DERECE PROGRAMLARI

: Yerel Yönetimler

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Yerel Yönetimler Programı üniversitemiz bünyesinde İzmir Meslek Yüksekokulunda Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde 1984 yılından beri eğitim vermektedir. Programa her yıl 120 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir.

Kazanılan Derece

Yerel Yönetimler, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Genel lise, Anadolu liselerinden mezun olanlar/olacaklar ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve Yerel Yönetimler için yeterli YGS 6 puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da FD notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük staj tamamlanmış olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Yerel Yönetimler Ön Lisans Programı; belediyelere, il özel idarelerine, kaymakamlıklara, köy tüzel kişiliklerine ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nitelikli personel kazandırmayı; yetenekli, bilgi birikimine sahip, edindiği bilgileri iş hayatına aktarabilen, etkin ve kaliteli ara eleman yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır. Programda ders kitaplarıyla öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 30 iş gününü içeren staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Temel Program Kazanımları

1   Yerel yönetimler alanında kuramsal ve uygulamayla ilgili temel bilgileri edinir.
2   Yerel yönetimler alanında ortaya çıkan teorik ve pratik gelişmeleri takip eder.
3   Yerel yönetimler, hizmet yöntemleri ve politikaları, kentleşme, yerel siyaset ve kültür alanlarında ortaya çıkan yeni gelişmeleri takip eder, kentsel uygulama örneklerini araştırır, bu konularla ilgili yeni yaklaşımlar ve uygulamalar ortaya koyar.
4   Yerel, bölgesel, ulusal gelişmeleri kavrayarak bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişkiler kurar.
5   Alanında öğrendiği kavram ve yaklaşımları yorumlama, analiz etme ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
6   Alanında edindiği temel bilgileri kullanarak alanı ile ilgili kurum ve kuruluşların problemlerine çözüm üretme yetkinliğine sahiptir.
7   Bilgiye erişebilme, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ile alanıyla ilgili literatürü ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisine sahiptir.
8   Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
9   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine, alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme isteğine sahiptir.
10   Yerel yönetim birimleriyle aktif bir şekilde takım çalışması yapma yetkinliğine
11   Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir.
12   Bir yabancı dili kullanarak yerel yönetimler alanındaki bilgileri izleme yetkinliğine sahiptir.
13   Kendini doğru şekilde ifade etme ve empati kurma yetkinliğine sahiptir.
14   Kamu yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
15   Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine
16   Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Yerel Yönetimler Programı mezunları, belediyeler, il özel idareleri, köy tüzel kişiliklerinde, kaymaklıklarda ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yerel Yönetimler ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde fakültelerin benzer lisans programlarına (İ.İ.B.F/ Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi) dikey geçiş yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS ORANI Seçmeli Ders Oranı %15.4 Zorunlu Ders Oranı %84.6
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HUK 4000 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI ZORUNLU 2 0 0 3
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 YÖN 4103 YÖNETİM BİLİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 YÖN 4101 YEREL YÖNETİMLER 1 ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 YÖN 4105 PROTOKOL BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 GNİ 4000 GENEL İŞLETME ZORUNLU 3 0 0 3
G 9 MAT 4003 MATEMATİK ZORUNLU 3 0 0 3
G 10 EKO 4000 EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 11 BİL 4001 BİLGİSAYAR 1 ZORUNLU 2 1 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MVU 4000 MUHASEBE ZORUNLU 3 0 0 3
B 3 HLK 4000 HALKLA İLİŞKİLER ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 YÖN 4102 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 YÖN 4106 KAMU YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 8 YÖN 4108 YEREL YÖNETİMLER 2 ZORUNLU 3 0 0 3
B 9 YÖN 4110 SİYASET BİLİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YÖN 4114 KAMU YÖNETİMİNDE KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 YÖN 4116 AVRUPA BİRLİĞİ VE YEREL YÖNETİMLER SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 PAZ 4104 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 AYT 4000 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 YÖN 4112 TOPLUM BİLİM SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 BİL 4002 BİLGİSAYAR 2 SEÇMELİ 2 1 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YÖN 4209 MESLEKİ SEMİNER 1 ZORUNLU 2 2 0 4
G 2 YÖN 4207 KENTLEŞME VE ÇEVRE SORUNLARI ZORUNLU 3 0 0 4
G 3 YÖN 4201 İDARE HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 KAM 4000 KAMU MALİYESİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 5 İŞG 4000 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3
G 6 DAV 4000 DAVRANIŞ BİLİMLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YÖN 4219 BİLGİSAYAR 3 SEÇMELİ 1 1 0 3
G 2 YÖN 4221 MESLEK İNGİLİZCESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 YÖN 4215 KAMU YÖNETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 YÖN 4217 TÜRK SİYASAL HAYATI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 5 YÖN 4213 KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA SEÇMELİ 2 0 0 3
G 6 YÖN 4211 KAMUDA KRİZ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YÖN 4212 MESLEKİ SEMİNER 2 ZORUNLU 2 2 0 4
B 2 YÖN 4210 YEREL KAMU HİZMETLERİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 YÖN 4204 ANAYASA HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 3
B 4 YÖN 4202 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 6 YÖN 4206 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 7 YÖN 4208 İMAR MEVZUATI VE UYGULAMALARI ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 YÖN 4216 DÜNYA KENTLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 ORG 4000 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da FD notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük staj tamamlanmış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Koordinatörü:
Yrd.Doç. Dr. Rabia Bahar ÜSTE
rabia.uste@deu.edu.tr
İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı:
Prof.Dr. Nilüfer KOÇAK
nilufer.kocak@deu.edu.tr