DERECE PROGRAMLARI

: Makine

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Makine Teknolojisi Programı 1986 1987 akademik yılında YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında başlatılmıştır. 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, laboratuvar uygulamaları ve endüstriye dayalı öğretim verilmektedir. Program öğrencilere makine imalat sanayinin ve endüstriyel makinenin temel kavramlarının öğretilmesi ile birlikte endüstri ve laboratuvar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmeleri için hazırlanmıştır.
Program günümüzde ve gelecekte endüstrinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, makine imalat sanayinin bir üyesi olan makine teknikerinin vasıflı işçilerden daha fazla bilgi ve öngörüye sahip olması istenmektedir.
Bir makine teknikerinin ana görevi; makine iş gücüne ve makine mühendislerine proje ve imalat sanayii uygulamaların işleyişinde yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, programda, makine temel prensipleri konusunda geniş bilgi ve ileri teknoloji cihaz ve tezgahların kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Makine, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda makine imalat sanayii bilgilerini kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın laboratuvar ve atölyesinde yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Makine Teknolojisi Programında örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Birinci sınıfta (Ö.Ö.+İ.Ö. olarak) 120 kişi ve ikinci sınıfta (Ö.Ö.+İ.Ö. olarak) 100 kişi olmak üzere toplam 220 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 2 Profesör 1 Yrd. Doçent 3 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. İzmir Meslek Yüksekokulunda Makine Teknolojisi Programı tarafından kullanılan 2 laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlar; malzeme laboratuarı ve makine atölyesidir. YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında sağlanan, öğrenci laboratuvarlarında uygulama yapabilecek düzeyde alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından öğrencilere staj ve teknik gezi imkanları sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Sanayi ilkeleri konusunda araştırmacı ve teknoloji konusunda da geniş bilgi sahibi olur.
2   Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
3   Problemleri saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
4   Endüstriyel uygulamalar için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
5   Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
6   Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
7   Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
8   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
9   Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
10   Mesleki alanda yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
11   Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
12   Endüstriyel çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
13   Kalite güvencesi ve standardizasyon hakkında bilgi sahibi olur ve işlemleri yürütme becerisi kazanır. Aynı zamanda, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
14   Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; endüstriyel uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu önlisans derecesi mezunlara mesleklerini icra edebilme ve işyeri açma olanağı sağlar.
Mezun öğrenciler makine imalat sanayii ve makine biliminin kalite kontrol ve araştırmaya yönelik kullanıldığı diğer endüstri dallarında tekniker olarak çalışabilmektedirler. Makine biliminin üretim, kalite kontrol ve araştırmaya yönelik olarak kullanıldığı sektörler (otomotiv, tekstil, silah sanayii, çimento sanayii ve diğer sektörler) mezunlarımıza geniş iş olanakları sunmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Mühendislik Fakültelerinin Makine, Metalurji, Mekatronik bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %74 ve %26 dır. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %13 ve %5 dir. Öğrenci 2. sınıfta 6 haftalık (30 iş günü) endüstriye dayalı öğrenim stajını Makine imalat sanayii ve Makine biliminin kalite kontrol ve araştırmaya ve projeye yönelik kullanıldığı diğer endüstri dallarında yapabilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FZK 4000 GENEL FİZİK ZORUNLU 4 0 0 4
G 2 MAT 4001 MATEMATİK 1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 MKN 4105 MAKİNE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 3
G 6 MKN 4103 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ ZORUNLU 3 1 0 4
G 7 MKN 4101 MAKİNEDE TEKNİK RESİM ZORUNLU 3 1 0 4
G 8 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 2
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MKN 4109 MESLEK TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 MKN 4107 FABRİKA HİZMETLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 MET 4000 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MAT 4002 MATEMATİK 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 3 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 MKN 4102 MAKİNE DAYANIM BİLGİSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 6 MKN 4108 MALZEME ZORUNLU 3 1 0 4
B 7 MKN 4106 İMALAT İŞLEMLERİ 1 ZORUNLU 3 1 0 5
B 8 MKN 4104 MAKİNE MESLEK RESMİ ZORUNLU 1 1 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MKN 4118 C PROGRAMLAMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 MKN 4116 TOZ METALURJİSİ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 MKN 4112 FABRİKA ARIZA BAKIM SEÇMELİ 2 0 0 3
B 4 MKN 4110 ÖLÇME VE KONTROL TEKNİĞİ SEÇMELİ 1 1 0 3
B 5 MKN 4114 FABRİKA SERVİS ÇİZİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MKN 4205 İMALAT İŞLEMLERİ 2 ZORUNLU 2 1 0 4
G 2 MKN 4203 MAKİNE ELEMANLARI ZORUNLU 2 1 0 4
G 3 MKN 4201 CNC TORNA TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 3 1 0 6
G 4 MKN 4211 BİLGİSAYARLI MEKANİK ÜRETİM 1 ZORUNLU 2 1 0 3
G 5 MKN 4209 BİLGİSAYARLI MEKANİK ÇİZİM 1 ZORUNLU 2 1 0 3
G 6 MKN 4207 İMAL USULLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MKN 4225 GENEL MAKİNELER SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 MKN 4223 TAKIM TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 MKN 4221 TEZGAH OTOMASYON TEKNİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 MKN 4215 ENERJİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 5 MKN 4213 MESLEKİ YABANCI DİL 1 SEÇMELİ 2 0 0 2
G 6 MKN 4219 TERMODİNAMİK SEÇMELİ 2 0 0 2
G 7 MKN 4217 İŞ MAKİNALARI SEÇMELİ 2 0 0 2
G 8 KYS 4000 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MKN 4206 HİDROLİK VE PNÖMATİK ZORUNLU 2 2 0 3
B 2 MKN 4210 BİLGİSAYARLI MEKANİK ÜRETİM 2 ZORUNLU 2 2 0 3
B 3 MKN 4202 CNC FREZE TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 4 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 5 MKN 4208 BİLGİSAYARLI MEKANİK ÇİZİM 2 ZORUNLU 2 2 0 3
B 6 MKN 4204 İLERİ İMALAT YÖNTEMLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MKN 4222 ELEKTROTEKNİK SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 MKN 4220 POMPA VE KOMPRESÖRLER SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 MKN 4218 MESLEKİ YABANCI DİL 2 SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 MKN 4214 İŞ KALIPLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 MKN 4216 KAYNAK TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 1 1 0 2
B 6 MKN 4212 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Yrd. Doç.Dr.Ahmet Okur
e.posta: ahmet.okur@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 420 48 93
Faks No: +90 232 420 51 81