DERECE PROGRAMLARI

: Dramatik Yazarlık-Dramaturji

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Sahne Sanatları bölümü 1976 yılında Ege Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan Güzel Sanatlar Fakültesi nin bünyesinde bir bölüm olarak kurulmuştur. 1976-1977 döneminde eğitime başlamıştır. Oyunculuk, dramatik yazarlık, sahne tasarımı anasanat dallarında eğitim verdi-vermektedir. İlk mezunlarını 1981 yılında vermiştir. 1981 yılında Türk yüksek öğretimi nde yapılan yeni düzenlemeler sonucu bölüm Dokuz Eylül Üniversitesi ne bağlı olarak kurulan güzel sanatlar fakültesi bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk, Dramatik Yazarlık ve Sahne Tasarımı anasanat dallarının ihtiyacı olan nitelikli sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Verilen herhangi bir konuda nesnel araştırma yapma, araştırma sonuçlarını bilimsel bir yöntemle sonuçlandırmak, bu sonuca dayalı sanatsal bir yorum yapmak ve bu yorumu sanatsal bir biçime uygulayabilme yetisi kazandırılmış bir mezun modelini hedeflemektedir.

Kazanılan Derece

Sahne Sanatları, Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

Birinci Düzey (Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Lise diploması, özel sınav ile yerleştirme

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Fakülteye yatay geçişlerde, 24.4.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Dikey geçişlerde; 19.2.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açık öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların meslek yüksekokullarına geçişlerinde, 18.3.1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, 240 AKTS.
1- Fakültede ders geçme sistemi ile eğitim-öğretim yapılır.
2- Bir öğretim yılına ait eğitim-öğretim programında başarılmamış olan derslere bir sonraki öğretim yılında öncelikle kayıt yaptırılır.
3- Fakültede mutlak değerlendirme sistemi uygulanır.
4- Yarıyıl not ortalaması (YNO); öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının, o yarıyıldaki toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
5-Genel not ortalaması (GNO); öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, öğretiminin başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredilerinin ders notu ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının toplam kredisine bölünmesi sureti ile hesaplanır.
6- GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır, alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için, o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür.
7-Yeniden alınan veya tekrarlanan derslerden alınan en son not, geçme notudur. Azamî ders yüküne ek olarak iki dersi geçmemek üzere ders alınıp alınmayacağı ve koşulları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Sahne Sanatları (Oyun Yazarlığı - Dramaturgi) lisans programı, sahne, ekran, radyo ve reklamları da kapsayan dramatik repertuar oluşturacak şekilde entelektüel, yaratıcı ve üretici sahne sanatları kuramcıları, oyuncuları, eleştirmenleri, oyun yazarları ve dramaturglar yetiştirmeye yönelik bir eğitim programı yürütmeyi amaçlamaktadır. Yazılı anlatım biçimlerinin tümünün incelenmesi, Dramatik estetiğin oluşturulmasında kullanılan temel ilke ve öğelerin tanınması, Çeşitli oyun formlarında senaryo, radyo, tiyatro, televizyon vb. Uygulama çalışmaları yapılması, Prodüksiyon dramaturgisi çalışmalarında uzmanlaşmayı amaçlamaktadır.

