DERECE PROGRAMLARI

: Egzersiz Fizyolojisi Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Fizyoloji AD Tıp Fakültesi bünyesinde 1978 yılında YÖK onayı ile kurulmuş bir anabilim dalıdır. Egzersiz Fizyolojisi Doktora programında Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Fizyoloji, Anatomi, Biyokimya) ve klinik dallara (Anestezi ve Rean.) ait öğretim üyeleri ders vermektedir. Egzersiz Fizyolojisi Doktora programı 2009 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 4 yarıyıl ders ve 4 yarıyıl tez olmak üzere toplam 8 yarıyıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Egzersiz Fizyolojisi Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Egzersiz Fizyolojisi Doktora programının amacı; insanlarda akut ve kronik egzersiz yanıtları hakkında bilgiye sahip olma, performans değerlendirmesi hakkında bilgi ve beceriye sahip olma, egzersiz testlerini uygulama becerisine sahip olma, alanındaki bilimsel gelişmeleri takip edebilme ve spor fizyolojisi alanında detaylı bilgi ve beceriye sahip olmaktır.

Temel Program Kazanımları

1   Egzersiz fizyolojisi Doktora alanıyla ilgili temel bilgilere sahiptir
2   Alanındaki yöntem ve teknikleri uygulayabilme, verileri analiz edip değerlendirebilme becerisine sahiptir
3   Egzersiz testlerini uygular
4   Egzersiz yanıtlarını tartışır
5   Ulusal ve uluslararası düzeyde alanıyla ilgili literatürü takip edebilme ve bu bilgileri kendi çalışmasına aktarabilme becerisine sahiptir
6   Alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini takip edip alanda uygulayabilme becerisine sahiptir.
7   Alanıyla ilgili özgün çalışma yapabilme becerisine sahiptir
8   Disiplinler arası alanlarda çalışma becerisine sahiptir
9   Alanında belli bir konuda uzmanlaşarak alandaki eksikleri belirleyebilme becerisine sahiptir.
10   Alanındaki eksiklere yönelik çözüm önerileri üretebilme becerisine sahiptir
11   Eleştiri ve özeleştiri yapabilme becerisine sahiptir
12   Etik ilkelere uyma becerisine sahiptir

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
G 2 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 3 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 4 EFZ 6034 EGZERSIZ VE OKSIDAN STRES SEÇMELİ 1 0 0 5
G 5 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 6 EFZ 6032 MOLEKÜLER VE HÜCRESEL EGZERSIZ FIZYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 5
G 7 EFZ 6028 EGZERSIZ TESTLERI VE YORUMLANMASI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 8 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 9 EFZ 6031 FIZIKSEL AKTIVITE VE SAĞLIK ARAŞTIRMALARI SEÇMELİ 3 0 0 15
B 10 EFZ 6037 SPORDA BESLENME SEÇMELİ 2 0 0 10
B 11 EFZ 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 12 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 13 EFZ 6026 SPORDA GÜÇ SEÇMELİ 2 0 0 10
B 14 EFZ 6033 EGZERSIZ BIYOKIMYASI SEÇMELİ 2 0 0 10
B 15 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 16 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 17 EFZ 5016 İLK YARDIM VE TEMEL YAŞAM DESTEĞI SEÇMELİ 1 2 0 6
B 18 EFZ 6029 SPORDA DAYANIKLILIK SEÇMELİ 3 0 0 15
B 19 EFZ 6027 İNSAN FIZYOLOJISI SEÇMELİ 4 0 0 20
B 20 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 21 EFZ 6035 EGZERSIZ VE BEYIN SEÇMELİ 1 0 0 5
B 22 EFZ 6036 SPORDA DOPING SEÇMELİ 1 0 0 5
B 23 EFZ 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 24 EFZ 6030 SPORCU SAĞLIĞI SEÇMELİ 1 0 0 5

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof. Dr. Osman Açıkgöz
e-mail:osman.acikgoz@deu.edu.tr
Tel: 90.232.4124456