DERECE PROGRAMLARI

: Müzik Bilimleri

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Türkiyede Müzikbilim/Müzikoloji alanında sistematik eğitimin verildiği ilk akademik bölüm olma özelliğini taşıyan Müzik Bilimleri Bölümü, Ege Üniversitesine bağlı olarak 1975 yılında kuruldu. Prof. Dr. Gültekin Oransayın kurucusu olduğu bölüm, ertesi yıl eğitime başladı. 1982 yılında kurulan YÖK tarafından Ege Üniversitesinden ayrılarak Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesine bağlandı. 1991 yılında Elektroakustik Ses Tekniği adı altında opsiyon olarak eğitime başlayan müzik teknolojisi ise 2008 yılında Müzik Teknolojisi adıyla yeniden yapılandı ve bölüm Müzik Bilimleri ve Müzik Teknolojisi olarak iki anabilim dalına ayrıldı. Halen lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim veren her iki anabilim dalı da özel yetenek sınavıyla öğrenci almaktadır. Müzik Bilimleri Anabilim Dalındaki eğitim, müziğin sanatsal ve kültürel bir olgu olarak incelenmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliklerin öğretilmesini amaçlar ve konuyla ilgili bilimsel, sanatsal, kültürel ve birikimi sağlar.

Kazanılan Derece

Müzik Bilimleri, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5-Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7-Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Müzik Bilimleri programı, Güzel Sanatlar Fakültesi ne bağlı Müzik Bilimleri Bölümü nde uygulanmaktadır. Programın disiplinlerarası özelliği, bu bölümde öğrenim gören öğrencilerin, müzik özelindeki sanatsal becerileri kazanmaları dışında başta toplumbilim ve antropoloji olmak üzere başka bilimsel disiplinlerle bağlantılı bir eğitim süreci içinde öğrenim görmelerini sağlar. Bir müzikbilimci için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgiye ulaşmada izleyeceği yolu bilen, araştırma ve geliştirme bilincine sahip, alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip eden, edindiği bilgi ve becerileri hem ulusal hem uluslararası düzeydeki toplumsal ve sektörel gereksinimlere göre uyarlayabilen, yaşam boyu öğrenme ilkesiyle etkin ve etkileşime açık, yaşadığı ortamı anlayan ve geliştiren bireyler yetiştirmektir.

