DERECE PROGRAMLARI

: Turizm ve Otel İşletmeciliği

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı üniversitemiz bünyesinde İzmir Meslek Yüksekokulunda Buca Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde 1982 yılından beri eğitim vermektedir. Programa her yıl 180 öğrenci kayıt yaptırmaktadır. Öğrenciler ilgili meslek liseleri (Ticaret Liseleri) mezunları arasından sınavsız olarak ve bunun yanında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile seçilmektedir.

Kazanılan Derece

Turizm ve Otel İşletmeciliği, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümlerinden mezun olan öğrenciler programa sınavsız olarak girebilmektedirler. Bunun dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve Turizm ve Otel İşletmeciliği için yeterli YGS 6 puanı almaları halinde programa yerleştirileceklerdir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da FD notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük staj tamamlanmış olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans Programı teorik ve pratik eğitim yoluyla Turizm ve Otel İşletmeciliği mesleğinin temel becerilerine sahip, girişimci, etkin iletişim becerisi olan ve alanı ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda öğrencileri mesleğe hazırlamakta ve gerekli bilgileri edinmesini sağlamaktadır. Programda ders kitaplarıyla öğretilen bilgileri desteklemek ve pekiştirmek için 30 iş gününü içeren staj zorunludur. Bölümden mezun olan öğrenciler, Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca örgün veya Uzaktan Eğitim Sistemi ile öğrenim yapan programlara dikey geçiş yapma olanağına sahiptir.

