DERECE PROGRAMLARI

: Odyometri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Odyometri Programı 2008-2009 eğitim - öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, mesleki yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerilerine sahip, yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. İşitme cihazları ve koklear implant firmaları ile hastanelerin KBB servislerinin işitme ve denge bozuklukları hastalarının tanısında gerekli olduğu düşünülen, subjektif, objektif işitme ve denge testlerinin uygulanması, işitme cihazı ve koklear implantların çalışma şekilleri ve uyarlanması eğitimin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Ayrıca işitme engelli çocukların eğitimi de odyometrist eğitiminde önem taşımaktadır. Özel ve resmi sağlık sektörlerinin işitme ve denge bozuklukları alanında gerekli olan test bilgi ve becerilerine sahip odyometrist yetiştirmeye yönelik yürütülen bu eğitim, öğrencilerimize mesleki bilgi ve becerilerin yanı sıra etkin sözel iletişim kurma, ekip içerisinde çalışabilme, sorunları farkedebilme ve çözme becerisini kazandırmayı da amaçlamaktadır. Hastanede uygulanan test yöntemleri ile 1. ve 2. yılın sonundaki 1er aylık yaz stajları, öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce olan deneyimi kazanmalarına olanak sağlamaktadır.İşitme kayıpları ve denge bozukluklarının kalıtsal nitelikte olanları daha çok doğumsal olarak ortaya çıkmaktadır. Edinsel nitelikte olanları ise daha çok ilerleyen yaşla birlikte kendini göstermektedir. Bu gerekçe ile ortalama yaşam süresinin genel olarak giderek uzamasına ve işitme kaybı ve denge bozukluklarına erken tanı konması ve müdahale edilmesinin sağlanması sürecinde odyometristlerin daha fazla istihdam edilmesi gerekecektir. Böylece odyometristler gün geçtikçe sağlık sistemine daha fazla entegre olmaktadır. Bu nedenle odyometristlerin tıbbi terminoloji ile iletişimsel bozukluklarla seyreden tüm hastalıkların niteliğini bilmesi gerekmektedir. Odyometristler işitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı ve tedavisinde gerekli olan iletişimsel, psikolojik yaklaşım ve test tekniklerini önce teorik, sonra uygulamalı derslerle öğrenmektedirler.

Kazanılan Derece

Odyometri, Önlisans, Odyometri Teknikeri Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Meslek Lisesi ve diğer meslek liselerinin Tıbbi Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Büro yönetimi ve sekreterlik, Tıp elektroniği ve Biyomedikal cihaz teknolojisi bölümünden mezun olmak.
ÖSYM ye başvuru sonucunda tercih sıralamasına göre yerleştirilmiş olmak.
ÖSYM başvuru formunda 38.maddede yer alan bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır. Kuralını kabul etmek.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

