DERECE PROGRAMLARI

: İş Sağlığı Hemş. Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 26 Eylül 1994 yılında Senato onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. İş Sağlığı Hemşireliği YL programı 2012 yılında açılmıştır. Programın süresi 1 yılı ders ve 1 yılı tez olmak üzere toplam 2 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

İş Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi)

Kabul ve Kayıt Koşulları

Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak; ALES sınavından en az 55 almış olmak; ÜDS,YDS ya da KPDS dil sınavından 60 almış olmak ya da bu puana eşdeğer TOEFL yada IELTS puanı almış olmak ya da enstitünün dil sınavından 70 almak ve bilim sınavında başarılı olmak.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 60 ECTS karşılığı ders alması, 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az not ortalaması her ders için 2.50 /4.00 olmalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programda öğrencinin iş sağlığı hemşireliği alanında derin bilgi kazanması, iş sağlığı hemşireliği bilgisini uygulama alanına aktarması, alanındaki bilgilere erişmesi, bilgiyi eleştirel değerlendirmesi, bilimsel araştırma yaparak alanına katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Program her dönem 3-4 zorunlu ders ile birlikte hemşirelik ve sağlık bilimlerinin farklı alanlarındaki seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Tüm çalışma alanlarında bireylerin sağlıklarını koruma ve geliştirmede iş sağlığı hemşireliği ile ilgili uzmanlık düzeyinde bilgilerini geliştirebilme ve derinleştirebilme
2   İş sağlığı ve iş sağlığı hemşireliği alanında disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme
3   İş sağlığı ve iş sağlığı hemşireliği alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
4   İş sağlığı alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,
5   İş sağlığı ve iş sağlığı hemşireliği ile karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.
6   İş sağlığı alanında sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik planlanmış bir araştırmayı yürütebilme
7   İş sağlığı ve iş sağlığı hemşireliği alanında , çalışma ortamlarında karşılaşılan sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
8   İş sağlığı ve iş sağlığı hemşireliği alanında Birey/aile/çalışma toplumuna yönelik sorunların çözümünde psikososyal kavramları kullanabilme
9   Çalışanların sağlıklarını koruma ve geliştirmelerine yönelik danışmanlık yapabilme
10   Çalışma ortamlarından kaynaklanan sorunları analiz ederek çözüm üretebilme
11   İş sağlığı ve iş sağlığı hemşireliği alanında gereken durumlarda liderlik yapabilme
12   İş sağlığı ve iş sağlığı hemşireliği alanında güncel gelişmeleri izleyebilme, kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
13   İş sağlığı ve iş sağlığı hemşireliği alanında gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme
14   İş sağlığı ve iş sağlığı hemşireliği ile ilgili strateji, politika ve uygulama alanlarını yorumlayabilme
15   Uygulamalarında bilimsel ve etik değerleri kullanabilme
16   En az bir yabancı dilde sözlü ve yazılı iletişim kurabilme (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi B2 Düzeyi)

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde İş Sağlığı Hemşireliği alanında uzman hemşire olarak çalışabilir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

3. derece (doktora) programlarına başvurabilirler.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Programda güz döneminde kendi Anabilim Dalımızın 2 dersi, bahar döneminde 1 dersi ve diğer Anabilim Dallarından her dönem 2 ders zorunludur. Diğer tüm dersler seçmelidir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEM 5029 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA I ZORUNLU 2 2 0 6
G 2 İSH 5003 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ I ZORUNLU 2 4 0 8
G 3 HSH 5003 EPİDEMİYOLOJİ ZORUNLU 2 0 0 4
G 4 HEM 5095 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI I ZORUNLU 2 0 0 6
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 6
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 HEM 5097 SAĞLIK HİZMETLERİNDE İLETİŞİM SEÇMELİ 3 0 0 4
G 2 HSH 5006 SAĞLIĞIN SOSYAL BELİRLEYİCİLERİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 5038 FİZYOPATOLOJİ-HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI II ZORUNLU 2 0 6
B 2 İSH 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 0 0 2
B 3 İSH 5004 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ II ZORUNLU 2 0 0 6
B 4 İSH 5098 UZMANLIK ALANI ZORUNLU 2 0 0 2
B 5 HEM 5030 HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA II ZORUNLU 2 2 0 6
B 6 HEM 5098 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ZORUNLU 2 0 0 4
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 4
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 HEM 6053 SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK SEÇMELİ 2 0 0 6
B 2 HEM 5093 HEMŞİRELİKTE KALİTE YÖNETİMİ SEÇMELİ 2 0 0 4
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 İSH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 İSH 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Derslerde öğrencinin değerlendirmesi 1 ara sınav 1 final sınavı, ödev ve projelerdeki başarısı ile yapılır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Öğrenciler mezun olabilmek için 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır. 60 ECTS karşılığı derslerini başarı ile tamamlamalıdır. Her bir dersten başarılı olabilmeleri için en az not ortalaması 2.50 /4.00 olmalıdır. Ayrıca tez projesini tamamlayıp jüri önünde sunmalı ve tezi jüri tarafından kabul edilmelidir. Toplam 60 ECTS karşılığı ders alması, bunun 2 ECTS seminer ve 4 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması koşulu ile ve 60 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 120 ECTS kredisini tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Doç. Dr. Ayşe Beşer
e-mail:ayse.beser@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124752