Temel Program Kazanımları

1   Genel Sahne Sanatları ve sanat dalları olan Oyunculuk, Tasarım ve Dramatik Yazarlık/Dramaturgiye yönelik teorik ve kuramsal bilgiye sahip olmak.
2   Sahne Sanatları nın ilgili alanlarına yönelik temel oyunculuk, tasarım ve yazarlık/dramaturgi bilgisi ve uygulama konusunda yeterli teknik bilgi ve donanıma sahip olmak.
3   Sahne Sanatları alanında kuramsal bilgiyi uygulama alanlarında edindiği bilgiler ışığında değerlendirebilmek
4   Sahne Sanatları alt yapısını oluşturacak sanatsal ve kültürel bilgi birikimine sahip olmak
5   Sahne Sanatları ilişkin yenilikçi, çağdaş yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olmak.
6   Sahne Sanatları alanında özel hünerleri geliştirebilmek.
7   Alanında yaygın olarak benimsenmiş teknik donanım; Sahne, Işık, Dekor, Kostüm, bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve bunları tasarlama ve üretme sürecinde etkin olarak kullanabilmek.
8   Yaratıcı, özgün, estetik değerler taşıyan, yenilikçi uygulamalar, oyunlar yaratma ve sunabilme, sahneleyebilme becerisine sahip olmak.
9   Sahne Sanatları alanında edinmiş olduğu teorik bilgileri kullanarak, uygulamalarını izleyicisi ile buluşturabilmek.
10   Tasarım ve üretim aşamasında problem çözebilmek, eleştirel bir bakış açısına sahip olmak ve çözüm üretebilmek.
11   Alanı ile ilgili uygulamalar için çağdaş teknikleri ve donanımları kullanabilmek.
12   Alanı ile ilgili farklı yöntemleri kullanarak uygulama/tasarım yapabilmek.
13   Alanında ve disiplinler arası alanda bireysel sorumluluk alabilmek, karar verebilmek, bireyleri ve takımları yönetme ve yönlendirme becerisine sahip olabilmek ve tek başına/ takım içinde verimli olarak çalışabilmek.
14   Bilimsel araştırma sürecini ve sonuçlarını farklı görsel ve gösterimsel sunum biçimlerine (rol, sahne, makale, tez, bildiri vb.) aktarabilmek ve sunabilmek.
15   Metin, oyun analizi yapabilmek, yeni metin, oyun yazabilmek, sahne tasarımını yapabilmek ve oyunculuk yöntemlerini denemek ve bu alanlarda araştırma çalışmalarında yer alabilmek.
16   Sahne Sanatları alanında ticari ya da beğeni kaygısı olmaksızın girişimcilik bilgisine sahip olmak ve risk alabilme.
17   Yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek, kendini ifade edebilmek, zamanını planlayabilmek ve etkin yönetebilmek.
18   Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-sanat-tasarım- teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilmek.
19   En az bir yabancı dili B1 düzeyinde etkin olarak kullanabilmek, yazılı ve sözlü iletişim kurabilmek.
20   Toplumsal ve bilimsel etik değerlere sahip öğrenci yetiştirebilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Dramatik yazarlık programı mezunu tiyatro, radyo, televizyon, senaryo alanlarında yaratıcı dramatik yazarlık üretimi, gazete reklam yayın editörlüğü, prodüksiyon dramaturjisi alalarında istihdam edilmektedirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

ikinci düzey programlara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DYA 1001 YAZINSAL ANLATIM I ZORUNLU 1 1 0 4
2 YDYGRUP1 YABANCI DİL DERS GRUBU 1 ZORUNLU - - - 2
3 STA 1001 SAHNE TASARIMINA GİRİŞ I ZORUNLU 2 0 0 2
4 SSB 1003 OYUN İNCELEMESİ-ANTİK YUNAN VE ROMA ZORUNLU 2 0 0 2
5 TDL 1001 TÜRK DİLİ I ZORUNLU 2 0 0 2
6 DYA 1005 TEMEL DRAMATURGİ I ZORUNLU 2 0 0 2
7 DYA 1003 YAZARLIK I ZORUNLU 4 4 0 12
8 SSB 1001 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-BAŞLANGIÇ VE ANTİK YUNAN ZORUNLU 2 0 0 2
9 ATA 1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
TOPLAM:   30
 
2. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SSB 1004 OYUN İNCELEMESİ-RÖNESANS VE 17. YÜZYIL ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDYGRUP2 YABANCI DİL DERS GRUBU 2 ZORUNLU - - - 2
3 ATA 1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
4 DYA 1006 TEMEL DRAMATURGİ II ZORUNLU 2 0 0 2
5 DYA 1002 YAZINSAL ANLATIM II ZORUNLU 1 1 0 4
6 DYA 1004 YAZARLIK II ZORUNLU 4 4 0 12
7 STA 1002 SAHNE TASARIMINA GİRİŞ II ZORUNLU 2 0 0 2
8 TDL 1002 TÜRK DİLİ II ZORUNLU 2 0 0 2
9 SSB 1002 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-ROMA VE ORTAÇAĞ ZORUNLU 2 0 0 2
TOPLAM:   30
 
3. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DYA 2007 DRAMATURGİ I ZORUNLU 2 0 0 2
2 DYA 2005 TÜRK TİYATROSU METİNLERİ I ZORUNLU 2 0 0 2
3 SSB 2001 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-RÖNESANS I ZORUNLU 2 0 0 2
4 SSB 2005 SAHNE UYGULAMASINA GİRİŞ ZORUNLU 2 0 0 2
5 DYA 2001 YAZINSAL ANLATIM III ZORUNLU 1 1 0 2
6 SSB 2003 OYUN İNCELEMESİ-ROMANTİZM VE SİMGECİLİK ZORUNLU 2 0 0 2
7 DYA 2049 PRATİK ÇALIŞMA ZORUNLU 0 0 0 2
8 DYA 2003 YAZARLIK III ZORUNLU 4 4 0 12
0 SECGRUP1 SEÇMELİ DERS GRUBU 1 SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
4. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SSB 2002 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-RÖNESANS II ZORUNLU 2 0 0 2
2 DYA 2050 PRATİK ÇALIŞMA ZORUNLU 0 0 0 2
3 DYA 2008 DRAMATURGİ II ZORUNLU 2 0 0 2
4 SSB 2048 UYGULAMA DRAMATURGİSİ ZORUNLU 1 1 0 2
5 DYA 2004 YAZARLIK IV ZORUNLU 4 4 0 12
6 DYA 2002 YAZINSAL ANLATIM IV ZORUNLU 1 1 0 2
7 DYA 2006 TÜRK TİYATROSU METİNLERİ II ZORUNLU 2 0 0 2
8 SSB 2004 OYUN İNCELEMESİ-GERÇEKÇİLİK VE DOĞALCILIK ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP2 SEÇMELİ DERS GRUBU 2 SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
5. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DYA 3003 TÜRK TİYATROSU METİNLERİ III ZORUNLU 2 0 0 2
2 SSB 3005 TÜRK TİYATROSU TARİHİ I ZORUNLU 2 0 0 2
3 SSB 3001 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-17. YÜZYIL ZORUNLU 2 0 0 2
4 SSB 3003 OYUN İNCELEMESİ-EPİK ZORUNLU 2 0 0 2
5 DYA 3005 DİL-DİYALOG I ZORUNLU 2 2 0 6
0 SECGRUP3 SEÇMELİ DERS GRUBU 3 SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
6. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DYA 3001 SAHNE UYGULAMASI I ZORUNLU 2 2 0 4
2 SSB 3006 TÜRK TİYATROSU TARİHİ II ZORUNLU 2 0 0 2
3 DYA 3006 DİL DİYALOG II ZORUNLU 2 2 0 6
4 DYA 3004 TÜRK TİYATROSU METİNLERİ IV ZORUNLU 2 0 0 2
5 SSB 3002 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-18. YÜZYIL ZORUNLU 2 0 0 2
6 SSB 3004 OYUN İNCELEMESİ-ABSÜRD ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP4 SEÇMELİ DERS GRUBU 4 SEÇMELİ - - - 12
TOPLAM:   30
 
7. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 DYA 3102 STAJ ZORUNLU 0 0 0 4
2 SSB 4005 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK TİYATROSU I ZORUNLU 2 0 0 2
3 DYA 4001 SAHNE UYGULAMASI II ZORUNLU 2 2 0 4
4 SSB 4003 OYUN İNCELEMESİ-MODERN ZORUNLU 2 0 0 2
5 SSB 4001 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-19. YÜZYIL ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP5 SEÇMELİ DERS GRUBU 5 SEÇMELİ - - - 16
TOPLAM:   30
 
8. Dönem:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 SSB 4004 OYUN İNCELEMESİ-POSTMODERN ZORUNLU 2 0 0 2
2 SSB 4002 TİYATRO TARİHİ VE KURAMLARI-20. YÜZYIL ZORUNLU 2 0 0 2
3 DYA 4000 DİPLOMA ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 2 0 2
4 SSB 4006 CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK TİYATROSU II ZORUNLU 2 0 0 2
0 SECGRUP6 SEÇMELİ DERS GRUBU 6 SEÇMELİ - - - 22
TOPLAM:   30
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 3:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 DYU 3011 DRAMATURGİ PROBLEMLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 6
2 DYU 3007 ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 6
3 DYU 3009 YAZARLIK V SEÇMELİ 4 4 0 12
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 4:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 DYU 3010 YAZARLIK VI SEÇMELİ 4 4 0 12
2 DYU 3012 DRAMATURGİ PROBLEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 6
3 DYU 3008 ELEŞTRİ YÖNTEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 6
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 5:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 DYU 4011 DRAMATURGİ ARAŞTIRMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 5
2 SSS 4001 ÇAĞDAŞ YÖNETMENLER I SEÇMELİ 2 0 0 2
3 DYS 4001 REKLAM METİN YAZARLIĞI I SEÇMELİ 2 0 0 2
4 DYU 4007 DRAMATURGİ PROBLEMLERİ III SEÇMELİ 2 2 0 6
5 DYU 4009 ELEŞTİRİ YÖNTEMLERİ III SEÇMELİ 2 2 0 5
6 DYU 4005 DRAMATİK YAZARLIK PROBLEMLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 6
7 DYU 4003 YAZARLIK VII SEÇMELİ 4 4 0 10
 
