DERECE PROGRAMLARI

: Heykel

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Heykel Bölümü 1986 yılında kurulmuştur. Hedefi, programını sürekli olarak yenileyerek kendine güvenen, yaratıcı, çağdaş ve her bakımdan eksiksiz bireyler yetiştirmektir.
Heykel bölümü tarafından uygulanan program, Türkiyenin dışındaki üniversiteler tarafından yürütülen lisans programlarının çalışmaları incelenerek oluşturulmuştur.
Bu programda, heykel dersleri bölümün temel dersleri olacak şekilde; geleneksel, çağdaş malzeme ve tekniklerle biçimlendirme sorunlarını inceleyen; kompozisyon ve anlatım olanaklarını araştıran; özgünlüğü sorgulayan bir süreci kapsayacak şekilde yıllar içerisine yayılmıştır. Mesleki teknikleri öğretmeyi amaçlayan uygulamalı dersler alt sınıflara çekilip; içerikleri bilgilendirmeye dayalı teorik dersler ara sınıflara, yoruma dayalı teorik dersler ise üst sınıflara konmuştur. Bölümde uygulanan programın bir bölümü olarak, I., II., ve III. sömestrin sonunda toplam 360 saatlik pratik çalışma yapılmaktadır. Dört yıl süren bu eğitim ve öğretim programı bir diploma çalışmasıyla tamamlanmaktadır. Heykel Bölümünde öğrenci, bölüm zorunlu derslerin yanında bölüm seçimlik ders havuzundan başka disiplinlerden de dersler seçebilmektedir.
Heykel Bölümünde öğrenim I. yılın sonunda öğrencinin çalışacağı atölyeyi seçme sistemine dayanır. Heykel Bölümünde okuyan öğrenci Modelaj, Doğrudan Biçimlendirme Heykel Atölyesi ve Serbest Anlatım Heykel Atölyelerinden birini seçer; bir aylık deneme süresi sonunda hangi atölyede çalışacağı konusundaki kararını kesinleştirmiş olur. Bu seçim her yarıyıl başında yeniden yapılır. Her dönem aynı atölye seçilebileceği gibi farklı atölyeler de seçilebilmektedir.

