DERECE PROGRAMLARI

: Radyoterapi

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

1992-1993 Eğitim - öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde Radyoterapi Programı eğitime başlamıştır.
Makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli radyoterapi teknikeri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.Radyoterapi teknikeri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, makine ve ekipmanları kontrol etme, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok yapma, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.Radyoterapi teknikeri, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanı etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak, yetki alanındaki görev ve işlemleri yerine getirir. Önceki yıllarda, radyoterapi bölümlerinde işe başlayan kişiler yalnızca, hizmet içi kurslarında ve iş başında eğitilerek radyoterapi teknikeri olarak istihdam edilmekteydiler. Radyoterapi uygulamalarında kullanılan araç ve gereçler sayı ve nitelik bakımından oldukça yetersizdi.
Zamanla, teknolojik gelişmelere paralel olarak, radyoterapi uygulamalarında kullanılan araç ve gereçlerin niteliklerinde önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Kullanılmakta olan araç ve gereçlerin özellikle radyoaktif etkileri bir ölçüde kontrol altına alınmış olmasına karşın, çalışma şartları, meslek elemanları üzerinde hala önemli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Günümüzde meslek elemanları, örgün öğretim kurumlarında almış oldukları meslek eğitiminin yanı sıra, işbaşı ve meslek içi eğitim kursları yoluyla eğitim düzeylerini geliştirebilmektedirler. Radyoterapi alanında kullanılmakta olan makineler ve ekipman büyük ölçüde ithal ürünlerdir. Dolayısı ile kullanılmakta olan makineler ve ekipman Avrupa standartları düzeyindedir. Diğer taraftan, radyoterapi hizmetlerinde kullanılmakta olan araçlar ve ekipmandaki hızlı gelişmeler, meslek elemanlarının her geçen gün daha fazla bilgi sahibi olmalarını zorunlu kılmaktadır.Radyoterapi teknikerleri, radyoterapi uzmanları ve/veya radyasyon fizikçisi ile birlikte bir ekip halinde hazırlık ve tedavi hizmetlerini gerçekleştirmektedirler.

