DERECE PROGRAMLARI

: Moleküler Tıp Doktora

Genel Tanım

Kuruluş (kuruluş tarihi, programın genel yapısı)

Moleküler Tıp AD SBE enstitüsü bünyesinde 2009 yılında YÖK onayı ile kurulmuş multidisipliner anabilim dalıdır. Anabilim dalımızda Tıp Fakültesinin temel bilimlerine (Biyokimya, Tıbbi Biyoloji, Patoloji, Histoloji-Embriyoloji, Farmakoloj, Temel Onkoloji) ve klinik dallara (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, İç Hastalıkları AD) ait öğretim üyeleri yer almaktadır. Moleküler Tıp doktora programı 2009-2010 yılında eğitime başlamıştır. Programın süresi 8 yarıyıl olmak üzere toplam 4 yıldır. Programın dili Türkçedir.

Kazanılan Derece

Moleküler Tıp Doktora Derecesi

Derecenin Düzeyi

Üçüncü Düzey ( Doktora Derecesi )

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek Lisans derecesi diploması. Minimum 0rtalama 80/100 veya 3/4. ulusal Lisansüstü Giriş Sınavı (ALES)'ten ilgili alanlarda en az 60 puan veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)'ndan en az 50 puan, YDS yabancı dil sınavlarından en az 60 veya TOEFL/ vs sınavlardan eşdeğer puan, enstitünün ilgili konulardan yapacağı bilim sınavında başarılı olmak (en az 75 puan). Transkript.

Önceki Öğrenmenin Tanınması Hakkında Kurallar

Enstitülere, Üniversite içinden veya dışından, bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü giriş sınavlarında başarılı olarak kesin kayıt yaptıran öğrencilere, anabilim/anasanat dalının teklifi üzerine enstitü yönetim kurulunca uygun görülecek diğer enstitülerdeki öğrenimleri sırasında aldıkları derslerden muafiyet verilebilir. Ancak, muafiyet verilen derslerin toplam kredisi ilgili programı tamamlamak için gerekli olan kredinin 1/3 ünden fazla olamaz

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Programdan mezun olabilmek için 78 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 150 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Program Profili (programın amacı, programın yapısı, yöneldiği alanlar, bölüm olanakları)

Moleküler Tıp AD 2009-2010 yılında lisansüstü programa başlamıştır. Bu programın amaçları, moleküler tıp ve yakın ilişkili alanlarda ileri düzeyde temel ve güncel kuramsal bilgiye sahip bireyler yetiştirmek; öğrencileri hem ileri laboratuvar teknikleri hem de bağımsız araştırıcılığa hazırlayan ileri düzeyde veri toplama, proje yazma, proje yönetimi, uluslararsı bilimsel iletişim, bilimsel makale yazma gibi bilimsel beceriler yönünden donatmaktır. Program her yarıyıl belirli gruplar içinde (bilim ve araştırma kültürü, disiplin bazlı ve diğer disiplinlerden) farklı alanlarındaki üç grup seçmeli dersleri içerir. Öğrenciler diğer AD ve enstitüler ya da üniversitelerden de ders seçebilirler.

