DERECE PROGRAMLARI

: Çevre Eğitimi Yüksek Lisans

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

5 öğrencinin eğitim gördüğü Çevre Eğitimi Anabilim Dalı 2009 den bu yana Yüksek lisans derecesi vermektedir.

Kazanılan Derece

Çevre Eğitimi, Yüksek Lisans Derecesi

Derecenin Düzeyi

İkinci Düzey (Yüksek Lisans Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programlarına, Lisans Diplomasına sahip olan, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünden en az 65 puan alan ve Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil (Almanca, İngilizce, Fransızca) Sınavından (ÜDS/KPDS) 100 üzerinden en az 50 puan alan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından buna eşdeğer olarak belirlenen sınavların (TOEFL/IELTS vb.) birinden başarılı olan veya Enstitünün yabancı diller sınavından 70 puan alanlar başvurur. Adayın ayrıca ilgili alandaki bilim sınavından (mülakat) 100 üzerinden en az 65 puan alması gerekmektedir. Ayrıca aday transkriptini sunmak zorundadır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60ı ile sözlü değerlendirme puanının %40ından oluşacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 3/d maddesi gereğince başarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan oluşan Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine göre Enstitülere bağlı programlara yatay geçişle öğrenci alınmamaktadır. Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programına kayıtlı iken alıp başarılı olduğu derslerden Dokuz Eylül de aynı lisansüstü programa kayıt olduktan sonra hangilerinin asgari ders yükünden sayılması ile ilgili dilekçesine istinaden, ders içeriklerini ve not döküm çizelgesini gösteren başvurusu, danışmanın önerisi, anabilim dalı başkanlığının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Değişim programlarına katılan öğrencilerin karşı üniversiteden aldıkları dersler seçimlik ya da zorunlu ders olarak kabul edilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Program, toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir.
Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 ( 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı genel not ortalamasını) olması gerekir. Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Yüksek lisans öğrencisi tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız.
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Çevre Eğitim programı, çevre konusunda kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacı ile hazırlanmıştır. Program dili Türkçedir.

Temel Program Kazanımları

1   Çevre eğitimi hakkında, öğrenme, öğretim, ölçme ve değerlendirme yöntemlerini bilmek.
2   Öğrencilerin psikolojik ve zihinsel gelişim özelliklerini bilme ve buna göre eğitim faaliyetleri planlamak ve uygulamaktır.
3   Alanındaki güncel bilgileri, geliştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün çalışmalar yapabilme.
4   Çevre eğitimi ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayarak, hedeflerine yönelik araştırmalar gerçekleştirebilme.
5   Alanına yenilik getiren, bir düşünce veya uygulama geliştirebilme ve uygulayabilmek.
6   Alanındaki yeni araştırmaların ve düşüncelerin değerlendirmesini yapabilme.
7   Alanında bilimsel çalışmalar üretme ve bunları ulusal ve uluslararası platformlarda sunarak çevre eğitimi alanına katkı yapabilme.
8   Kritik düşünme, sorun çözme gibi zihinsel süreçleri kullanarak çevre eğitimi alanında yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
9   Ulusal veya uluslararası platformlarda, uzman kişiler ile çevre eğitimi alanındaki konuları tartışabilme ve etkili bir iletişim kurabilme.
10   Alanında karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilmek.

Mezunların İstihdam Profilleri

Çevre Eğitimi Anabilim Dalı yüksek lisans mezunları alanı ile ilgili özel ve devlet kurumlarında çalışabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar , ALES sınavından geçerli notu almaları , İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri

Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı, 2 zorunlu ve 24 seçmeli dersten oluşmaktadır. Yüksek Lisans Programı seçmeli ders havuzunda, 12 tanesi Güz yarıyılında, 12 tanesi Bahar yarıyılında olmak üzere toplam 24 seçmeli ders yer almaktadır. Öğretim Programında yer alan zorunlu derslerin / seçmeli derslere oranı 6/178 AKTSdir.
D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
1 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 30
TOPLAM:   30
 