Kazanılan Derece

Radyoterapi, Önlisans, Radyoterapi Teknikeri Derecesi

Derecenin Düzeyi

Önlisans Derecesi

Kabul ve Kayıt Koşulları

Sağlık Meslek Lisesi Radyoloji, Radyoloji Teknisyenliği, Radyoloji ve Tedavi Laboratuarı Bölümünden mezun olmak.
ÖSYMye başvuru sonucunda tercih sıralamasına göre yerleştirilmiş olmak.
ÖSYM başvuru formunda 38.maddede yer alan bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır. Kuralını kabul etmek.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Aynı programa başka bir üniversitede devam etmiş öğrenciler aldıkları derslerin kredilerini program başkanlığının önerisi ve SHMYO Müdürlüğünün onayı ile kabul edildikleri programın kredisi olarak saydırabilirler.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için öğretim planında tanımlanmış olan, 90 ECTS karşılığı mesleki, zorunlu ders ve staj, 30 ECTS karşılığında seçmeli ders almış olmalı ve 120 ECTSyi tamamlamalıdır. Derslerden başarı notu 60 ve üzeridir. Derslere devamlılık zorunlu olup, teorik derslerin %70ine, uygulamalı derslerin %80ine devam şarttır. Öğretim planında tanımlanmış olan ön şartlı derslerde, ön şart olan ders ya da derslerden devamını sağlamış olmak gerekir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Makine ve ekipmanların kontrolünü yaparak, maske, hasta pozisyon kalıbı, kurşun blok, hastayı tedavi ve simülasyona hazırlama işlemleriyle, ışın tedavisi ve simülasyon yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli sağlık teknikeri yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Programda, Fizyoloji, anatomi, tıbbi ve radyolojik terminoloji, tıbbi fizik, patoloji, patofizyoloji, gibi temel tıp bilimlerine ait dersler yanı sıra radyoterapi fiziği, radyolojik anatomi, radyoterapi cihazlarının yapısı, radyobiyoloji,temel onkoloji, simulasyon tekniği, bilgisayarlı tedavi planlaması, Sistematik onkoloji ve onkoloji hastalığına yaklaşım, nükleer tıp ve izotoplar, radyoterapide radyasyon sağlığı ve korunma ve radyoterapide kalite güvenirliği gibi mesleki alana özel temel dersler ile genel kültür dersleri yer almaktadır. Mesleki dersler olarak Tedavi prensipleri, klinik eğitim ve uygulama ve örnek olay analizi dersleri yer almaktadır. Öğretim planında yer alan seçmeli derslerle mesleki gelişim ve sosyal ve kültürel gelişim desteklenmektedir. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir radyasyon onkolojisi uzmanı denetiminde yapmaktadırlar. Öğrenciler 1. sınıfta temel İngilizce dersleri alırken 2. yıl mesleki İngilizce dersleri almaktadırlar. Öğrenciler, tıbbi etik ve deontolojik kurallara sıkı sıkıya bağlı, hasta haklarına saygılı her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Radyoterapi için gereken mesleksel becerileri uygular. -Kanser tedavi yöntemlerini ve birbirleriyle etkileşimlerini bilir. -Radyoterapi uygulama yöntemlerini bilir. -Tümör yerleşimlerine göre radyoterapi planlama ve tedavi tekniklerini (hasta setupı, tedavi volümleri, aygıt seçimleri vb) bilir. -Radyoterapi uygulamalarından kaynaklanan yan etkileri bilir. -Radyoterapi planlaması için hastayı simülasyona hazırlar. -Planlama ve tedavide kullanılan aksesuarları tanır ve kullanır. -Planlama aygıtlarının özelliklerini bilir. -Işın çeşitlerini bilir.
2   Temel onkoloji bilgisine sahiptir.
3   İnsan vücuduna ait temel fizyolojik ve patofizyolojik kavramlara sahiptir.
4   Radyasyonun biyolojik sistemler üzerindeki etkilerini bilir. Hasta ve çalışan için radyasyondan korunmaya yönelik temel ilkeleri uygular.
5   Temel anatomiyi bilir. Tıbbi görüntüleme sistemlerini kullanır ve çekilen görüntüleri değerlendirir.
6   Radyasyon üreten cihazları kullanabilecek mesleksel beceriyi kazanır ve üretilen radyasyonu güvenle kullanabileceği temel fizik hesaplarını yapar.
7   Mesleğini uygularken etkin iletişim kurar.
8   Mesleğini uygularken uygun bilgi kaynaklarına ulaşabilir ve bilgi teknolojilerinden etkin biçimde yararlanır.
9   Birey ve toplum sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik temel ilkeleri uygular.
10   Mesleği ile ilgili yapmış olduğu bütün faaliyetleri ve sonuçları çağdaş yöntemlerle kaydını tutar.
11   Mesleğini en iyi şekilde uygulamakla birlikte, kişisel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak sosyal ve kültürel bilgiye sahip olmayı amaç edinir.
12   Mesleğini en iyi şekilde yapacak bilgi ve beceriye ulaşmayı amaç edinir ve mesleki gelişimini sağlayacak donanıma sahip olur.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olanlar Radyoterapi alanında Sağlık Teknikeri olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Programımızdan mezun olan öğrenciler ÖSYMye başvurarak, Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerine dikey geçiş yaparak lisans eğitimi yapabilirler..

