DERECE PROGRAMLARI

: Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sağlık kurumları işletmeciliği programının amacı sağlık sektöründe ve hastanelerde iyi eğitim görmüş ve profesyonel kariyer yapmak isteyen ara kademe yöneticiler yetiştirmektir. Sağlık kurumları işletmeciliği DEÜ İzmir Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2005 tarihinden beri öğrenci kabul etmektedir.

Kazanılan Derece

Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilmektedirler. Bunun dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği için yeterli YGS 6 puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da FD notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük staj tamamlanmış olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Programının amacı kamu ve özel sektörde yer alan sağlık işletmeleri için ara düzey iş gücünü sağlamaktır. Programda ders kitaplarıyla öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 30 iş gününü içeren staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Temel Program Kazanımları

1   Hastane, diğer sağlık kuruluşları ve sağlık sisteminin ekonomik ve yönetsel işleyişini analiz edip, yorumlar, değerlendirir, iktisat, işletme, muhasebe, hukuk ve maliye bilgisinin gereklerini yerine getirir.
2   Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlar, analiz eder ve değerlendirir.
3   Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının yapısını anlar, örgütsel düzeyde analiz eder ve tasarlar.
4   Sağlık kuruluşlarında planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetleme gibi temel yönetsel işlevleri bilir, analiz eder ve uygular.
5   Türkiye de ve dünyadaki sağlık sistemlerinin temel bileşenlerini, sağlık planlama ve politikalarını kavrama, sağlık sistemine yön veren aktörleri tanır ve sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla değerlendirir, farklı sağlık sistemlerini birbirleriyle kıyaslar.
6   Sağlık sektörünün yerel, ulusal boyutlarını kavrar, uluslararası ve küresel boyutlarla ilişkisini kurar.
7   Tıbbi terminolojiye hâkimdir, genel olarak halk sağlığı, epidemiyoloji, çevre sağlığı, iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir.
8   Analitik düşünme becerisine sahip, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini sağlık organizasyonlarına uyarlar.
9   Liderlik özelliklerine sahiptir, diğer sağlık profesyonelleriyle iletişim kurar ve ekip çalışmasına yatkındır.
10   Sağlık yönetimi mesleğinin hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarının ve sağlığın temel bir hak olduğunu bilir.
11   Sağlık yönetimi ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder, toplumsal dönüşümü görebilme ve mesleği ile ilgili kendini geliştirme ve yenileyebilmeyi becerir.
12   Kendini ifade etme ve kurumunu temsil etme konusunda Türkçe´yi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini doğru, kurallara uygun biçimde yazılı ve sözlü iletişimde kullanır.
13   Sağlık kurumlarında kullanılan dokümanların kayıt ve sınıflandırmasını yapar, istatistikleri tutar.
14   Sağlık kurumlarında kalite yönetim sistemleri ve akreditasyon konularını bilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Başta hastaneler olmak üzere kamu ya da özel sektöre ait tüm kurumlarında ara kademe yöneticisi olarak istihdam edilebilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Sağlık kurumları İşletmeciliği ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS ORANI Zorunlu Ders Oranı (%)80 Seçmeli Ders Oranı (%)20 Zorunlu Ders AKTS Oranı % 83.3 Seçmeli ders AKTS Oranı %16,6
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SAĞ 4101 TIBBİ TERMİNOLOJİYE GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 HUK 4000 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 İŞY 4001 İŞLETME YÖNETİMİ 1 ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 MİK 4000 MİKRO EKONOMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 MAT 4003 MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 GMH 4000 GENEL MUHASEBE ZORUNLU 3 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SAĞ 4103 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 SAĞ 4107 SAĞLIK TURİZMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 BİL 4001 BİLGİSAYAR 1 SEÇMELİ 2 1 0 3
G 4 SAĞ 4105 TIBBİ DOKÜMANTASYON VE ARŞİVLEME SEÇMELİ 2 0 0 3
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 İST 4000 İSTATİSTİK ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 İŞY 4002 İŞLETME YÖNETİMİ 2 ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 SAĞ 4108 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 SAĞ 4106 SAĞLIK SİGORTACILIĞI ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 SAĞ 4102 HALK SAĞLIĞI ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 9 SAĞ 4104 BİLGİSAYARLI MUHASEBE ZORUNLU 1 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 PAZ 4104 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 4
B 2 BİL 4002 BİLGİSAYAR 2 SEÇMELİ 2 1 0 3
B 3 HLK 4000 HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 İŞG 4000 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 MAK 4000 MAKRO EKONOMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 DAV 4000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 MVU 4203 MALİYET MUHASEBESİ ZORUNLU 3 1 0 4
G 3 SAĞ 4211 SAĞLIK POLİTİKALARI VE PLANLAMASI ZORUNLU 2 0 0 3
G 4 SAĞ 4209 SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 5 SAĞ 4205 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 SAĞ 4201 SAĞLIK MEVZUATI ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 SAĞ 4203 SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM YÖNETİMİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 8 SAĞ 4207 TIBBİ TERMİNOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SAĞ 4215 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 1 1 0 2
G 2 İLT 4000 İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 SAĞ 4217 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ETİK SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 SAĞ 4213 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 2 MVU 4209 FİNANSAL YÖNETİM ZORUNLU 3 1 0 4
B 3 SAĞ 4202 SAĞLIK KURUMLARINDA OTOMASYON ZORUNLU 2 2 0 3
B 4 SAĞ 4206 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 SAĞ 4204 SAĞLIK YÖNETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 6 İKY 4000 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 SAĞ 4212 SAĞLIK YÖNETİMİNDE İSTATİSTİK SEÇMELİ 1 2 0 2
B 2 SAĞ 4210 SAĞLIK YÖNETİMİNDE SEMİNER SEÇMELİ 1 2 0 2
B 3 SAĞ 4208 SAĞLIK KURUMLARINDA YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
B 4 ORG 4000 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da FD notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük staj tamamlanmış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Nilüfer Koçak
nilufer.kocak@deu.edu.tr
Program Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Semiha Özalp Günal
semiha.gunal@deu.edu.tr