DERECE PROGRAMLARI

: Harita - Kadastro

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Harita Kadastro Programı 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler ve uygulamaya yönelik öğretim verilmektedir. Günümüz harita sektöründe teknolojinin özellikle bilgisayar ve bilgisayar donanımlı ölçme aletlerinin yaygın olarak kullanılması nedeniyle harita üretiminde çalışanların da nitelikli, yüksek yetişkinlik düzeyine sahip olması gerekmektedir.

Yüksekokulumuz Harita Kadastro Programında sektöre yetişmiş Tekniker formasyonu almış ara eleman vermektedir. Tekniker olarak çalışanlar, işin teknik (arazi ve büro) çalışmalarının tamamında yapan ve yöneten konumunda sorumluluk alabilmektedir.

Bütün bu nedenlerden dolayı amacımız; Teknolojideki gelişmeler, değişimler, günümüz bilgisayar destekli ölçme alet ve donanımları ve ölçme yöntemleri, bilgisayara dayalı çözüm, değerlendirme ve harita üretim yöntemleri dikkate alınarak, çağdaş Eğitim Öğrenim vererek sektörümüze Harita Kadastro Teknikeri formasyonu almış insan yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Harita Kadastro, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise bilgisayar laboratuvarları ve arazide yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Harita Kadastro Programında örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Birinci sınıfta 45 kişi ve ikinci sınıfta 45 kişi olmak üzere toplam 90 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 2 Yardımcı Doçent ve 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır.
Programda 1 adet GPS, 4 adet Elektronik Total Station, 1 adet Sayısal Nivo, 1 adet Teodolit (T2), 12 adet Klasik Takeometre (T1), 10 adet Nivo vardır.
Özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından öğrencilere staj ve teknik gezi imkanları sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Jeodezi bilimi ile ilgili öğrendiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanı ile ilgili problemleri tanımlar ve çözüm önerisi getirir.
2   Matematik alanındaki temel prensipleri bilir ve Jeodezi bilimi ile bağdaştırır.
3   Taşınmaz mülkiyetinin tespiti, değerlemesi ve tescili çalışmalarını yapar.
4   Alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri ve elektronik ölçme aletlerini kullanabilme becerisine sahiptir.
5   Arazi ölçümünü yersel ve uydu bazlı (GPS) yöntemlerle yapabilme ve projelerin araziye uygulanması (aplikasyon) işlerini yürütebilme yetkinliğine sahiptir.
6   Tescile konu olan harita ve planları üretebilme yetkinliğine sahiptir.
7   Alanında bireysel olarak veya ekip ile çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.
8   Bilgiye erişebilme, kaynak araştırması yapabilme ve bilgilerini kullanabilme yetkinliğine sahiptir.
9   Teknolojideki gelişmeleri izlemeye ve kendini sürekli geliştirmeye açıktır.
10   Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahiptir.
11   Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
12   Alanı ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılan işlemleri bilir ve bunları kullanma yetkinliğine sahiptir.
13   Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerinin bilincinde olma yetkinliğine sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrenciler Belediyelerde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, Karayollarında, Devlet Su İşlerinde, Tedaşta, Demiryollarında, Milli Emlak Müdürlükleri ve Bankalar vb. Kamu kurumlarında, Harita bürolarında ve İnşaat sektöründe tekniker olarak çalışabilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Mühendislik Fakültelerinin Harita, Jeodezi ve Fotogrametri ve Geomatik Mühendisliği Bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ders sayısı ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %77 ve %23 tür. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %6 ve %19 dur. Öğrenciler ikinci sınıfta 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını kamu kurumlarında ve harita bürolarında yapabilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HRT 4101 MESLEKİ TRİGONOMETRİ ZORUNLU 3 0 0 5
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 MAT 4000 GENEL MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 6 HRT 4105 TEMEL HUKUK ZORUNLU 3 0 0 3
G 7 HRT 4103 ARAZİ ÖLÇMELERİ 1 ZORUNLU 4 2 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HRT 4107 ŞEHİRCİLİK SEÇMELİ 3 0 0 3
G 2 KGS 4000 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 HRT 4108 TAŞINMAZ HUKUKU ZORUNLU 3 0 0 4
B 5 HRT 4106 ARAZİ ÖLÇMELERİ 2 ZORUNLU 4 2 0 8
B 6 HRT 4104 FOTOGROMETRİ ZORUNLU 3 0 0 4
B 7 HRT 4102 MESLEKİ HESAPLAMALAR ZORUNLU 4 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
B 2 HRT 4110 TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ SEÇMELİ 3 0 0 4
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HRT 4201 KADASTRO 1 ZORUNLU 3 0 0 3
G 2 HRT 4203 HARİTA ÇİZİMİ 1 ZORUNLU 2 1 0 4
G 3 HRT 4209 HARİTACILIK FAALİYETLERİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 4 HRT 4207 ARAZİ YÖNETİMİ ZORUNLU 4 2 0 6
G 5 HRT 4205 ARAZİ ÖLÇMELERİ 3 ZORUNLU 4 2 0 8
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSL 4001 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 HRT 4215 HARİTA KADASTRODA İŞ VE İŞYERİ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 HRT 4213 HARİTA KADASTRODA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 4 HRT 4211 BİLGİSAYARDA HARİTA HESAPLARI SEÇMELİ 1 1 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 2 HRT 4208 HARİTA YAPIMI ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 HRT 4206 ARAZİ ÖLÇMELERİ 4 ZORUNLU 3 2 0 4
B 4 HRT 4204 HARİTA ÇİZİMİ 2 ZORUNLU 2 1 0 3
B 5 HRT 4202 KADASTRO 2 ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HRT 4210 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 HRT 4214 YOL BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 MET 4000 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 HRT 4212 APLİKASYON SEÇMELİ 2 0 0 3
B 5 İŞL 4002 İŞLETMELERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SEÇMELİ 2 0 0 3
B 6 ÇEK 4000 ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Öğr.Gör. Aylin AKTAŞ
e.posta: aylin.candir@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 301 25 71
Faks No: +90 232 420 51 81