SEÇMELİ DERS GRUBU 6:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
0 HERDONEM HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLERDEN SEÇEBİLİRSİNİZ SEÇMELİ - - - -
1 DYU 4004 YAZARLIK VIII SEÇMELİ 4 4 0 12
2 DYS 4002 REKLAM METİN YAZARLIĞI II SEÇMELİ 2 0 0 2
3 DYU 4010 ELEŞTRİ YÖNTEMLERİ IV SEÇMELİ 2 2 0 6
4 DYU 4006 DRAMATİK YAZARLIK PROBLEMLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 6
5 DYU 4008 DRAMATURGİ PROBLEMLERİ IV SEÇMELİ 2 2 0 6
6 SSS 4002 ÇAĞDAŞ YÖNETMENLER II SEÇMELİ 2 0 0 2
7 DYU 4012 DRAMATURGİ ARAŞTIRMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 6
 
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 1:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDA 1001 YABANCI DİL I (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDİ 1001 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDF 1001 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
 
YABANCI DİL DERS GRUBU 2:
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 YDİ 1014 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) ZORUNLU 2 0 0 2
2 YDA 1014 YABANCI DİL II (ALMANCA) ZORUNLU 2 0 0 2
3 YDF 1014 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) ZORUNLU 2 0 0 2
 