İşitme kaybı ve denge bozukluğu hastalarının tanısı konusunda bilimsel yöntemleri bilen ve kullanabilen, işitme ve denge testlerini uygulayabilen, mesleki yabancı dil (İngilizce) bilgisine sahip, konusundaki güncel gelişmeleri izleyebilen, değişik olanaklardan yararlanarak kendini sürekli geliştiren, sözel iletişim becerilerine sahip, yeni teknolojik gelişmeleri yetkinlikle uygulama becerisine sahip, nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir.
Programda, Fizyoloji, anatomi, fizik, ses fiziği, tıbbi terminoloji gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak işitme ve konuşma anatomofizyolojisi, gelişim psikolojisi, mesleki teknoloji, işitme kayıpları, vestibular sistemde yapı ve işlev, işitme genetiği, işitme cihazları, çocuk odyolojik test yöntemleri, vestibular sistem ve testleri, yenidoğan işitme tarama testleri, objektif işitme testleri, İşitme ve ölçümü ile Klinikte eğitim ve uygulama dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde İşitme Konuşma ve Denge Ünitesinde KBB uzmanı ve odyolog denetiminde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce dersleri alırken 2. yıl mesleki İngilizce dersleri almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Odyometri teknikeri meslek bilincine sahiptir.
2   Çağdaş sağlık teknikeri anlayışına uygun, hasta yönetimini yürütebilmek için temel bilgi, beceri ve donanıma sahiptir.
3   Odyolojik testleri yapılması için gereken mesleksel becerileri edinir.
4   Akustik immitansmetri testini uygulama becerisine sahiptir.
5   Otoakustik emisyon testini uygulama becerisine sahiptir.
6   İşitsel uyarılmış beyinsapı testi ile ilgili bilgi sahibidir
7   Yenidoğan işitme taraması testlerini yapabilir.
8   İşitme cihazlarının işleyişi ve kullanımına ait bilgiye sahiptir.
9   Vestibuler Sistem ve testlerinin önemini ve nasıl uygulanacağını bilir.
10   İşitme kayıplı hastalar ve yakınlarına nasıl davranılması gerektiğini bilir.
11   Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır,
12   Mesleğini özveriyle uygular.
13   Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarından, bilgi teknolojilerinden yararlanabilir.
14   Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar.
15   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.
16   Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar Odyometri alanında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilir.
Program mezunları odyoloji uzmanı veya kulak burun boğaz hastalıkları uzmanının gözetim ve denetiminde, resmi veya özel hastanelerin odyoloji kliniklerinde çalışabilirler. Doğum kliniklerinde, yeni doğmuş bebeklere işitme testi uygulayabilir ve okullarda işitme tarama testi yapabilirler. Ayrıca işitme cihazı ve koklear implant distribütör firmalarının ve odyolojik tanı merkezlerinin de odyometri teknikeri gereksiniminin arttığı göz önüne alınırsa bu tür özel kuruluşlarda da çalışma olanağı mevcuttur. İşitme cihazı ve koklear implant firmaları teknik eleman olarak yasal zorunluluk gereği odyometrist görevlendirmektedir. Bu firmaların Türkiyede yaygın şube ağı kurma çabası verdikleri düşünüldüğünde, odyometristlere giderek daha fazla gereksinim olacağı düşünülmektedir.
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Doğumevleri, tıp merkezleri, vb), İşitme cihazı satış merkezleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile işbirliği yapılır.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Fizik, Odyometri, İşitme Engelliler Öğretmenliği bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1.sınıf stajından başarılı olmak, 2.sınıf stajı için ön şarttır. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde İşitme konuşma ve denge ünitesinde yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 ODY 1101 FİZİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 ODY 1111 TIBBİ TERMİNOLOJİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 5 ODY 1127 ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 ODY 1123 FİZYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 ODY 1125 İŞİTME VE KONUŞMA ANATOMOFİZYOLOJİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 ODY 1131 İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ I ZORUNLU 1 2 0 3
G 9 ODY 1133 PSİKOAKUSTİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 10 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ODS 1001 KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 ODS 1003 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 4 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 5 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 6 GSH 1001 HALK OYUNLARI I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ODY 1140 VESTİBULER SİSTEMDE YAPI VE İŞLEV ZORUNLU 1 0 0 2
B 2 ODY 1138 İŞİTME VE ÖLÇÜMÜ II ZORUNLU 4 6 0 5
B 3 ODY 1142 İŞİTME KAYIPLARI ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 ODY 1134 İŞİTME GENETİĞİ ZORUNLU 1 0 0 1
B 6 ODY 1130 YAZ STAJI I STAJ 0 40 0 8
B 7 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ODS 1002 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 GSH 1002 HALK OYUNLARI II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 4 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 5 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ODY 2243 KLİNİKTE EĞİTİM VE UYGULAMA I ZORUNLU 0 20 0 9
G 2 ODY 2225 STAJ ZORUNLU 0 40 0 4
G 3 ODY 2227 MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 ODY 2235 ENFEKSİYON ZORUNLU 1 0 0 1
G 5 ODY 2241 ÇOCUK ODYOLOJİK TEST YÖNTEMLERİ ZORUNLU 1 2 0 3
G 6 ODY 2239 İŞİTME CİHAZLARI ZORUNLU 2 1 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ODS 2005 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
G 2 ODS 2003 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA SEÇMELİ 2 1 0 3
G 3 ODS 2001 VESTÜBÜLER SİSTEM VE TESTLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ODY 2238 MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 ODY 2236 KLİNİKTE EĞİTİM VE UYGULAMA II ZORUNLU 0 20 0 9
B 3 ODY 2230 OBJEKTİF İŞİTME TESTLERİ ZORUNLU 1 1 0 2
B 4 ODY 2232 ÖRNEK OLAY ANALİZİ ZORUNLU 1 0 0 2
B 5 ODY 2234 MESLEKİ TEKNOLOJİ ZORUNLU 1 2 0 3
B 6 ODY 2226 YENİ DOĞAN İŞİTME TARAMASI ZORUNLU 2 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ODS 2002 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 ODS 2006 İLETİŞİM BECERİLERİ SEÇMELİ 2 1 0 3
B 3 ODS 2004 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 0 SHS 1011 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 1037 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1041 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1039 HALK SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1042 SES FİZİĞİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1051 10 PARMEK F KLAVYE KULLANIMI SEÇMELİ 0 4 0 4
Z 0 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
Z 0 SHS 1049 SAĞLIK TURİZMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1050 SAĞLIK VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
Z 0 SHS 2014 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 2016 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2018 SAĞLIK KURUMALRINDA İNSAN KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
Z 0 SHS 2020 KANSER KAYIT SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
Z 0 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2008 TIBBİ DOKUMANTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 2017 DİKSİYON SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 2015 SUDA CANKURTARMA VE ALETLİ DALIŞ SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 2012 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2011 SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 1035 HASTALIKLAR BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 2 ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Günay Kırkım
e-mail:gunay.kirkim@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4123292