DERECE PROGRAMLARI

: Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Laboratuvar Hayvanları Bilimi AD, DEÜ SBE Enstitüsü bünyesinde 2003 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Mikrobiyoloji, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji) ve klinik dallara (Anestezi ve Reanimasyon) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Laboratuar Hayvanları Bilimi DR programı 2011 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi ders ve tezi de içeren 8 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Laboratuvar Hayvanları Bilimi Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, UDS/KPDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ IELTS/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Yatay Geçişle gelen öğrenciler:
Türkiye deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun belirlediği yatay geçişlerle ilgili Değerlendirme Şartları uygulanır.
Yatay Geçiş Kontenjanları Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Değerlendirme ise; fakülte ve yüksekokullarda oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmakta ve ilgili kurullarca karara bağlanarak ilan edilmektedir.

Dikey Geçişle gelen öğrenciler:
Meslek Yüksekokullarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri; Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Üniversite tarafından ayrılan kontenjanlar ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bildirilen bu kontenjanlar ve koşullar ÖSYM tarafından hazırlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda ilan edilir.
Yerleştirme işlemleri Dikey Geçiş Sınavı neticesine göre merkezi olarak ÖSYM tarafından gerçekleşir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Bu eksikleri gidermek için Türkiye de ilk kez 2004 yılında DEÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Laboratuvar Hayvanları Bilimi Yüksek Lisans Programı açılmıştır. Bu yüksek lisans programı ilk mezununu 2008 yılında vermiştir. Yine bu alanda bir ilki gerçekleştirmek için bir doktora programını planlayarak bu alanda uzman ve akademik yol haritası çizecek bilim insanları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu alanda yetişen Laboratuvar Hayvanları Bilimi mensupları önümüzdeki yıllarda ülkemizin bu bilim dalındaki gelişmelerini sağlayacak ve bu bilim dalını şekillendireceklerdir.
Alanın disiplinler arası tabiatına uygun olarak gerek Enstitümüzde gerekse Tıp Fakültemizde yetişmiş insan gücü ve yetkin laboratuar ortamı bulunmaktadır. Vermeyi amaçladığımız Laboratuar Hayvanları Bilimi doktora eğitimiyle laboratuar hayvanları bilimi alanında önemli bilgi ve beceri ile donanmış ülkemizin ihtiyacı olan, araştırmalarda yer alabilecek yetişmiş insan gücünün oluşturulmasına da katkı sağlanacaktır.
Laboratuvar Hayvanları Bilimi eğitim programlarının yaygınlaşmasıyla ülkemizin uzun vadede bilimsel araştırma düzeyinin artması ve kendi biyoteknolojimizi geliştirebilir duruma gelmemiz öngörülmektedir.

Temel Program Kazanımları

1   PÇ 1. Laboratuvar Hayvanları Biliminde akademik bilim insanı özelliklerini kavrayabilmiş olmak,
2   PÇ 2. Laboratuvar Hayvanları Bilimi uzmanlığının bilinçli, dikkatli, özverili, sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu kavrayabilmiş olmak,
3   PÇ 3. Mesleki etik bilincine sahip olmak,
4   PÇ 4. Bu program kapsamında ileri bilgi ve becerileri, ileri teknikleri uygulama becerisi edinmiş olmak,
5   PÇ 5. Bu alanda güncel literatürü takip edip bilimsel araştırma yaparak sonuçları yorumlayabilmek,
6   PÇ 6. Edindiği yeni bilgileri analiz edip değerlendirerek mevcut bilgileri ile harmanlayabilme ve özgün fikirler üretebilme özelliğini kazanmış olmak,
7   PÇ 7. Bu alanda özgün araştırma planlayabilmek, bağımsız olarak araştırma projelerini sürdürebilmek,
8   PÇ 8. Kendi alanında hakemli dergiler düzeyinde makale yazabilme becerisini kazanmış olmak,
9   PÇ 9. Bilimsel toplantılar ve kongrelerde konu ile ilgili fikirlerini anlaşılır biçimde ifade edebiliyor olmak
10   PÇ 10. Kendisini ve çevresini eleştirel gözle görebilme, değerlendirme özelliğini kazanmış olmak,
11   PÇ 11. Etkin iletişim kurma, sorunlara akılcı pratik çözümler bulma becerisini kazanmış olmak
12   PÇ 12. İyi laboratuvar uygulamalarını bir yaşam biçimi haline getirmiş olmak,

Mezunların İstihdam Profilleri

Kaynakta veri yokturBu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 LHB 6023 BLOK 11 HAYVAN LABORATUVARLARINDA PLANLAMA VE DIZAYN SEÇMELİ 1 0 0 6
G 2 LHB 6019 BLOK 3 LABORATUVAR HAYVANLARINDA BIOGÜVENLIK SEÇMELİ 1 0 0 6
G 3 LHB 6022 BLOK 9 LABORATUVAR HAYVANLARINDA FARMAKOLOJI SEÇMELİ 1 0 0 5
G 4 LHB 6021 DENEYSEL HAYVAN ÇALIŞMALARINDA PLANLAMA VE DEĞERLENDIRME SEÇMELİ 1 0 0 7
G 5 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 6 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 7 LHB 6013 BLOK 1 LABORATUVAR HAYVANLARININ MORFOLOJISI VE BIYOLOJISI SEÇMELİ 2 2 0 10
G 8 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 9 SBE 6059 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI ZORUNLU 1 2 0 7
G 10 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 11 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 12 LHB 6025 LABORATUVAR HAYVANLARINDA DAVRANIŞSAL SINIR BILIM ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 2 2 0 8
B 13 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 14 LHB 6017 BLOK 8 LABORATUVAR HAYVANLARINDA DENEYSEL CERRAHI SEÇMELİ 1 2 0 9
B 15 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 16 LHB 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 17 LHB 6020 BLOK 6 LABORATUVAR HAYVANLARI BILIMINDE YASAL DÜZENLEMELER VE ETIK YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 1 0 0 6
B 18 LHB 6018 BLOK 10 DENEYSEL HAYVAN MODELLERI SEÇMELİ 2 2 0 11
B 19 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 20 LHB 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 21 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 22 SBE 6052 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 23 LHB 6014 BLOK 2 LABORATUVAR HAYVANLARINDA YETIŞTIRME, GENETIK VE STANDARDIZASYON SEÇMELİ 2 2 0 10
B 24 LHB 6015 BLOK 4 LABORATUVAR HAYVAN HASTALIKLARI VE PATOLOJISI SEÇMELİ 1 2 0 9
B 25 LHB 6024 BLOK 12 LABORATUVAR HAYVANLARINDA RADYOLOJI VE NÜKLEER TIP SEÇMELİ 1 0 0 6
B 26 LHB 6016 BLOK 5 LABORATUVAR HAYVANLARINDA BARINDIRMA VE BESLENME SEÇMELİ 2 2 0 10

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Osman Yılmaz
e-mail:osman.yilmaz@deu.edu.tr
Tel: 90.232.412 4650