 
HER DÖNEM AKTS'YE GÖRE SEÇİLEBİLİR DERSLER
No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
1 TEM 1007 TEKNİK ÇİZİM PERSPEKTİFİ SEÇMELİ 2 2 4
2 TEM 1020 GENEL SANAT TARİHİ II SEÇMELİ 2 2
3 TEM 4009 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZIM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 2 2
4 FTS 1101 FOTOĞRAF PROJESİ SEÇMELİ 2 0 0 3
5 TEM 2033 SANAT PSİKOLOJİSİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
6 TEM 1015 GENEL SANAT TARİHİ I SEÇMELİ 2 2
7 TEM 1022 DİJİTAL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
8 TEM 1006 SANATSAL ANATOMİ SEÇMELİ 2 2 4
9 TEM 4029 SANAT HUKUKU SEÇMELİ 2 2
10 TEM 1301 SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ÇİZİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 2
11 TEM 1021 TEMEL FOTOĞRAF SEÇMELİ 1 1 2
12 FBS 1120 KAMERA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 1 0 4
13 TEM 2036 SANAT PSİKOLOJİSİ II SEÇMELİ 2 2
14 FBS 1130 GÖRSEL İŞİTSEL KÜLTÜR VE YARATICILIK SEÇMELİ 3 2 0 4
15 FBS 1140 FİLM ÇÖZÜMLEMESİNE GİRİŞ SEÇMELİ 2 0 0 2
16 TAA 3362 AYAKKABI TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
17 GRB 2015 KARAKTER TASARIMI VE DENEYSEL ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
18 MTF 4001 MÜZİK DİNLEMENİN MEKANSAL BOYUTU SEÇMELİ 3 0 0 3
19 TES 2102 DOĞAL KAĞIT YAPIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
20 FTS 1000 SANAT YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 3
21 GTS 2006 EBRU UYGULAMALARI II SEÇMELİ 2 2 0 4
22 GRF 2008 ÖZGÜN GRAFİK BASKI II SEÇMELİ 2 2 0 4
23 FBS 2240 SANAT VE BİLİM İLİŞKİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
24 TES 2101 DOĞAL KAĞIT YAPIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
25 TAA 2306 MODA VE AKSESUAR TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
26 GTS 3005 TÜRK HAT SANATINDA KLASİK YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
27 STS 2019 TÜRK KOSTÜM TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
28 TES 2103 KAĞIT RESTORASYONU I SEÇMELİ 2 2 0 4
29 GRF 2009 GRAFİK SANAT TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
30 TEM 2020 GENEL SANAT TARİHİ IV SEÇMELİ 2 2
31 TEM 1210 TOPLUMSAL İLETİŞİM VE MEDYA SEÇMELİ 2 0 0 2
32 GTS 2005 EBRU UYGULAMALARI I SEÇMELİ 2 2 0 4
33 SEÇ 1027 YAZIŞMA TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
34 MTF 3001 HOME RECORDİNG SEÇMELİ 2 2 0 5
35 STS 2020 TÜRK KOSTÜM TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
36 TEM 4003 SANAT TOPLUMBİLİM I SEÇMELİ 2 0 0 2
37 GRS 2000 BASKI VE İLETİŞİM SEÇMELİ 2 0 0 2
38 TOS 3000 TEMEL OYUNCULUK SEÇMELİ 2 2 0 6
39 FBS 2230 SİNEMA ENDÜSTRİSİ VE FİLM FESTİVALLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
40 MTF 4003 YAYINCILIKTA SES TEKNOLOJİSİ VE MİKROFONLAR SEÇMELİ 3 0 0 3
41 FBS 1101 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 2 4 0 6
42 FBS 2220 SİNEMA VE GÖRSEL KODLAR SEÇMELİ 2 0 0 2
43 TEM 1420 GÖRSEL DÜŞÜNME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
44 TES 2104 KAĞIT RESTORASYONU II SEÇMELİ 2 2 0 4
45 FBS 2210 FİLM ANALİZİ SEÇMELİ 3 0 0 4
46 GTS 3004 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
47 TEM 2019 GENEL SANAT TARİHİ III SEÇMELİ 2 2
48 TEM 1410 TEMEL SANAT VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 2 0 0 2
49 TEM 2017 MİTOLOJİ SEÇMELİ 2 0 0 2
50 FBS 1102 SUALTI FOTOĞRAF VE VİDEO GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 2 4 0 6
51 GTS 3003 GELENEKSEL TÜRK MOTİFLERİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
52 TAA 3351 TAKI VE MÜCEVHER TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
53 TEM 4008 SANAT TOPLUMBİLİM II SEÇMELİ 2 2
54 FTS 3000 BELGESEL FİLM YAPIM VE YÖNETİM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 2 0 2
55 FBS 2250 SİNEMA VE EDEBİYATTA ÜTOPYA VE DİSTOPYA SEÇMELİ 2 0 0 2
56 TEM 2024 İKONOLOJİ SEÇMELİ 2 2
57 TEM 1220 POPÜLER KÜLTÜR İNCELEMELERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
58 TTS 3021 MODA VE SİNEMA SEÇMELİ 2 0 0 2
59 GRB 3001 GRAFİK RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
60 STS 3020 KUKLA YAPIM TEKNİKLERİ II SEÇMELİ 1 3 0 4
