DERECE PROGRAMLARI

: Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Nanobilim ve Nanomühendislik Ana Bilim Dalı Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı Disiplinlerarası bir Ana Bilim Dalıdır. Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu'nun 25/05/2012 tarihli toplantısında ana bilim dalının kurulması ve bu ana bilim dalında yüksek lisans programı açılması teklifi Rektörlük makanına arz edilmiş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 09/08/2012 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek tezli Yüksek Lisans programı olarak açılmasına karar verilmiştir. Nanobilim ve Nanomühendislik Ana Bilim Dalı 2013 Şubat ayında tezli yüksek lisans programı ile eğitime başlamıştır. Nanobilim ve Nanomühendislik doktora programı Fen Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulunun 20.05.2013 tarihli toplantısında kabul edilerek Rektörülük Makamına arz edilmiş ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 19.12.2013 tarihli Yürütme Kurulu Toplantısında incelenerek doktora programının açılmasına karar verilmiştir.

Kazanılan Derece

Nanobilim ve Nanomühendislik Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey (Doktora Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans Derecesi diploması, minimum 80/100 veya 3/4 genel not ortalaması, ülke çapında yapılan Lisansüstü Giriş Sınavından (ALES) ilgili alanda en az 60 puan, Enstitü giriş sınavından en az 70 puan, YDS sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından tanınan sınavlardan eşdeğer puan.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile Enstitü Kurulu'nca belirlenen yatay geçiş koşullarını sağlamaları halinde Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül'de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kabul edilebilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

4 yıl, 1 yılda 2 yarıyıl, her yarıyılda 16 hafta, toplam 240 AKTS

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Nanobilim ve Nanomühendislik eğitimi alanında nanobilim ve nanoteknoloji, mühendislik, tıp, diş, eczacılık, zıraat ve temel bilimler alanında dünyadaki ve Türkiye deki gelişmeler öncülüğünde çağdaş ve etkin bir ders planı oluşturulması amaçlanmıştır. Dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri her alanda takip edebilmek ve uluslar arası standartlara ulaşmak için ülkemizde nanobilim ve nanoteknoloji konusunda disiplinlerarası işbirliğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda nanobilim ve nanoteknolojinin, hizmet sektöründen, savunma ve diğer sanayi dallarına kadar bilimsel ve ekonomik alanlarda bir sinerji oluşturacağı gerçeğine dayanarak bu sinerjiyi en verimli biçimde kullanabilmek için üniversite, sanayi, özel ve kamu kuruluşlarımız arasında sıkı işbirliği kurmayı hedef edinmiştir. Bu işbirliği çerçevesinde, üniversiteler ile bünyesindeki araştırma merkez ve laboratuarları ile diğer araştırma merkezleri ve firmalar ile yeni disiplinlerarası eğitim programları başlatılacaktır.
Laboratuar olanakları:
* Kristal Büyütme Lab.
* İnce Film Lab.
* Yarıiletken Altlık Hazırlama Lab.
* Prototip Geliştirme Lab.
* Elektronik Malzeme Üretim Lab.
* Kimyasal İşlemler Lab.
* Kimyasal Analiz Lab.
* İleri Nanoteknoloji Lab.
* Elektriksel Elektronik Ölçüm Lab.
* XRD Lab.
* Temiz Oda ve Litografi lab.
* Elektronik Devre Lab.
* Optik Karakterizasyon lab.
* Sensör Lab.
* Optimizasyon ve Sinyalizasyon Lab.
* Endüstriyel Analiz ve Fizibilite Lab.

Yabancı Dilde Verilen Derslerin Oranı: %30

Temel Program Kazanımları

1   Yüksek Lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
2   Alanı ile ilgili çeşitli disiplinler arasındaki etkileşimi sağlamak, yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık bilgilerini kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak,
3   Alanı ile ilgili yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşabilmek ve araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanmak,
4   Bilime yenilik getiren bir bilimsel yöntem geliştirmek veya bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak ve özgün bir konuyu kavramak, araştırmak, tasarlamak, uygulamak ve katkıda bulunmak,
5   Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, değerlendirilmesini ve birleştirilmesini yapmak,
6   Alanında bilginin sınırlarını genişletecek ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde yayın yapmak,
7   Özgün ve disiplinlerarası problemlerin çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapmak,
8   Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi düşünsel süreçleri kullanarak yeni fikir ve yöntemler geliştirmek,
9   Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetmek,
10   Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunmada yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurmak,
11   En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurmak ve tartışmak,
12   Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri değişik platformlarda tanıtarak bilgi toplumu olma yolunda katkıda bulunmak,
13   Sorun çözme yaklaşımlarında stratejik karar verme süreçlerini kullanmak ve işlevsel etkileşim kurmak,
14   Alanında ve iş yaşamında karşılaşılan toplumsal, bilimsel ve etik konulardaki sorunları çözmek,

