DERECE PROGRAMLARI

: Elektrik

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Elektrik programı Dokuz Eylül Üniversitesinin kuruluşunun önce dünya bankası kapsamında milli eğitim bakanlığına bağlı olarak eğitimine devam etmekteyken 1985 yılında program açılmıştır.14 haftalık 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır. Bu 2 yıllık süreçte programda teorik dersler, laboratuar uygulamaları ve endüstriye dayalı eğitim verilmektedir.

Elektrik Teknikerliği Programı Elektrikte çalışan bütün sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, arızaların bulunması, Elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri, Elektriğin üretimi , iletimi ve dağıtımı fabrika bakım ve kontrolünün yapılması, Elektrik tesislerinin projelendirilmesi gibi konuları içeren müfredata dayanan bir yükseköğretim branşıdır.

Buna göre programın amacı Özel ve kamu sektöründe elektrikle ilgili tüm konularda beceri sahibi bilgili ve arıza anında hemen müdahale edebilecek , hem elektronik hem de elektriği iç içe kullanabilen mesleki bilgisi yeterli ,gerektiğinde kendi atölyesini açabilecek, elektrik tesisatı çekebilecek ve fabrika arızalarına hemen müdahale edebilecek kişiler yetiştirmektir.

Geniş bilgiye verileri teknoloji cihazlarını kullanma ve kontrol etme yeteneğine sahip öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kazanılan Derece

Elektrik, Önlisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Meslek liselerinin ilgili alanlarından mezun olan adaylar sınavsız geçiş ile programa kayıtlanabilirler. Meslek liseleri dışındaki liselerden mezun olanlar ise öğrenci seçme ve yerleştirme merkezi tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı alarak programa kayıt yaptırabilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiyedeki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır. Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir. Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül Üniversitesinde aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir.

Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Program temel elektrik bilgilerini kapsayan ve endüstriye dayalı temel dersler, meslek yüksekokulumuzun dersliklerinde verilirken uygulama dersler ise programın laboratuarında yapılmaktadır.Öğrenciler ikinci sınıfta 6 hafta (30 işgünü zorunlu) süresince yaptıkları endüstriye dayalı staj ile uygulama derslerini tamamlamaktadırlar. Elektrik Teknolojisi Programında Örgün öğretim ve İkinci Öğretim olarak Türkçe eğitim verilmektedir.Birinci sınıfta 45 kişi ve ikinci sınıfta 45 kişi olmak üzere toplam 90 öğrenci eğitim ve öğretim görmektedir.Programda 3 Elektrik Öğretim Görevlisi görev yapmaktadır. İzmir Meslek Yüksekokulunda Elektrik Teknoloji Programı tarafından kullanılan 2 laboratuar bulunmaktadır.Bu laboratuarlar; Temel elektrik laboratuarı ve Elektrik Makineleri laboratuardır.

YÖK Dünya Bankası Projesi kapsamında sağlanan öğrenci laboratuarında uygulama yapabilecek düzeyde alet ekipmanlar bulunmaktadır. Özel sektör ve kamu kuruluşları tarafından öğrencilere staj ve teknik gezi imkanları sağlanmaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Elektrik alanı ile ilgili öğrendiği teorik ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanı ile ilgili problemleri tanımlayabilir ve çözüm önerisi getirebilir.
2   Mesleki alanda çözümlemeleri yapabilecek düzeyde matematik ve fizik alanındaki temel prensipleri bilir.
3   Çalışma ortamına uygun teçhizat ve malzemeleri bilir.
4   Alanı ile ilgili malzemeleri ve devre elemanlarını seçebilme, sınıflandırabilme, ayarlayabilme ve kullanabilme becerisine sahiptir.
5   Alanındaki uygulamalar için gerekli olan teknikleri, teknolojik cihazları, çizim ve benzetim programlarını kullanabilme becerisine sahiptir.
6   Alanı ile ilgili oluşan arızayı tanıyabilme, nedenlerini saptayabilme ve giderebilme becerisine sahiptir.
7   Alanı ile ilgili bir konuda bireysel ya da ekip çalışması yapabilme, olumlu bağlılık ve bireysel sorumluluk yetkinliğine sahiptir.
8   Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme ve bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahiptir.
9   Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine, teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli geliştirme isteğine sahiptir.
10   Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgilerinin aktarımında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini etkin kullanabilme yetkinliğine sahiptir.
11   Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılım ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.
12   Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri ve teknolojik gelişmeleri izleyebilme yetkinliğine sahiptir.
13   Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahiptir.
14   Kalite yönetimi ve süreçleri, meslek standartları, iş ve işçi sağlığı ile işyeri güvenliğiKalite yönetimi ve süreçleri, meslek standartları, iş ve işçi sağlığı ile işyeri güvenliği

