına sahip olabilmek
5   Sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olmak
6   Alanla ilgili malzeme bilgisine sahip olabilmek
7   Alanla ilgili farklı disipliler hakkında bilgi sahibi olmak
8   Özgün tasarımlar yapabilmek
9   Mesleki becerilerini kullanmak ve geliştirmek
10   Ürün analizi yapabilmek ve ürün geliştirebilmek
11   Bilgi teknolojilerini tasarım ve üretim aşamalarında kullanabilmek
12   Tasarımları ve ürünleri etkin şekilde sunabilmek
13   Farklı disiplinlerde uygulanan teknikleri kendi alanında kullanma becerisine sahip olmak
14   Alanıyla ilgili tasarım ve üretim sürecinde problemleri çözebilmek
15   Eğitimden elde edilen bilgi ve becerileri uzmanlık alanları konusunda etkinliğe dönüştürebilmek
16   Farklı disiplinlerden oluşan ekip çalışmasına katılmak ve farklı alan bilgilerini mesleğinde kullanabilmek
17   Mesleki sorumluluk ve etik bilince sahip olabilmek
18   Bilgisayar destekli tasarım programlarını kullanabilmek

Mezunların İstihdam Profilleri

Halk Eğitim Merkezleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel, serbest meslek, kalemişi restorasyon projeleri.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I ZORUNLU 2 2
2 TEM 1101 TEMEL TASARIM I ZORUNLU 6 6 12
3 YDYGRUP1 YABANCI DİL DERS GRUBU 1 ZORUNLU - - - 2
4 TEZ 1003 ESKİ TÜRKÇE I ZORUNLU 2 0 0 2
5 TEZ 1001 KİTAP SANATLARINDA MALZEME ZORUNLU 1 1 0 2
6 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ ZORUNLU 2 2 4
7 TEM 1201 TEMEL DESEN I ZORUNLU 2 2 4
8 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
2 TEM 1102 TEMEL TASARIM II ZORUNLU 6 6 12
3 TEM 1202 TEMEL DESEN II ZORUNLU 2 2 4
4 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II ZORUNLU 2 2
5 YDYGRUP2 YABANCI DİL DERS GRUBU 2 ZORUNLU - - - 2
6 TEZ 1004 ESKİ TÜRKÇE II ZORUNLU 2 0 0 2
7 TEZ 1002 KİTAP SANATLARINDA MOTİF ZORUNLU 3 3 0 6
TOPLAM:   30
 
3. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEZ 2005 YAZI SÜSLEME TEKNİKLERİ I ZORUNLU 2 2 0 5
2 TEZ 2007 EBRU I ZORUNLU 2 2 0 4
3 TEZ 2009 HAT TASARIM I ZORUNLU 2 2 0 4
4 TEZ 2003 ESKİ TÜRKÇE III ZORUNLU 2 0 0 2
5 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
6 TEZ 2001 TEZHİP TASARIM I ZORUNLU 2 2 0 5
0 SECGRUP1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEZ 2008 EBRU II ZORUNLU 2 2 0 4
2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
3 TEZ 2006 YAZI SÜSLEME TEKNİKLERİ II ZORUNLU 2 2 0 5
4 TEZ 2004 ESKİ TÜRKÇE IV ZORUNLU 2 0 0 2
5 TEZ 2102 STAJ ZORUNLU 0 0 0 3
6 TEZ 2002 TEZHİP TASARIM II ZORUNLU 2 2 0 4
7 TEZ 2010 HAT TASARIMI II ZORUNLU 2 2 0 4
0 SECGRUP2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
5. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEZ 3009 HAT TASARIMI III ZORUNLU 2 2 0 4
2 TEZ 3001 TEZHİP TASARIM III ZORUNLU 2 4 0 8
3 TEZ 3007 MİMARİ BEZEME KONSERVASYONU ZORUNLU 1 2 0 3
4 TEZ 3003 MİNYATÜR I ZORUNLU 2 2 0 4
5 TEZ 3005 YAZMA ESER KONSERVASYONU ZORUNLU 1 2 0 3
0 SECGRUP3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEZ 3008 MİMARİ BEZEME RESTORASYONU ZORUNLU 1 2 0 3
2 TEZ 3004 MİNYATÜR II ZORUNLU 2 2 0 4
3 TEZ 3010 HAT TASARIMI IV ZORUNLU 1 2 0 3
4 TEZ 3002 TEZHİP TASARIM IV ZORUNLU 2 4 0 6
5 TEZ 3102 STAJ ZORUNLU 0 0 0 3
6 TEZ 3006 YAZMA ESER RESTORASYONU ZORUNLU 1 2 0 3
0 SECGRUP4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
7. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEZ 4007 GELENEKSEL TÜRK SANAT TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
2 TEZ 4005 YAZMA ESERLERİN ÇÖZÜMLEMESİ ZORUNLU 2 0 0 2
3 TEZ 4003 MİNYATÜR III ZORUNLU 2 2 0 4
4 TEZ 4001 TEZHİP TASARIM V ZORUNLU 4 4 0 8
0 SECGRUP5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEZ 4000 DİPLOMA ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 2 0 4
2 TEZ 4004 MİNYATÜR IV ZORUNLU 1 1 0 2
3 TEZ 4008 GELENEKSEL TÜRK SANAT TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
4 TEZ 4002 TEZHİP TASARIM VI ZORUNLU 4 4 0 8
0 SECGRUP6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 GTS 2004 KUMAŞ BASKI VE BOYAMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
2 TES 2003 DOĞAL KAĞIT YAPIMI VE KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
3 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
2 TES 2004 DOĞAL KAĞIT YAPIMI VE KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 3:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 GTB 2001 BİLGİSAYARDA DESEN TASARIMI I SEÇMELİ 2 0 0 2
2 GÇS 4001 ÇİNİ ÜRÜNLERİ RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 4:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 GTB 2002 BİLGİSAYARDA DESEN TASARIMI II SEÇMELİ 2 0 0 2
2 GÇS 4002 ÇİNİ ÜRÜNLERİ RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 5:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 TES 4055 UZMANLIK PROJESİ I (MİNYATÜR) SEÇMELİ 2 2 0 8
2 TES 4059 UZMANLIK PROJESİ I (RESTORASYON ) SEÇMELİ 2 2 0 8
3 GTS 4029 DEKORATİF RESİM I SEÇMELİ 2 2 0 4
4 TES 4051 UZMANLIK PROJESİ I (TEZHİP) SEÇMELİ 2 2 0 8
5 TES 4003 MİMARİ BEZEME TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
6 TES 4053 UZMANLIK PROJESİ I (HAT) SEÇMELİ 2 2 0 8
7 TES 4057 UZMANLIK PROJESİ ( EBRU) SEÇMELİ 2 2 0 8
8 TES 4005 MİNYATÜRDE MİMARİ VE ŞEHİR TASVİRLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 6:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 TES 4004 MİMARİ BEZEME TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
2 GTS 4030 DEKORATİF RESİM II SEÇMELİ 2 2 0 4
3 TES 4052 UZMANLIK PROJESİ II (TEZHİP) SEÇMELİ 2 2 0 8
4 TES 4060 UZMANLIK PROJESİ II (RESTORASYON) SEÇMELİ 2 2 0 8
5 TES 4056 UZMANLIK PROJESİ II (MİNYATÜR ) SEÇMELİ 2 2 0 8
6 TES 4058 UZMANLIK PROJESİ II (EBRU) SEÇMELİ 2 2 0 8
7 TES 4006 MİNYATÜRDE MİMARİ VE ŞEHİR TASVİRLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
8 TES 4054 UZMANLIK PROJESİ II (HAT) SEÇMELİ 2 2 0 8
 