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programdan mezun olan öğrenciler, nano boyuttaki malzemelerin endüstriyel uygulamaları konusunda faaliyet gösteren bir bilim ve mühendislik dalı olarak uzay, havacılık ve askeriye gibi stratejik öneme sahip alanlarda ve özel sektörde çok çeşitli ugulamalarda iş imkanı bulabileceklerdir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
Z 1 MME 6005 İNCE FILMLERIN MEKANIK ÖZELLIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 2 NNE 5015 FIBER OPTIK KIMYASAL SENSÖRLER VE NANOSENSÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 3 NNE 5007 ORGANOMETALIK NANOPARÇACIKLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 4 NNE 5019 NANOMETROLOJI - I SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 5 NNE 5003 NANOELEKTRONIK VE NANOBILGISAYAR SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 6 MAT 5051 UYGULAMALI MATEMATIĞIN YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 7 NNE 5037 ORGANIK MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 8 NNE 5005 NANOBIYOSENSÖRLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 9 PHY 5101 FAZ GEÇIŞLERI VE KRITIK OLAYLAR - I SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 10 MME 5011 SOL-JEL PROSESI SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 11 NNE 5027 SAFLAŞTIRMA PROSESLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 12 NNE 5017 MINYATÜRIZASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 13 NNE 5035 NANOYAPILAR DINAMIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 14 NNE 5033 KOLLOIDLER VE YÜZEY KIMYASI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 15 NNE 5013 NANOLITOGRAFI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 16 MME 6003 BIYOMALZEMELERDE YÜZEYSEL DEĞIŞIKLIKLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 17 PHY 5059 YARI İLETKENLER-I SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 18 NNE 5025 NANOTRIBOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 19 NNE 5009 NANOTOKSIKOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 20 FİZ 3043 KUANTUM MEKANIĞI I SEÇMELİ 4 0 0 7
Z 21 NNE 5031 NANO-OPTIK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 22 NNE 5011 HIDROJEN TEKNOLOJILERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 23 MAT 5001 UYGULAMALI MATEMATIK SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 24 NNE 5029 ELEKTRONIK TEST VE ÖLÇÜM TEKNIKLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 25 NNE 5021 NANOBILIM VE NANOMÜHENDISLIKTE KALITE YÖNETIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 26 MME 5057 POLIMERIK NANOKOMPOZITLER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 27 NNE 5023 NANOSIMULASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 28 NNE 5026 NANOKALIBRASYON SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 29 NNE 5002 NANOMEKANIK SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 30 BYT 5018 BIYONANOTEKNOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 31 NNE 5036 YAPILARDA NANO MEKANIK VE TEKNOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 3
Z 32 NNE 5012 ORGANIK YARIILETKENLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 33 NNE 5016 NANOELEKTRIK ELEMANLAR VE DEVRELER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 34 NNE 5028 HIZLI PROTOTIPLEME PROSESLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 35 FİZ 3044 KUANTUM MEKANIĞI II SEÇMELİ 4 0 0 7
Z 36 NNE 5034 KENDI KENDINI TAMIR EDEN MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 37 NNE 5020 EKOTOKSIKOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 38 NNE 5010 NANOMALZEMELERIN ZAMAN ÇÖZÜMLEMELI FLORESANS TEMELLI ANALIZLERI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 39 MME 5054 YAPISAL NANOKRISTALIN MALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 40 NNE 5022 NANOMAGNETIZMA SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 41 NNE 5024 NANOMETROLOJI - II SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 42 MME 5052 POLIMERIK BIYOMALZEMELER SEÇMELİ 3 0 0 7
Z 43 NNE 5032 FOTONIK KRISTALLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 44 NNE 5018 NANOSISTEM DIZAYNI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 45 NNE 5030 LÜMINESANS MOLEKÜLLER VE NANOMATERYALLER SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 46 NNE 5004 NANO ÖĞÜTME MEKANIZMALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 47 MME 5028 NANOTEKNOLOJI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 48 NNE 5008 MAKROMOLEKÜLER BILIMI SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 49 KIM 6026 ORGANIK SENTEZ TASARIMI SEÇMELİ 3 0 0 9
Z 50 PHY 5164 YARI İLETKENLER-II SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 51 NNE 5014 NANOTEKNOLOJI, İŞLETME, POLITIKA VE FIKRI MULKIYET HUKUKU SEÇMELİ 3 0 0 8
Z 52 NNE 5006 NANOKIMYA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 53 NNE 6098 UZMANLIK UZMANLIK 3 0 0 9
B 54 NNE 6099 TEZ TEZ 0 0 0 150

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar ve geçme notları ile ilgili olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları uygulanmaktadır.
Ders değerlendirme kriterleri, o dersi veren öğretim üyesi (üyeleri) tarafından tanımlanır ve bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formunda verilir.

Mezuniyet Koşulları

Üçüncü devre (Doktora Derecesi) Programı dersler (en az 63 AKTS), Ph. D. Research (27 AKTS) / Ph. D. Thesis (150 AKTS), tez önerisi, doktora yeterlik sınavı ve tez sınavı olmak üzere toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Öğrenciler minimum 2.50/4.00 Ağırlıklı Not Ortalaması'na sahip olmalı ve tüm dersleri en az CB / S / TP notları ile geçmelidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Erdal Çelik
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü,
Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi
Kaynaklar Yerleşkesi, Buca, İzmir
Tel: 0 232 3017459
E-posta: erdal.celik@deu.edu.tr