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu önlisans derecesi mezunlara mesleklerini icra edebilme ve işyeri açma olanağı sağlar.
Mezun öğrenciler elektrik konularıyla ilgili hem özel sektörde hem de kamu kuruluşlarında iş olanakları vardır.Fabrikaların bütün sistemleri elektrikle ilgili olduğundan kesinlikle teknikere ihtiyaç duyulmaktadır.
Kamu sektörlerinde ise PTT, TEK, TEDAŞ gibi kurumlar olmak üzere tüm kamu kuruluşlarının teknik hizmetler kadrolarında elektrik teknikerliği kadroları mevcuttur.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezun öğrenciler mühendislik fakültelerin Elektrik Elektronik Mühendisliğine ve elektrik öğretmenliğine dikey geçiş yapabilmektedir. Ayrıca Açık Öğretim Fakültelerinin iktisat ve işletme bölümleri de dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programdaki tüm dersler dönemliktir. Derslerde önkoşul yoktur. Programın zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi sırasıyla %83 ve %17 tür. Programın yüksekokuldaki ortak zorunlu ve seçmeli ders sayısı yüzdesi ise sırasıyla %17 ve %3 dür. Öğrenci 2.sınıfta 6 haftalık (30 iş günü) endüstriye dayalı öğrenim stajını elektrik endüstrilerinde yapabilmektedir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 BİT 4000 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ZORUNLU 2 1 0 4
G 4 EDA 4001 DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ ZORUNLU 3 1 0 5
G 5 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 6 ELK 4101 TESİSATA GİRİŞ ZORUNLU 2 1 0 3
G 7 MAT 4000 GENEL MATEMATİK ZORUNLU 4 0 0 5
G 8 EOT 4000 ELEKTRİK VE ELEKTRONİKTE ÖLÇME TEKNİĞİ ZORUNLU 3 1 0 5
G 9 ELK 4103 ELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 0
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
SEÇMELİ DERS YOK
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ELK 4108 TRAFO VE DOĞRU AKIM MAKİNELERİ ZORUNLU 3 1 0 5
B 2 ELK 4106 TEMEL ELEKTRONİK ZORUNLU 2 1 0 5
B 3 ELK 4104 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DEVRE ÇİZİMİ ZORUNLU 1 1 0 3
B 4 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 EDA 4002 ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ ZORUNLU 3 1 0 4
B 6 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 7 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 ELK 4112 ELEKTRİKTE BİLGİSAYAR DESTEKLİ PROJE ZORUNLU 2 1 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSL 4001 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 3
B 2 MAT 4002 MATEMATİK 2 SEÇMELİ 2 0 0 3
B 3 ELK 4114 ELEKTRİKTE AKILLI BİNA TEKNOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ELK 4209 SAYISAL MANTIK ZORUNLU 3 1 0 4
G 2 ELK 4201 ASENKRON VE SENKRON MAKİNELER ZORUNLU 3 1 0 4
G 3 ELK 4213 ELEKTRİK BAKIM VE ARIZA BULMA ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 ELK 4211 ALGILAYICILAR ZORUNLU 2 1 0 3
G 5 ELK 4203 ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ZORUNLU 2 1 0 3
G 6 ELK 4205 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 1 ZORUNLU 2 1 0 3
G 7 ELK 4207 ELEKTRİKTE SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 1 ZORUNLU 1 1 0 3
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 8
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ELK 4215 ELEKTRİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ELK 4219 MESLEKİ YABANCI DİL 1 SEÇMELİ 3 0 0 3
G 3 ELK 4221 BİLGİSAYARLI KONTROL SEÇMELİ 3 1 0 5
G 4 ELK 4217 MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA SEÇMELİ 2 2 0 5
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ELK 4202 TEMEL EV CİHAZLARI ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 ELK 4208 ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 ELK 4206 PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİ SİSTEMLERİ ZORUNLU 3 1 0 4
B 4 ELK 4204 GÜÇ ELEKTRONİĞİ 2 ZORUNLU 1 1 0 2
B 5 EDÖ 4002 ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM / STAJ (6 HAFTA - 30 İŞGÜCÜ) STAJ 0 40 0 10
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ELK 4212 ELEKTRİKTE SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI 2 SEÇMELİ 1 1 0 3
B 2 ELK 4214 ÖZEL TESİSAT SEÇMELİ 2 1 0 3
B 3 ELK 4216 MESLEKİ YABANCI DİL 2 SEÇMELİ 3 0 0 3
B 4 ELK 4218 İLERİ MİKRODENETLEYİCİ PROGRAMLAMA SEÇMELİ 2 1 0 3
B 5 ELK 4220 ÖZEL TASARIMLI MOTORLAR SEÇMELİ 2 1 0 3
B 6 ELK 4210 ELEKTRONİK DEVRE TASARIMI SEÇMELİ 2 1 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

İzmir Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://imyo.deu.edu.tr/mevzuat/2.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrenci 2 yıllık eğitim süresince 120 AKTS kredisini tamamlamalıdır. Programdan mezun olabilmek için öğrenci aldığı tüm dersleri ve 30 iş günü olan endüstriye dayalı öğrenim stajını tamamlamalı, genel bağıl not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olmalı ve başarısız dersi bulunmamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Program Başkanı:Öğr.Gör.Ebru Bayrak
e.posta:ebru.gokbulut@deu.edu.tr
Telefon : +90 232 301 2587
Faks no:+90 232 420 51 81