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programın öğretim planında yer alan dersler, ortak zorunlu, mesleki ve seçmeli derslerden oluşur. Staj yapılması zorunludur. Öğretim planında belirtilen dersler staja ön şart olan derslerden devamı sağlamak ve en az 50 başarı notu almak gereklidir. 1.sınıf stajından başarılı olmak, 2.sınıf stajı için ön şarttır. 1. sınıf sonunda 6 hafta, 2. sınıf güz dönemi sonunda 3 hafta olmak üzere, stajlarını DEÜ Hastanesinde ya da program başkanlığının onayladığı diğer hastanelerde (Tıp Fakültesi Hastanesi, Devlet Hastaneleri, Özel hastaneler) bir radyasyon onkolojisi uzmanı denetiminde hastanelerin ameliyathanelerinde yapmaktadırlar.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 2 RYT 1127 TEMEL ONKOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 3 RYT 1129 TIBBİ FİZİK ZORUNLU 2 0 0 2
G 4 RYT 1133 RADYOBİYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 5 RYT 1115 TIBBİ VE RADYOLOJİK TERMİNOLOJİ ZORUNLU 1 0 0 1
G 6 RYT 1141 RADYOTERAPİ CİHAZLARININ YAPISI ZORUNLU 1 0 0 1
G 7 RYT 1161 ANATOMİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 8 RYT 1163 FİZYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 9 RYT 1165 RADYOLOJİK ANATOMİ ZORUNLU 1 2 0 2
G 10 RYT 1167 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME I ZORUNLU 1 0 0 1
G 11 RYT 1169 RADYOTERAPİ FİZİĞİ ZORUNLU 2 0 0 2
G 12 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
G 13 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 7
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RYS 1001 İLETİŞİM BECERİLERİ SEÇMELİ 2 1 0 3
G 2 RYS 1003 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
G 3 RYS 1005 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 4 BDE 1001 BEDEN EĞİTİMİ I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 5 GSR 1001 RESİM I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 6 GSM 1001 MÜZİK I SEÇMELİ 1 0 0 1
G 7 GSH 1001 HALK OYUNLARI I SEÇMELİ 1 0 0 1
 
2. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RYT 1172 SİSTEMATİK ONKOLOJİ VE ONKOLOJİ HASTALIĞINA YAKLAŞIM ZORUNLU 3 0 0 3
B 2 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 RYT 1174 PATOLOJİ VE PATOFİZYOLOJİ ZORUNLU 2 2 0 3
B 5 RYT 1170 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME II ZORUNLU 1 0 0 1
B 6 RYT 1168 BİLGİSAYARLI TEDAVİ PLANLAMASI ZORUNLU 1 2 0 2
B 7 RYT 1164 YAZ STAJI I STAJ 0 40 0 8
B 8 RYT 1166 SİMULASYON TEKNİĞİ ZORUNLU 4 4 0 6
B 9 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 1
TOPLAM:   30
 
2. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 GSM 1002 MÜZİK II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 2 GSR 1002 RESİM II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 3 BDE 1002 BEDEN EĞİTİMİ II SEÇMELİ 1 0 0 1
B 4 GSH 1002 HALK OYUNLARI II SEÇMELİ 1 0 0 1
 
3 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RYT 2249 NÜKLEER TIP VE İZOTOPLAR ZORUNLU 1 0 0 1
G 2 RYT 2243 TEDAVİ PRENSİPLERİ I ZORUNLU 3 0 0 3
G 3 RYT 2245 KLİNİKTE EĞİTİM VE UYGULAMA I ZORUNLU 1 8 0 5
G 4 RYT 2247 STAJ ZORUNLU 0 40 0 4
G 5 RYT 2251 RADYOTERAPİDE RADYASYON SAĞLIĞI VE KORUNMA ZORUNLU 1 0 0 1
G 6 RYT 2253 MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU 2 0 0 2
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
3 .Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 RYS 2005 HASTALIKLAR BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
G 2 RYS 2007 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
G 3 RYS 2003 SAĞLIK KAYIT SİSTEMLERİ SEÇMELİ 1 0 0 1
G 4 RYS 2001 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
 
4. Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RYT 2232 KLİNİKTE EĞİTİM VE UYGULAMA II ZORUNLU 2 14 0 12
B 2 RYT 2240 TEDAVİ PRENSİPLERİ II ZORUNLU 2 0 0 2
B 3 RYT 2238 MESLEKİ İNGİLİZCE ZORUNLU 2 0 0 2
B 4 RYT 2236 RADYOTERAPİDE KALİTE GÜVENİRLİĞİ ZORUNLU 1 0 0 1
B 5 RYT 2234 ÖRNEK OLAY ANALİZİ ZORUNLU 1 1 0 2
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 11
TOPLAM:   30
 
4. Dönem: Seçmeli Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 RYS 2004 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEÇMELİ 1 2 0 3
B 2 RYS 2006 KRİZ YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ SEÇMELİ 2 0 0 2
B 3 RYS 2002 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YASAL SORUMLULUKLARI SEÇMELİ 1 0 0 2
B 4 RYS 2008 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 0 SHS 1011 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1014 HÜCRE BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1018 SAĞLIK HİZMETLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1024 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 1037 MESLEK ETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1041 SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 1053 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 1046 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 1054 DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1051 10 PARMEK F KLAVYE KULLANIMI SEÇMELİ 0 4 0 4
Z 0 SHS 1048 DOĞA VE CEVRE BİLİNCİ SEÇMELİ 1 1 0 2
Z 0 SHS 1049 SAĞLIK TURİZMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1050 SAĞLIK VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 1039 HALK SAĞLIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 2013 SAĞLIK İLETİŞİMİ SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 1017 SAĞLIK VE HİZMET YÖNETİMİ SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 2019 DENEY HAYVANLARI LABORATUVAR UYGULAMALARI SEÇMELİ 2 4 0 5
Z 0 SHS 2014 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ SEÇMELİ 1 0 0 3
Z 0 SHS 2016 SAĞLIK KURUMLARINDA PAZARLAMA SEÇMELİ 2 1 0 3
Z 0 SHS 2018 SAĞLIK KURUMALRINDA İNSAN KAYNAKLARI SEÇMELİ 3 0 0 3
Z 0 SHS 2020 KANSER KAYIT SİSTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2004 BİLİMSEL ETKİNLİK SÜREÇLERİNDE YÖNTEMLER SEÇMELİ 1 0 0 2
Z 0 SHS 1035 HASTALIKLAR BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2011 SAĞLIK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2012 İNGİLİZCE OKUMA VE KONUŞMA SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2015 SUDA CANKURTARMA VE ALETLİ DALIŞ SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 2017 DİKSİYON SEÇMELİ 1 1 0 3
Z 0 SHS 2001 SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 3
Z 0 SHS 2002 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2005 PROTOKOL BİLGİSİ SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2008 TIBBİ DOKUMANTASYON SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2006 TIBBİ ARŞİV SEÇMELİ 1 0 0 1
Z 0 SHS 2009 ÖN MUHASEBE SEÇMELİ 2 0 0 2
Z 0 SHS 2003 DRAMA SEÇMELİ 1 2 0 3
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi, ders tanıtım formlarında belirtilmiş oranlarda, dersin kredisine uygun olarak teorik, uygulama ya da hem teorik hem uygulama 2 ara sınavı, dersin özelliği ve ders sorumlusunun tercihi ile ödev değerlendirmesi yapılır. 1 yarıyıl sonu sınavı yapılır. Yarıyıl sınavında başarılı olamayan öğrenciler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarında ders tanıtım formlarında belirtilmişse ödev de değerlendirmeye alınabilir. Dersten başarılı olabilmek için en az 60 başarı notu almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisi karşılığı ders ve stajlarını başarıyla tamamlamalıdır. Ders geçme sistemi uygulanmakta olup, öğrencilerin her bir dersten başarılı olabilmeleri için not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 başarı notunu sağlaması gerekir. Tek ders sınavlarında başarı notu 50dir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Öğr.Gör. Zafer Karagüler
e-mail:zafer.karaguler@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124735