1 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 EBE 5037 SORGULAMA TEMELLİ BİLİM ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 2 ÇEP 5027 ÇEVRE-CANLI İLİŞKİSİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 3 ÇEP 5015 ÇEVRE EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARI SEÇMELİ 3 0 0 7
G 4 ÇEP 5033 BİYOÇEŞİTLİLİK SEÇMELİ 3 0 0 8
G 5 ÇEP 5011 ÇEVRE EĞİTİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 6 ÇEP 5007 ÇEVRECİ DAVRANIŞLARIN KURAMSAL TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 7 ÇEP 5021 ÇEVRE SANAT BÜTÜNLEŞMESİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 8 EBE 5001 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ SEÇMELİ 3 0 0 5
G 9 ÇEP 5009 ÇEVRE BİLİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 10 ÇEP 5017 FEN VE TEKNOLOJİ EĞİTİMİNDE ÇEVRE EĞİTİMİ SEÇMELİ 3 0 0 7
G 11 ÇEP 5023 ÇEVRE EĞİTİMİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 12 ÇEP 5019 ÇEVRE UYGULAMALARI VE PROJELERİ SEÇMELİ 3 0 0 8
G 13 ÇEP 5031 DOĞA BİLİMİNE GİRİŞ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
2 .Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEP 5096 SEMİNER ZORUNLU 0 2 0 3
B 2 ÇEP 5098 UZMANLIK ALANI DERSİ ZORUNLU 2 0 0 3
B 0 - SEÇMELİ DERSLER SEÇMELİ - - - 24
TOPLAM:   30
 
2 .Dönem Seçmeli:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEP 5008 KİRLENME EKOLOJİSİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 2 ÇEP 5034 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 3 ÇEP 5036 ÇEVRE-TOPLUM VE TEKNOLOJİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 4 ÇEP 5004 İKLİM ÖZELLİKLERİNİN ORTAM VE İNSAN YAŞAMI ÜZERİNE ETKİLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 5 ÇEP 5024 ÇEVRE EĞİTİMİNDE KAVRAM GELİŞTİRME VE ÖĞRETİMİ SEÇMELİ 3 0 0 8
B 6 EBE 5000 BİLGİ ERİŞİMİ VE RAPORLAŞTIRMADA BİLGİSAYAR KULLANIMI SEÇMELİ 3 0 0 5
B 7 ÇEP 5006 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) SEÇMELİ 3 0 0 7
B 8 ÇEP 5016 EKOLOJİNİN TEMELLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
B 9 ÇEP 5010 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA SEÇMELİ 3 0 0 8
B 10 ÇEP 5022 ÇEVRE EĞİTİMİ VE POLİTİKALARI SEÇMELİ 3 0 0 8
B 11 ÇEP 5026 ÇEVRE EĞİTİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR SEÇMELİ 3 0 0 8
B 12 ÇEP 5042 DOĞAL ORTAMIN SINIFLANDIRILMASI SEÇMELİ 3 0 0 7
B 13 ÇEP 5012 DAĞ EKOSİSTEMLERİ SEÇMELİ 3 0 0 7
 
3.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 ÇEP 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 
4.Dönem:
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
B 1 ÇEP 5099 TEZ ÇALIŞMASI ZORUNLU 0 0 0 30
TOPLAM:   30
 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerin yarıyılsonu sınavlarına girebilmeleri için teorik derslerin % 70ine, uygulama/laboratuvarların ise % 80ine devam etmiş olmaları gerekir.
Her yarıyılda bir ders için en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavın, yarıyıliçi çalışmalarının ve yarıyılsonu sınavlarının o dersin başarı notuna ne şekilde yansıtılacağı ve dersin haftalık bazda tüm yarıyıl için içeriği, ders kitabı ve ilgili literatürü yarıyıliçi sınav ve uygulama tarihleri dersi veren öğretim üyesi tarafından yarıyılın başında Enstitü Müdürlüğüne ve öğrencilere bildirilir. Öğrenciye verilecek yariyıl sonu ders notu, ara sınavlar, yarıyılsonu sınavı, ve/veya yarıyılsonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı gözönünde tutularak öğretim üyesi tarafından, yarıyıl başında öğrencilere ve enstitüye verilen ders tanıtım bilgileri içinde yer alan esaslara göre takdir olunur.
Lisansüstü derslerinde bütünleme sınavı açılır. Öğrenciler Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları dersleri de tekrarlayabilirler.
Bir dersten başarılı sayılabilmek için o dersten yarıyılsonu notu olarak yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlilik öğrencilerin en az (CB) notu almış olması gerekir.
Ayrıntılı bilgi için DEU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliğine bakınız. http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php KOD=13260

Mezuniyet Koşulları

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120dir. Mezuniyet koşulları Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde ayrıntılı açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Adres: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çevre Eğitimi Anabilim Dalı 35150, Buca-İzmir-Türkiye
WebSayfası: http://ebe.deu.edu.tr
Bölüm Başkanı:
Prof.Dr.hc. Dr. İbrahim ATALAY,
ibrahim.atalay@deu.edu.tr
AKTS/DS Koordinatörü:
Y.Doç. Dr. Hasan ÇUKUR
hasan.cukur@deu.edu.tr