Temel Program Kazanımları

1   Müzik Bilimleri kapsamında yer alan disiplinleri (Tarihsel müzikoloji, Sistematik müzikoloji ve Etnomüzikoloji) tanımlayabilme ve bu disiplinler arasındaki kuramsal ve uygulamalı farklılıkları açıklayabilme.
2   Müzik Bilimleri ile diğer disiplinler (antropoloji, toplumbilim, kültürel çalışmalar, vb.) arasındaki kuramsal ve metodolojik ilişkileri anlatabilme.
3   Müzikle ilişkili kuramsal, toplumsal/kültürel, bilimsel ve uygulamaya yönelik terminoloji ve kavramları tanımlayabilme.
4   Müzikle incelemesinde kullanılan bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini tespit edebilme.
5   Ulusaşırı (Batı sanat müziği, Anaakım popüler müzikler vb.) ve ulusal (modal/makamsal özellikli) müzik pratiklerinin kültürel, biçemsel ve teknik özelliklerini ana hatlarıyla belirtebilme.
6   Müziğin kaydedilmesi, notaya alınması ve analizine yönelik teknolojik (donanımsal ve yazılımsal) araçların özelliklerini tanımlayabilme.
7   Müzikbilimsel araştırma projesi tasarlayabilme ve verilerin toplanmasına yönelik yöntem ve teknikleri uygulayabilme.
8   Müzikle ilişkili basılı ve çevrimiçi yazınsal kaynaklara ulaşabilme ve değerlendirebilme.
9   Araştırma süreci sonunda elde edilen sonuçları yazılı (araştırma raporu, bildiri, tez, makale vb.) ve sözlü (seminer, sempozyum, kongre vb.) olarak sunabilme.
10   Tonal (piyano, gitar, vb.) ya da modal/makamsal özellikli (bağlama, ud, klasik kemençe vb.) en az 1 çalgıyı seslendirme yapabilecek düzeyde çalabilme.
11   Müziği işitsel çeviriyazım ve analiz yapabilecek düzeyde algılayabilme ve çözümleyebilme.
12   Müziğin kaydedilmesi, notaya alınması ve analizi için kullanılan teknolojik araçları (bilgisayar, video kamera, fotoğraf makinası, ses kayıt cihazı vb.) kullanabilme.
13   Bir yabancı dili kullanarak alanı ile ilgili uluslararası yazını izleyebilme ve değerlendirebilme.
14   Bilimsel bilgi üretmek için kullanılan temel yöntem ve yaklaşımları özümsemiş olarak, herhangi bir müziksel konuda bağımsız bilimsel araştırma tasarlayıp yürütebilme ve çalıştığı konularda görüş bildirebilme.
15   Alanındaki ve başka disiplinlerdeki uzmanlarla yazılı ve sözlü iletişim kurabilme, ekip çalışması içinde etkin olarak çalışabilme ve sorumluluk alabilme.
16   Eğitim sonunda elde edilen bilimsel ve sanatsal kazanımları müzikle ilişkili farklı çalışma alanlarına (müzik yazarlığı, performans, eğitimcilik, program yapımcılığı vb.) yönelik uyarlayabilme.
17   Bilimsel alanda yeni yönelimlere açık, yaşamboyu öğrenme ilkesini benimsemiş, müzikbilimsel çalışmaların toplumsal ve kültürel etkilerinin bilincinde olarak bilimsel ilerlemeye ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilme.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programda eğitim gören öğrenciler, müzikbilimleri (müzikoloji) alanında uzmanlaşırlar. Mezuniyet sonrasında ise, başta müzik araştırmacılığı ve akademisyenlik olmak üzere müzik eğitimciliği, radyo-tv prodüktörlüğü, metin yazarlığı, müzik eleştirmenliği, kültür sanat danışmanlığı ve müzisyenlik gibi müzikle ilişkili birçok alanda çalışma şansına sahip olurlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDYGRUP1 YABANCI DİL DERS GRUBU 1 ZORUNLU - - - 2
2 MBA 1003 MÜZİĞİN TARİHSEL EVRİMİ:RÖNESANS DÜŞÜNCESİNDEN AYDINLANMA ÇAĞINA .DÜŞ.VE MÜZ. ZORUNLU 3 0 0 3
3 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
4 MZK 1005 TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI I ZORUNLU 3 0 0 4
5 MBA 1001 BİLİM PERSPEKTİFİNDE MÜZİK ZORUNLU 3 0 0 3
6 MZK 1003 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA I ZORUNLU 2 2 0 5
7 MZK 1001 PİYANO I ZORUNLU 1 1 0 5
8 MZK 1007 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: BAŞLANGIÇTAN 1960'LARA ZORUNLU 3 0 0 3
9 MZK 1009 SES FİZİĞİ: SES OLUŞUMU ZORUNLU 2 0 0 3
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDYGRUP2 YABANCI DİL DERS GRUBU 2 ZORUNLU - - - 2
2 MZK 1002 PİYANO II ZORUNLU 1 1 0 5
3 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
4 MBA 1004 MÜZİĞİN TARİHSEL EVRİMİ: ROMANTİSİZM OLGUSU VE 20. YÜZYIL ZORUNLU 3 0 0 3
5 MZK 1010 SES FİZİĞİ: İŞİTME VE TEMEL KAVRAMLAR ZORUNLU 2 0 0 3
6 MBA 1002 OSMANLI DÖNEMİNDE MÜZİK YAŞAMI ZORUNLU 3 0 0 3
7 MZK 1008 POPÜLER MÜZİK TARİHİ: 1960'LARDAN GÜNÜMÜZE ZORUNLU 3 0 0 3
8 MZK 1004 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA II ZORUNLU 2 2 0 5
9 MZK 1006 TEMEL MÜZİK KAVRAMLARI II ZORUNLU 3 0 0 4
TOPLAM:   30
 
3. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MZK 2005 ÇOKSESLİ YAZI BİLGİSİ I ZORUNLU 2 0 0 3
2 MZK 2003 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA III ZORUNLU 2 2 0 5
3 MBA 2007 MÜZİK LABORATUVARI I ZORUNLU 2 2 0 4
4 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
5 MZK 2001 PİYANO III ZORUNLU 1 1 0 5
6 MBA 2001 MÜZİK ARAŞTIRMACILIĞINDA YÖNTEM VE TEKNİK I ZORUNLU 3 0 0 4
7 MBA 2005 CUMHURİYET DÖNEMİ MÜZİK POLİTİKALARI ZORUNLU 3 0 0 3
8 MBA 2003 MÜZİK, KÜLTÜR VE TOPLUM I ZORUNLU 3 0 0 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBA 2006 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ KURAMLARI ZORUNLU 3 0 0 3
2 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
3 MBA 2008 MÜZİK LABORATUVARI II ZORUNLU 2 2 0 4
4 MZK 2006 ÇOKSESLİ YAZI BİLGİSİ II ZORUNLU 2 0 0 3
5 MBA 2004 MÜZİK, KÜLTÜR VE TOPLUM II ZORUNLU 3 0 0 4
6 MZK 2002 PİYANO IV ZORUNLU 1 1 0 5
7 MBA 2002 MÜZİK ARAŞTIRMACILIĞINDA YÖNTEM VE TEKNİK II ZORUNLU 3 0 0 4
8 MZK 2004 MÜZİKSEL ALGILAMA VE OKUMA IV ZORUNLU 2 2 0 5
TOPLAM:   30
 
5. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBA 3003 MÜZİKTE YAZILI ANLATIM ZORUNLU 2 2 0 4
2 MZK 3001 ÇALGI I ZORUNLU 1 1 0 5
3 MBA 3001 ALAN ÇALIŞMASINDA İŞİTSEL KAYIT TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 2 0 3
4 MZK 3003 TÜRK POPÜLER MÜZİK TARİHİ :BAŞLANGIÇTAN 1950'LERE ZORUNLU 3 0 0 3
0 SECGRUP1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBA 3004 MEDYA YAZARLIĞI ZORUNLU 2 2 0 4
2 MBA 3002 ALAN ÇALIŞMASINDA GÖRSEL KAYIT TEKNİKLERİ ZORUNLU 1 2 0 3
3 MZK 3004 TÜRK POPÜLER MÜZİK TARİHİ:1950'LERDEN GÜNÜMÜZE ZORUNLU 3 0 0 3
4 MZK 3002 ÇALGI II ZORUNLU 1 1 0 5
0 SECGRUP2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
7. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBA 4101 STAJ ZORUNLU 0 0 0 6
2 MBA 4001 ARAŞTIRMA TASARIMI VE PROJELENDİRME ZORUNLU 3 0 0 4
3 MZK 4001 ÇALGI III ZORUNLU 1 1 0 5
0 SECGRUP3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 MBA 4100 DİPLOMA ÇALIŞMASI ZORUNLU 2 0 0 8
2 MZK 4002 ÇALGI IV ZORUNLU 1 1 0 5
3 MBA 4004 MÜZİKBİLİM SEMİNERLERİ ZORUNLU 1 2 0 2
0 SECGRUP4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 SEÇMELİ - - - 15
TOPLAM:   30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 MBS 3005 TEKNOLOJİK DEĞİŞİM,POPÜLER KÜLTÜR VE MEDYA SEÇMELİ 3 0 0 3
2 MZS 3007 POPÜLER MÜZİK ANALİZİ I SEÇMELİ 2 1 0 3
3 MZS 3005 MAKAMSAL-MODAL MÜZİK ANALİZİ I SEÇMELİ 2 1 0 3
4 MZS 3003 TONAL MÜZİK ANALİZİ I SEÇMELİ 2 1 0 3
5 MZS 3001 ÇALGI BİLGİSİ: ORKESTRA VE POPÜLER MÜZİK ÇALGILARI SEÇMELİ 3 0 0 3
6 MZS 3009 SES KAYIT TEKNOLOJİLERİ TARİHİ SEÇMELİ 3 0 0 3
7 MBS 3001 TARİHSEL MÜZİKOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 3
8 MBS 3003 TÜRK HALK MÜZİĞİ: TEMEL KAVRAMLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 MZS 3008 POPÜLER MÜZİK ANALİZİ II SEÇMELİ 2 1 0 3
2 MBS 3006 TÜRK MÜZİĞİNDE NOTA YAZIM SİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
3 MBS 3008 MÜZİK TASARIMI YAZILIMLARI SEÇMELİ 2 2 0 3
4 MBS 3004 OSMANLICA MÜZİK METİNLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
5 MZS 3002 ÇALGI BİLGİSİ: TÜRK MÜZİĞİ ÇALGILARI SEÇMELİ 3 0 0 3
6 MBS 3002 ETNOMÜZİKOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 3
7 MZS 3006 MAKAMSAL-MODAL MÜZİK ANALİZİ II SEÇMELİ 2 1 0 3
8 MZS 3004 TONAL MÜZİK ANALİZİ II SEÇMELİ 2 1 0 3
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 3:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 MBS 4001 MÜZİK TOPLUMBİLİMİ SEÇMELİ 3 0 0 3
2 MZS 4001 DÜNYA MÜZİKLERİ: ASYA VE AVRUPA KÜLTÜRLERİ SEÇMELİ 3 0 0 3
3 MZS 4005 POPÜLER MÜZİK TASARIMI I SEÇMELİ 0 3 0 3
4 MBS 4003 MÜZİK ETNOGRAFİSİ I SEÇMELİ 3 0 0 3
5 MZS 4003 CAZ MÜZİĞİNDE AKIMLAR VE TÜRLER SEÇMELİ 3 0 0 3
6 MBS 4005 SİSTEMATİK MÜZİKOLOJİYE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 3
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 4:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 MBS 4002 MÜZİK VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR SEÇMELİ 3 0 0 3
2 MZS 4002 DÜNYA MÜZİKLERİ: AFR., PSF., G.A.KÜLT. SEÇMELİ 3 0 0 3
3 MZS 4004 BİRLİKTE SESLENDİRME SEÇMELİ 0 3 0 3
4 MBS 4004 MÜZİK ETNOGRAFİSİ II SEÇMELİ 3 0 0 3
5 MBS 4006 TÜRK HALK MÜZİĞİ: BÖLGESEL VE YEREL PRATİKLER SEÇMELİ 3 0 0 3
6 MZS 4006 POPÜLER MÜZİK TASARIMI II SEÇMELİ 0 3 0 3
 