Temel Program Kazanımları

1   Turizm ve otel işletmeciliğine ait olguları, kavramları, kuramları ve gelişim süreçlerini öğrenir ve açıklayabilir.
2   Mesleğini yaparken ihtiyaç duyacağı çağdaş teknik araç-gereçleri tanır ve kullanabilir.
3   Turizm sektörüne özgü yasa ve yönetmelikleri temel düzeyde anlayabilir.
4   Turizm sektörüne özgü mesleki standartları temel düzeyde bilir ve uygulayabilir.
5   Turistik ürünle ilgili planlama, geliştirme, çeşitlendirme ve fiyatlama bilgilerine sahiptir ve kullanabilir.
6   Turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama, yiyecek içecek ve seyahat işletmelerinin organizasyonu, yönetimi ve karlılığının sağlanması hakkında bilgiye sahiptir ve uygulayabilir.
7   Turizm arzı, talebi ve turizm ekonomisi hakkında temel bilgilere sahiptir ve bu alandaki analizleri yapabilir.
8   Temel işletmecilik bilgileri ile turizm ve otel işletmeciliği tekniklerini birlikte kullanabilir sorunlara çözüm önerileri geliştirebilir, çözüm için paydaşlarla işbirliği yapabilir ve sorun çözme takımlarında rol alabilir.
9   Turizm sektöründe hizmet süreçlerini tanımlayabilir, oluşturabilir, ve analiz edebilir.
10   Turizm ve otel İşletmeciliği ile ilgili bilgileri izleyebilir, içselleştirebilir, yorumlayabilir ve yararlanma becerilerini geliştirerek yaşam boyu öğrenme ve gelişimi sürdürebilir.
11   Türkçe ve İngilizce olarak mesleğinin gerektirdiği düzeyde yazılı ve sözlü ve iletişim kurabilir.
12   Avrupa Dil Portfoyü A2 Genel Düzeyinde İngilizce kullanarak turizm ve otel işletmeciliği alanındaki bilgileri izleyebilir
13   Turizm ve otel işletmeciliğine ait otomasyon programları ve ilgili diğer bilişim teknolojilerini kullanabilir.
14   Turizm ve otel işletmeciliği alanında bilgi yönetimi modellerini tanır ve işletmelerde uygulayarak bilgi edinme maliyetini azaltarak ve bilgiden en yüksek yararı sağlayabilir.
15   Mesleğini yaparken inisiyatif sahibi, yenilikçi ve yaratıcı olabilir.
16   Mesleği ile ilgili her türlü faaliyette toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranabilir.
17   Sosyal sorumluluk sahibi olma ve gerek meslek alanında gerekse bireysel yaşamında bu sorumluğa göre hareket edebilir, yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
18   Turizm sektöründe karmaşık güncel ve mesleki projeleri hazırlayabilir, yönetebilir ve karar verme sorumluluğunu alabilir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunları konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek içecek işletmeleri ve ağırlama hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Turizm ve Otel İşletmeciliği ön lisans programlarını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde ilgili fakültelerin ve yüksekokulların benzer lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS ORANI Seçmeli Ders Oranı (%) %21 Zorunlu Ders Oranı (%) %79
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 4113 MESLEKİ YABANCI DİL ZORUNLU 4 0 0 4
G 2 TUR 4103 KAT HİZMETLERİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 TUR 4105 GENEL TURİZM ZORUNLU 3 0 0 3
G 4 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 TUR 4101 ÖNBÜRO HİZMETLERİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 6 EKO 4000 EKONOMİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 7 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İLT 4000 İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 TUR 4107 SERVİS TEKNİĞİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 TUR 4111 İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA) 1 SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 TUR 4109 İŞLETME MATEMATİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 İŞY 4001 İŞLETME YÖNETİMİ 1 SEÇMELİ 3 0 0 3
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 4102 OTEL İŞLETMECİLİĞİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 2 TUR 4110 MESLEKİ İNGİLİZCE 1 ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 TUR 4106 YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 5 TUR 4104 TURİZM EKONOMİSİ ZORUNLU 3 0 0 5
B 6 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 4112 İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA) 2 SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 İŞY 4002 İŞLETME YÖNETİMİ 2 SEÇMELİ 3 0 0 3
B 3 PAZ 4104 GİRİŞİMCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 4
B 4 TUR 4108 KONUKLA İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 3
B 5 MVU 4000 MUHASEBE SEÇMELİ 3 0 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 4213 OTEL İŞLETMELERİNDE GELİR YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 TUR 4211 OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON ZORUNLU 3 0 0 5
G 3 TUR 4209 GIDA VE PERSONEL HİJYENİ ZORUNLU 3 0 0 4
G 4 TUR 4207 MESLEKİ İNGİLİZCE 2 ZORUNLU 4 0 0 4
G 5 TUR 4203 TURİZM MEVZUATI ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 TUR 4201 TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTELİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 TUR 4205 TURİZM PAZARLAMASI ZORUNLU 3 0 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 TUR 4223 İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA) 3 SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 TUR 4217 TURİZM İŞLETMELERİNDE KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 TUR 4215 TURİZM İŞLETMELERİNDE BİLGİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 4 TUR 4221 ÖNBÜRODA VARDİYA İŞLEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
G 5 TUR 4219 TURİZM COĞRAFYASI SEÇMELİ 3 0 0 3
G 6 BYA 4211 KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 4208 MESLEKİ İNGİLİZCE 3 ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 TUR 4210 OTELCİLİK OTOMASYON SİSTEMLERİ ZORUNLU 4 0 0 4
B 3 TUR 4216 TURİZMDE GÜNCEL GELİŞMELER ZORUNLU 4 0 0 3
B 4 İKY 4000 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 5 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 6 TUR 4222 TURİZM VE ÇEVRE ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TUR 4212 TURİZM İŞLETMELERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 TUR 4220 İKİNCİ YABANCI DİL (ALMANCA) 4 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 TUR 4218 ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 TUR 4214 MENÜ PLANLAMA SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 TUR 4224 MUTFAK YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 6 ORG 4000 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 7 TUR 4204 OTEL İŞLETMELERİNDE YÖNETİM MUHASEBESİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim elemanları tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri uygulanır.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF ya da FD notunun bulunmaması gerekmektedir. Mezuniyet için en az 120 AKTS kredisi ve 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalaması sağlanmalı, 30 günlük staj tamamlanmış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Koordinatörü:
Yrd.Doç.Dr. S.S.Hakan ÖZKUL
hakan.ozkul@deu.edu.tr
İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanı:
Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK
nilufer.kocak@deu.edu.tr