Kazanılan Derece

Heykel, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5-Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7-Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Heykel Bölümü 1986 yılında kurulmuştur. Hedefi, programını sürekli olarak yenileyerek kendine güvenen, yaratıcı, çağdaş ve her bakımdan eksiksiz bireyler yetiştirmektir.
Heykel bölümü tarafından uygulanan program, Türkiye nin dışındaki üniversiteler tarafından yürütülen lisans programlarının çalışmaları incelenerek oluşturulmuştur.
Bu programda, heykel dersleri bölümün temel dersleri olacak şekilde; geleneksel, çağdaş malzeme ve tekniklerle biçimlendirme sorunlarını inceleyen; kompozisyon ve anlatım olanaklarını araştıran; özgünlüğü sorgulayan bir süreci kapsayacak şekilde yıllar içerisine yayılmıştır. Mesleki teknikleri öğretmeyi amaçlayan uygulamalı dersler alt sınıflara çekilip; içerikleri bilgilendirmeye dayalı teorik dersler ara sınıflara, yoruma dayalı teorik dersler ise üst sınıflara konmuştur. Bölümde uygulanan programın bir bölümü olarak, I., II., ve III. sömestrin sonunda toplam 360 saatlik pratik çalışma yapılmaktadır. Dört yıl süren bu eğitim ve öğretim programı bir diploma çalışmasıyla tamamlanmaktadır. Heykel Bölümünde öğrenci, bölüm zorunlu derslerin yanında bölüm seçimlik ders havuzundan başka disiplinlerden de dersler seçebilmektedir.
Heykel Bölümünde öğrenim I. yılın sonunda öğrencinin çalışacağı atölyeyi seçme sistemine dayanır. Heykel Bölümünde okuyan öğrenci Modelaj, Doğrudan Biçimlendirme Heykel Atölyesi ve Serbest Anlatım Heykel Atölyelerinden birini seçer; bir aylık deneme süresi sonunda hangi atölyede çalışacağı konusundaki kararını kesinleştirmiş olur. Bu seçim her yarıyıl başında yeniden yapılır. Her dönem aynı atölye seçilebileceği gibi farklı atölyeler de seçilebilmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   Heykel yaratım sürecinde gerekli, temel sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olma,
2   Heykel sanatı ile ilgili literatürü, mesleki terminoloji ve kavramları tanımlayabilme,
3   Heykel formasyonu ile ilgili temel araştırma, donanım, teknik ve yöntemleri kullanabilme,
4   Heykel sanatı ile ilgili mesleki bilgi birikimini heykel pratikleri ile somutlaştırabilme,
5   Çalışmalarında belirlenmiş bir hedefe ulaşabilmek için bir sistemi veya üretim sürecini planlayabilme,
6   Heykel uygulamaları için gerekli modern teknik ve donanımlardan yararlanabilme,
7   Heykel sanatı ve çalışmalarıyla ilgili konularda sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, kendini ifade edebilme,
8   Bireysel/ortak projelerde benzer/ farklı disiplinlerden kişi/takımlarla çalışabilme,
9   Heykele dair problemleri kuramsal veya uygulamalı olarak analiz edebilme,
10   Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından izleyip kavrayabilme, çalışmalarını yorumlayabilme,
11   Yaşam boyu eğitim ve öğrenim ilkesiyle kendini geliştirecek temel kaynaklara ulaşıp mesleki sorumluluk ve estetik bilinç ile değerlendirebilme
12   Heykel alanı ile ilgili birikimlerini; yaratıcılığını kullanarak, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme,
13   Çalışmalarında elde ettiği özgün ve yenilikçi sonuçları sergileme yoluyla sanat kültürüne katkılarda bulunma,
14   Uygulamalarla elde ettiği sanatsal verileri bilgiye dönüştürebilme, farklı sunum biçimlerine (rapor /tez) aktarabilme, sunabilme,

