DERECE PROGRAMLARI

: Mekatronik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Mekatronik programının eğitim altyapısı 1989 yılına dayanmaktadır. Bu yılda YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında Enstrümantasyon ve Kontrol Programı kurulmuştur. 1992 yılında Kontrol Sistemleri Teknolojisi Programı adını alan program 2002 yılında YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi ile Endüstriyel Otomasyon Programı olmuştur. 2007 2008 akademik yılında sektörel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak Mekatronik Programına dönüştürülmüştür.

14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, laboratuar uygulamaları ve endüstriye dayalı öğretim verilmektedir. Program öğrencilere Mekatronik çok disiplinli dalının ve mekatronikle ilişkili diğer disiplinlerin (otomotiv, tüketici elektroniği, imalat, biyomekatronik, havacılık gibi) temel kavramlarının öğretilmesi ile birlikte endüstri ve laboratuar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmeleri için hazırlanmıştır.

Program günümüzde ve gelecekte endüstrinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, mekatronik alanının bir üyesi olan mekatronik teknikerinin vasıflı işçilerden daha fazla bilgi ve beceriye sahip olması ve sektördeki mühendisler ile iletişim kurabilmesi istenmektedir.

Bir mekatronik teknikerinin ana görevi; elektronik, makine, yazılım, kontrol ve mekatronik mühendislerine endüstriyel uygulamaların işleyişinde yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, programda mekatroniğin temel prensipleri konusunda geniş bilgiye ve ileri teknoloji cihazlarını kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Mekatronik, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda mekatronik çoklu disiplinin temel öğeleri olan elektrik, elektronik, makine, donanım, yazılım ve kontrol bilgilerini kapsayan endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın ve bilgisayar, elektronik ve makine programlarının laboratuarlarında yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Mekatronik Programında örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Birinci sınıfta 45 kişi ve ikinci sınıfta 45 kişi olmak üzere toplam 90 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 1 Yardımcı Doçent ve 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. İzmir Meslek Yüksekokulunda Mekatronik Programı tarafından kullanılan 1 laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuar; otomasyon ve mekatronik laboratuarıdır. YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında sağlanan, temel enstrümantasyon ve kontrol setleri ile öğrencilerin uygulama yapabilecekleri alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Mikrodenetleyici, kişisel bilgisayar ve programlanabilir mantık denetleyici setleri üzerinde yazılım geliştirilebilmektedir. Bunun dışında bilgisayar, elektronik ve makine laboratuarlarından yararlanılmaktadır. Özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından öğrencilere staj ve teknik gezi olanakları sağlanmaktadır. Sektörle ilgili otomasyon, metal işleme teknolojileri fuarlarına teknik geziler her yıl düzenlenmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Mekatronik kavramı ve tasarım felsefesi ile ilgili öğrendiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanı ile ilgili problemleri tanımlayabilir ve çözüm önerisi getirir.
2   Matematik ve fizik alanındaki temel prensipleri bilir, Mekatronik bilimi ile bağdaştırabilir.
3   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki temel bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izleyebilir.
4   Endüstriyel olarak kullanılan elektrik, elektronik ve mekanik elemanlarını tanır, üretim ve uygulama yöntemlerini bilir.
5   Alanı ile ilgili sistem tasarlamayı, benzetimini ve üretimini yapma yetkinliğine sahiptir.
6   Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
7   Bir mekatronik projesinin tasarımından raporlamasına kadar olan aşamalarını bilir ve uygulayabilir.
8   Alanı ile ilgili katalog bilgilerini kullanabilir, teknik çizimleri okuyabilir ve oluşturabilir.
9   Elektronik, mekanik ve yazılım tabanlı sistemleri bilir, mekatronikteki uygulamalarını tanımlar.
10   Basit kontrolden karmaşık yapay zeka uygulamalarına kadar kontrol yöntemlerini bilir ve alandaki uygulamalarını tanımlar.
11   Üretim proseslerini tanımlar, bunlarla ilgili yazılımsal ve donanımsal üretim tekniklerini bilir.
12   Alanı ile ilgili elektrik, elektronik ve mekanik prensipleri bilir ve uygular.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrenciler mekatronik ile ilgili tüm üretim proseslerinde tekniker olarak çalışabilmektedir. Ayrıca mekatronik araştırma geliştirme, ürün tasarımı (elektrik elektronik mekanik yazılım), imalatı, kalite kontrolü ve bakım alanlarında mezunlarımız iş bulmaktadırlar. Başlıca sektörler:

