DERECE PROGRAMLARI

: Anestezi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Anestezi Programı, 1994-1995 öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılmıştır. Anestezi Programının temel amacı; Anestezi uygulamalarında ihtiyaç duyulan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesidir. İki yıllık eğitim süresince öğrencilere anestezi, yoğun bakım ve ağrı ünitelerindeki uygulamaların teorik ve pratik alt yapısının oluşturulması, anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan cihazlara ilişkin teknik bilgilerin verilmesi, kardiopulmoner resüsitasyon konusunda deneyim kazandırılması amaçlanmıştır. Anestezi Programında eğitim süresi 4 yarıyıldır. Derslere devam zorunlu olup, eğitim dili Türkçedir. Programda yer alan dersler, Tıp Fakültesi ilgili anabilim dallarından ve SHYO kadrosunda yer alan öğretim görevlisi veya öğretim üyeleri tarafından verilmekte, mesleki uygulama dersleri, Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi ameliyathanelerinde ve Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı uygulama alanlarında yapılmaktadır. Öğrencilerimiz programda yer alan mesleki uygulama ve stajların tümünü tamamlayarak Anestezi Teknikeri ünvanı ile programdan mezun olmaktadırlar. Sağlık Bakanlığının son yılarda açmış olduğu kadrolara mevcut mezun anestezi teknikerlerinin büyük bir kısmı yerleşmiş durumdadır. Geçmiş yıllardaki mezunlarımızın bir kısmı kendi üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmiştir. Kamu kurumları dışında dışında özel hastane, poliklinikler de program mezunları için ciddi bir istihdam alternatifi oluşturmaktadır. Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında; Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlükleri, kamu ve özel sağlık kuruluşları (hastaneler, klinik, poliklinik ve laboratuvarlar, tıp merkezleri, Hıfzısıhha Merkezleri, dispanserler, sağlık ocakları, toplum sağlığı merkezleri, aile hekimlikleri vb), belediyeler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılır.

Kazanılan Derece

Anestezi, Önlisans, Anestezi Teknikeri Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Meslek Lisesi Anestezi ya da Anestezi Teknisyenliği Bölümünden mezun olmak.
ÖSYMye başvuru sonucunda tercih sıralamasına göre yerleştirilmiş olmak.
ÖSYM başvuru formunda 38.maddede yer alan bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır. Kuralını kabul etmek.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bir önlisans programı olup anestezi konusunda 5. seviye akademik ve mesleki yeterlilikleri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim vermektir.
Programda, Fizyoloji, anatomi, temel kimya, temel fizik, hastalıklar bilgisi, farmakoloji, enfeksiyon hastalıkları gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra, genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak Anestezi Temel Bakım ilkeleri, Uygulamalı Anestezi ve Reanimasyon, Biyomedikal Teknolojileri ve örnek olay analizi dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir anestezi uzmanı denetiminde hastanelerin ameliyathanelerinde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce dersleri alırken 2. yıl mesleki İngilizce dersleri almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Anestezi teknikeri meslek bilincine sahiptir. Anestezi teknikerinin görev, yetki ve sorumluluklarının neler olduğunu bilir. - Ameliyathanede uyumlu ekip çalışması yürütecek davranışlar sergiler.
2   İnsan vücudunun temel yapı ve işlevlerini bilir. Bu bilgileri mesleki çalışmalarında kullanır.
3   Sepsi-antisepsi, sterilizasyon, kontaminasyon ve enfeksiyon hakkında temel bilgilere sahiptir.
4   Organ ve sistemlere ait hastalıklar hakkında temel ve genel bilgilere sahiptir.
5   Çağdaş sağlık teknikeri anlayışına uygun, hasta yönetimini yürütebilmek için temel bilgi, beceri ve donanıma sahiptir. - Hastalara zarar vermeden sağlık hizmeti sunar; çalıştığı klinikte hijyene önem verir.
6   Hastalara yapılan anestezi uygulamaları hakkında genel bilgiye sahiptir.
7   Hastaya Anestezi Uzman Doktoru gözetiminde
8   Mesleksel değerler, etik ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun davranır.
9   Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarından, bilgi teknolojilerinden yararlanabilir.
10   Mesleğinin gereklerini yerine getirecek ve mesleki gelişimi sağlayacak yabancı dil becerisini kazanır.
11   Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar.
12   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.
13   Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu derece, sahibinin mesleğini icra etmesini sağlar.Bu programdan mezun olanlar Anestezi alanında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1.sınıf stajından başarılı olmak, 2.sınıf stajı için ön şarttır. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir anestezi uzmanı denetiminde hastanelerin ameliyathanelerinde yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 ANS 1125 ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 ANS 1133 FİZYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 ANS 1143 TIBBİ TERMİNOLOJİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 5 ANS 1145 ANESTEZİ TEMEL BAKIM İLKELERİ I ZORUNLU 4 8 0 8
G 6 ANS 1147 GENEL FARMAKOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 7 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 9
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ASS 1001 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
G 2 ASS 1005 SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 ASS 1003 İLETİŞİM BECERİLERİ SEÇMELİ 2 1 0 3
G 4 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 5 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 6 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 7 GSH 1001 HALK OYUNLARI I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ANS 1144 SİSTEM HASTALIKLARI ZORUNLU 2 0 0 2
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 ANS 1146 SAĞLIKTA KALİTE AKREDİTASYON ZORUNLU 1 0 0 1
B 5 ANS 1148 ANESTEZİ TEMEL BAKIM İLKELERİ II ZORUNLU 4 8 0 8
B 6 ANS 1142 YAZ STAJI I STAJ 0 40 0 8
B 7 ANS 1138 ENFEKSİYON HASTALIKLARI ZORUNLU 2 0 0 2
B 8 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 3
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 4 ASS 1002 TEMEL SAĞLIK SEÇMELİ 2 0 0 2
B 5 GSH 1002 HALK OYUNLARI II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ANS 2219 UYGULAMALI ANESTEZİ REANİMASYON I ZORUNLU 4 12 0 11
G 2 ANS 2217 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ I ZORUNLU 1 2 0 3
G 3 ANS 2223 STAJ ZORUNLU 0 40 0 4
G 4 ANS 2221 MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ASS 2001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 ASS 2003 KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 3 ASS 2005 TIBBİ DÖKÜMANTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
G 4 ASS 2007 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI SEÇMELİ 1 0 0 2
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ANS 2224 UYGULAMALI ANESTEZİ REANİMASYON II ZORUNLU 4 12 0 12
B 2 ANS 2226 ÖRNEK OLAY ANALİZİ ZORUNLU 2 1 0 3
B 3 ANS 2228 MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 ANS 2230 BİYOMEDİKAL TEKNOLOJİLERİ II ZORUNLU 1 2 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ASS 2002 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 1 2 0 3
B 2 ASS 2004 YAZIŞMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 0 SHS 1011 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 1037 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1041 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1039 HALK SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1051 10 PARMEK F KLAVYE KULLANIMI SEÇMELİ 0 4 0 4
Z 0 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
Z 0 SHS 1049 SAĞLIK TURİZMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1050 SAĞLIK VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 1035 HASTALIKLAR BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2014 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 2016 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2018 SAĞLIK KURUMALRINDA İNSAN KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
Z 0 SHS 2020 KANSER KAYIT SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
Z 0 SHS 2011 SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2012 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2015 SUDA CANKURTARMA VE ALETLİ DALIŞ SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 2017 DİKSİYON SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2008 TIBBİ DOKUMANTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
Z 0 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 2 ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç.Dr.Fikret Maltepe
e-mail:Fikret.maltepe@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4122808