Temel Program Kazanımları

1   Alanı ile ilgili temel ve güncel kuramsal bilgiye sahiptir.
2   İlgi alanına yönelik alanından farklı konularda, ilgi alanı doğrultusunda, temel kuramsal bilgiye sahiptir.
3   Alanı ile ilgili çalışmalarda yararlanacağı temel laboratuvar bilgisine sahiptir.
4   Araştırma ilgi alanına yönelik laboratuvar yöntemleri ve ilkeleri ile ilgili (İleri spektrofotometrik yöntemler, İleri Elektroforez tekniklerİ, İleri Kromotografi Teknikleri, İleri radyoaktif Yöntemler,İleri İmmünolojik Yöntemler, İleri Görüntüleme Yöntemleri, Ko-Kültür, 3D-Hücre Kültürü) kuramsal bilgiye sahip olmalıdır..
5   Analiz: Karmaşık eksik ve gelişim halindeki bir bilgi demetini eleştirel şekilde analiz edebilmelidir.
6   Sentez: Karmaşık problemlere yeni yaklaşımlar getirebilme, yeni yöntem ve modeller geliştirebilmelidir.
7   Değerlendirme: Bir araştırma projesini bağımsız şekilde değerlendirme ve eleştirel şekilde ele alıp alternatif şekilde çözüm üretebilmelidir..
8   Bilgi kaynaklarına ulaşım ve yönetim beceriine sahip olmalıdır.
9   Bilimsel sistematiğin tüm süreçlerine bağımsız olarak hakim olmalıdır (Bilimsel makaleleri irdeleyebilme, Bilimsel soru sorma, Hipotez oluşturma, Deney planlayabilme, Verilerin yönetimi ve analizini bağımsız olarak yapabilme-SPSS programı kullanabilme, Verileri yorumlayabilme, Araştırma proje önerisini bağımsız düzeyde yazabilme)
10   İletişim: Bilimsel konuları, araştırma bulgularını hem akademik hem de akademik olmayan topluluklara etkili biçimde sunabilmelidir. Ana dilde ve yabancı dilde yazılı, sözlü, elektronik iletişim kurabilmelidir. Bağımsız olarak yurtiçi/yurtdışı makale yazabilmelidir. Uluslar arası ortamlarda sunum yapabilmelidir.
11   Kendisini ve başkalarının performanslarını nesnel şekilde değerlendirme ve geri bildirim vermelidir.
12   Temel ve ileri laboratuvar tekniklerini uygulayabilir (Spektrofotometre, Spektroflorometre, Moleküler Biyolojik Teknikler, Hücre Kültürü, Deney Hayvanları ile çalışabilme ve hayvan modellerini uygulayabilme, İlgi alanına ve tez konusuna göre gereken diğer teknikler (HPLC, Kütle Spektrometrisi). olmalıdır.
13   Araştırma ilgi alanına yönelik ileri laboratuvar tekniklerini uygulayabilir olmalıdır (İleri spektrofotometrik teknikler,İleri Elektroforez teknikler, İleri kromatografi teknikler, İleri radyoaktif yöntemler, İleri immünolojik yöntemler, İleri görüntüleme yöntemleri, Ko-kültür, 3D-Hücre kültürü).
14   Temel Eğitim Becerilerine sahip olmalıdır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu programın mezunu kamu ve özel sektörde mesleğini icra eder.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Mezunlar doktora sonrası çalışmalara başvurabilir.

