DERECE PROGRAMLARI

: Odyoloji Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Odyoloji doktora programı SBE bünyesinde 2012 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner bir programdır. Bu programda Tıp Fakültesinin temel bilimlerine, Mühendislik Fakültesi (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği) ile Fizik-Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Biyofizik AD ile Kulak-Burun-Boğaz AD na ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Programın süresi 2 yılı ders ve 2 yılı tez olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Odyoloji Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDs yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu programın amacı, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında eğitim ve araştırma konusunda belli bir deneyime ulaşmış, bilim insanı niteliklerini taşıyan, bu alandaki eğitim programlarını ve araştırmalarını planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, uluslararası ölçekte donanımlı, aydın ve yetkin Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları doktoru yetiştirmektir. Kendi alanında önemli miktarda bilgi sahibi olan; çalıştığı konu ile ilgili seminer ve eğitim verebilen, ders anlatabilen, bağımsız araştırma planlayabilen, çalıştığı alanda uygulamaları yapabilen, bilimsel dergilerde makale yayınlayabilen, bilimsel ulusal ve uluslararası toplantılarda görüş bildirebilen, konuyla ilgili yenilikleri takip eden ve konunun geleceği hakkında varsayımlarda bulunabilen uzman kişiler yetiştirmektir. Mezun olan Odyolog, odyoloji araştırmaları için bilgi ve beceri sahibi olmalı, araştırma planlayabilmeli, deneysel veri toplayıp sonuçlarını istatistiksel metodlarla analiz edebilmeli ve rapor edebilmelidir.
Programda SBE kodlu zorunlu dersler ile programa ait zorunlu dersler ve odyolojinin farklı alanlarında seçmeli dersler mevcuttur. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   PÇ1. İleri odyolojik laboratuar teknikleri uygulama ve yorumlama yeteneğine ve ileri klinik odyoloji bilgisine sahip olmak
2   PÇ2. İşitme kaybının biyolojik ve genetik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
3   PÇ3. Klinik ve deneysel odyolojik süreçler ile ilgili ileri bilgi sahibi olmak
4   PÇ4. Odyolog ve odyometrist eğitiminde görev alabilecek yeterlilikte olmak
5   PÇ5. Yeni bir odyoloji kliniğinin ekipmanını oluşturabilmek
6   PÇ6. İşitme cihazı, koklear implant ve implante edilebilir cihazların seçim ve ayarlanmasıyla ilgili ileri bilgiye sahip olmak
7   PÇ7. Vestibuler hastalıkların tanı ve rehabilitasyon prensiplerini kazanmış olmak
8   PÇ8. İşitme ve denge fonksiyonları ile ilgili bilgi (anamnez alma, uygun değerlendirme yöntemini seçme ve uygulama) edinebilme becerisine sahip olmak
9   PÇ9. Tinnitus hastaları için özel bir rehabilitasyon programını planlama, uygulama ve değerlendirme becerisine sahip olmak
10   PÇ10. Gelişimsel veya nörolojik kökenli olmayan konuşma bozuklukları hakkında ileri teorik bilgiye, hastaları değerlendirme ve terapi uygulama yeterliliğine sahip olmak
11   PÇ11. Odyolojide kanıta dayalı bilgi temelinde bilimsel eleştiri yapabilmek
12   PÇ12. Yenidoğan işitme taramasındaki odyolojik süreci yönetme yeterliliğine sahip olmak
13   PÇ13. Odyoloji alanında bilgi edinme becerisine sahip olmak
14   PÇ14. Odyolojik ekipman ve kalibrasyonları hakkında temel bilgiyi kazanmış olmak
15   PÇ15. Tez hazırlama, yazma, sunma ve bilimsel yayına dönüştürme yeterliliğinde olmak
16   PÇ16. Normal ve hasta çocuklarda gerekli davranışsal test tekniklerini yapma yeterliliğine sahip olmak
17   PÇ17. Ses hastalıklarının değerlendirilmesi ve ses terapisini uygulama yeterliliğine sahip olmak.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 2 KBB 6021 İMPLANTE EDILEBILIR İŞITME CIHAZLARI(PROTEZLERI) SEÇMELİ 2 0 0 10
G 3 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 4 KBB 6026 İŞITMEYI ETKILEYEN İLAÇLAR SEÇMELİ 1 0 0 3
G 5 KBB 6025 GERIATRIK ODYOLOJI SEÇMELİ 1 0 0 5
G 6 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 7 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 8 KBB 6029 İŞITME KAYIPLI ÇOCUKLARDA REHABILITASYON SEÇMELİ 3 0 0 12
G 9 KBB 6016 OBJEKTIF ELEKTROFIZYOLOJIK YÖNTEMLER SEÇMELİ 2 0 0 10
G 10 KBB 6030 ENDÜSTRIYEL ODYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 8
G 11 KBB 6023 TINNITUS TANI VE TEDAVI YAKLAŞIMLARI SEÇMELİ 1 0 0 7
G 12 KBB 6028 SES BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVISI SEÇMELİ 1 0 0 12
B 13 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 14 KBB 6018 DENEYSEL ODYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 10
B 15 KBB 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 16 KBB 6019 İLERI PSIKOAKUSTIK SEÇMELİ 2 0 0 8
B 17 KBB 6024 GENETIK İŞITME KAYIPLARI SEÇMELİ 2 0 0 6
B 18 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 19 KBB 6027 KONUŞMA BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVISI SEÇMELİ 1 0 0 10
B 20 KBB 6017 PEDIATRIK ODYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 10
B 21 KBB 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 22 KBB 6022 VESTIBULER SISTEM HASTALIKLARI VE REHABILITASYONU SEÇMELİ 3 0 0 12
B 23 KBB 6020 İŞITME CIHAZLARI SEÇMELİ 2 0 0 10
B 24 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu
e-mail:serbetcioglu@gmail.com
Tel: 90.232.412 3255