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
2 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
3 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
4 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
5 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2
6 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
7 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
8 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I SEÇMELİ 2 2
9 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
10 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
11 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 2
12 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
13 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2
14 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II SEÇMELİ 2 2
15 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
16 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
17 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
18 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
19 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
20 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
21 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
22 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
23 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV SEÇMELİ 2 2
24 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
25 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
26 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
27 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
28 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
29 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III SEÇMELİ 2 2
30 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
31 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
32 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
33 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
34 GRF 2007 ÖZGÜN GRAFİK BASKI I SEÇMELİ 2 2 0 4
35 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
36 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
37 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
38 GÇS 3101 TİLE PATTERN SEÇMELİ 2 2 0 4
39 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
40 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
41 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
42 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
43 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
44 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
45 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
46 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
47 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
48 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
49 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
50 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
51 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
52 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
53 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
54 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
55 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
56 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
57 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
58 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
59 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
60 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
61 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
62 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
63 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
64 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
65 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
66 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
67 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
68 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
69 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
70 GÇS 3102 TİLE DESİGN SEÇMELİ 2 2 0 4
71 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
72 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
73 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
74 FBS 3310 HOLLYWOOD TARİHİ VE ANAAKIM SİNEMA TÜRLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
75 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
76 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
77 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
78 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
79 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
80 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
81 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
82 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
83 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
84 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
85 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
86 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
87 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
88 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
89 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
90 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4
91 MTF 4003 YAYINCILIKTA SES TEKNOLOJİSİ VE MİKROFONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
92 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
93 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
94 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
95 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
96 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
97 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
98 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
99 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
100 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Doç. Dr. İbrahim Yavuz YÜKSELSİN
Telefon: (232) 412 92 03
E-posta: iyavuz@deu.edu.tr