DERECE PROGRAMLARI

: Makine Resim Konstrüksiyon

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Makine Resim Konstrüksiyon Teknolojisi Programı 1986 1987 akademik yılında YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında başlatılmıştır. 14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu iki yıllık süreçte programda teorik dersler, laboratuvar uygulamaları ve endüstriye dayalı öğretim verilmektedir. Program öğrencilere makine imalat sanayinin ve endüstriyel makinenin temel kavramlarının öğretilmesi ile birlikte endüstri ve laboratuvar uygulamalarındaki el becerilerini geliştirmeleri için hazırlanmıştır.

Program günümüzde ve gelecekte endüstrinin ara eleman ihtiyacını karşılamayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, makine imalat sanayinin bir üyesi olan makine teknikerinin vasıflı işçilerden daha fazla bilgi ve öngörüye sahip olması istenmektedir.

Bir Makine Resim Konstrüksiyon Teknolojisi Programı teknikerinin ana görevi; makine iş gücüne ve makine mühendislerine proje ve imalat sanayii uygulamalarının işleyişinde yardımcı olmaktır. Bu doğrultuda, programda, makine temel prensipleri konusunda geniş bilgi ve ileri teknoloji cihaz ve tezgahların kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Makine Resim Konstrüksiyon, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Programda makine imalat sanayii bilgilerini kapsayan ve endüstriye dayalı teorik dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken, uygulama dersleri ise programın laboratuvar ve atölyesinde yapılmaktadır. Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Makine Resim Konstrüksiyon Teknolojisi Programında örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir. Birinci sınıfta(Ö.Ö.+İ.Ö.olarak) 120 kişi ve ikinci sınıfta (Ö.Ö.+İ.Ö.olarak) 100 kişi olmak üzere toplam 220 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir. Programda 1 Yrd. Doçent 2 Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. İzmir Meslek Yüksekokulunda Makine Resim Konstrüksiyon Teknolojisi Programı tarafından kullanılan 3 laboratuar bulunmaktadır. Bu laboratuarlar; malzeme laboratuarı, Bilgisayar laboratuarı ve makine atölyesidir. YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında sağlanan, öğrenci laboratuvarlarında uygulama yapabilecek düzeyde alet ve ekipmanlar bulunmaktadır. Özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından öğrencilere staj ve teknik gezi imkanları sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Mesleki yeterlilikler ile ilgili bilgi ve beceriye sahip olur.
2   Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı ile ilgili edindiği kuramsal bilgileri kullanır.
3   Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı ile ilgili edindiği uygulama bilgilerini kullanır.
4   Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı ile ilgili problemlerin çözümü için veri toplar ve kullanır.
5   Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı ile ilgili pratik uygulamalarda gereken teorik bilgi ve becerileri kullanır.
6   Makine Resim ve Konstrüksiyon Programının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve de bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7   Makine Resim ve Konstrüksiyon Programında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
8   Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
9   Makine Resim ve Konstrüksiyon Programında bağımsız olarak öğrendiklerini uygular.
10   Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı ile ilgili çalışmalarda öngörülemeyen problemleri belirler ve çözüm üretir.
11   Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirir.
12   Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendir.
13   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olur ve bunu gerçekleştirir.
14   Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı ile ilgili konularda kişi ve kurumları bilgilendirebilmek için düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezun öğrenciler makine imalat sanayii ve makine biliminin kalite kontrol ve araştırmaya yönelik kullanıldığı diğer endüstri dallarında tekniker olarak çalışabilmektedirler. Makine biliminin üretim, kalite kontrol ve araştırmaya yönelik olarak kullanıldığı sektörler (otomotiv, tekstil, silah sanayii, çimento sanayii ve diğer sektörler) mezunlarımıza geniş iş olanakları sunmaktadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler Mühendislik Fakültelerinin Makine, Metalurji, Mekatronik bölümlerine dikey geçiş yapabilmektedirler. Ayrıca, Açık Öğretim Fakültelerinin İktisat ve İşletme bölümlerine de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %75 ve %25 tir. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %19 ve %13 dir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 FZK 4000 GENEL FİZİK ZORUNLU 4 0 0 4
G 2 MAT 4001 MATEMATİK 1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 MRK 4103 MESLEK RESİM 1 ZORUNLU 4 2 0 10
G 6 MRK 4101 MALZEME TEKNOLOJİSİ 1 ZORUNLU 2 0 0 3
G 7 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İLT 4000 İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 ÇEK 4000 ÇEVRE KORUMA SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 2 1 0 4
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 MRK 4108 MESLEK RESİM 2 ZORUNLU 4 2 0 7
B 3 MRK 4102 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM ZORUNLU 2 1 0 5
B 4 MRK 4106 MALZEME TEKNOLOJİSİ 2 ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 6 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 MAT 4002 MATEMATİK 2 ZORUNLU 2 0 0 3
B 8 MRK 4104 CİSİMLERİN MUKAVEMETİ ZORUNLU 3 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 MET 4000 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 2 MRK 4114 ÖLÇME VE KONTROL SEÇMELİ 1 1 0 2
B 3 MRK 4110 ELEKTROMEKANİK SEÇMELİ 2 0 0 2
B 4 MRK 4112 İŞ GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MRK 4207 TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ ZORUNLU 4 2 0 7
G 2 MRK 4201 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM ZORUNLU 4 2 0 8
G 3 MRK 4203 MAKİNE ELEMANLARI 1 ZORUNLU 3 1 0 5
G 4 MRK 4205 MEKANİZMA TEKNİĞİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 MRK 4211 İŞ KALIPLARI SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 MRK 4213 MESLEKİ YABANCI DİL SEÇMELİ 2 0 0 3
G 3 MRK 4209 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM SEÇMELİ 2 1 0 3
G 4 MRK 4215 SAC METAL KALIP TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 2 MRK 4206 MAKİNE TASARIMI ZORUNLU 4 2 0 6
B 3 MRK 4202 PROJELENDİRME TEKNİĞİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 4 MRK 4208 HİDROLİK VE PNÖMATİK DEVRELER ZORUNLU 1 1 0 2
B 5 MRK 4204 MAKİNE ELEMANLARI 2 ZORUNLU 2 1 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 KGS 4000 KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 2 İSL 4001 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 MRK 4210 HACİM KALIP TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 MRK 4212 APARAT TASARIMI SEÇMELİ 2 0 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı: Öğr.Gör.Abdurahman KAYALAR
e.posta: a.kayalar@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 420 48 93
Faks No: +90 232 420 51 81