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Ders Yapısı ve Kredileri


D:Ders U:Uygulama L:Laboratuvar
B:Bahar Dönemi G:Güz Dönemi H:Her İki Dönem
Tüm Dersler
Dönem No Ders Kodu Ders Adı Ders Türü D U L AKTS
G 1 BİO 6057 HÜCRE DIŞI MATRIKS YAPISI VE DINAMIKLERI SEÇMELİ 1 0 0 10
G 2 BİO 6051 METABOLIZMA II SEÇMELİ 3 0 0 15
G 3 SBE 6057 BILGISAYAR UYGULAMALI İSTATISTIK SEÇMELİ 1 2 0 5
G 4 ONK 6049 KANSER BIYOKIMYASI SEÇMELİ 2 0 0 12
G 5 MİK 6036 İNFEKSIYON VE PATOGENEZ SEÇMELİ 4 0 0 20
G 6 MOT 6027 İNSAN MOLEKÜLER GENETIĞI SEÇMELİ 3 0 0 12
G 7 SBE 6047 DENEYSEL ARAŞTIRMA VERILERININ KAYDI VE SUNUMU SEÇMELİ 1 0 0 2
G 8 BİO 6053 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖNTEMLERI I SEÇMELİ 1 2 0 10
G 9 MOT 6005 MOLEKÜLER FARMAKOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 4
G 10 TBG 6091 MOLEKÜLER HÜCRE BIYOLOJISI SEÇMELİ 4 0 0 12
G 11 ONK 6051 KANSER ETYOLOJISI SEÇMELİ 2 0 0 12
G 12 BİO 6056 HASTALIKLARIN MOLEKÜLER MEKANIZMALARI SEÇMELİ 2 2 0 15
G 13 MOT 6031 GELIŞIM BIYOLOJISI VE GENETIĞI SEÇMELİ 3 0 0 8
G 14 SBE 6027 BILIM TARIHI VE FELSEFE SEÇMELİ 1 0 0 3
G 15 SBE 6059 DENEY HAYVANLARI VE İLERI UYGULAMA YÖNTEMLERI ZORUNLU 1 2 0 7
G 16 SBE 6053 TOPLUMSAL CINSIYET EŞITSIZLIĞI VE KADINA YÖNELIK AILE İÇI ŞIDDET SEÇMELİ 1 2 0 3
G 17 MOT 6029 BIYOBANKALAR SEÇMELİ 2 0 0 6
G 18 SBE 6051 DENEYSEL ARAŞTIRMA PROJELERININ HAZIRLANMASI DEĞERLENDIRILMESI SEÇMELİ 2 0 0 5
G 19 SBE 6054 SAĞLIK ALANINDA BILGIYE ULAŞMA VE KANITA DAYALI TIP SEÇMELİ 1 0 0 3
B 20 SBE 6058 BILIMDE YARATICILIK, BULUŞÇULUK VE GIRIŞIMCILIK SEÇMELİ 1 0 0 3
B 21 MOT 6098 UZMANLIK ALANI UZMANLIK 3 0 0 12
B 22 BİO 6052 TEMEL LABORATUVAR İLKELERI VE YÖMTEMLERI II SEÇMELİ 1 2 0 10
B 23 SBE 6052 BIYOMEDIKAL İŞLETMECILIĞI SEÇMELİ 2 0 0 3
B 24 ONK 6054 ANTIKANSER KEMOTERAPI VE YENI TEDAVI YÖNTEMLERI SEÇMELİ 2 0 0 12
B 25 MOT 6021 DNA HASARI VE ONARIMI, HASTALIKLARLA İLIŞKISI SEÇMELİ 1 0 0 3
B 26 MOT 6026 MOLEKÜLER ENDOKRINOLOJI SEÇMELİ 1 0 0 4
B 27 MOT 6028 MOLEKÜLER METABOLIZMA SEÇMELİ 3 0 0 12
B 28 TBG 6084 TIBBI GENETIK SEÇMELİ 1 0 0 5
B 29 MOT 6024 MOLEKÜLER EMBRIYOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 8
B 30 BİO 6054 ELEKTROFOREZ TEKNIKLERI SEÇMELİ 1 2 0 10
B 31 TBG 6080 HÜCRE YAŞAM DÖNGÜSÜ VE ÖLÜMÜ SEÇMELİ 1 0 0 5
B 32 SBE 6056 SAĞLIK BILIMLERINDE ETIK II SEÇMELİ 1 0 0 4
B 33 SBE 6048 BIR ARAŞTIRMAYI YAYINA DÖNÜŞTÜRME SÜRECI SEÇMELİ 1 0 0 1
B 34 MOT 6199 TEZ ÇALIŞMASI TEZ 0 0 0 150
B 35 MOT 6020 MOLEKÜLER TIP:TANI VE TEDAVI YAKLAŞIMLARINDAKI MOLEKÜLER MEKANIZMALAR SEÇMELİ 2 2 0 12
B 36 SBE 6060 SAĞLIKTA ARAŞTIRMA TEKNIKLERI VE İLERI ANALIZ YÖNTEMLERI SEÇMELİ 3 0 0 4
B 37 MOT 6022 PROTEOMIKS:GENEL BAKIŞ SEÇMELİ 1 0 0 4
B 38 ONK 6046 KANSER HISTOPATOLOJISI VE SITOPATOLOJISI SEÇMELİ 2 2 0 18
B 39 BİO 6048 ENZIMOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 10
B 40 MOT 6018 MOLEKÜLER PATOLOJI SEÇMELİ 2 2 0 9
B 41 MOT 6025 FARMAKOGENETIK SEÇMELİ 1 0 0 2
B 42 MOT 6019 OKSIDATIF STRES, SERBEST RADIKALLER VE ANTIOKSIDAN SAVUNMA SEÇMELİ 2 2 0 10
B 43 TBG 6092 METASTAZ BIYOLOJISI SEÇMELİ 1 0 0 5
B 44 MİK 6037 HÜCRESEL VE MOLEKÜLER İMMUNOLOJI SEÇMELİ 3 2 0 20
B 45 MOT 6030 MOLEKÜLER İMMÜNOLOJI SEÇMELİ 2 0 0 8
B 46 BİO 6050 METABOLIZMA I SEÇMELİ 2 0 0 10

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Tanıtım Formu nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak DEÜ. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin ve Enstitü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları nın ilgili maddeleri uygulanır. Dersten başarılı olabilmesi için en az 75 almış olması gereklidir.

Mezuniyet Koşulları

Programdan mezun olabilmek için 108 ECTS karşılığı ders alması, 12 ECTS karşılığı uzmanlık alanı alması ve 120 ECTS karşılığı tez çalışmasını tamamlaması gereklidir. Toplamda 240 ECTS kredisini tamamlamalıdır. En az kümülatif not ortalaması 2.50/4.00 ve her bir dersi en az 2.50 /4.00 (CB/S/TP) not ile tamamlamalıdır.

Çalışma Şekli (tam zamanlı,yarı zamanlı,e-öğrenme)

Tam gün

Adres ve İletişim Bilgileri (program başkanı veya eşdeğeri)

Prof.Dr. Gül Güner Akdoğan
e-mail: gul.guner@deu.edu.tr
Tel: 90.232.412 4403