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
2 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
3 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
4 RSS 1001 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
5 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
6 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
7 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
8 RSS 1002 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
9 RSS 1004 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
10 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
11 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
12 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
13 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2
14 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 2
15 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2
16 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
17 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
18 RSS 2001 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
19 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
20 GÇS 2006 DEKOR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
21 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
22 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
23 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
24 TEA 2124 KUMAŞ BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
25 RSS 2002 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
26 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
27 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
28 GÇS 2003 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
29 RSS 2005 DUVAR RESMİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
30 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
31 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
32 RSS 2008 ÖZGÜN BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
33 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
34 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
35 RSS 2006 DUVAR RESMİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
36 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
37 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
38 RSS 2007 ÖZGÜN BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
39 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III SEÇMELİ 2 2
40 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
41 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV SEÇMELİ 2 2
42 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
43 GÇS 2004 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
44 GTS 2002 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
45 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
46 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
47 GTS 2001 KONSERVASYON RESTORASYON KAVRAM VE TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
48 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
49 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
50 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
51 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
52 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
53 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
54 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
55 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
56 RSS 3005 ÖZGÜN BASKI III SEÇMELİ 2 2 0 4
57 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
58 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
59 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
60 RSS 3004 DUVAR RESMİ IV SEÇMELİ 2 2 0 4
61 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
62 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
63 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
64 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
65 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
66 FBS 3310 HOLLYWOOD TARİHİ VE ANAAKIM SİNEMA TÜRLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
67 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
68 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
69 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
70 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
71 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
72 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
73 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
74 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
75 GÇS 3102 TİLE DESİGN SEÇMELİ 2 2 0 4
76 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
77 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
78 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
79 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
80 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
81 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
82 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
83 RSS 3003 DUVAR RESMİ III SEÇMELİ 2 2 0 4
84 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
85 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
86 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
87 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
88 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
89 GÇS 3101 TİLE PATTERN SEÇMELİ 2 2 0 4
90 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
91 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
92 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
93 RSS 3006 ÖZGÜN BASKI IV SEÇMELİ 2 2 0 4
94 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
95 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
96 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
97 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
98 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
99 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
100 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
101 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
102 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
103 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
104 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
105 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
106 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
107 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
108 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
109 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Nuray AYHAN YILMAZ
Telefon: (232) 412 9271
E-Posta: nuray.yilmaz@deu.edu.tr
Tezhip Anasanat Dalı Başkanı
Yrd. Doç. Aynur MAKTAL
Telefon: (232) 4129274
E-Posta: aynur.maktal@deu.edu.tr