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu Lisans derecesi öğrencinin alanında mesleğini yapması için yeterlidir. Heykel Bölümü Programı mezunu; sanat alanında ve mesleğiyle bağlantılı endüstriyel alanda üretim ve tasarım kadrolarında çalışabilmektedir. Bunun yanında mezunlar lisansüstü eğitimini sürdürerek akademik kariyer olanaklarını değerlendirebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I ZORUNLU 2 2
2 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
4 HYK 1001 HEYKEL I ZORUNLU 6 6 0 12
5 YDYGRUP1 YABANCI DİL DERS GRUBU 1 ZORUNLU - - - 2
6 HYK 1003 SANAT ANATOMİSİ I ZORUNLU 2 2 0 4
0 SECGRUP1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDYGRUP2 YABANCI DİL DERS GRUBU 2 ZORUNLU - - - 2
2 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II ZORUNLU 2 2
3 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
4 HYK 1002 HEYKEL II ZORUNLU 6 6 0 12
5 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
6 HYK 1004 SANAT ANATOMİSİ II ZORUNLU 2 2 0 4
0 SECGRUP2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
3. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HYK 2001 HEYKEL III ZORUNLU 6 6 0 14
2 HYK 2003 DESEN I ZORUNLU 2 2 0 4
3 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III ZORUNLU 2 2
0 SECGRUP3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV ZORUNLU 2 2
2 HYK 2004 DESEN II ZORUNLU 2 2 0 4
3 HYK 2002 HEYKEL IV ZORUNLU 6 6 0 14
0 SECGRUP4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
5. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HYK 3003 DESEN III ZORUNLU 2 2 0 4
2 HYK 3001 HEYKEL V ZORUNLU 6 6 0 14
0 SECGRUP5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HYK 3004 DESEN IV ZORUNLU 2 2 0 4
2 HYK 3002 HEYKEL VI ZORUNLU 6 6 0 14
0 SECGRUP6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
7. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HYK 4049 PRATİK ÇALIŞMA ZORUNLU 0 0 0 6
2 HYK 4001 HEYKEL VII ZORUNLU 6 6 0 14
0 SECGRUP7 SEÇMELİ DERS GRUBU 7 SEÇMELİ - - - 10
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 HYK 4000 DİPLOMA ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 2 0 2
2 HYK 4002 HEYKEL VIII ZORUNLU 6 6 0 14
0 SECGRUP8 SEÇMELİ DERS GRUBU 8 SEÇMELİ - - - 14
TOPLAM:   30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 3:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 4:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 5:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 6:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 7:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 8:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
2 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
3 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
4 RSS 1002 DESEN II SEÇMELİ 2 2 0 4
5 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
6 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
7 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2
8 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 2
9 HYS 1005 KALIP TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
10 RSS 1001 DESEN I SEÇMELİ 2 2 0 4
11 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
12 HYS 2002 METAL HEYKEL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
13 HYS 3001 DÖKÜM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
14 RSS 1004 FİGÜR ÇİZİMİ VE ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 0 4
15 HYS 2001 AĞAÇ-TAŞ HEYKEL TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
16 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
17 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
18 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
19 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
20 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2
21 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
22 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
23 HYS 1002 RENK BİÇİM KURGU II SEÇMELİ 2 2 0 4
24 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
25 HYS 1001 RENK BİÇİM KURGU I SEÇMELİ 2 2 0 4
26 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
27 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
28 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
29 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
30 RSS 2007 ÖZGÜN BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
31 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
32 RSS 2002 DESEN IV SEÇMELİ 2 2 0 4
33 RSS 2008 ÖZGÜN BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
34 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
35 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
36 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
37 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
38 RSS 2001 DESEN III SEÇMELİ 2 2 0 4
39 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
40 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
41 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
42 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
43 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
44 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
45 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
46 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
47 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
48 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
49 GÇS 2006 DEKOR TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2 0 4
50 RSS 2006 DUVAR RESMİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
51 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
52 RSS 2005 DUVAR RESMİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
53 GÇS 2004 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
54 GÇS 2003 ÇİNİ VE SERAMİK OBJE RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
55 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
56 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
57 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
58 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
59 HYS 4003 HEYKEL VE ÇEVRE I SEÇMELİ 2 2 0 4
60 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
61 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
62 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
63 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
64 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
65 RSS 3005 ÖZGÜN BASKI III SEÇMELİ 2 2 0 4
66 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
67 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
68 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
69 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
70 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
71 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
72 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
73 HYS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK HEYKELİ SEÇMELİ 2 0 0 2
74 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
75 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
76 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
77 FBS 3310 HOLLYWOOD TARİHİ VE ANAAKIM SİNEMA TÜRLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
78 GÇS 3101 TİLE PATTERN SEÇMELİ 2 2 0 4
79 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
80 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
81 RSS 3006 ÖZGÜN BASKI IV SEÇMELİ 2 2 0 4
82 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
83 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
84 GÇS 3102 TİLE DESİGN SEÇMELİ 2 2 0 4
85 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
86 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
87 STS 3020 KUKLA YAPIM TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 1 3 0 4
88 HYS 3002 ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
89 RSS 3004 DUVAR RESMİ IV SEÇMELİ 2 2 0 4
90 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
91 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
92 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
93 HYS 4001 TÜRK HEYKELİ SEÇMELİ 2 0 0 2
94 RSS 3003 DUVAR RESMİ III SEÇMELİ 2 2 0 4
95 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
96 HYS 4004 HEYKEL VE ÇEVRE II SEÇMELİ 2 2 0 4
97 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
98 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
99 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
100 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
101 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
102 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
103 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
104 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
105 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
106 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
107 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
108 HYS 3005 ÇAĞDAŞ HEYKEL SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
109 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
110 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
111 STS 3019 KUKLA YAPIM TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 1 3 0 4
112 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
113 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
114 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
115 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
116 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
117 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
118 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
119 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
120 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
121 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
122 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
123 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
124 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
125 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

ANASANAT DALI BAŞKANI:
Yrd. Doç. Gökçen ERGÜR
Tel: (90-232) 412 9101
E-Posta: gokcen.ergur@deu.edu.tr
Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Heykel Bölümü Narlıdere / İzmir