61 TEM 3021 SANAT FELSEFESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
62 TEM 4044 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU II SEÇMELİ 2 2
63 FBS 3350 SİNEMADA KARAKTER SEÇMELİ 3 0 0 3
64 GTS 3116 TÜRK HAT SANATINDA ÇAĞDAŞ YORUMLAR SEÇMELİ 2 2 0 4
65 TEA 3156 TEKSTİL DESEN TARİHİ II SEÇMELİ 2 0 0 2
66 STS 3019 KUKLA YAPIM TEKNİKLERİ I SEÇMELİ 1 3 0 4
67 TEM 3120 19. -20. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 2
68 TAU 3343 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI I SEÇMELİ 2 2 0 4
69 TES 3132 ÖZEL BİTİM İŞLEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
70 GRB 3013 ÇİZGİ ROMAN SEÇMELİ 2 2 0 4
71 FTS 3101 YARATICI FOTOĞRAF SEÇMELİ 2 0 0 3
72 TEM 3024 SANAT FELSEFESİ II SEÇMELİ 2 2
73 TEM 3025 ÜRÜN FOTOĞRAFÇILIĞI SEÇMELİ 2 2 0 6
74 FCS 3010 POST PRODÜKSİYON: NUKE SEÇMELİ 2 2 0 4
75 FKS 3522 SES BİLGİSİ II SEÇMELİ 2 2 0 4
76 TEA 3155 TEKSTİL DESEN TARİHİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
77 GRB 3009 İLERİ DESEN SEÇMELİ 2 2 0 4
78 GRB 3012 ÇİZGİ FİLM TASARIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
79 TEM 3027 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ I SEÇMELİ 2 0 0 2
80 FCS 3030 DİNAMİK / KİNETİK TİPOGRAFİ SEÇMELİ 2 2 0 4
81 GRB 3019 MONOBASKI SEÇMELİ 2 2 0 4
82 TEM 3119 15.-19. YÜZYILLARARASI SANAT AKIMLARI SEÇMELİ 2 0 0 2
83 FKS 3521 SES BİLGİSİ I SEÇMELİ 2 2 0 4
84 FCS 3040 SES / EFEKT TASARIMI SEÇMELİ 1 1 0 2
85 FBS 3320 FİLM ÇÖZÜMLEME SEÇMELİ 3 0 0 4
86 TTS 3330 MÜZECİLİK VE SERGİLEME YÖNTEMLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
87 RSS 3001 DİSİPLİNLERARASI SANAT I SEÇMELİ 2 2 0 4
88 RSS 3002 DİSİPLİNLERARASI SANAT II SEÇMELİ 2 2 0 4
89 FBS 3340 B SINIFI FİLM ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
90 TEM 4041 ÇAĞDAŞ SANAT YORUMU I SEÇMELİ 2 0 0 2
91 TEM 3030 SANAT ESERLERİ ÇÖZÜMLEMESİ II SEÇMELİ 2 2
92 FCS 3020 TEMEL BİLGİSAYAR OYUN TASARIMI SEÇMELİ 1 2 0 3
93 FBS 3310 HOLLYWOOD TARİHİ VE ANAAKIM SİNEMA TÜRLERİ SEÇMELİ 2 0 0 2
94 GÇS 3101 TİLE PATTERN SEÇMELİ 2 2 0 4
95 GÇS 3102 TİLE DESİGN SEÇMELİ 2 2 0 4
96 TAU 3344 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÜRÜN TASARIMI II SEÇMELİ 2 2 0 4
97 GRB 3007 GRAFİK ÖYKÜLEME TARİHİ SEÇMELİ 2 0 0 2
98 GRB 3003 SERİGRAFİ ATÖLYESİ SEÇMELİ 2 2 0 4
99 GRB 3004 GRAFİK BASKI MULTİMEDYA SEÇMELİ 2 2 0 4
100 GRB 3011 KARAKTER GELİŞTİRME VE CANLANDIRMA SEÇMELİ 2 2 0 4
101 FSS 4331 YARATICI YAZIRLIK I SEÇMELİ 2 2 0 4
102 GRB 4011 EDİTORYAL İLLÜSTRASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
103 GEÇ 4003 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI I SEÇMELİ 2 2 0 4
104 GRB 4007 İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
105 RSS 4001 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI I SEÇMELİ 2 0 0 2
106 GEÇ 4004 FARKLI KÜLTÜRLERDE SERAMİK SANATI II SEÇMELİ 2 2 0 4
107 RSS 4004 SERGİ SUNUM TEKNİKLERİ SEÇMELİ 1 1 0 2
108 RSS 4003 GÖRSEL İLETİŞİM VE TASARIM BİLGİSİ SEÇMELİ 1 1 0 2
109 GSF 4000 İŞ HUKUKU SEÇMELİ 2 0 0 2
110 RSS 4002 ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATI II SEÇMELİ 2 0 0 2
111 GRB 4009 ÇOCUK KİTABI RESİMLEME SEÇMELİ 2 2 0 4
112 GRB 4008 BİLGİSAYAR DESTEKLİ İKİ BOYUTLU ANİMASYON SEÇMELİ 2 2 0 4
113 FBS 4420 UZAK DOĞU SİNEMASININ GÖRSEL ESTETİĞİ SEÇMELİ 2 0 0 2
114 GRB 4015 KİTAP VE KAĞIT YAPIMI SEÇMELİ 2 2 0 4
115 FSS 4332 YARATICI YAZARLIK II SEÇMELİ 2 2 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme sistemine ait düzenlemeler, DEU Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esaslarında tanımlanmaktadır. Kredili bir dersten geçebilmek için gerekli minimum not 50dir. Derslerin değerlendirilmesine ilişkin kriterler, yöntemler ve oranlar ilgili dersin ders tanıtım formlarında sunulmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

1-Öğrenci, 100 üzerinden en az 50 puan not alarak mezun olur.
2-Öğrenci, mezun olabilmesi için 240 akts ders kredisini tamamlamak zorundadır. 240 akts nin en az 60 akts sini seçmeli dersler oluşturur.
3- Öğrenci, belirtilen dönem ve saatlerde bölüm stajlarını tamamlamış olmalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Murat Tuncay
murat.tuncay@deu.edu.tr