Bilgisayar destekli tasarım ve üretim
Kontrol ve akıllı kontrol sistemleri
Robotik ve Otomasyon tabanlı üretim
Mikroelektronik sistemler ve iletişim sistemleri
Otomotiv sistemleri
Havacılık ve uzay uygulamaları
Biyomedikal Uygulamalar
Bilgisayar Donanımı ve Yazılım Endüstrisi v.b.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, İmalat, Kontrol, Makine, Mekatronik ve Uzay Mühendisliği bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de dikey geçiş olanağı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ders sayısı ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %81 ve %19 dur. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %11 ve %3 dür. Öğrenci 2. sınıfta 6 haftalık (30 iş günü) endüstriye dayalı öğrenim stajını elektrik, elektronik, makine ve bilgisayar endüstrilerinde ve mekatronik alanının üretim, bakım, kalite kontrol ve araştırma geliştirmeye yönelik kullanıldığı diğer endüstri dallarında yapabilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 MAT 4000 GENEL MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 4 MKT 4103 MEKATRONİKTE ÖLÇME ZORUNLU 1 1 0 3
G 5 MKT 4107 MEKANİZMALAR ZORUNLU 1 1 0 3
G 6 MKT 4105 MEKATRONİĞİN TEMELLERİ ZORUNLU 3 1 0 5
G 7 MKT 4101 DOĞRU AKIM DEVRELERİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
G 2 MKT 4109 BİLGİSAYAR DONANIMI SEÇMELİ 2 1 0 4
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MKT 4102 ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ ZORUNLU 2 1 0 4
B 2 MKT 4104 TEKNİK VE MESLEK RESMİ ZORUNLU 1 1 0 2
B 3 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 AEL 4000 ANALOG ELEKTRONİK ZORUNLU 3 1 0 4
B 5 SEL 4000 SAYISAL ELEKTRONİK ZORUNLU 2 1 0 3
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 MAT 4002 MATEMATİK 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 MKT 4114 BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA ZORUNLU 2 1 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MKT 4112 İMALAT İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 1 0 4
B 2 MKT 4110 SİSTEM MEKANİĞİ SEÇMELİ 2 1 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MKT 4209 MALZEME TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 1 1 0 3
G 2 MKT 4203 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE TASARIMI ZORUNLU 2 1 0 3
G 3 MKT 4213 MESLEKİ YABANCI DİL ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 MKT 4211 SENSÖRLER VE TRANSDÜSERLER ZORUNLU 1 1 0 3
G 5 MKT 4205 BİLGİSAYAR DESTEKLİ KATI MODELLEME ZORUNLU 2 1 0 3
G 6 MKT 4207 ELEKTRİK MOTORLARI ZORUNLU 1 1 0 3
G 7 MKT 4201 MİKRODENETLEYİCİLER ZORUNLU 3 1 0 5
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MKT 4215 BİLGİSAYARLI KONTROL SEÇMELİ 2 2 0 4
G 2 MKT 4217 MEKATRONİK SİSTEM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
G 3 MKT 4219 ENDÜSTRİDE MEKATRONİK UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 4
G 4 MKT 4221 TAŞIT MEKATRONİĞİ SEÇMELİ 2 2 0 4
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MKT 4210 PROJE TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 1 0 2
B 2 MKT 4202 PROGRAMLANABİLİR MANTIK DENETLEYİCİLERİ ZORUNLU 2 1 0 3
B 3 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 4 MKT 4208 HİDROLİK PNÖMATİK SİSTEMLER ZORUNLU 1 2 0 2
B 5 MKT 4206 ENDÜSTRİYEL ROBOTLAR ZORUNLU 1 1 0 2
B 6 MKT 4204 PROSES KONTROL ZORUNLU 1 1 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MKT 4212 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TAKIM TEZGAHLARI SEÇMELİ 2 2 0 3
B 2 MKT 4214 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 3
B 3 MKT 4216 KONTROL SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 2 0 3
B 4 MKT 4218 GÜÇ ELEKTRONİĞİ VE UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 2 0 3
B 5 MKT 4222 YAPAY ZEKA SEÇMELİ 2 2 0 3
B 6 MKT 4220 BİYOMEKATRONİK SEÇMELİ 2 2 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Taner AKKAN
e.posta: taner.akkan@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 301 25 85
Faks No: +90 232 420 51 81